شرکت پتروشیمی تبریز (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101241928


شماره ثبت:
24097
تعداد بازدید:
15
تأسیس:
1369/4/14
آدرس:
استان آذربايجان شرقي - شهرستان تبريز - بخش مركزي - شهر تبريز-شهيدباكري-بزرگراه شهيدباكري-بلوار ((پتروشيمي))-پلاك 0-طبقه همكف- 5197133377

اشخاص

عنوان طبق آگهی
عادل نژادسلیم 1458308
میکائیل شریفی 1458308
علیرضا صدری 1458308
آقای حسینعلی زادمهر 1458308
حمیدرضا آصفی 1458308
محمدابراهیم یوسف زادگان 13248276
آقای میرجواد سلیمانی 13248276
آقای قاسم منظری توکلی 13609626
آقای محمدرضا عباس زاده 13609626
امیر مهدی صبائی 13609626
علیرضا آقابگلو 13609626
عبدالرضا تقوی 13609626
آقای سیاوش درفشی 13609626
سید محمد جعفرمرعشی شوشتری 14193891

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1025144
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی تبریز سهامی عام شماره ثبت ۲۴۰۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۱۹۲۸

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۳/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی نوین نگر مانا بعنوان بازرس اصلی، آقای ابراهیم نعمت پژوه بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار ایران جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضا هیئت مدیره تا تاریخ ۴/۵/۱۳۹۰ بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران سهامی عام شماره ثبت ۹۶۱۴ با نمایندگی آقای عظیم عبدل نژاد ممقانی و شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی سهامی خاص شماره ثبت ۸۹۲۴۷ با نمایندگی آقای حسین نبوی و شرکت پتروشیمی مبین سهامی خاص شماره ثبت ۱۴۸۱۴۵ با نمایندگی آقای محمد ابراهیم یوسف زادگان و شرکت کارگزاری سهام عدالت سهامی خاص شماره ثبت ۵۴۸۴۲ با نمایندگی آقای میکائیل شریفی و شرکت سازمان منطقه ویژه اقتصادی سهامی خاص شماره ثبت ۶۵۰۱ با نمایندگی آقای علی شیرین کار تا تاریخ ۴/۵/۱۳۹۰ (برای مدت باقیمانده) ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۸ بتصویب رسید. در تاریخ ۱۸/۱/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۵۵۷۵۰۰۹۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1030356
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی تبریز سهامی عام شماره ثبت ۲۴۰۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۱۹۲۸

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۸/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضا هیئت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت کارگزاری سهام عدالت سهامی خاص با نمایندگی آقای میکائیل شریفی بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی سهامی خاص با نمایندگی آقای حسین نبوی بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت پتروشیمی مبین سهامی خاص با نمایندگی آقای محمد ابراهیم یوسف زادگان بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران سهامی عام آقای عظیم عبدل نژاد ممقانی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت سازمان منطقه ویژه اقتصادی سهامی خاص با نمایندگی آقای علی شیرین کار بسمت عضو هیئت مدیره و آقای عظیم عبدل نژاد ممقانی به نمایندگی از شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران سهامی عام شماره ثبت ۹۶۱۴ بسمت مدیرعامل برای باقیمانده مدت (تا تاریخ ۴/۵/۱۳۹۰) ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور بانکی از جمله چک سفته بروات با یک امضا از طرف گروه مدیریت شرکت (مدیرعامل/رئیس مجتمع/معاون مجتمع) و یک امضاء از طرف گروه مالی شرکت (رئیس امور مالی/رئیس حسابداری مالی/رئیس حسابداری صنعتی و بودجه) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود مشروط به اینکه یکی از امضا کنندگان عضو هیئت مدیره شرکت باشد. امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره می‌تواند جایگزین هر یک از گروههای فوق باشد. در تاریخ ۲۶/۰۱/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. ۳ اختیارات بندهای یک چهار شش هفت هشت نه و چهارده از ماده ۳۷ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۵۵۹۴۷۷۵۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1040939
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی تبریز سهامی عام شماره ثبت ۲۴۰۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۱۹۲۸

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۰ و هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۵/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی نوین نگر مانا بعنوان بازرس اصلی، آقای ابراهیم نعمت پژوه بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۳ بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی سهامی خاص شماره ثبت ۸۹۲۴۷ با نمایندگی آقای حسین نبوی و شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران سهامی عام شماره ثبت ۹۶۱۴ با نمایندگی آقای عظیم عبدل نژاد ممقانی و شرکت پتروشیمی مبین سهامی خاص شماره ثبت ۱۴۸۱۴۵ با نمایندگی آقای محمد ابراهیم یوسف زادگان و شرکت سازمان منطقه ویژه اقتصادی سهامی خاص شماره ثبت ۶۵۰۱ با نمایندگی آقای علی شیرین کار و شرکت سرمایه گذاری عدالت استان مازندران سهامی خاص شماره ثبت ۷۰۴۲ با نمایندگی آقای میکائیل شریفی تا تاریخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۳ ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۹ بتصویب رسید. ۵ سمت اعضا هیئت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران سهامی عام با نمایندگی آقای عظیم عبدل نژاد ممقانی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری عدالت استان مازندران سهامی خاص با نمایندگی آقای میکائیل شریفی بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت سازمان منطقه ویژه اقتصادی سهامی خاص با نمایندگی آقای علی شیرین کار بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی سهامی خاص با نمایندگی آقای حسین نبوی بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت پتروشیمی مبین سهامی خاص با نمایندگی آقای محمد ابراهیم یوسف زادگان بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای عظیم عبدل نژاد ممقانی به نمایندگی از شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران سهامی عام شماره ثبت ۹۶۱۴ بسمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۲ ۶ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور بانکی از جمله چک سفته بروات با یک امضا از طرف گروه مدیریت شرکت (مدیرعامل رئیس مجتمع معاون مجتمع) و یک امضا از طرف گروه مالی شرکت (رئیس امور مالی/ رئیس حسابداری مالی/ رئیس حسابداری صنعتی و بودجه) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود مشروط به اینکه یکی از امضا کنندگان عضو هیئت مدیره شرکت باشد. امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره می‌تواند جایگزین هر یک از گروه‌های فوق باشد. ۷ اختیارات بندهای یک چهار شش هفت هشت نه و چهارده از ماده ۳۷ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. در تاریخ ۳۱/۰۱/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۵۶۰۸۷۱۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1458305
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی تبریز سهامی عام شماره ثبت ۲۴۰۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۱۹۲۸

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۵/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره بقرار ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: شرکت پالایش نفت تبریز (سهامی عام) شماره ثبت ۱۴۴۵۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۸۰۶ شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان شماره ثبت ۳۰۲۴۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۹۰۰۶ شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان شماره ثبت ۲۴۸۰۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۶۹۵۸ شرکت سرمایه گذاری و مدیریت سهام امیر شماره ثبت ۲۵۱۱۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۱۶۳۵۹ شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو) شماره ثبت ۲۱۴۸۸۰ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ موسسه حسابرسی سخن حق شماره ثبت ۱۴۸۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۳۲۵۰ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و آقای اسداله نیلی بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی ۱۳۹۲ انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب گردید. ترازنامه مالی ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ بتصویب رسید. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۶۸۳۲۳۶۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تبریز سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1458308
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی تبریز سهامی عام شماره ثبت ۲۴۰۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۱۹۲۸

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عادل نژاد سلیم بنمایندگی از طرف گروه گسترش نفت و گاز پارسیان کد ملی ۱۴۶۵۶۲۳۸۷۶ بعنوان رئیس هیئت مدیره، آقای حسینعلی زاد مهر بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان کد ملی ۰۸۷۱۷۹۶۴۶۵ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره، آقای میکائیل شریفی بنمایندگی شرکت پالایش نفت تبریز کد ملی ۱۵۰۱۵۳۱۲۶۳ بعنوان عضو هیئت مدیره، آقای حمید رضا آصفی بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری و مدیریت سهام امیر کد ملی ۰۰۴۲۲۸۹۲۲۱ بعنوان عضو هیئت مدیره، آقای وحید باقری خیرآبادی بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو) کد ملی ۱۴۶۵۳۱۵۴۹۷ بعنوان عضو هیئت مدیره، آقای علیرضا صدری کد ملی ۱۳۷۷۷۷۳۵۵۸ خارج از اعضای هیئت مدیره بعنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند هیئت مدیره اختیارات مندرج در بندهای ۱ و ۶ و ۷ و بند ۱۴ تا جمله ارائه صورت‌های مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس از ماده ۳۷ اساسنامه را در چهار چوب مفاد آیین نامه معاملات به مدیرعامل تفویض نمود هیئت مدیره امضای مجاز شرکت را بشرح زیر تعیین و تصویب نمود اسناد و مدارک مالی و تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، ضمانتنامه، قراردادها و … با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره در غیاب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره و در غیاب اعضای هیئت مدیره قراردادهای بانکی به امضاء مدیرعامل و رئیس امور مالی و چک‌ها با امضاء مدیرعامل و رئیس امور مالی و در غیاب مدیرعامل چک‌های تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال رئیس مجتمع و رئیس امور مالی ممهور به مهر شرکت معتبر و قانونی می‌باشد. مکاتبات تجاری و اداری شرکت با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۶۸۳۲۳۷۳۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تبریز سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12905404
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی تبریز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۰۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۱۹۲۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۲/۱۳۹۵ و برابر مجوز شماره ۴۶۶۳/۴۱ مورخ ۱۱/۰۳/۱۳۹۵ از سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شماره ثبت ۱۳۹۹۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹ به عنوان بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی مدبران مستقل به شماره ثبت ۱۲۰۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۱۲۹۰ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی ۱۳۹۵ انتخاب گردیدند. روزنامه‌های اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۰۴۲۱۲۸۲۲۳۵۹۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13248276
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی تبریز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۰۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۱۹۲۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۶/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۶۷۵۹/۴۱ مورخ ۰۹/۰۸/۱۳۹۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: احمد زارعی به عنوان نمایندۀ سهام عدالت به جای محمد ابراهیم یوسف زادگان و غلامرضا باقری دیزج به عنوان نماینده شرکت پالایش نفت تبریز به جای محمدباقر دخیلی و محمدابراهیم یوسف زادگان به عنوان نمایندۀ شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان به جای عادل نژادسلیم انتخاب گردیدند سپس هیئت مدیره سمتهای اعضاء را بر حسب مادۀ ۱۲۴ و ۱۱۹ لایحۀ اصلاحی قانون تجارت برای مدت زمان باقی مانده تصدی هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین نمود: قاسم منظری توکلی به شمارۀ ملی ۳۱۳۰۰۵۷۸۱۱ بنمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان بشماره ثبت۱۴۳۲۶۰ وشناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۲۳۵۶ به عنوان رئیس هیئت مدیره حمیدرضا آصفی به شمارۀ ملی ۰۰۴۲۲۸۹۲۲۱ بنمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری و مدیریت سهام امیر بشماره ثبت۲۵۱۱۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۱۶۳۵۹ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره آقای محمدابراهیم یوسف زادگان به شمارۀ ملی ۲۴۷۱۱۴۸۰۶۹ بنمایندگی از طرف شرکت گروه نفت و گاز پارسیان بشماره ثبت ۳۰۲۴۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۹۰۰۶ به عنوان عضو هیئت مدیره غلامرضا باقری دیزج به شمارۀ ملی ۳۷۳۲۳۲۵۱۴۸ بنمایندگی از طرف شرکت پالایش نفت تبریز بشماره ثبت۱۴۴۵۲۴ وشناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۸۰۶ به عنوان عضو هیئت مدیره احمد زارعی به شمارۀ ملی ۲۵۷۰۱۱۳۵۴۹ بنمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی بشماره ثبت ۲۰۲۹۶ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۵۸۷۱۵ به عنوان عضو هیئت مدیره سیدجواد سلیمانی به شماره ملی ۱۵۳۰۲۳۶۴۳۶ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) ش۹۵۱۰۱۹۶۲۵۴۳۸۷۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13536309
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی تبریز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۰۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۱۹۲۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۴/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۹۱۱۶/۴۱ مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۶ از طرف سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شامل ترازنامه و صورتهای سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی ۳۰/۱۲/۱۳۹۵به تصویب مجمع رسید. موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شماره ثبت ۱۳۹۹۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی مدبران مستقل به شماره ثبت ۱۲۰۹۶ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۱۲۹۰ را به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی ۱۳۹۶ انتخاب شدند. روزنامه‌های اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه‌های کثیرالانتشارجهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. شرکت پالایش نفت تبریز (سهامی عام) به شماره ثبت ۳۶۲۴۹ وشناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۸۰۶ شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان (سهامی عام) به شماره ثبت ۳۰۲۴۹۶ وشناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۹۰۰۶ شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان به شماره ثبت ۲۴۸۰۹۵ وشناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۶۹۵۸ شرکت سرمایه گذاری و مدیریت سهام امیر (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۵۱۱۵۶ وشناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۱۵۳۶۹ سازمان تامین اجتماعی به شماره ثبت ۹۴۳۲ وشناسه ملی ۱۴۰۰۰۲۶۱۶۶۵ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش۹۶۰۵۰۸۴۷۶۴۹۸۴۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13609626
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی تبریز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۰۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۱۹۲۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۵/۱۳۹۶و مجوز شماره ۴۱۱۱۹۵۶۲ ۹/۵/۹۶ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: قاسم منظری توکلی بشماره ملی ۳۱۳۰۰۵۷۸۱۱ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان (سهامی عام) شماره ثبت ۲۴۸۰۹۵ شناسۀ ملی ۱۰۱۰۲۸۸۶۹۵۸ بسمت رئیس هیئت مدیره علیرضا آقابگلو بشماره ملی ۱۳۷۵۷۱۵۲۸۳ بنمایندگی از شرکت پالایش نفت تبریز (سهامی عام) شماره ثبت ۳۶۲۴۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۸۰۶ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره محمدرضا عباس زاده بشماره ملی ۳۵۰۰۷۳۲۸۱۱ بنمایندگی از شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان (سهامی عام) شماره ثبت ۳۰۲۴۹۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۹۰۰۶ بسمت عضو هیئت مدیره عبدالرضا تقوی بشماره ملی ۰۰۶۳۹۷۴۱۳۴ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و مدیریت سهام امیر (سهامی عام) شماره ثبت ۲۵۱۱۵۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۱۶۳۵۹ بسمت عضوهیئت مدیره امیر مهدی صبائی بشماره ملی ۰۰۷۸۲۸۸۷۴۶ بنمایندگی از سازمان تامین اجتماعی شماره ثبت ۹۴۳۲ شناسه ملی ۱۴۰۰۰۲۶۱۶۶۵ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای سیاوش درفشی به شماره ملی ۱۳۷۹۰۲۳۷۳۴ بعنوان مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) تعیین شدند. امضاء اسناد و مدارک مالی و تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، ضمانت نامه، قراردادها. تا سقف پنج میلیارد ریال با امضای مدیرعامل و مدیر مالی و سرمایه گذاری و بیشتر از مبلغ پنج میلیارد ریال با امضای مدیرعامل و یک عضو هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر و قانونی می‌باشد. مکاتبات جاری و اداری شرکت با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت مدیره اختیارات مندرج در بندهای ۱ و ۶ و ۷ بند ۱۴ تا جمله ارایه صورتهای مالی شش ماهه به حسابرس بازرس از ماده ۳۷ اساسنامه را در چهارچوب مفاد آئین نامه معاملات به مدیرعامل تفویض نمود. ش۹۶۰۶۲۳۳۹۱۳۶۸۶۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13844780
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی تبریز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۰۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۱۹۲۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آدرس شرکت در واحد ثبتی تبریز به آدرس استان آذربایجان شرقی شهرستان تبریز بخش مرکزی شهر تبریز شهیدباکری بزرگراه شهید باکری بلوار ((پتروشیمی)) پلاک ۰ طبقه همکف کدپستی ۵۱۹۷۱۳۳۳۷۷ اصلاح گردید و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش۹۶۱۱۰۹۲۴۶۵۸۰۸۹۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14193891
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی تبریز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۰۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۱۹۲۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۵/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۱۴۳۹۹ مورخ ۰۵/۰۶/۱۳۹۷ از سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدمحمدجعفرمرعشی شوشتری به شماره ملی ۱۷۵۵۱۹۷۶۰۸ به عنوان نماینده شرکت گروه نفت و گاز پارسیان به جای آقای محمدرضا عباس زاده (برای مدت باقی مانده دوره تصدی هیئت مدیره) انتخاب گردید. ش۹۷۰۶۱۰۱۹۶۶۶۰۲۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه