شرکت همکاران سیستم (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101212701


شماره ثبت:
76396
تعداد بازدید:
12
تأسیس:
1368/6/7
آدرس:
تهران - شهرستان تهران - بخش مركزي - شهر تهران-ونك-خيابان تك شمالي-خيابان عطار-پلاك 8 - طبقه سوم-واحد 4 - -- 1994643515

اشخاص

عنوان طبق آگهی
مهدی امیری 673012
آقای فرید فولادی 673012
محمود نظاری 1140505
همایون حریری 1140505
شهریار رحیمی 1140505
اسمعیل کمالی روستا 1696401
سیدبابک علوی 1696401
مهدی انصاریان 9928729
شرکت همکاران سیستم 13539570
آقای سیدبهاءالدین علائی فرد 13539570
آقای محسن طلایی 13539570

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 673012
آگهی تصمیمات شرکت همکاران سیستمسهامی عام به شماره ثبت ۷۶۳۹۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۱۲۷۰۱

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۱/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بیات رایان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شاهدان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۲۵۵۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمود نظاری به کدملی ۰۰۴۴۸۳۸۳۳۶ شهریار رحیمی به کدملی ۲۴۷۰۳۲۷۰۲۴ مهدی انصاریان به کدملی ۴۳۲۲۶۷۷۱۳۴ شرکت مدیریت سرمایه گذاری آینده نگر دانا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۸۱۵۴۶ به نمایندگی فرید فولادی به کدملی ۳۷۸۱۹۲۰۶۶۶ شرکت همکاران سیستم پناه شمال تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۲۲۷۰۹ به نمایندگی مهدی امیری به کدملی ۲۶۹۰۹۷۵۰۴۱ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و شرکت همکاران سیستم مدیریت طرحهای عمومی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۸۴۰۵ شرکت سپیدار سیستم آسیا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۴۵۷۶ بسمت اعضای علی البدل هیئت مدیره به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۴/۹۱ محمود نظاری به سمت رئیس هیئت مدیره و شهریار رحیمی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شهریار رحیمی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مشترک مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۴۳۱۱۹۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 679928
آگهی تغییرات شرکت همکاران سیستم سهامی عام به شماره ثبت ۷۶۳۹۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۱۲۷۰۱

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۳/۹۱ اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۶۳۵۵۱۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1140505
آگهی تغییرات شرکت همکاران سیستم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۶۳۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۱۲۷۰۱

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۳/۱۳۹۲ و هیات مدیره ۲۵/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ بتصویب رسید. و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بیات رایان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شاهدان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۲۵۵۰ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند محمود نظاری به کدملی ۰۰۴۴۸۳۸۳۳۶ به سمت رئیس هیات مدیره شهریار رحیمی به کدملی ۲۴۷۰۳۲۷۰۲۴ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مدیریت سرمایه گذاری آینده نگر دانا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۸۱۵۴۶ به نمایندگی همایون حریری به کدملی ۰۰۴۷۳۳۷۷۳۷ سمت عضو هیات مدیره شرکت همکاران سیستم پناه شمال تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۲۲۷۰۹ به نمایندگی اسماعیل کمالی روستا به کدملی ۰۰۴۱۰۴۶۶۶۷۶ سمت عضو هیات مدیره. شرکت سپیدار سیستم آسیا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۴۵۷۶ به نمایندگی سیدبابک علوی به کدملی ۳۲۵۷۰۲۹۹۲۶ به سمت عضو هیات مدیره. شرکت همکاران سیستم مدیریت طرح‌های عمومی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۸۴۰۵ به نمایندگی فرید فولادی به کدملی ۳۸۷۱۹۲۰۶۶۶ به سمت عضو علی البدل شرکت همکاران سیستم پناه غرب به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۶۵۹۰ به نمایندگی مهدی امیری به کدملی ۲۶۹۰۹۷۵۰۴۱ بسمت عضو علی البدل کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و بانکی از قبیل چک و سفته بروات و قراردادها عقود اسلامی و سایر نامه‌های اداری با امضای مشترک مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیات مدیره {اعم از اصلی یا علی البدل} همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره {اعم از اصلی یا علی البدل} متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۶۸۶۹۶۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1140532
آگهی تغییرات شرکت همکاران سیستم سهامی عام به شماره ثبت ۷۶۳۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۱۲۷۰۱

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آگهی افزایش سرمایه شرکت همکاران سیستم سهامی عام بشماره ثبت ۷۶۳۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۱۲۷۰۱ باستناد صورتجلسه هیئت مدیره ۹/۳/۹۲ سرمایه شرکت از مبلغ ۲۵۰ میلیارد ریال به ۳۵۰ میلیارد ریال منقسم به ۰۰۰/۰۰۰/۳۵۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام که تمام پرداخت شده از محل سود انباشته تامین گردیده است افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنام بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزاش سرمایه در تاریخ تکمیل امضا گردیده است. پ۱۶۸۶۹۶۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1289919
آگهی تغییرات شرکت همکاران سیستم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۶۳۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۱۲۷۰۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۰/۰۹/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی امیری کدملی۲۶۹۰۹۷۵۰۴۱ نماینده شرکت همکاران سیستم پناه غرب با شناسه ۱۰۱۰۱۹۴۶۵۹۰ عضو علی البدل هیئت مدیره بجای آقای شهریار رحیمی به عنوان مدیرعامل برای باقی مانده دوران تصدی تعیین شدند: مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره می‌باشد. هیات مدیره در اجرای ماده۴۲ اساسنامه شرکت , کلیه اختیارات مندرج در صورت جلسه را به مدیرعامل تفوض نمود و امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و اسناد مالی شرکت از قبیل چک , سفته , بروات , قراردادها , عقوداسلامی و غیره با امضای مشترک مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیات مدیره (اعم از اصلی یا علی البدل) همراه با مهر شرکت , و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره (اعم از اصلی یا علی البدل) متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. سایر اوراق عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۷۵۷۴۵۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1443883
آگهی تغییرات شرکت همکاران سیستم شرکت سهامی عام شماره ثبت ۷۶۳۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۱۲۷۰۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۲/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امضای کلیه اسناد و اوراق بهاءدار و تعهدآور و اسناد مالی شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و تسهیلات دریافتی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در قالب عقود اسلامی و غیره با امضای مشترک مهدی امیری به کدملی ۲۶۹۰۹۷۵۰۴۱ بعنوان مدیرعامل و یک نفر دیگر از اعضای هیئت مدیره (اعم از اصلی یا علی البدل) یا آقای مهدی انصاریان به کدملی ۴۳۲۲۶۷۷۱۳۴ بعنوان مدیر مالی شرکت همراه با مهر شرکت، و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک مهدی انصاریان بعنوان مدیر مالی و یکی از اعضای هیئت مدیره (اعم از اصلی یا علی البدل) و یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره (اعم از اصلی یا علی البدل) با مهر شرکت معتبر میباشد. سایر اوراق عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۸۲۲۹۲۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1543043
آگهی تغییرات شرکت همکاران سیستم شرکت سهامی عام شماره ثبت ۷۶۳۹۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۱۲۷۰۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شاهدان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۲۵۵۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه‌های دنیای اقتصاد و اطلاعات بعنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. تراز و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. پ۱۸۵۴۰۳۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1661418
آگهی تغییرات شرکت همکاران سیستم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۶۳۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۱۲۷۰۱

به استناد مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۹/۳/۹۲و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۶/۱۳۹۳و مجوز شماره ۲۸۶۰۱۲/۱۲۱ مورخ ۸/۷/۹۳سازمان بورس و اوراق بهادار سرمایه شرکت از مبلغ ۳۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به مبلغ ۴۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال منقسم به ۰۰۰/۰۰۰/۴۵۰سهم ۱۰۰۰ ریالی بانام از طریق سود انباشته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ۹۳۰۷۲۲۸۵۹۸۰۴۹۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1696401
آگهی تغییرات شرکت همکاران سیستم سهامی عام به شماره ثبت ۷۶۳۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۱۲۷۰۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۷/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهدی انصاریان با کدملی ۴۳۲۲۶۷۷۱۳۴ به جای آقای همایون حریری با کدملی ۰۰۴۷۳۳۷۷۳۷ به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه گذاری آینده نگر دانا با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۸۱۵۴۶ به سمت عضو هیأت مدیره شرکت برای بقیه مدت تصدی هیأت مدیره انتخاب و سمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیأت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید آقای محمود نظاری کد ملی ۰۰۴۴۸۳۸۳۳۶ به سمت رئیس هیأت مدیره آقای شهریار رحیمی کد ملی ۲۴۷۰۳۲۷۰۲۴ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره آقای مهدی انصاریان کد ملی ۴۳۲۲۶۷۷۱۳۴ به نمایندگی از شرکت مدیریت آینده نگر دانا با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۸۱۵۴۶ به سمت عضو هیأت مدیره آقای اسمعیل کمالی روستا کد ملی ۰۰۴۱۰۴۶۶۷۶ به نمایندگی از شرکت همکاران سیستم پناه شمال تهران با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۲۲۷۰۹ به سمت عضو هیأت مدیره آقای سید بابک علوی کد ملی ۳۲۵۷۰۲۹۹۲۶ به نمایندگی از شرکت سپیدار سیستم آسیا با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۴۵۷۶به سمت عضو هیأت مدیره آقای مهدی امیری کد ملی ۲۶۹۰۹۷۵۰۴۱ به نمایندگی از شرکت همکاران سیستم پناه غرب با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۶۵۹۰ به سمت عضو علی البدل و مدیرعامل آقای فرید فولادی کد ملی ۳۷۸۱۹۲۰۶۶۶ به نمایندگی از شرکت همکاران سیستم مدیریت طرحهای عمومی با شناسه ۱۰۱۰۱۷۵۸۴۰۵ به سمت عضو علی البدل هیأت مدیره امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و اسناد مالی شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی وغیره با امضای مشترک مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیأت مدیره همراه (اعم از اصلی یا علی البدل) همراه با مهر شرکت، و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره (اعم از اصلی یا علی البدل) متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. سایر اوراق عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۳۰۸۲۴۴۸۸۵۶۵۷۹۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9928729
آگهی تصمیمات شرکت همکاران سیستم سهامی عام به شماره ثبت ۷۶۳۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۱۲۷۰۱

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۱/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بیات رایان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شاهدان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۲۵۵۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمود نظاری به کدملی ۰۰۴۴۸۳۸۳۳۶ شهریار رحیمی به کدملی ۲۴۷۰۳۲۷۰۲۴ مهدی انصاریان به کدملی ۴۳۲۲۶۷۷۱۳۴ شرکت مدیریت سرمایه گذاری آینده نگر دانا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۸۱۵۴۶ به نمایندگی فرید فولادی به کدملی ۳۷۸۱۹۲۰۶۶۶ شرکت همکاران سیستم پناه شمال تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۲۲۷۰۹ به نمایندگی مهدی امیری به کدملی ۲۶۹۰۹۷۵۰۴۱ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و شرکت همکاران سیستم مدیریت طرحهای عمومی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۸۴۰۵ شرکت سپیدار سیستم آسیا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۴۵۷۶ بسمت اعضای علی البدل هیئت مدیره به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۴/۹۱ محمود نظاری به سمت رئیس هیئت مدیره و شهریار رحیمی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شهریار رحیمی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مشترک مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11180833
آگهی تصمیمات شرکت همکاران سیستم سهامی عام ثبت شده به شماره ۷۶۳۹۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۱۲۷۰۱

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۳/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۳/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهراد مشار به سمت بازرس اصلی و فریده شیرازی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12994550
آگهی تغییرات شرکت همکاران سیستم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۶۳۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۱۲۷۰۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی نوین نگر مانا به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۰۹۱۳ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شاهدان به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۲۵۵۰ بسمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. صورتهای مالی سال ۹۴ تصویب شد. پ۹۵۰۶۰۹۶۸۳۹۲۸۹۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13057611
آگهی تغییرات شرکت همکاران سیستم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۶۳۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۱۲۷۰۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۵ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۰۳/۱۳۹۴ و مجوز شماره ۰۵۵/۲۵۴۲۴۲/۹۵۹ مورخ ۱۳/۶/۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال به مبلغ ۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۷۵۰۰۰۰۰۰۰سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام از محل سود انباشته افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ۹۵۰۷۱۴۹۵۷۱۴۸۷۱۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13539563
آگهی تغییرات شرکت همکاران سیستم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۶۳۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۱۲۷۰۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره به شرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب شدند آقای محمود نظاری کد ملی ۰۰۴۴۸۳۸۳۳۶ شرکت مدیریت سرمایه گذاری آینده نگر دانا شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۸۱۵۴۶ شرکت پیمان دماوند همکاران سیستم شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۲۲۷۰۹ شرکت پیمان الوند همکاران سیستم شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۳۱۸۰ شرکت همکاران سیستم مدیریت طرح‌های عمومی شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۸۴۰۵ بسمت اعضای اصلی و شرکت همکاران سیستم پناه تهران شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۶۵۹۰ و شرکت سپیدار سیستم آسیا (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۳۴۸۱۳۴ وشناسه ملی۱۰۱۰۳۹۱۴۵۷۶ بسمت اعضا علی البدل موسسه حسابرسی نوین نگر مانا شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۰۹۱۳ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهرادمشار شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۶۰۵۱۰۳۶۴۶۱۷۲۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13539570
آگهی تغییرات شرکت همکاران سیستم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۶۳۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۱۲۷۰۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمود نظاری فرزند احمد به شماره ملی ۰۰۴۴۸۳۸۳۳۶ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای مهدی انصاریان به شماره ملی ۴۳۲۲۶۷۷۱۳۴ به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه گذاری آینده نگر دانا شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۸۱۵۴۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای فرید فولادی به شماره ملی ۳۷۸۱۹۲۰۶۶۶ به نمایندگی از شرکت همکاران سیستم مدیریت طرحهای عمومی شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۸۴۰۵ به سمت عضو هیئت مدیره آقای سیدبهاءالدین علایی فرد به شماره ملی ۰۰۳۹۳۹۶۶۳۰ به نمایندگی از شرکت پیمان دماوند همکاران سیستم شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۲۲۷۰۹ به سمت عضو هیئت مدیره آقای مهدی امیری فرزند یداله به شماره ملی ۲۶۹۰۹۷۵۰۴۱ به نمایندگی از شرکت پیمان الوند همکاران سیستم شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۳۱۸۰ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل آقای محمد عزیزاللهی به شماره ملی ۰۰۵۷۹۱۶۳۱۴ به نمایندگی از شرکت همکاران سیستم پناه تهران شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۶۵۹۰ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره آقای محسن طلایی به شماره ملی ۰۴۵۲۶۶۰۱۴۹ به نمایندگی از شرکت سپیدار سیستم آسیا شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۴۵۷۶ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و اسناد مالی شرکت و بانکی از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و سایر اوراق بهادار و غیره با امضای مشترک مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. سایر مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۶۰۵۱۰۲۶۶۲۸۳۱۵۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13651836
آگهی تغییرات شرکت همکاران سیستم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۶۳۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۱۲۷۰۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۶/۱۳۹۶ واجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳/۵/۹۶ و مجوز شماره ۰۴۳/۳۴۰۰۰۰۶۲۱ , ۹۶۹ مورخ ۱۲/۵/۹۶ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۹۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۹۵۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام از طریق سود انباشته افزایش یافته است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ۹۶۰۷۱۸۹۷۹۹۳۷۹۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13780862
آگهی تغییرات شرکت همکاران سیستم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۶۳۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۱۲۷۰۱

به استناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران ونک خیابان تک شمالی خیابان عطار پلاک ۸ طبقه سوم واحد ۴ کدپستی ۱۹۹۴۶۴۳۵۱۵ تغییر یافت. پ۹۶۱۰۰۴۵۸۸۵۸۹۹۴۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه