شرکت تولیدی منسوج کیان کرد (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101244350


شماره ثبت:
79720
تعداد بازدید:
11
تأسیس:
1369/5/9
آدرس:
استان تهران - شهرستان تهران - بخش مركزي - شهر تهران-پونك جنوبي-خيابان قدس (شهيد عباس مرادي)-بلوار عدل-پلاك 2.001-طبقه دوم 1476755476

اشخاص

عنوان طبق آگهی
علیرضا انصاری 1049306
علیرضا خالق 1464228
احمد ثابت مظفری 10741762
حسین صرامی 10899565
, احمد صرامی 13425851
آقای پرویز عطا آبادی 13425856
حمید حمیدی یگانه 13425856
آقای محسن ملکی 13425856
خانم فرحناز پاکروان 14037129

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 586384
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی منسوج کیان کردسهامی عام به شماره ثبت ۷۹۷۲۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۴۳۵۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۵/۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹ به سمت بازرس اصلی و احمد ثابت مظفری به کدملی ۰۰۳۸۸۰۸۰۵۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۶۴۷۹۸۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1049306
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی منسوج کیان کرد (سهامی عام) ثبت شده بشماره ۷۹۷۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۴۳۵۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۲/۹۲ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۱ بتصویب رسید. حسابرسی تدوین و همکاران شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹ بسمت بازرس اصلی و علیرضا خالق کدملی ۰۴۵۰۵۹۰۵۳۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. حسین صرامی کدملی ۱۱۴۱۴۴۹۸۹۷ احمد صرامی کدملی ۱۱۴۰۴۷۵۹۳۲ علیرضا انصاری کدملی ۲۲۹۶۵۶۰۵۸۱ محسن ملکی کدملی ۴۳۲۲۹۰۶۲۱۴ پرویز عطاآبادی کدملی ۱۸۱۶۵۷۵۰۱۱ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۲/۹۱ حسین صرامی بسمت رئیس هیئت مدیره و علیرضا انصاری بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حمید حمیدی یگانه کدملی ۰۰۳۴۵۵۹۶۱۲ بسمت مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته برات و سفته‌ها و سایر اسناد تجاری و بانکی و قراردادها و غیره با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه نامه‌های و مکاتبات عادی و اداری شرکت با امضای مدیرعامل به تنهایی و در غیاب مدیرعامل با امضای منفرد هر یک از اعضای هیئت مدیره معتبر میباشد. پ۱۶۴۳۲۴۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1063101
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی منسوج کیان کرد سهامی عام به شماره ثبت ۷۹۷۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۴۳۵۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۲/۹۲ واصل گردید: اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۵۵ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. پ۱۶۵۰۳۳۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1464228
آگهی تغییرات شرکت منسوج کیان کرد شرکت سهامی عام شماره ثبت ۷۹۷۲۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۴۳۵۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۱/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹ به سمت بازرس اصلی و علیرضا خالق به کد ملی ۰۴۵۰۵۹۰۵۳۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۲ بتصویب رسید. پ۱۸۲۹۶۰۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10741762
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی منسوج کیان کرد سهامی عام به شماره ثبت ۷۹۷۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۴۳۵۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۵/۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹ به سمت بازرس اصلی و احمد ثابت مظفری به کدملی ۰۰۳۸۸۰۸۰۵۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10853575
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی منسوج کیان کرد سهامی عام ثبت شده به شماره۷۹۷۲۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۴۳۵۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۱/۱۲/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۷/۱۲/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹ به سمت بازرس اصلی و علیرضا خالق به کد ملی ۰۴۵۰۵۹۰۵۳۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10899565
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی منسوج کیان کرد سهامی عام ثبت شده به شماره۷۹۷۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۴۳۵۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۰/۱۰/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۲/۱۰/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حسین صرامی به ش ملی ۱۱۴۱۴۴۹۸۹۷ و احمد صرامی به ش ملی ۱۱۴۰۴۷۵۹۳۲ و علیرضا انصاری به ش ملی ۲۲۹۶۵۶۰۵۸۱ و محسن ملکی به ش ملی ۴۳۲۲۹۰۶۲۱۴ و پرویز عطاآبادی به ش ملی ۱۸۱۶۵۷۵۰۱۱ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۰/۸۹ حسین صرامی به سمت رئیس هیئت مدیره و علیرضا انصاری به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و پرویز عطاآبادی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و نامه‌های اداری و مکاتبات با امضاء مدیرعامل به تنهایی و در غیاب مدیرعامل با امضاء منفرد هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12785811
آگهی تغییرات شرکت تولیدی منسوج کیان کرد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۹۷۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۴۳۵۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۴ به تصویب رسید. مرسسه حسابرسی تدوین و همکاران شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹ بسمت بازرس اصلی و خانم فرحناز پاکروان کدملی ۱۲۸۴۶۱۹۹۴۱ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۵۰۲۲۰۴۷۵۴۶۴۳۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13425851
آگهی تغییرات شرکت تولیدی منسوج کیان کرد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۹۷۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۴۳۵۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹ به سمت بازرس اصلی و فرح ناز پاکروان به کدملی ۱۲۸۴۶۱۹۹۴۱ را به عنوان بازرس علی االبدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های مربوط به شرکت انتخاب گردید. حسین صرامی به شماره کارت ملی ۱۱۴۱۴۴۹۸۹۷ و احمد صرامی به شماره کارت مالی ۱۱۴۰۴۷۵۹۳۲ و علیرضا انصاری به شماره کارت ملی ۲۲۹۶۵۶۰۵۸۱ و محسن ملکی به شماره کارت ملی ۴۳۲۲۹۰۶۲۱۴ و پرویز عطا آبادی به شماره کارت ملی ۱۸۱۶۵۷۵۰۱۱ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. تراز نامه و حساب سودو زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۹۵ به تصویب رسید. پ۹۶۰۲۲۳۱۶۶۵۴۳۹۷۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13425856
آگهی تغییرات شرکت تولیدی منسوج کیان کرد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۹۷۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۴۳۵۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسین صرامی به شماره کدملی ۱۱۴۱۴۴۹۸۹۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و علیرضا انصاری به شماره کدملی ۲۲۹۶۵۶۰۵۸۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و احمد صرامی به شماره کدملی ۱۱۴۰۴۷۵۹۳۲ به سمت عضو هیئت مدیره و پرویز عطاآبادی به شماره کدملی ۱۸۱۶۵۷۵۰۱۱ به سمت عضو هیئت مدیره و محسن ملکی به شماره کدملی ۴۳۲۲۹۰۶۲۱۴ به سمت عضو هیئت مدیره و حمید حمیدی یگانه به شماره ملی۰۰۳۴۵۵۹۶۱۲ به سمت مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک‌ها، براوات، سفته‌ها وسایر اسناد تجاری و بانکی و قراردادها وغیره با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و علاوه بر اختیارات تفویضی از سوی هیات مدیره و کلیه نامه‌ها و مکاتبات عادی و جاری و اداری شرکت با امضاء مدیرعامل به تنهایی و در غیاب مدیرعامل با امضاء منفرد هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. حدود اختیارات بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی - تصویب آیین نامه‌های داخلی شرکت - استخدام و تعیین میزان حقوق و دستمزد - دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت - اقامة هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیة اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعادة دادرسی، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امورمشابه دیگر، ضمنا مشارالیه علاوه بر اختیارات فوق مجری مصوبات هیات مدیره می‌باشد. پ۹۶۰۲۲۳۳۸۱۹۹۵۲۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13453607
آگهی تغییرات شرکت تولیدی منسوج کیان کرد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۹۷۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۴۳۵۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: در اجرای ماده ۱۴۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت سرمایه شرکت از مبلغ ۹۰۳۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۷۸۰۰۰۰۰۰۰۰ منقسم به ۱۷۸۰۰۰۰۰ سهم با نام ۱۰۰۰ ریالی کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنا مه اصلاح گردید. پ۹۶۰۳۰۹۸۱۹۳۵۹۳۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13567885
آگهی تغییرات شرکت تولیدی منسوج کیان کرد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۹۷۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۴۳۵۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۰۳/۱۳۹۶ سرمایه شرکت از مبلغ ۱۷۸۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۸۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ۹۶۰۵۲۹۱۶۵۶۹۷۵۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13926838
آگهی تغییرات شرکت تولیدی منسوج کیان کرد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۹۷۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۴۳۵۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران پونک جنوبی خیابان قدس (شهید عباس مرادی) بلوار عدل پلاک ۲٫۰۰۱ طبقه دوم کدپستی: ۱۴۷۶۷۵۵۴۷۶ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ۹۶۱۲۱۹۷۰۸۷۳۳۸۶۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14037129
آگهی تغییرات شرکت تولیدی منسوج کیان کرد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۹۷۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۴۳۵۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مال منتهی به ۳۰/۹/۹۶ تصویب گردید. موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹ به سمت بازرس اصلی و سرکار خانم فرح ناز پاکروان به کدملی ۱۲۸۴۶۱۹۹۴۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۷۰۲۲۹۴۷۳۲۱۹۴۴۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه