شرکت خودران وفا (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101234230


شماره ثبت:
78579
تعداد بازدید:
13
تأسیس:
1368/11/29
آدرس:
استان تهران - شهرستان تهران - بخش مركزي - شهر تهران-محله پاسداران-خيابان اختياريه جنوبي-خيابان بهستان پنجم-پلاك 2-طبقه اول-واحد 1 1945933811

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای سعید وفائیان 1246772
آقای مرتضی نیکخواه 1246772
آقای نیما قیومی 1246772
آقای سعید نیکخواه 1246772
آقای علی وفائیان 1246772
آقای عباس وفادار 1246805

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1246772
آگهی تغییرات شرکت خودران وفا سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۵۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۴۲۳۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای سعید وفائیان به شماره ملی ۰۰۴۳۸۰۱۸۱۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای سعید نیکخواه به شماره ملی ۲۱۶۱۳۶۳۷۵۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری پارسیان بین الملل به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۵۳۰۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای مرتضی نیکخواه به شماره ملی ۵۳۰۹۷۴۳۶۹۳ به نمایندگی از شرکت استرن یونیون گروپ کو به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای علی وفائیان به شماره ملی ۰۰۵۲۲۳۴۶۷۳ به نمایندگی از شرکت خدمات بازرگانی اتحاد خاور به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۸۱۳۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای نیما قیومی به شماره ملی ۲۰۹۱۹۲۶۹۸۱ به سمت عضو هیئت مدیره، کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی به امضای منفرد آقای سعید وفائیان همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. و در غیاب ایشان با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۳۷۶۳۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1246790
آگهی تغییرات شرکت خودران وفا سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۵۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۴۲۳۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۶/۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان سعید وفائیان به شماره ملی ۰۰۴۳۸۰۱۸۱۱ نیما قیومی به شماره ۲۰۹۱۹۲۶۹۸۱ و شرکتهای استرن یونیون گروپ کو، خدمات بازرگانی اتحاد خاور به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۸۱۳۰ و سرمایه گذاری پارسیان بین الملل به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۵۳۰۰ موسسه حسابرسی آزمون پرداز به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ و آقای عباس وفادار به شماره ملی ۴۱۳۲۱۴۷۶۸۱ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۷۳۷۶۳۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1246805
آگهی تغییرات شرکت خودران وفا سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۵۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۴۲۳۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمون پرداز به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ و آقای عباس وفادار به شماره ملی ۴۱۳۲۱۴۷۶۸۱ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۷۳۷۶۳۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1246836
آگهی تغییرات شرکت خودران وفا سهامی عام به شماره ثبت۷۸۵۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۴۲۳۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۲تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۶۰ ریال به مبلغ ۰۰۰/۶۰۰/۲۳۰/۱۶۷ ریال منقسم به ۶۰۰/۲۳۰/۱۶۷ سهم ریالی بانام تماما پرداخت شدخ از محل مازاد تجدید ارزیابی‌ها افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۱۰/۹/۱۳۹۲ تکمیل امضا گردید. پ۱۷۳۷۶۳۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1266829
آگهی تغییرات شرکت خودران وفا سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۵۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۴۲۳۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۶۰ ریال به مبلغ ۰۰۰/۶۰۰/۲۳۰/۱۶۷ ریال منقسم به ۶۰۰/۲۳۰/۱۶۷ سهم ۰۰۰/۱ ریالی بانام تماما پرداخت شده از محل مازاد تجدید ارزیابی‌ها افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۳۰/۷/۹۲ تکمیل امضا گردید. پ۱۷۴۶۸۰۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9658235
آگهی تصمیمات شرکت خودرات وفا سهامی عام ثبت شده به شماره ۷۸۵۷۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۴۲۳۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۸/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۱۰/۸۸ واصل گردید: موسسه حسابرسی آزمون پرداز به سمت بازرس اصلی و عباس وفادار به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10588832
آگهی تصمیمات شرکت خودران وفا سهامی خاص ثبت شده بشماره ۷۸۵۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۴۲۳۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۶/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۶/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: سعید وفائیان نیما قیومی شرکت خدمات بازرگانی اتحاد خاور به نمایندگی سعید نیکخواه شرکت EASTREN UNION GROUP به نمایندگی مرتضی نیکخواه شرکت سرمایه گذاری پارسیان بین الملل به نمایندگی علی وفائیان بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۶/۸۹ سعید وفائیان بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و مرتضی نیکخواه بسمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی با امضای منفرد سعید وفائیان با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10750530
آگهی تصمیمات شرکت خودران وفا سهامی خاص ثبت شده به شماره۷۸۵۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۴۲۳۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۴/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۳/۵/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمون پرداز بسمت بازرس اصلی و عباس وفادار بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره قبلی برای مدت ۲ سال در سمت‌های خود ابقا گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14107148
آگهی تغییرات شرکت خودران وفا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۵۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۴۲۳۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران محله پاسداران خیابان اختیاریه جنوبی خیابان بهستان پنجم پلاک ۲ طبقه اول واحد ۱ کد پستی ۱۹۴۵۹۳۳۸۱۱ تغییر یافت پ۹۷۰۴۱۳۲۶۹۶۷۱۷۶۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه