تولید ابزار برشی ایران

شرکت تولید ابزار برشی ایران (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101192754
تهران خ كارگر شمالي خ شهيدشكراله پ 130 1413673641
1
افراد
5
آگهی‌ها
74379
شماره ثبت
1368/1/27
تاریخ تأسیس

اشخاص تولید ابزار برشی ایران

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 590974
آگهی تصمیمات شرکت منحله تولید ابزار برشی ایرانسهامی خاص در حال تصفیه به شماره ثبت ۷۴۳۷۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۹۲۷۵۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۲/۹۱ واصل گردید: عملکرد مدیر تصفیه منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی سپاهان تراز به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۶۴۷۴۷ به سمت ناظر تصفیه برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. محمدحسن آقایی به کدملی ۰۷۰۳۴۳۷۲۲۴ بعنوان مدیر تصفیه برای مدت یکسال انتخاب شدند. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۷۳۳۳۶۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 622888
آگهی تصمیمات شرکت ابزار برشی ایران در حال تصفیه به شماره ثبت ۷۴۳۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۹۲۷۵۴
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۲/۹۱ عملکرد مدیر تصفیه منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریا نیک روش به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۹۷۰۶۲ به عنوان ناظر تصفیه برای مدت ۱ سال انتخاب شد محمدحسن آقائی به کدملی ۰۷۰۳۴۳۷۲۲۴ به عنوان مدیر تصفیه تا تاریخ ۳۰/۹/۹۱ تعیین گردید. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۴۱۷۶۵۸۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 984754
آگهی تغییرات در شرکت منحله تولید ابزار برشی ایران (سهامی عام) در حال تصفیه بشماره ثبت۷۴۳۷۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۹۲۷۵۴
با استناد به صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۳۰/۸/۹۱ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: محمدحسن آقائی به کدملی۰۷۰۳۴۳۷۲۲۴ به سمت مدیرتصفیه تا تاریخ۳۱/۲/۹۲ تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۰۶۶۷۹۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1012527
آگهی تغییرات شرکت تولید ابزار برشی ایران (در حال تصفیه) سهامی عام به شماره ثبت ۷۴۳۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۹۲۷۵۴
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ ۳۰/۸/۹۱ موسسه حسابرسی آئین محاسبان امین به ش م ۱۰۱۰۳۲۸۴۸۸۰ بسمت ناظر تصفیه انتخاب گردیدند. پ۱۶۲۵۷۴۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10219094
آگهی تصمیمات شرکت منحله تولید ابزار برشی ایران سهامی خاص در حال تصفیه به شماره ثبت ۷۴۳۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۹۲۷۵۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۲/۹۱ واصل گردید: عملکرد مدیر تصفیه منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی سپاهان تراز به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۶۴۷۴۷ به سمت ناظر تصفیه برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. محمدحسن آقایی به کدملی ۰۷۰۳۴۳۷۲۲۴ بعنوان مدیر تصفیه برای مدت یکسال انتخاب شدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک