حمل و نقل بین المللی خلیج فارس

شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101198481
استان تهران - شهرستان اسلامشهر - بخش مركزي - دهستان ده عباس - روستا حسين آبادسياه آب-حسين آباد سياه آب-بزرگراه آيت اله سعيدي-ميدان نماز-پلاك 0-ساختمان شركت حمل و نقل خليج فارس-طبقه همكف- 3318713481
23
افراد
21
آگهی‌ها
74956
شماره ثبت
1368/2/31
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 643273
آگهی تصمیمات شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارسسهامی عام به شماره ثبت۷۴۹۵۶و شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۹۸۴۸۱
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۳/۹۱ محمد قبله به کدملی ۰۰۴۴۰۲۴۳۱۲ به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردید. هیئت مدیره اختیارات خود را به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۶۵۵۵۱۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1408755
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس سهامی عام شماره ثبت ۷۴۹۵۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۹۸۴۸۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۹/۶/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اوراق قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء ثابت مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره شرکت معتبر خواهد بود. پ۱۸۰۶۶۱۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1408757
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس سهامی خاص شماره ثبت ۷۴۹۵۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۹۸۴۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲/۲/۹۱ و مجوز سازمان خصوصی به شماره ۲۷۸۴۱/۲۰ و مورخ ۸/۱۱/۹۲ و مجوز اداره کل حمل و نقل و پایانه‌های استان تهران به شماره ۳۴۴۴۸/۱۱ و مورخ ۹/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اکبر شریف پور کدملی ۵۴۹۹۳۵۵۳۷۱ و مجتبی آذرنوش کدملی ۰۰۳۹۹۹۷۵۷۱ و قنبر سوائی کدملی ۰۰۳۴۵۱۴۹۷۱ و محمد قبله کدملی ۰۰۴۴۰۲۴۳۱۲ و محمدرضا خسروانی پور کدملی ۰۰۴۴۴۵۳۶۰۴ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. پ۱۸۰۶۶۲۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1408758
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس سهامی عام شماره ثبت ۷۴۹۵۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۹۸۴۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۶/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای ناصر سرگزی زاده به کدملی ۳۶۷۰۵۹۲۳۲۶ آقای جعفر وجدانی فرد به کدملی ۰۰۵۳۶۱۳۹۶۱ آقای حمید آبرون به کدملی ۰۰۴۵۹۶۸۰۵۵ آقای اکبر شریف پور به کدملی ۵۴۹۹۳۵۵۳۷۱ آقای مجتبی آذرنوش به کدملی ۰۰۳۹۹۹۷۵۷۱ پ۱۸۰۶۶۲۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1408761
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس سهامی خاص شماره ثبت ۷۴۹۵۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۹۸۴۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲/۶/۸۹ و مجوز سازمان خصوصی سازی به شماره ۵۳۶۵/۲۰ و مورخ ۲۷/۳/۹۱ و مجوز اداره کل حمل و نقل و پایانه‌های استان تهران به شماره ۳۴۴۴۸/۱۱ مورخ ۹/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود زیان منتهی به سال مالی۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب شد. روزنامه کثیرالانتشار ایران جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۰۶۶۲۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1408772
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس سهامی خاص شماره ثبت ۷۴۹۵۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۹۸۴۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۶/۹۲ و مجوز سازمان خصوصی سازی به شماره ۲۷۸۴۱/۲۰ و مورخ ۸/۱۱/۹۲ و مجوز اداره کل حمل و نقل پایانه‌های استان تهران به شماره ۳۴۴۴۸/۱۱ و خ۹/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی۹۱ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۰۶۶۲۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1408773
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس سهامی خاص شماره ثبت ۷۴۹۵۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۹۸۴۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۶/۹۰ و مجوز سازمان خصوصی سازی به شماره ۲۷۸۴۱/۲۰ و مورخ ۸/۱۱/۹۲ و مجوز اداره کل حمل و نقل و پایانه‌های استان تهران به شماره ۳۴۴۴۸/۱۱ و مورخ۹/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به سمت بازرس قانون برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار ایران جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۰۶۶۲۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1408967
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس سهامی عام شماره ثبت ۷۴۹۵۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۹۸۴۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۶/۱۳۹۱ و مجوز شماره ۱۵۸۱۸/۱۱ مورخ ۲۹/۵/۱۳۹۲ اداره کل حمل و نقل و پایانه‌های استان تهران و مجوز شماره ۱۴۰۴۹/۲۰ مورخ ۳۰/۵/۱۳۹۲ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان حسابرس و بازرس قانونی برای یک سال مالی ۱۳۹۱ انتخاب شد. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. پ۱۸۰۶۶۱۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1408991
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس سهامی عام شماره ثبت ۷۴۹۵۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۹۸۴۸۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۶/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ناصر سرگزی زاده به شماره ملی۳۶۷۰۵۹۲۳۲۶ به عنوان مدیرعامل شرکت به جای آقای محمد قبله انتخاب گردیدند. هیئت مدیره قسمتی از اختیارات خود در ماده ۳۷ اساسنامه (به شرح مندرج در صورتجلسه) را به مدیرعامل تفویض نمود. پ۱۸۰۶۶۳۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1602429
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس سهامی خاص به شماره ثبت ۷۴۹۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۹۸۴۸۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۵/۱۳۹۳ و مجوز شماره ۱۲۶۵۳/۲۰ مورخ ۲/۶/۱۳۹۳ سازمان خصوصی سازی و مجوز شماره ۱۹۴۰۱/۱۱ مورخ ۱/۶/۱۳۹۳ اداره کل حمل و نقل و پایانه‌های استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدحسین حاجی مرادخانی به شماره ملی۴۸۶۹۶۳۶۵۵۷ به عنوان مدیرعامل شرکت به جای ناصر سرگزی زاده برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. هیئت مدیره قسمتی از اختیارات مشروحه در ماده (۳۷) اساسنامه را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، تصویب آیین نامه‌های داخلی شرکت برابر ضوابط و مقررات با مجوز هیئت مدیره، پیش بینی و تصویب بودجه سالانه شرکت برابر ضوابط و مقررات با مجوز هیئت مدیره، افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و مؤسسات قانونی دیگر، دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت، صدور، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی، انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده (۲) اساسنامه شرکت و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات، اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره، به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آن‌ها، تحصیل تسهیلات از بانک‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر، رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کرارا، اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آن‌ها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آن‌ها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان تاشی از جرائم و امور مشابه دیگر، تنظیم صورت‌های مالی سالانه و ارائه آن به بازرس و حسابرس، تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت‌های مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس، پ۹۳۰۶۱۱۴۱۹۳۵۵۲۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10319601
آگهی تغییرات در شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس سهامی عام به شماره ثبت۷۴۹۵۶و شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۹۸۴۸۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۷/۹۰ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: کلیه اوراق و قراردادها و اسناد تعهدآور بین الملل که نیاز به اخذ گواهی امضاء از دفاتر اسناد رسمی دارد با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره معتبر خواهد بود کلیه اسناد مربوط به اقامه دعاوی حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده و علیه شرکت انتخاب و عزل وکیل و نماینده بین مصدق و کارشناس و هرگونه اسناد تعهدآور در این خصوص که نیاز به اخذ گواهی امضاء از دفاتر اسناد رسمی دارد با امضاء قنبر سوائی عضو هیئت مدیره معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10793932
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس (سهامی خاص) بشماره ثبت ۷۴۹۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۹۸۴۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۴/۸۹ نوع حقوقی شرکت از سهامی‎خاص به سهامی عام تبدیل گردید. اساسنامه جدیدی مشتمل بر (۵۶) ماده و (۱۱) تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳۴۹ ریال منقسم به ۰۰۰/۰۰۰/۳۴۹ سهم ۰۰۰/۱ ریالی می‌باشد و سهام ممتاز ندارد. ضمنا اعلامیه تبدیل به شرح ذیل اعلام می‌گردد: نام شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس سهامی عام ثبت شده بشماره ۷۴۹۵۶ , موضوع فعالیت شرکت عبارت است از: حمل و نقل جاده‌ای و بین المللی ایجاد و اداره ترمینال‌ها , تعمیرگاه‌ها , ایستگاه‌ها احداث انبارهای مناسب و انبارداری و سرمایه گذاری و مشارکت جهت ساخت پایانه‌های تجاری و تخلیه و بارگیری و انجام امور مربوط بع افزایش نیرو کششی و ترابری واردات ماشین آلات و قطعات یدکی مورد نیاز انجام کلیه عملیات بازرگانی مجاز انجام هر گونه عملیات از جمله تاسیس شرکت‌های فرعی و خریداری و تملک سهام شرکت‌های دیگر با حق فروش آن‌ها که برای توسعه و پیشرفت موضوع شرکت ضروری و مفید باشد. محل شرکت: تهران , کیلومتر ۱۷ جاده ساوه , کدپستی ۳۳۱۸۷۱۳۴۸۱ و شعبه‌های آن: ۱) بندرعباس , جاده کمربندی , خ ایران تانکر , ۲) تبریز , خ ۲۲ بهمن , جنب اداره کل غله استان , ۳) اردبیل , صندوق پستی ۴۴۸ ۵۵۱۳۵ , ۴) کرمان , صندوق پستی ۳۸۴ ۷۶۱۷۵ , ۵) سبزوار , اداره غله و سیلوی سبزوار , ۶) رشت , اداره غله سراوان , ۷) زاهدان , صندوق پستی ۹۸۱۳۵۹۱۴ , ۸) بجنورد , اول مدرس , جنب جرثقیل قومی , ۹) قزوین , خ اسدآبادی , جنب اداره غله , ۱۰) شیراز , اداره غله , چهاراه حافظیه , ۱۱) بندر شهید بهشتی , چابهار , باربری حمل و نقل ناصح , ۱۲) مشهد , اداره پست ناحیه چهار , صندوق پستی ۱۸۱ کدپستی ۹۱۶۴۵ , ۱۳) بندر امام خمینی , اداره غله بندر امام خمینی , ۱۴) تهران , تقاطع بزرگراه شهید رجائی و بعثت , داخل محوطه سیلوی تهران , هویت کامل رئیس و اعضاء هیئت‎مدیره و مدیرعامل ک آقایان عبدالکریم نعناکار فرزند نورعلی به شماره شناسنامه ۳۲۸ صادره از دزفول متولد ۱۳۴۲ کدملی ۲۰۰۲۴۵۵۰۴۱ بسمت رئیس هیئت‎مدیره و مدیرعامل , اکبر شریف پور فرزند جعفر به شماره شناسنامه ۱۷۸ صادره از نجف آباد متولد ۱۳۴۰ کدملی ۵۴۹۹۳۵۵۳۷۱ بسمت نائب رئیس هیئت‎مدیره , مجتبی آذرنوش فرزند ابوالفضل به شماره شناسنامه ۱۴۱۸ صادره از تهران متولد ۱۳۳۶ کدملی ۰۰۳۹۹۹۷۵۷۱ و قنبر سوائی فرزند علی به شماره شناسنامه ۵۲۶۰۱ صادره از تهران متولد ۱۳۳۵ کدملی ۰۰۳۴۵۱۴۹۷۱ و ابراهیم تیموری فرزند محمود به شماره شناسنامه ۱۷۴۲ صادره از تهران متولد ۱۳۴۶ کدملی ۰۴۱۳۵۰۵۸۸ بسمت عضو هیئت‎مدیره , شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی: در کلیه مجامع عمومی صاحبان سهام می‌توانند شخصا یا وکیل یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صرف نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدارک وکالت یا نمایندگی حضور به هم رسانند. هر سهامدار برای هر یک سهم فقط یک رای خواهد داشت. تبصره) در صورت نقل و انتقال سهام سهامدار جدید با ارائه یکی از مدارک زیر حق حضور در جلسه مجمع را خواهد داشت: ۱) اعلامیه خرید سهام , ۲) گواهی نامه نقل و انتقال و سپرده سهام , ۳) اصل ورقه سهام و ۴) تائیدیه سهامداری صادره شده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه به صورت انفرادی و جمعی. مقررات اساسنامه راجه به تقسیم سود و اندوخته قانونی و اعتباری: وضع اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق قانون تجارت انجام می‌شود. به پیشنهاد هیئت‎مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندخته‌ها کنار گذاشته شود. موضوع دوین شرکت و همچنین موضوع دیون اشخاص ثالث: با استثناء احکام مندرج در حساب‌های شرکت , شرکت هیچگونه دیونی ندارد و همچنین دیون اشخاص ثالث را تضمین ننموده است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12779354
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۴۹۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۹۸۴۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۵/۱۳۹۳ و باستناد مجوز به شماره ۲۲۲۱۴/۲۰ مورخ ۰۴/۱۱/۹۴ سازمان خصوصی سازی و مجوز به شماره ۴۷۰۲۵/۱۱ مورخ ۰۶/۱۱/۹۴ اداره کل حمل و نقل و پایانه‌های استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدحسین حاجی مرادخانی به کدملی ۴۸۶۹۶۳۶۵۵۷، به عنوان عضو اصلی هیات مدیره شرکت بجای آقای ناصر سرگزی زاده به کدملی ۳۶۷۰۵۹۲۳۲۶ برای باقیمانده دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند پ۹۵۰۲۱۵۷۸۶۲۸۸۱۶۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12779371
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۴۹۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۹۸۴۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۷/۱۳۹۴ و باستناد مجوز به شماره ۲۲۲۱۴/۲۰ مورخ ۰۴/۱۱/۹۴ سازمان خصوصی سازی و مجوز به شماره ۴۷۰۲۵/۱۱ مورخ ۰۶/۱۱/۹۴ اداره کل حمل و نقل و پایانه‌های استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان محمد رضا دانشکوش به کدملی ۰۰۴۲۴۲۶۷۶۶و اسداله معینی به کدملی ۱۰۹۱۴۸۴۲۰۱ به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره بجای اقایان محمد حسین حاجی مراد خانی به کدملی ۴۸۶۹۶۳۶۵۵۷ و اکبر شریف پور به کدملی ۵۴۹۹۳۵۵۳۷۱ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند پ۹۵۰۲۱۵۶۷۸۶۷۰۲۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12779418
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۴۹۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۹۸۴۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۴/۱۳۹۳و باستناد مجوز به شماره ۲۲۲۱۴/۲۰ مورخ ۰۴/۱۱/۹۴ سازمان خصوصی سازی و مجوز به شماره ۴۷۰۲۵/۱۱ مورخ ۰۶/۱۱/۹۴ اداره کل حمل و نقل و پایانه‌های استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۲ به تصویب رسید موسسه سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بعنوان بازرس قانونی شرکت برای یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیر الانتشار دنیای اقتصاد برای درج آگهی شرکت انتخاب گردید پ۹۵۰۲۱۵۴۴۶۶۰۹۳۲۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12779435
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۴۹۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۹۸۴۸۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۴ و باستناد مجوز به شماره ۲۲۲۱۴/۲۰ مورخ ۰۴/۱۱/۹۴ سازمان خصوصی سازی و مجوز به شماره ۴۷۰۲۵/۱۱ مورخ ۰۶/۱۱/۹۴ اداره کل حمل و نقل و پایانه‌های استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اسداله معینی به کدملی ۱۰۹۱۴۸۴۲۰۱ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت انتخاب گردیدند امضاء مجاز شرکت در خصوص قراردادها و اسناد تعهدآور وغیره به امضاء یکی از اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل و در خصوص چک‌های شرکت به امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و ذیحساب تعیین می‌گردد. اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. تصویب آیین نامه‌های داخلی شرکت برابر ضوابط و مقررات با مجوز هیئت مدیره، پیش بینی و تصویب بودجه سالانه شرکت برابر ضوابط و مقررات با مجوز هیئت مدیره، افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیگر، دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت، صدور، ظهرنویسی قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی، انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده (۲) اساسنامه شرکت و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات، اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیر مادی و یا معنوی از جمله هر گونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره، به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها، تحصیل تسهیلات از بانک‌ها، شرکت‌ها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر، رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولو کرارا، اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها و مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملی ات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار به ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر، تنظیم صورت‌های مالی سالانه و ارائه به بازرس و حسابرس، تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت‌های مالی شش ماهه به حسابرس و بازرس، پ۹۵۰۲۱۵۳۵۹۳۰۱۱۸۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13056945
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۴۹۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۹۸۴۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۵/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۰۳۲۰/۴۱ مورخ ۲۳/۵/۹۵ سازمان خصوصی سازی و مجوز شماره ۲۲۱۸۷/۱۱ مورخ ۲۷/۶/۹۵ اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: افراد ذیل به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - آقای علی صوفی آبادی (۳۱۱۰۱۵۹۹۸۸) به عنوان عضو هیئت مدیره - آقای سید حسین هاشم خانی (۰۰۵۱۶۶۳۷۰۸) به عنوان عضو هیئت مدیره - آقای مجید بیابانی (۲۹۱۹۹۰۹۵۲۵) به عنوان عضو هیئت مدیره - آقای فرزاد صادقی مزیدی (۲۵۷۱۲۸۸۲۹۶) به عنوان هیئت مدیره - خانم پونه صباغ زاده ایرانی (۲۹۹۲۵۳۰۱۷۴) به عنوان هیئت مدیره موسسه حسابرسی کارای فارس (۱۰۸۶۱۷۷۹۸۱۹)، به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ایین محاسبان امین (۱۰۱۰۳۲۸۴۸۸۰) بعنوان بازرس علی البدل انتخاب گردید. روزنامه کثیر الانتشار دنیای اقتصاد برای درج آگهی‌های شرکت در سال ۱۳۹۵ تعیین شد. پ۹۵۰۷۱۴۳۸۲۷۳۹۳۱۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13056953
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۴۹۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۹۸۴۸۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۵/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۰۳۲۱/۴۱ مورخ ۲۳/۵/۹۵ سازمان خصوصی سازی و مجوز شماره ۲۲۱۸۷/۱۱ مورخ ۲۷/۶/۹۵ اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعیین سمت اعضاء هیئت مدیره آقای علی صوفی آبادی (۳۱۱۰۱۵۹۹۸۸) را بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای سید حسین هاشم خانی (۰۰۵۱۶۶۳۷۰۸) را بعنوان نائب رئیس هیات مدیره شرکت انتخاب گردیدند … امضاء مجاز شرکت در خصوص قراردادها و اسناد تعهدآور و همچنین چک‌ها ی شرکت به امضاء رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیات مدیره و آقای مجید بیابانی (۲۹۱۹۹۰۹۵۲۵) بعنوان عضو هیئت مدیره مهمور به مهر برجسته شرکت تعیین گردید. پ۹۵۰۷۱۴۳۵۲۳۰۴۹۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13189568
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۴۹۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۹۸۴۸۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۷/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۶۰۹۰/ ۴۱ مورخ ۲/ ۸/ ۱۳۹۵ سازمان خصوصی سازی مجوز شماره ۲۶۸۹۸/ ۱۱ مورخ ۱۱/ ۸/ ۱۳۹۵ سازمان راهداری و حمل ونقل جاده‌ای تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید کاشانی اردستانی ش م ۲۲۹۶۶۰۴۸۶۲ به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب گردید. اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: تصویب آیین نامه‌ها ی داخلی شرکت برابر ضوابط و مقررات با مجوز و تایید هیئت مدیره، اتخاذ تصمیم در خصوص تاسیس و انحلال نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه از ایران با خارج از ایران، تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدامی و میزان حقوق و دستمزد و عزل و نصب. پیش بینی و تصویب بودجه سالانه شرکت برابر ضوابط و مقررات با مجوز و تایید هیئت مدیره، افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیگر دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت، صدور، ظهر نویسی قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده (۲) اساسنامه شرکت و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات، اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی و یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، و جو شرکت یا اوراق بهادار یا استرداد آنها، با مجوز و تایید هیئت مدیره تحصیل تسهیلات از بانک‌ها، شرکت‌ها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر، با مجوز و تایید هیئت مدیره، رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن و لو کرارا، با مجوز و تایید هیئت مدیره اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها و مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای در خواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، در خواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار به ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر، تنظیم صورت‌های مالی سالانه و ارائه به بازرس و حسابرس تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت‌های مالی شش ماهه به حسابرس و بازرس پ۹۵۰۹۲۳۵۰۴۳۴۵۲۵۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14232683
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۴۹۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۹۸۴۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۳/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۷۱۰۷ مورخه ۲۸/۳/۹۷ سازمان خصوصی سازی و مجوز شماره ۲۴۹۳۴/۱۱ مورخه ۶/۵/۹۷ سازمان حمل و نقل پایانه‌های کشور تصمیمات ذیل اتخاذ شد: غلامحسین مصلح کدملی ۰۰۴۸۲۴۶۴۷۶ بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره و پیمان اسراری کدملی ۱۳۷۷۳۲۵۸۹۱ بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره و عبدالکریم نعناکار کدملی ۲۰۰۲۴۵۵۰۴۱ بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره و پژمان حسینی کدملی ۰۰۶۷۲۴۲۴۵۶ بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره و مهدی عباسی اصل کدملی ۰۳۸۶۳۴۷۵۲۲ بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره و علی اصغر حسینی کدملی ۰۰۷۳۷۴۴۲۹۸ بعنوان عضوعلی البدل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. پ۹۷۰۷۰۴۸۰۷۴۲۴۸۷۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14232690
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۴۹۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۹۸۴۸۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۳/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۸۲۵۲ مورخه ۰۹/۰۴/۹۷ سازمان خصوصی سازی و مجوز شماره ۲۴۹۳۴/۱۱ مورخه ۶/۵/۹۷ سازمان حمل و نقل پایانه‌های کشور تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای پیمان اسراری کدملی ۱۳۷۷۳۲۵۸۹۱ به عنوان مدیرعامل و آقای غلامحسین مصلح کدملی ۰۰۴۸۲۴۶۴۷۶ به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای عبدالکریم نعناکار کدملی ۲۰۰۲۴۵۵۰۴۱ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره شرکت انتخاب گردیدند. اختیارات هیئت مدیره امضاء کننده این صورتجلسه به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردد: تصویب آیین نامه‌های داخلی شرکت برابر ضوابط و مقررات با مجوز و تایید هیئت مدیره پیش بینی و تصویب بودجه سالانه شرکت برابر ضوابط و مقررات با مجوز و تایید هیئت مدیره افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیگر با مجوز و تایید هیئت مدیره دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت، با مجوز و تایید هیئت مدیره صدور، ظهرنویسی قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی با مجوز و تایید هیئت مدیره انعقاد هر نوع قرارداد تغییر تبدیل فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ اساسنامه شرکت و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ابقائات، با مجوز و تایید هیئت مدیره اتخاب تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی و یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره، با مجوز و تایید هیئت مدیره به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها، با مجوز و تایید هیئت مدیره تحصیل تسهیلات از بانک‌ها شرکت‌ها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر، با مجوز و تایید هیئت مدیره رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کرارا، با مجوز و تایید هیئت مدیره اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاه‌ها دادسراها و مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن) اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ابداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار به ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر، با مجوز و تایید هیئت مدیره تنظیم صورت‌های مالی و گزارش تفسیری مدیریت و ارائه به بازرس و حسابرس تنظیم صورت‌های مالی و گزارش تفسیری مدیریت و ارائه به بازرس و حسابرس تنظیم صورت‌های مالی و گزارش تفسیری مدیریت میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت‌های مالی شش ماهه به حسابرس و بازرس امضاء مجاز شرکت: درخصوص قراردادها و اسناد تعهدآور رئیس هیئت مدیره به تنهایی و یا مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره صاحب امضای مجاز می‌باشند. همچنین چک‌های شرکت ممهور به مهر برجسته شرکت تعیین می‌گردد پ۹۷۰۷۰۴۴۹۹۷۳۷۹۴۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک