فالق صنعت

شرکت فالق صنعت (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101237568
تهران شهر تهران-ونك-كوچه 12 متري سوم-خيابان سئول-پلاك 92-طبقه همكف-- 1995873793
11
افراد
15
آگهی‌ها
78937
شماره ثبت
1369/2/30
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 883705
آگهی تصمیمات شرکت فالق صنعت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۸۹۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۷۵۶۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۳/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی فریوران هدف به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمون به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۱۰۸۳۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۲۰۴۱۹۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 923162
آگهی تصمیمات شرکت فالق صنعت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۹۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۷۵۶۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۸/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۸/۹۱ واصل گردید: اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب شدند: شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۴۹۲ شرکت گروه صنعتی سدید با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۶۸۸۴ شرکت سدید تدبیر با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۶۸۸۴ شرکت لوله و تجهیزات سدید با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۷۷۳۵۰ شرکت کشت و صنعت امام خمینی (ره) با شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۹۱۴۸۸. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۸۷۵۶۴۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1224039
آگهی تغییرات شرکت فالق صنعت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۹۳۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۳۷۵۶۸

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1563556
آگهی تغییرات شرکت فالق صنعت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۹۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۷۵۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۰۷/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.. موسسه حسابرسی هدف همکاران به شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای غلامحسین سمیعی تبریزی به شماره ملی ۰۰۴۲۳۵۵۱۰۹ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۲ انتخاب شدند. پ۹۳۰۵۱۹۷۳۷۷۴۱۱۱۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1661860
آگهی تغییرات شرکت فالق صنعت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۹۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۷۵۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی هدف همکاران به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰ و شماره ثبت ۲۷۴۴۲ بعنوان بازرس اصلی و غلامحسین سمیعی تبریزی به شماره ملی ۰۰۴۲۳۵۵۱۰۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۷۲۲۶۸۶۴۲۲۲۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1698907
آگهی تغییرات شرکت فالق صنعت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۹۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۷۵۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۷/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضا سیمجور به شماره کدملی ۰۰۴۷۳۹۷۰۵۵ به نمایندگی شرکت کشت و صنعت امام خمینی ش م ۱۰۸۶۰۷۹۱۴۸۸ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای حسین آمیلی به شماره کدملی ۰۰۳۴۷۳۹۲۰۳ به نمایندگی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی ش م ۱۰۱۰۱۲۵۶۴۹۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای احمد کاویانی به شماره کدملی ۰۳۲۳۱۱۵۳۲۲ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری سدید تدبیر ش م ۱۰۱۰۱۴۲۶۷۹۳ به سمت عضو هیئت مدیره آقای غلامرضا کیوانی به شماره کدملی ۰۰۴۴۸۷۴۰۳۰ به نمایندگی گروه صنعتی سدید ش م ۱۰۱۰۰۴۵۶۸۸۴ به سمت عضو هیئت مدیره آقای امیر لاهوتی به شماره کدملی ۰۰۵۲۳۱۷۴۴۷ به نمایندگی شرکت لوله و تجهیزات سدید ش م ۱۰۱۰۱۴۷۷۳۵۰ به سمت عضو هیئت مدیره آقای نقی کمالی به شماره کدملی ۳۹۳۲۴۹۶۲۳۱ (خارج از اعضا) به سمت مدیرعامل برای باقیمانده مدت تصدی انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چکها و سفته‌ها و بروات به امضای مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره متفقا و همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت معتبر خواهد بود. هیئت مدیره بخشی از اختیارات ناشی از ماده ۵۱ اساسنامه را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی. ایجاد و حذف نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه از ایران. نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت خروج انها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث انها. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانک‌ها و مؤسسات قانونی دیگر. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون شرکت و متفرعاتش. تصویب و انعقاد قرارداد و موافقتنامه تا سقف دو میلیارد ریال و اصلاحیه‌های بعدی آنها تا سقف پانصد میلیون ریال. واگذاری یا تحصیل هر گونه حق کسب و پیشه و تجارت (سرقفلی). تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علامت. نام تجاری. عقد هر گونه قرارداد اجاره چه شرکت موجر باشد و چه مستأجر و اقاله و فسخ آنها و تقاضای تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستأجره. به امانت گذاردن هرنوع اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوقهای دولتی و بانکها و استرداد آنها. تحصیل تسهیلات از بانکها و شرکتها و مؤسسات رسمی تا سقف یک میلیارد ریال با شرایط مناسب و صرفه و صلاح شرکت. ارجاع کار جدید به طرفهای قراردادی در چارچوب قرارداد و یا حذف کارها بنا به ضرورت تا ۲۵ درصد از مبلغ هر قرارداد. رهن گذاری اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولو کرارا حداکثر به میزان یک میلیارد ریال. اقامه هرگونه دعوی حقوقی و جزایی و دفاع از هر دعوای حقوقی و جزایی اقامه شده، از طرف شرکت و بنام شرکت، در هر یک از دادگاههای اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور شرکت و سهامدارانش و نیز دفاع از شرکت و بنام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه جزایی و چه حقوقی در هر یک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات، اعلام اراده و نظر، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد و دادخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و با حق امضاء قراردادهای حاوی شرایط داوری یا توافقنامه داوری جداگانه، ارجاع دعوی به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب با حق صلح یا بدون آن و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت درخواست ضرر و زیان و صدور دستور لازم الأجرا (اجرائیه) و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و …. و کارشناس و اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها و تأمین خواسته و تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و اخذ محکوم به امور مشابه دیگر از قبیل آنچه گذشت. مدیرعامل مجاز می‌باشد بخشی از اختیارات خود را به مدیران و کارکنان شرکت بنا به ضرورت تفویض نماید. پ۹۳۰۸۲۵۶۸۹۲۷۵۷۳۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10330130
آگهی تصمیمات شرکت فالق صنعت (سهامی عام) بشماره ثبت۷۸۹۳۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۳۷۵۶۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۶/۵/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ۱/۶/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، شرکت گروه صنعتی سدید، شرکت سدید تدبیر، شرکت لوله و تجهیزات سدید، شرکت کشت و صنعت امام خمینی. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10800327
آگهی تصمیمات شرکت فالق صنعت (سهامی عام) بشماره ثبت۷۸۹۳۷و شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۳۷۵۶۸
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۰/۱۱/۸۹ و احکام صادره شرکت مزبور که در تاریخ۱۶/۱۲/۸۹ واصل گردید: محمدرضا اسلامی به کدملی۱۲۸۲۲۴۱۹۱۵ به جای مجیدرضا ضیائی به کدملی۱۲۱۸۷۷۷۴۵۱ به نمایندگی از شرکت لوله و تجهیزات سدید به شناسه ملی۱۰۱۰۱۴۷۷۳۵۰ و حسین جمالی نسب به کدملی۰۵۳۳۰۸۲۳۳۱ به جای سید عباس آزادی به کدملی۰۰۴۱۱۵۱۲۹۱ به نمایندگی از شرکت سدید تدبیر به شناسه ملی۱۰۱۰۱۴۲۶۷۵۹۳ برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. که حسین جمالی نسب بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدرضا اسلامی بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهرشرکت و درغیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهرشرکت معتبراست. هیئت مدیره اختیارات خود را به ماده۵۱ اساسنامه به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10861932
آگهی تغییرات شرکت خالق صنعت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۹۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۷۵۶۸
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۶/۸۹ حسین آمیلی به نمایندگی از طرف شرکت توسعه نیشکر صنایع جانبی و سید عباس آزادی به نمایندگی از طرف شرکت سدید تدبیر و رضا سیمجور به نمایندگی از طرف شرکت کشت و صنعت امام خمینی و مهران کرامتی به نمایندگی از طرف شرکت گروه صنعتی سدید و مجیدرضا ضیائی به نمایندگی از طرف شرکت لوله و تجهیزات سدید به سمت اعضای هیئت مدیره برای قیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. حسین آمیلی به سمت رئیس هیئت مدیره و سید عباس آزادی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مجیدرضا ضیائی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته بروات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا و همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای ۲ نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود را بر اساس ماده ۵۱ اساسنامه به مدیرعامل تفویض نمود. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11030977
آگهی تصمیمات شرکت فالق صنعت (سهامی عام) بشماره ثبت۷۸۹۳۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۳۷۵۶۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۳/۴/۸۹ و تنفس دوم شرکت مزبورکه درتاریخ۲۳/۵/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فریوران هدف بسمت بازرس اصلی و غلامحسین سمیعی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12945022
آگهی تغییرات شرکت فالق صنعت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۹۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۷۵۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی ۳۰/۰۹/۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. موسسه حسابرسی فراز مشاور به شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰ و شماره ثبت ۳۴۹۱ به عنوان بازرس قانونی اصلی شرکت و موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۴۶۰۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند پ۹۵۰۵۱۲۱۲۷۷۸۲۳۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13434524
آگهی تغییرات شرکت فالق صنعت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۹۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۷۵۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۵ مورد تصویب قرارگرفت مؤسسه حسابرسی فراز مشاور به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰ بعنوان بازرس اصلی شرکت و مؤسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۴۶۰۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۶۰۲۲۷۲۳۲۹۴۰۴۵۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13631929
آگهی تغییرات شرکت فالق صنعت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۹۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۷۵۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نشانی شرکت به تهران شهر تهران ونک کوچه ۱۲ متری سوم خیابان سئول پلاک ۹۲ طبقه همکف کدپستی ۱۹۹۵۸۷۳۷۹۳ انتقال یافت. پ۹۶۰۷۰۵۳۰۱۳۱۹۴۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13979365
آگهی تغییرات شرکت فالق صنعت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۹۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۷۵۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت ۲ سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند. شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۶۴۹۲ شرکت گروه صنعتی سدید (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۶۸۸۴ شرکت سرمایه گذاری سدید تدبیر (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۲۶۷۹۳ شرکت کشت و صنعت امام خمینی (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۹۱۴۸۸ شرکت راصد صنعت توسعه (سهامی خاص) به شناسه ملی۱۰۸۶۰۸۴۴۲۶۰ پ۹۷۰۱۲۶۹۱۸۱۷۸۹۰۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14052612
آگهی تغییرات شرکت فالق صنعت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۹۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۷۵۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۶ و (تنفسهای مربوطه) تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۰۹/۹۶ تصویب شد موسسه حسابرسی فراز مشاور باشناسه ملی۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران با شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۶۴۶۰۶ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۷ انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۷۰۳۰۷۴۱۸۷۱۲۷۸۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک