شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101236571


شماره ثبت:
78828
تعداد بازدید:
12
تأسیس:
1369/2/6
آدرس:
تهران بلوار ميرداماد م محسني ( مادر ) خ شاه نظري نبش خ 6 شماره 8 1547835311

اشخاص

عنوان طبق آگهی
قدرت اله شریفی 597611
آقای محمدرضا حیدری 597611
ایوب قنبری 597611
علیرضا نیلی 597611
آقای پرویز کاظمی 1499180
محمد هاشم بت شکن 1499180
قای ایرج معزی 1499180
آقای سیدبهاءالدین علائی فرد 10173234
مهدی ذاکرالحسینی 10173234
اسفندیار برومند 10173234
آقای ابوالفضل صومعلو 10173234
آقای محمد هاشم رکن تهران 12868381
آقای محمد حسین جوادیان فرزانه 13173217
آقای مصطفی ازگلی 13173217
آقای احمد فرشچیان 13173217
آقای علیرضا بلگوری 13173217
آقای محمدرضا امینی 13655082
آقای پژمان جعفری 13655082
آقای روزبه ظهیری هاشمی 14247011
آقای محمود لاری دارابی 14247019
آقای محمد نعیمی ابیانه 14247019

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 597611
آگهی تصمیمات شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن (سهامی عام) بشماره ثبت۷۸۸۲۸و شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۳۶۵۷۱

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۰/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱۶/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۹/۹۰ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: بانک مسکن به شناسه ملی۱۰۱۰۰۸۳۰۷۹۲، شرکت سرمایه گذاری بانک مسکن به شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۸۷۸۴۳، شرکت کارگزاری بانک مسکن به شناسه ملی۱۰۱۰۱۴۰۲۷۹۰، شرکت عمرانی مسکن گستر به شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۰۹۰۶۰، شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۰۱۹۰۵. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۶/۱/۹۱ قدرت اله شریفی به کدملی۳۳۹۲۲۱۷۷۹۴ به نمایندگی از بانک مسکن به سمت رئیس هیئت مدیره و ایوب قنبری به کدملی۰۶۰۰۳۷۳۳۱۲ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و ابوالفضل صومعلو به کدملی۱۴۶۰۸۰۹۰۴۱ به نمایندگی شرکت کارگزاری بانک مسکن و سید احمد مقیمی به کدملی۰۰۳۸۵۸۲۷۰۰۸ به نمایندگی شرکت عمرانی مسکن گستر و محمدرضا حیدری به کدملی۳۲۵۰۷۱۱۲۸۴ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به سمت اعضای هیئت مدیره و علیرضا نیلی به کدملی۳۸۷۳۳۱۳۹۵۲ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۷۶۹۴۸۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 706146
آگهی تغییرات در شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن (سهامی عام) بشماره ثبت۷۸۸۲۸و شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۳۶۵۷۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱/۵/۹۱ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: ایرج معزی به کدملی۴۲۸۴۱۹۴۵۰۱ به جای علیرضا نیلی بسمت مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته امثالهم با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و درغیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبر میباشد و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۳۸۲۷۲۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 746570
آگهی تصمیمات در شرکت گروه سرمایه گذاری مسکنسهامی عام به شماره ثبت ۷۸۸۲۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۵۷۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۵/۹۱ سیدرضا میرصادقی به جای محمدرضا حیدری به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به ش م ۱۰۱۰۲۵۰۱۹۰۵ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۵۲۹۸۲۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1015732
آگهی تصمیمات شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن سهامی عام ثبت شده بشماره ۷۸۸۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۵۷۱

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۱۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۱ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۶۲۶۵۸۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1380325
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن سهامی عام به شماره ثبت۷۸۸۲۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۵۷۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۲ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بعنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد برای نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب شدند: بانک مسکن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۰۷۹۲ شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۷۸۴۳ شرکت عمرانی مسکن گستر (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۹۰۶۰ شرکت سرمایه گذاری خوارزمی (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۰۱۸۲ شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۱۹۰۵ پ۱۷۹۹۶۳۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1499180
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن سهامی عام شماره ثبت ۷۸۸۲۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۵۷۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۱/۱۳۹۳ و مجوز شماره ۱۲۱۲۶۹۱۱۴ مورخ ۰۴/۰۳/۱۳۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد هاشم بت شکن کدملی ۱۲۹۱۰۲۵۱۵۴ به نمایندگی از بانک مسکن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۰۷۹۲ به سمت رئیس هیأت مدیره آقای پرویز کاظمی کدملی ۰۰۴۶۳۰۶۲۴۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره آقای مصطفی از گلی کدملی ۰۴۵۲۳۱۰۶۷۹ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۷۸۴۳ به سمت عضو هیأت مدیره آقای ابوالفضل صو معلو کدملی ۱۴۶۰۸۰۹۰۴۱ به نمایندگی از شرکت عمرانی مسکن گستر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۹۰۶۰ به سمت عضو هیأت مدیره آقای محمد هاشم رکن تهران کدملی ۰۰۴۱۰۹۷۴۹۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری خوارز می‌به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۰۱۸۲ به سمت عضو هیأت مدیره آقای ایرج معز ی کدملی ۴۲۸۴۱۹۴۵۰۱ خارج از اعضای هیئت مدیره به عنوان مدیرعامل کلیه اسناد، اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته و امثا لهم با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضاء هیأت مدیره ممهور به مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت خواهد بود. اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورت جلسه تعیین گردید. پ۱۸۴۲۸۰۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1603320
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۸۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۵۷۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۳ ومجوز شماره ۱۲۱۲۷۹۵۹۴ مورخ ۲۱/۵/۱۳۹۳ سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شعبه مازندران به آدرس مازندران خیابان فرهنگ ساختمان بانک مسکن منحل گردید پ۹۳۰۶۱۲۴۷۳۸۸۴۵۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1636441
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۸۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۵۷۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۵/۱۳۹۳ واجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۰۷/۱۳۹۲ ومجوز‌های شماره ۱۲۱۲۳۹۵۳۵ مورخ ۱۷/۷/۱۳۹۲ و شماره ۱۲۱۲۷۲۰۳۶ مورخ ۲۶/۳/۱۳۹۳ و شماره ۱۲۱۲۸۰۲۵۲ مورخ ۲۷/۰۵/۱۳۹۳ سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی ومطالبات حال شده وسود انباشته تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ ۷۳۸۳۹۴۱۰۷۲ ریال به موجب گواهی شماره ۱۱۱۱۱۲۴۷۵ مورخ ۰۸/۱۱/۱۳۹۲ ومبلغ ۲۱۶۹۳۰۸۰۰۰۰ ریال بموجب گواهی شماره ۱۱۱۱۴۹۷۷ مورخ ۲۲/۵/۱۳۹۳ بانک مسکن شعبه مستقل مرکزی تهران پرداخت گردیده است و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ۹۳۰۷۰۶۶۸۴۱۹۷۲۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10060865
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری مسکن سهامی خاص به شماره ثبت ۷۸۸۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۵۷۱

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۳/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۴/۸۹ واصل گردید: قدرت اله شریفی به نمایندگی بانک مسکن به سمت رئیس هیئت مدیره و مهدی تفضلی به نمایندگی شرکت عمرانی مسکن گستر به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و میرحمید قریشی به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی و مهدی ذاکرالحسینی به نمایندگی شرکت کارگزاری بانک مسکن و جواد توکلی عنبرانی به نمایندگی شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک مسکن به سمت اعضای هیئت مدیره و علیرضا نیلی به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) تعیین گردیده‌اند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10173234
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری مسکن سهامی عام ثبت شده به شماره ۷۸۸۲۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۵۷۱

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱/۹/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ۱۶/۹/۸۹ واصل گردید: نمایندگان اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به شرح ذیل: قدرت اله شریفی کدملی۳۳۹۲۲۱۷۷۹۶ به نمایندگی از شرکت بانک مسکن شناسه ملی۱۰۱۰۰۸۳۰۷۹۲ و ایوب قنبری کدملی۰۶۰۰۳۷۳۳۱۲ به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک مسکن شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۸۷۸۴۳ و اسفندیار برومند کدملی۲۱۶۰۱۲۸۹۶۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۰۱۹۰۵ و سید بهاءالدین علائی فرد کدملی۰۰۳۹۳۹۶۶۳۰ به نمایندگی از شرکت عمرانی مسکن گستر شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۹۰۶۰ و ابوالفضل صومعلو کدملی ۱۴۶۰۸۰۹۰۴۱ به جای مهدی ذاکرالحسینی کدملی۰۹۳۸۴۸۹۶۷۴ به نمایندگی از شرکت کارگزاری بانک مسکن شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۰۲۷۹۰ تعیین شدند که قدرت اله شریفی بسمت رئیس هیئت مدیره و ایوب قنبری بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و علیرضا نیلی خارج از اعضا کدملی۳۸۷۳۳۱۳۹۵۲ بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء ثابت مدیرعامل یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10308533
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری مسکن سهامی عام ثبت شده به شماره۷۸۸۲۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۵۷۱

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۵/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۵/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سید بهاءالدین علائی فرد بجای مهدی تفضلی به نمایندگی شرکت عمرانی مسکن گستر و ایوب قنبری بجای جواد توکلی عنبرانی بنمایندگی شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک مسکن و قدرت اله شریفی به نمایندگی بانک مسکن و میرحمید قریشی بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی و مهدی ذاکر الحسینی بنمایندگی شرکت کارگزاری بانک مسکن بنابراین قدرت اله شریفی به سمت رئیس هیئت مدیره و ایوب قنبری به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و علیرضا نیلی خارج از اعضا به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10854687
آگهی تصمیمات در شرکت سرمایه گذاری مسکن سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۸۲۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۵۷۱

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۱۲/۵/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. سرمایه گذاری در سهام سهام الشرکه واحدهای سرمایه گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل یا اشخاص تحت کنترل واحد کنترل شرکت موسسه یا صندوق سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا رد آن نفوذ قابل ملاحظه یابد و شرکت موسسه یا صندوق سرمایه پذیر اعم از ایرانی یا خارجی در زمینه یا زمینه‌های زیر فعالیت کند: تهیه زمین و اجرای طرحهای ساختمانی از جمله ساختمانهای مسکونی تجاری و اداری اعم از شهرک سازی و مجتمع سازی مقاطعه کاری و اجرای طرحهای تاسیساتی و زیربنایی تولید مصالح و تجهیزات ساختمانی واردات و توزیع ماشین آلات ساختمان سازی و راه سازی و کلیه مصالح و تجهیزات ساختمانی مشاوره نظارت و اجرای کارها و پروژه‌های ساختمانی سرمایه گذاری در اوراق بهادار بعنوان یک شرکت سرمایه گذاری با رعایت مقررات مربوط به شرکتهای سرمایه گذاری انجام فعالیتهای زیر در ارتباط با اشخاص سرمایه پذیر موضوع بند۱ فوق: خدمات اجرایی در تهیه و خرید مواد اولیه و ماشین آلات برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر خدمات طراحی و مهندسی اصولی و تضمین پروژه‌های برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر انجام مطالعات تحقیقات و بررسی‌های تکنولوژی فنی علمی بازرگانی و اقتصادی برای بهره برداری توسط اشخاص حقوقی سرمایه پذیر تامین منابع مالی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر از منابع داخلی شرکت یا از طریق سایر منابع از جمله اخذ تسهیلات بانکی به نام شرکت یا شخص حقوقی سرمایه پذیر با تامین وثیقه یا تضمین بازپرداخت از طریق شرکت یا بدون تامین وثیقه یا تضمین بازپرداخت تدوین سیاستهای کلی و راهبردی و مدیریتی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر شناسایی فرصتهای سرمایه گذاری در خصوص بند۱ فوق به منظور معرفی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر ارائه سایر خدمات فنی مدیریتی اجرایی و مالی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع و کنترل عملیات یا نفوذ قابل ملاجظه در سهام سهم الشرکه و سایر اوراق بهادار دارای حق رای آن عده از اشخاص حقوقی که خدمات زیر را منحصرا به اشخاص سرمایه پذیر یا علاوه بر اشخاص سرمایه پذیر به دیگران ارائه می‌نمایند خدمات موضوع بند۲ فوق انبارداری بازاریابی مجاز غیرهرمی و غیرشبکه‌ای توزیع و فروش محصولات موضوعات فرعی: ۱ سرمایه گذاری در مسکوکات فلزات گرانبها گواهی سپرده بانکی و سپرده‌های سرمایه گذاری نزد بانکها و موسسات مالی اعتباری مجاز ۲ سرمایه گذاری در سهام سهم الشرکه واحدهای سرمایه گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکتها موسسات یا صندوق‌های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوریکه به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل و اشخاص تحت کنترل واحد کنترل شرکت موسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد یا در صورت در اختیار گرفتن کنترل یا نفوذ قابل ملاحظه شخص حقوقی سرمایه پذیر در موضوعات غیر از موضوعات مذکور در بندهای۱ و۲ قسمت الف این ماده فعالیت نماید ۳ سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رای نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمیدهد. ۴ سرمایه گذاری در سایر دارایی‌ها از جمله دارایی‌های فیزیکی پروژه‌های تولیدی و پروژه‌های ساختمانی با هدف کسب انتفاع ۵ ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله پذیرش سمت در صندوق‌های سرمایه گذاری تامین مالی بازارگردانی اوراق بهادار مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار تضمین نقد شوندگی اصل یا حداقل سود اوراق بهادار نام شرکت به شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن تغییر یافت و ماده یک اساسنامه اصلاح گردید اساسنامه جدید مشتمل بر۶۵ ماده و۲۵ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10862341
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری مسکن سهامی عام ثبت شده به شماره ۷۸۸۲۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۵۷۱

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۱۲/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۹/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فریوران هدف به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10864372
آگهی تغییرات در شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن (سهامی عام) بشماره ثبت۷۸۸۲۸و شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۳۶۵۷۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱/۵/۹۱ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: ایرج معزی به کدملی۴۲۸۴۱۹۴۵۰۱ به جای علیرضا نیلی بسمت مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته امثالهم با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و درغیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبر میباشد و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12655041
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۸۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۵۷۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۴ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۱۸/۶/۹۴ و مجوز شماره ۴۸ - ۲۲۲۹۱۹ , ۹۴۹ مورخه ۱۰/۱۱/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ به مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی بانام که تماما پرداخت شده و ازمحل سود انباشته و مطالبات حال شده و نقدی به موجب گواهی شماره ۱۱۱۱۹۷۷۵ مورخه ۶/۱۱/۹۴ بانک مسکن شعبه مستقل مرکزی تامین گردیده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید. پ۹۴۱۱۲۴۶۴۸۹۱۱۱۳۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12758774
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۸۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۵۷۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۹۴و مجوز شماره ۵۳۵۰ , ۱۲۲ مورخه ۲۲/۱۲/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۴ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یکسال انتخاب شد. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. بانک مسکن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۰۷۹۲ شرکت گروه مالی بانک مسکن (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۷۸۴۳ شرکت عمرانی مسکن گستر (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۹۰۶۰ شرکت سرمایه گذاری خوارزمی (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۰۱۸۲ شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰ به عنوان اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. پ۹۵۰۲۰۱۲۷۵۱۴۲۹۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12868381
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۸۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۵۷۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا بلگوری کدملی ۲۵۹۴۲۱۱۸۲۶ به نمایندگی از بانک مسکن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۰۷۹۲ به سمت رئیس هیات مدیره آقای پرویز کاظمی کدملی ۰۰۴۶۳۰۶۲۴۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۱۹۰۵ به سمت نایب رئیس هیات مدیره آقای مصطفی ازگلی کدملی ۰۴۵۲۳۱۰۶۷۹ به نمایندگی از شرکت گروه مالی بانک مسکن (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۷۸۴۳ به سمت عضو هیات مدیره آقای احمد فرشچیان کدملی ۱۲۸۷۵۸۳۴۷۴ به نمایندگی از شرکت عمرانی مسکن گستر (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۹۰۶۰ به سمت عضو هیات مدیره آقای محمد هاشم رکن تهران کدملی۰۰۴۱۰۹۷۴۹۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری خوارزمی (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۰۱۸۲ به سمت عضو هیات مدیره آقای محمدرضا امینی کدملی ۵۴۹۹۳۷۲۶۸۳ خارج از اعضای هیات مدیره به عنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد، اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته و امثالهم با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیات مدیره و یکی از اعضاء هیات مدیره ممهور به مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت خواهد بود. اختیارات مدیرعامل شرکت به شرح ذیل تعیین و تفویض شد: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضائی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها در قالب آیین نامه مصوب. نصب و عزل مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکت‌های تابعه پس از تصویب رئیس هیات مدیره شرکت. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک و موسسات قانونی دیگر. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. تنظیم آئین نامه‌های داخلی مورد نیاز و پیشنهاد آن به هیات مدیره جهت تصویب. صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی، در قالب آئین نامه معاملات شرکت. انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۳ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات در چارچوب آئین نامه معاملات شرکت. به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها طبق ضوابط آئین نامه معاملات شرکت. تحصیل تسهیلات از بانک‌ها، شرکت‌ها و موسسات رسمی با رعایت مقررات و اساسنامه شرکت. اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه‌ی اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده‌ی دادرسی، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالت و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. تنظیم صورت‌های مالی سالانه و شش ماهه و گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت و تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و نه ماهه و ارائه‌ی آنها به هیات مدیره جهت تصویب و ارسال به مراجع مربوطه. استقرار نظام کنترل داخلی به منظور اطمینان از انطباق کلیه‌ی عملیات شرکت در جهت اهداف شرکت و در چارچوب قوانین، اساسنامه، مقررات و آیین نامه‌های داخلی شرکت. همکاری با سازمان بورس و اوراق بهادار و بازرس قانونی برای اجرای وظایف خود. تحصیل دارائی، سرمایه گذاری، تاسیس یا مشارکت در تاسیس انواع شرکت و موسسات دیگر در چارچوب موضوع فعالیت و برای انجام وظایف و تحقق اهداف شرکت در چارچوب آئین نامه معاملات شرکت. پ۹۵۰۴۰۱۸۵۴۳۰۳۴۱۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13173217
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۸۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۵۷۱

آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۸۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۵۷۱ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۸/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۴۵۶۸/۱۲۲ مورخه ۰۶/۰۹/۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمد فرشچیان کد ملی ۱۲۸۷۵۸۳۴۷۴ به نمایندگی از شرکت عمرانی مسکن گستر (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۹۰۶۰ به سمت رئیس هیات مدیره آقای پرویز کاظمی کد ملی ۰۰۴۶۳۰۶۲۴۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰ به سمت نایب رئیس هیات مدیره آقای محمد هاشم رکن تهران کد ملی ۰۰۴۱۰۹۷۴۹۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری خوارزمی (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۰۱۸۲ به سمت عضو هیات مدیره آقای محمد حسین جوادیان فرزانه کد ملی ۱۵۵۰۳۶۸۶۳۱ بجای آقای علیرضا بلگوری کد ملی ۲۵۹۴۲۱۱۸۲۶ به نمایندگی از بانک مسکن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۰۷۹۲ به سمت عضو هیأت مدیره آقای محمدرضا امینی کد ملی ۵۴۹۹۳۷۲۶۸۳ بجای آقای مصطفی ازگلی کد ملی ۰۴۵۲۳۱۰۶۷۹ به نمایندگی از شرکت گروه مالی بانک مسکن (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۷۸۴۳ به سمت عضو هیات مدیره آقای محمدرضا امینی کد ملی ۵۴۹۹۳۷۲۶۸۳ به سمت مدیر عامل برای بقیه مدت تصدی تا تاریخ (۱۱/۱۲/۱۳۹۶) انتخاب گردیدند کلیه اسناد، اوراق بهادار و تعهد آور از قبیل چک، سفته و امثالهم با امضای ثابت مدیر عامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضاء رئیس و یکی از اعضای هیات مدیره ممهور به مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت خواهد بود. اختیارات مدیر عامل شرکت به شرح ذیل تعیین و تفویض شد: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضائی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی. نصب و عزل مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکت‌های تابعه. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک و موسسات قانونی دیگر. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. تنظیم آئین نامه‌های داخلی مورد نیاز و پیشنهاد آن به هیات مدیره جهت تصویب. صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی، در قالب آئین نامه معاملات شرکت. انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۳ اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات در چارچوب آئین نامه معاملات شرکت. به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها طبق ضوابط آئین نامه معاملات شرکت. تحصیل تسهیلات از بانک‌ها، شرکت‌ها و موسسات رسمی با رعایت مقررات و اساسنامه شرکت. اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه‌ی اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده‌ی دادرسی، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالت و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. تنظیم صورت‌های مالی سالانه و شش ماهه و گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت و تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و نه ماهه و ارائه‌ی آنها به هیات مدیره جهت تصویب و ارسال به مراجع مربوطه. استقرار نظام کنترل داخلی به منظور اطمینان از انطباق کلیه‌ی عملیات شرکت در جهت اهداف شرکت و در چارچوب قوانین، اساسنامه، مقررات و آیین نامه‌های داخلی شرکت. همکاری با سازمان بورس و اوراق بهادار و بازرس قانونی برای اجرای وظایف خود. تحصیل دارائی، سرمایه گذاری، تاسیس یا مشارکت در تاسیس انواع شرکت و موسسات دیگر در چارچوب موضوع فعالیت و برای انجام وظایف و تحقق اهداف شرکت در چارچوب آئین نامه معاملات شرکت.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13335313
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۸۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۵۷۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۲۱/۲۶۵۲۶۳ , ۹۵۹ مورخه ۲/۱۲/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده و از محل نقدی به موجب گواهی شماره ۱۱۱۱۹۵۰۳ مورخه ۱۳/۱۱/۱۳۹۵ بانک مسکن شعبه مستقل مرکزی تهران و مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید. پ۹۵۱۲۱۱۲۳۹۵۶۱۳۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13386860
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۸۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۵۷۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۹۴۲۵ , ۱۲۲ مورخه ۱۶/۰۱/۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۵ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای یکسال مالی انتخاب شد. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۶۰۱۲۶۲۹۸۸۸۲۵۷۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13655082
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۸۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۵۷۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۳/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۲۶۱۰۴ , ۱۲۲ مورخه ۰۵/۰۷/۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمد فرشچیان کدملی ۱۲۸۷۵۸۳۴۷۴ به نمایندگی از شرکت عمرانی مسکن گستر (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۹۰۶۰ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمد هاشم رکن تهران کدملی ۰۰۴۱۰۹۷۴۹۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری خوارزمی (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۰۱۸۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمدحسین جوادیان فرزانه کدملی ۱۵۵۰۳۶۸۶۳۱ به نمایندگی از بانک مسکن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۰۷۹۲ به سمت عضو هیئت مدیره آقای پژمان جعفری کدملی ۰۰۷۱۲۱۲۲۳۱ به جای آقای پرویز کاظمی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمدرضا امینی کدملی ۵۴۹۹۳۷۲۶۸۳ به نمایندگی از گروه مالی بانک مسکن (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۷۸۴۳ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمدرضا امینی کدملی ۵۴۹۹۳۷۲۶۸۳ به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند امضاهای مجاز شرکت: کلیه اسناد، اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته و امثالهم با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد و مکاتبات عادی واداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت خواهد بود. پ۹۶۰۷۲۲۸۹۳۷۳۴۲۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13967860
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۸۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۵۷۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۳۲۹۰۶ , ۱۲۲ مورخه ۱۶/۱۲/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۶به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای یکسال مالی انتخاب شد. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیات مدیره شرکت برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب شد: بانک مسکن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۰۷۹۲ شرکت گروه مالی بانک مسکن (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۷۸۴۳ شرکت عمرانی مسکن گستر (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۹۰۶۰ شرکت سرمایه گذاری خوارزمی (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۰۱۸۲ شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰ پ۹۷۰۱۱۹۱۵۳۷۲۲۷۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14247011
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۸۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۵۷۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۳۹۲۸۷ , ۱۲۲ مورخه ۲۶/۰۶/۱۳۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای روزبه ظهیری هاشمی کدملی ۰۰۶۷۳۳۶۷۱۱ به عنوان مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید. کلیه اسناد، اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته و امثالهم با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت خواهد بود. اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل تعیین و تفویض شد: ۱) نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضائی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. ۲) نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی آنها در قالب آیین نامه مصوب. ۳) نصب و عزل مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت‌های تابعه با هماهنگی رئیس هیئت مدیره. ۴) افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک و موسسات قانونی دیگر. ۵) دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. ۶) تنظیم آئین نامه‌های داخلی مورد نیاز و پیشنهاد آن به هیئت مدیره جهت تصویب. ۷) صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی، در قالب آئین نامه معاملات شرکت. ۸) انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۳ اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات در چارچوب آئین نامه معاملات شرکت. ۹) به امانت گذاردن هرنوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها طبق آئین نامه معاملات شرکت. ۱۰) تحصیل تسهیلات از بانک‌ها، شرکت‌ها و موسسات رسمی با رعایت مقررات و اساسنامه شرکت. ۱۱) اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه‌ی اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده‌ی دادرسی، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالت و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. ۱۲) تنظیم صورت‌های مالی سالانه و شش ماهه و گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت و تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و نه ماهه و ارائه‌ی آنها به هیئت مدیره جهت تصویب و ارسال به مراجع مربوطه. ۱۳) استقرار نظام کنترل داخلی به منظور اطمینان از انطباق کلیه‌ی عملیات شرکت در جهت اهداف شرکت و در چارچوب قوانین، اساسنامه، مقررات و آیین نامه‌های داخلی شرکت. ۱۴) همکاری با سازمان بورس و اوراق بهادار و بازرس قانونی برای اجرای وظایف خود. ۱۵) تحصیل دارائی، سرمایه گذاری، تاسیس یا مشارکت در تاسیس انواع شرکت و موسسات دیگر در چارچوب موضوع فعالیت و برای انجام وظایف و تحقق اهداف شرکت در چارچوب آئین نامه معاملات شرکت. پ۹۷۰۷۱۵۸۶۲۵۶۹۳۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14247019
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۸۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۵۷۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۱/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۳۹۲۸۴ , ۱۲۲ مورخه ۲۶/۰۶/۱۳۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای احمد فرشچیان کدملی ۱۲۸۷۵۸۳۴۷۴ به نمایندگی از شرکت گروه مالی بانک مسکن (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۷۸۴۳ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ آقای محمد هاشم رکن تهران کدملی ۰۰۴۱۰۹۷۴۹۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری خوارزمی (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۰۱۸۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ۳ آقای پژمان جعفری کدملی ۰۰۷۱۲۱۲۲۳۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۱۹۰۵ به سمت عضو هیئت مدیره ۴ آقای محمود لاری دارابی کدملی ۲۰۹۱۵۵۴۷۷۴ به نمایندگی از بانک مسکن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۰۷۹۲ به سمت عضو هیئت مدیره ۵ آقای محمد نعیمی ابیانه کدملی ۱۲۳۹۷۲۷۱۶۱ به نمایندگی از شرکت عمرانی مسکن گستر (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۹۰۶۰ به سمت عضو هیئت مدیره ۶ آقای محمدرضا امینی کدملی ۵۴۹۹۳۷۲۶۸۳ خارج از اعضای هیئت مدیره به عنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند کلیه اسناد، اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته و امثالهم با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت خواهد بود. اختیارات مدیرعامل شرکت به شرح ذیل تعیین و تفویض شد: ۱) نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضائی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. ۲) نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها در قالب آیین نامه مصوب. ۳) نصب و عزل مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت‌های تابعه پس از تصویب رئیس هیئت مدیره شرکت. ۴) افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک و موسسات قانونی دیگر. ۵) دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. ۶) تنظیم آئین نامه‌های داخلی مورد نیاز و پیشنهاد آن به هیئت مدیره جهت تصویب. ۷) صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی، در قالب آئین نامه معاملات شرکت. ۸) انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۳ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات در چارچوب آئین نامه معاملات شرکت. ۹) به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها طبق ضوابط آئین نامه معاملات شرکت. ۱۰) تحصیل تسهیلات از بانک‌ها، شرکت‌ها و موسسات رسمی با رعایت مقررات و اساسنامه شرکت. ۱۱) اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه‌ی اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده‌ی دادرسی، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالت و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. ۱۲) تنظیم صورت‌های مالی سالانه و شش ماهه و گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت و تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و نه ماهه و ارائه‌ی آنها به هیئت مدیره جهت تصویب و ارسال به مراجع مربوطه. ۱۳) استقرار نظام کنترل داخلی به منظور اطمینان از انطباق کلیه‌ی عملیات شرکت در جهت اهداف شرکت و در چارچوب قوانین، اساسنامه، مقررات و آیین نامه‌های داخلی شرکت. ۱۴) همکاری با سازمان بورس و اوراق بهادار و بازرس قانونی برای اجرای وظایف خود. ۱۵) تحصیل دارائی، سرمایه گذاری، تاسیس یا مشارکت در تاسیس انواع شرکت و موسسات دیگر در چارچوب موضوع فعالیت و برای انجام وظایف و تحقق اهداف شرکت در چارچوب آئین نامه معاملات شرکت. پ۹۷۰۷۱۵۶۷۲۸۸۸۹۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14306547
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۸۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۵۷۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۰۶/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۳۹۸۵۵ , ۱۲۲ مورخه ۱۴/۷/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ماده ۲۴ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح شد: ((ماده ۲۴ - مجامع عمومی توسط هیات رئیسه‌ای مرکب از یک رئیس، یک منشی و دو ناظر اداره می‌شود ریاست مجمع با رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره بوده و یا از بین سهامداران حاضر در جلسه با اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد. درمواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از مدیران یا کلیه آنها در دستور جلسه مجمع باشد رئیس مجمع از بین سهامداران حاضر درجلسه با اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد. دو نفر از سهامداران حاضر نیز به عنوان ناظر مجمع و یک نفر منشی از بین صاحبان سهام یا غیر آنها از طرف مجمع انتخاب می‌شوند.)) پ۹۷۰۸۲۰۸۷۲۵۹۴۳۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه