شرکت آلومینیوم المهدی (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101235815


شماره ثبت:
78748
تعداد بازدید:
13
تأسیس:
1369/1/22
آدرس:
تهران - خيابان ملاصدرا – خيابان شيخ بهائي شمالي - خيابان صائب تبريزي غربي - خيابان شهيد بي بي شهربانويي - پلاك 12 - طبقه اول 1993653671

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای جعفر عوض پور 1247695
آقای علی اکبر گل کار 9404829
آقای محمد ابراهیم رازقی جهرمی 9404829
آقای محسن داداشی 9413260
آقای محمد آشفته آج بیشه 10601801
آقای محمد مالکی زاده 10601801
آقای مهدی ثقفی 10601801
آرمین پیله رودی 13002078

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1247695
آگهی تغییرات شرکت مجتمع آلومینیوم المهدی سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۷۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۵۸۱۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۴/۸۹ و مجوز شماره ۱۹۴۳۴/۲۰ مورخ ۴/۸/۹۲ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار ایران جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. موسسه کاشفان با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۹۹۱۸۵ بسمت بازرس اصلی و آقای جعفر عوض پور با کد ملی ۱۸۱۵۲۷۲۲۲۸ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردید. پ۱۷۳۶۴۹۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1315907
آگهی تغییرات شرکت مجتمع آلومینیوم المهدی سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۷۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۵۸۱۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۳/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه کاشفان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۹۹۱۸۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای جعفر عوض پور به کد ملی ۱۸۱۵۲۷۲۲۲۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۱۷۶۷۱۰۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9404829
آگهی تغییرات شرکت آلومینیوم المهدی سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۷۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۵۸۱۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۱ و پیرو مجوز به شماره ۸۴۵۵/۲۰ مورخ ۱۱/۴/۹۳ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره ذیل برای مدت «۲» سال انتخاب گردیدند. آقای علی اکبر گلکاربه کد ملی ۰۰۴۴۹۸۸۴۹۴ به نمایندگی از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۵۸۰۲۲ بعنوان مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره. آقای محسن داداشی به کد ملی ۰۰۴۵۰۸۵۶۸۴ به نمایندگی از شرکت ملی فولاد ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۱۹۳۱ بعنوان عضو هیئت مدیره. آقای محمد آشفته آج بیشه به کد ملی ۰۰۴۵۰۴۴۵۸۹ به نمایندگی از شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۶۲۴۷۱ بعنوان عضو هیئت مدیره آقای محمد ابراهیم رازقی جهرمی به کد ملی ۲۴۷۰۶۳۵۸۲۹ به نمایندگی از شرکت منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس به شناسه ملی۱۰۸۰۰۰۱۶۹۶۵ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره. آقای محمد مالکی زاده به کد ملی ۳۳۹۲۳۰۶۵۸۴ به نمایندگی از شرکت آلومینای ایران به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۹۴۳۳۹ بعنوان عضو هیئت مدیره. پ۹۳۱۱۰۴۲۲۷۷۳۹۲۴۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9413260
آگهی تغییرات شرکت آلومینیوم المهدی سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۷۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۵۸۱۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/۱۳۹۱ و پیرو مجوز به شماره ۸۴۵۵/۲۰ مورخ ۱۱/۴/۹۳ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره ذیل برای مدت «۲» سال انتخاب گردیدند. آقای علی اکبر گلکاربه کد ملی ۰۰۴۴۹۸۸۴۹۴ به نمایندگی از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۵۸۰۲۲ بعنوان مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره. آقای محسن داداشی به کد ملی ۰۰۴۵۰۸۵۶۸۴ به نمایندگی از شرکت ملی فولاد ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۱۹۳۱ بعنوان عضو هیئت مدیره. آقای محمد آشفته آج بیشه به کد ملی ۰۰۴۵۰۴۴۵۸۹ به نمایندگی از شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۶۲۴۷۱ بعنوان عضو هیئت مدیره آقای محمد ابراهیم رازقی جهرمی به کد ملی ۲۴۷۰۶۳۵۸۲۹ به نمایندگی از شرکت منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس به شناسه ملی۱۰۸۰۰۰۱۶۹۶۵ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره. آقای محمد مالکی زاده به کد ملی ۳۳۹۲۳۰۶۵۸۴ به نمایندگی از شرکت آلومینای ایران به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۹۴۳۳۹ بعنوان عضو هیئت مدیره. پ۹۳۱۱۰۴۲۲۷۷۳۹۲۴۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10601801
آگهی تصمیمات شرکت آلومینیوم المهدی سهامی عام ثبت شده به شماره ۷۸۷۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۵۸۱۵

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۸/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ۲۵/۲/۹۰ واصل گردید: محمد آشفته آج بیشه به کدملی۰۰۴۵۰۴۴۵۸۹ به جای مرتضی مرجانی به نمایندگی شرکت تهیه و تولید موادمعدنی ایران به شناسه ملی۱۰۱۰۲۷۶۲۴۷۱ به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شد نمایندگان بقیه اعضای هیئت مدیره کمافی السابق تعیین گردیدند در نتیجه مهدی ثقفی به کدملی۰۰۴۴۲۱۹۲۷۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، محمدابراهیم رازقی به کدملی۲۴۷۰۶۳۵۸۲۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، محسن داداشی به کدملی۰۰۴۵۰۸۵۶۸۴ و محمد مالکی زاده به کدملی۳۳۹۲۳۰۶۵۸۴ و محمد آشفته آج بیشه به کدملی۰۰۴۵۰۴۴۵۸۹ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13002078
آگهی تغییرات شرکت آلومینیوم المهدی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۷۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۵۸۱۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۵ ومجوز شماره ۱۰۳۱۹/۴۱مورخ ۲۳/۵/۹۵سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس خیابان ملاصدرا خیابان شیخ بهائی شمالی خیابان صائب تبریزی غربی خیابان شهید بی بی شهربانویی پلاک ۱۲ طبقه اول کدپستی ۱۹۹۳۶۵۳۶۷۱ تغییر یافت آقای آرمین پیله رودی به کد ملی ۰۰۴۰۲۹۰۳۸۷ بجای آقای صادق بهروزبه نمایندگی از شرکت نوین آلیاژسمنان ش م۱۰۸۶۰۲۸۵۸۸۴ بعنوان عضو هیئت مدیره برای باقیمانده دوره تصدی هیات مدیره انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۶۱۳۷۳۰۷۹۲۳۲۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13297929
آگهی تغییرات شرکت آلومینیوم المهدی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۷۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۵۸۱۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۵ و باستناد مجوز به شماره ۲۴۱۴۹/۴۱ مورخ ۰۴/۱۱/۱۳۹۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۳۹۷۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهنام مشار به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۷۳۲۹۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۵۱۱۱۹۵۷۳۲۶۴۳۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه