شرکت صنایع کاشی و سرامیک سینا (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101178687


شماره ثبت:
72957
تعداد بازدید:
18
تأسیس:
1367/10/13
آدرس:
تهران خ دكتر شريعتي خ ميرداماد ندرسيده به م مادر شماره 23 1911934898

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای سیدنظام الدین اشرفی زاده 669970
علی قیامتیون 1602462
آقای یحیی مالمیرچگینی 1717238
آقای نادر رضایی 10754594
آقای حسین سرپولکی 10900372
عباس خلیلی 10900372
آقای مهدی رشیدزاده 12978645
آقای رضا عزیزیان 12978651
ابوالفضل غلامی 14239189

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 580489
آگهی تصمیمات شرکت صنایع کاشی و سرامیک سینا سهامی عام ثبت شده بشماره ۷۲۹۵۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۷۸۶۸۷

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴/۱۲/۹۰ اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۵۹۶۰۷۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 649350
آگهی تصمیمات شرکت صنایع کاشی و سرامیک سینا سهامی عام بشماره ثبت ۷۲۹۵۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۷۸۶۸۷

بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۴/۹۱ رضا عزیزیان به کدملی ۴۱۳۰۸۵۷۵۱۷ به نمایندگی از شرکت گسترش پایا صنعت سینا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۳۵۸ به جای یحیی مالمیر چگینی بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و یحیی مالمیر چگینی به کدملی ۴۳۲۱۱۹۵۵۲۷ به نمایندگی از بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ به جای حسین سرپولکی بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند و اختیارات هیئت مدیره به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۷۷۶۳۱۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 669970
آگهی تصمیمات شرکت صنایع کاشی و سرامیک سیناسهامی عام ثبت شده به شماره ۷۲۹۵۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۷۸۶۸۷

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به ش م ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به ش م ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ و شرکت گسترش پایا صنعت سینا به ش م ۱۰۱۰۱۲۳۶۳۵۸ و شرکت کارخانجات چینی ایران به ش م ۱۰۱۰۰۲۸۸۴۲۰ علی قیامتیون به ک م ۲۷۲۱۳۸۵۱۷۸ و سیدنظام الدین اشرفی زاده به ک م ۲۰۰۲۰۰۴۸۷۰ پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۳۸۶۶۲۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 883640
آگهی تصمیمات شرکت صنایع کاشی و سرامیک سینا سهامی عام ثبت شده بشماره ۷۲۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۷۸۶۸۷

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۵/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۶/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به ش م ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ به نمایندگی یحیی مالمیرچگینی به ک م ۴۳۲۱۱۹۵۵۲۶ و شرکت گسترش پایا صنعت سینا به ش م ۱۰۱۰۱۲۳۶۳۵۸ به نمایندگی رضا عزیزیان به ک م ۴۱۳۰۸۵۷۵۱۷ و شرکت کارخانجات چینی ایران به ش م ۱۰۱۰۰۲۸۸۴۲۰ به نمایندگی نادر رضایی به ک م ۰۰۵۴۰۲۳۴۴۰ و علی قیامتیون به ک م ۲۷۲۱۳۸۵۱۷۸ و سید نظام الدین اشرفی زاده به ک م ۲۰۰۰۲۰۰۴۸۷۰ انتخاب گردیدند بنابراین علی قیامتیون بسمت رئیس هیئت مدیره و سید نظام الدین اشرفی زاده بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و رضا عزیزیان بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل بامضاء دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق داخلی و خارجی شرکت به امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و هیئت مدیره اختیارات خود را به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۰۶۲۰۰۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1177651
آگهی تغییرات شرکت صنایع کاشی و سرامیک سینا سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۷۸۶۸۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ بتصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۱۳۶۳۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۷۰۳۲۷۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1544050
آگهی تغییرات شرکت صنایع کاشی و سرامیک سینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۷۸۶۸۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۴/۱۳۹۳ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۹/۱۰/۹۲ و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار بشماره ۲۷۴۸۴۹ , ۱۲۱ مورخ ۱۵/۰۴/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۱۵۱۸۷۵۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۲۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۲۱۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی بانام از طریق مطالبات حال شده و آورده نقدی بمبلغ ۹۴۰۵۹۸۰۰۰ ریال و مبلغ ۴۶۹۰۸۸۳۰۰۰ ریال طی گواهی شماره ۶۹۷ , ۴۲۲ مورخ ۰۲/۰۴/۹۳ و ۵۷۴ , ۴۲۲ مورخ ۲۸/۰۳/۹۳ بانک سینا شعبه میدان مادر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح و ذیل دفاتر ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ … … … … … … ….. تکمیل امضا شد. پ۹۳۰۵۰۴۹۵۷۹۸۶۱۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1602462
آگهی تغییرات شرکت صنایع کاشی و سرامیک سینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۷۸۶۸۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی شرکت برای یکسال مالی انتخاب گردید روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی‌ها و اطلاعیه‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیأت مدیره جدید شرکت به مدت دو سال به شرح زیر انتخاب گردیدند: بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی ش ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ شرکت گسترش پایا صنعت سینا ش ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۳۵۸ شرکت کارخانجات چینی ایران ش ملی ۱۰۱۰۰۲۸۸۴۲۰ آقای علی قیامتیون کد ملی ۲۷۲۱۳۸۵۱۷۸ آقای سید نظام الدین اشرفی زاده کد ملی ۲۰۰۲۰۰۴۸۷۰ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۲ به تصویب رسید پ۹۳۰۶۱۱۲۸۵۳۲۷۱۴۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1621479
آگهی تغییرات شرکت صنایع کاشی و سرامیک سینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۷۸۶۸۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ هیأت مدیره اختیارات خود را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود بند۱ نمایندگی شرکت دربرابر صاحبان سهام کلیه ادارات دولتی وغیردولتی موسسات عمومی مراجع قضایی وسایراشخاص حقیقی وحقوقی بند۲ تصویب آئین نامه‌های داخلی شرکت بند۳ اتخاذتصمیم درخصوص تاسیس وانحلال نمایندگی‌ها یاشعب درهرنقطه ازایران یاخارج ازایران بند۴ تصویب ساختار سازمانی شرایط استخدام ومیزان حقوق ودستمزد بند۶ افتتاح هرنوع حساب واستفاده ازآن به نام شرکت نزد بانکها وموسسات قانونی دیگر بند۷ دریافت مطالبات وپرداخت دیون شرکت بند۸ صدور ظهرنویسی قبولی پرداخت وواخواست اوراق تجارتی بند۹ انعقاد هرنوع قرارداد تغییرتبدیل فسخ ویااقاله آن درمورد اموال منقول وغیرمنقول که مرتبط باموضوع شرکت باشد وانجام کلیه عملیات ومعاملات مذکور درماده ۲اساسنامه واتخاذتصمیم در موردکلیه ایقاعات بند۱۰ اتخاذتصمیم درمورد امورمرتبط باثبت ومعامله کلیه حقوق غیرمادی یامعنوی ازجمله هرگونه حق اختراع نام یاعلائم تجاری وصنعتی کپی رایت سرقفلی وکلیه امتیازات متصوره بند۱۲ تحصیل تسهیلات ازبانکها شرکتهاوموسسات رسمی بارعایت مقررات اساسنامه حاضر بند۱۳ رهن گذاردن اموال شرکت اعم ازمنقول وغیرمنقول وفک رهن ولو کرارا بند۱۴ اقامه هرگونه دعوای حقوقی وکیفری ودفاع ازهرگونه دعوای حقوقی وکیفری اقامه شده درهریک ازدادگاهها دادسراها مراجع قضایی یاغیرقضایی اختصاصی یاعمومی ودیوان عدالت اداری ازطرف شرکت دفاع از شرکت درمقابل هردعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری وچه حقوقی درهریک ازمراجع قضایی یاغیرقضایی اختصاصی یاعمومی ودیوان عدالت اداری باحق حضور ومراجعه به مقامات انتظامی واستیفای کلیه اختیارات موردنیاز دردادرسی ازآغاز تااتمام ازجمله حضور در جلسات اعتراض به رای درخواست تجدید نظر فرجام واخواهی اعاده دادرسی مصالحه وسازش استرداد اسناد یادادخواست یادعوی ادعای جعل یاانکار وتردید نسبت به سند طرف واسترداد سند تعیین جاعل حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یاتوافقنامه داوری وارجاع دعوی به داوری وتعیین گزینش داور منتخب باحق صلح یا بدون آن اجرای حکم نهایی وقطعی داور درخواست صدور برگ اجرایی وتعقیب عملیات آن واخذمحکوم به وجوه ایداعی وتعقیب آنها تعیین مصدق وکارشناس انتخاب وعزل وکیل ونماینده حق توکیل مکرراقرار درماهیت دعوی جلب ثالث ودفاع ازدعوای ثالث دعوای متقابل ودفاع در مقابل آنها ورود شخص ثالث ودفاع از دعوای ورود ثالث قبول یاردسوگند تامین خواسته تامین ضرر وزیان ناشی از جرائم بند۱۵ تعیین صورتهای مالی سالانه وگزارش فعالیت هیأت مدیره و ارائه آن به بازرس وحسابرس بند۱۶ تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای درمقاطع سه ماهه وارائه صورتهای مالی ۶ماهه به حسابرس وبازرس بند۱۷ دعوت مجامع عمومی عادی وفوق العاده تعیین دستور جلسه آنها همچنین هیأت مدیره به مدیرعامل شرکت اختیار مصالحه وحل وفصل وپرداخت دیه باخسارات به کارگرانی که دچار حادثه یاعارضه درحین کارشده و اقدام به طرح دعوی نموده وهمچنین پرداخت هزینه‌های ضروری ولازم به منظور استیفا مطالبات وحل وفصل دعاوی وشکایت له و علیه شرکت پ۹۳۰۶۲۵۶۹۵۲۱۴۱۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1621480
آگهی تغییرات شرکت صنایع کاشی و سرامیک سینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۷۸۶۸۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: رضاعزیزیان ش ملی ۴۱۳۰۸۵۷۵۱۷ به نمایندگی از شرکت گسترش پایاصنعت سینا سهامی خاص ش ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۳۵۸ بسمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره و علی قیامتیون ش ملی ۲۷۲۱۳۸۵۱۷۸ به سمت رئیس هیأت مدیره و سیدنظام الدین اشرفی زاده کد ملی ۲۰۰۲۰۰۴۸۷۰ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره انتخاب شدند کلیه اوراق واسناد تعهدآور شرکت ازقبیل چکها بروات سفته‌ها وسایراوراق تجاری باامضای مدیرعامل ویکی ازاعضای هیأت مدیره ومهرشرکت معتبر می‌باشد ودرغیاب مدیرعامل باامضای دونفر ازاعضای هیأت مدیره ومهرشرکت معتبر خواهدبود اسنادواوراق ومکاتبات داخلی وخارجی شرکت باامضا مدیرعامل به تنهایی ومهرشرکت معتبر خواهدبود پ۹۳۰۶۲۵۱۳۱۵۲۸۲۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1717238
آگهی تغییرات شرکت صنایع کاشی و سرامیک سینا سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۷۸۶۸۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۸/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ بنمایندگی آقای یحیی مالمیر چگینی بشماره ملی ۴۳۲۱۱۹۵۵۲۷بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت کارخانجات چینی ایران بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۸۴۲۰بنمایندگی نادر رضایی بشماره ملی ۰۰۵۴۰۲۳۴۴۰بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۹۱۰۹۴۲۱۱۹۵۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9760366
آگهی تصمیمات شرکت صنایع کاشی و سرامیک سینا سهامی عام ثبت شده بشماره ۷۲۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۷۸۶۸۷

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴/۱۲/۹۰ اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10115935
آگهی تصمیمات شرکت صنایع کاشی و سرامیک سینا (سهامی عام) بشماره ثبت۷۲۹۵۷و شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۷۸۶۸۷

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۴/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۴/۶/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۸ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی بسمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت۲ سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، شرکت گسترش پایا صنعت سینا، شرکت کارخانجات چینی ایران، علی قیامتیون، سید نظام الدین اشرفی زاده. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10197900
آگهی تصمیمات شرکت صنایع کاشی و سرامیک سینا سهامی عام بشماره ثبت ۷۲۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۷۸۶۸۷

بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۴/۹۱ رضا عزیزیان به کدملی ۴۱۳۰۸۵۷۵۱۷ به نمایندگی از شرکت گسترش پایا صنعت سینا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۳۵۸ به جای یحیی مالمیر چگینی بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و یحیی مالمیر چگینی به کدملی ۴۳۲۱۱۹۵۵۲۷ به نمایندگی از بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ به جای حسین سرپولکی بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند و اختیارات هیئت مدیره به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10584218
آگهی تصمیمات شرکت صنایع کاشی و سرامیک سینا سهامی خاص ثبت شده به شماره ۷۲۹۵۷ و شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۱۷۸۶۸۷

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۸۹ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بسمت بازرس اصلی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10754594
آگهی تصمیمات شرکت صنایع کاشی و سرامیک سینا سهامی عام ثبت شده بشماره ۷۲۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۷۸۶۸۷

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۵/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۶/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به ش م ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ به نمایندگی یحیی مالمیرچگینی به ک م ۴۳۲۱۱۹۵۵۲۶ و شرکت گسترش پایا صنعت سینا به ش م ۱۰۱۰۱۲۳۶۳۵۸ به نمایندگی رضا عزیزیان به ک م ۴۱۳۰۸۵۷۵۱۷ و شرکت کارخانجات چینی ایران به ش م ۱۰۱۰۰۲۸۸۴۲۰ به نمایندگی نادر رضایی به ک م ۰۰۵۴۰۲۳۴۴۰ و علی قیامتیون به ک م ۲۷۲۱۳۸۵۱۷۸ و سید نظام الدین اشرفی زاده به ک م ۲۰۰۰۲۰۰۴۸۷۰ انتخاب گردیدند بنابراین علی قیامتیون بسمت رئیس هیئت مدیره و سید نظام الدین اشرفی زاده بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و رضا عزیزیان بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل بامضاء دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق داخلی و خارجی شرکت به امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و هیئت مدیره اختیارات خود را به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10900372
آگهی تصمیمات شرکت صنایع کاشی و سرامیک سینا سهامی عام ثبت شده بشماره ۷۲۹۵۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۷۸۶۸۷

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۰/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۱۰/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل انتخاب گردیدند: بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ به نمایندگی حسین سرپولکی به ش ملی ۰۰۳۷۰۴۶۶۶۷ و شرکت چینی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۸۴۲۰ به نمایندگی عباس خلیلی به ش ملی ۳۹۳۲۵۰۲۰۶۱ و شرکت گسترش پایا صنعت سینا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۳۵۸ به نمایندگی یحیی مالمیرچگینی به ش ملی ۴۳۲۱۱۹۵۵۲۷ و سید نظام الدین اشرفی زاده به ش ملی ۲۰۰۲۰۰۴۸۷۰ و علی قیامتیون به ش ملی ۲۷۲۱۳۸۵۱۷۸ علی قیامتیون بسمت رئیس هیئت مدیره و سید نظام الدین اشرفی زاده بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و یحیی مالمیر چگینی بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره و عضو دیگر هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق و اسناد و مکاتبات داخلی و خارجی شرکت با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت مدیره اختیارات خود را به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10909547
آگهی تصمیمات شرکت صنایع کاشی و سرامیک سینا سهامی خاص ثبت شده به شماره ۷۲۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۷۸۶۸۷

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۸۹ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بسمت بازرس اصلی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12917295
آگهی تغییرات شرکت صنایع کاشی و سرامیک سینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۷۸۶۸۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: شرکت گسترش پایا صنعت سینا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۳۵۸و بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰وشرکت چینی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۸۴۲۰ وشرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۹۱۶۵۱ و شرکت ره نگار خاور میانه به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۳۶۰۹ حسابرسی مفید راهبر به شماره ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به عنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه وحساب سودوزیان مالی منتهی به سال ۲۹/۱۲/۹۴ به تصویب رسید پ۹۵۰۴۲۸۱۶۶۵۹۹۱۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12978645
آگهی تغییرات شرکت صنایع کاشی و سرامیک سینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۷۸۶۸۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی قیامتیون ش م۲۷۲۱۳۸۵۱۷۸ به عنوان نماینده درشرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان ش م ۱۴۰۰۵۲۹۱۶۵۱ آقای سیدنظام الدین اشرفی زاده ش م ۲۰۰۲۰۰۴۸۷۰به عنوان نماینده شرکت ره نگار خاورمیانه پارس ش م ۱۰۳۲۰۸۲۳۶۰۹ آقای مهدی رشیدزاده ش م ۱۳۷۲۸۲۸۷۵۳به عنوان نماینده بنیاد محترم مستضعفان انقلاب اسلامی ش م ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ آقای نادر رضایی ش م ۰۰۵۴۰۲۳۴۴۰ به عنوان نماینده شرکت چینی ایران ش م ۱۰۱۰۰۲۸۸۴۲۰ آقای رضا عزیزیان ش م ۴۱۳۰۸۵۷۵۱۷بعنوان نماینده شرکت گسترش پایا صنعت سینا ش م ۱۰۱۰۱۲۳۶۳۵۸ در هیئت مدیره انتخاب شدند. پ۹۵۰۵۳۱۹۳۶۸۶۷۲۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12978649
آگهی تغییرات شرکت صنایع کاشی و سرامیک سینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۷۸۶۸۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اختیارات بشرح ذیل در ۱۵ بند از ماده (۳۷) اساسنامه از هیئت مدیره به به مدیرعامل تفویض گردید: بند (۱) نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. بند (۲) تصویب آیین نامه‌های داخلی شرکت. بند (۳) اتخاذ تصمیم در خصوص تاسیس و انحلال نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران. بند (۴) تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد. بند (۶) افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر. بند (۷) دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. بند (۸) صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. بند (۹) انعقاد هر نوع قرارداد خرید و فروش، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملی ات و معاملات مذکور در ماده (۲) اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات. بند (۱۰) اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هر گونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سر قفلی و کلیه امتیازات متصوره. بند (۱۲) تحصیل تسهیلات از بانک‌ها، شرکتها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر. بند (۱۳) رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کرارا. بند (۱۴) اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هرگونه دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی، اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوی، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوی به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن) اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملی ات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده، حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوی، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم. بند (۱۵) تنظیم صورتهای مالی سالانه بودجه و تعدیل مورد نیاز بودجه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس و سازمان بورس و اوراق بهادار. بند (۱۶) تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه به حسابرس، بازرس و سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر اطلاعات مورد نیاز جهت شفاف سازی سایت بورس و اوراق بهادار شامل تعدیل بودجه و اصلاحات صورتهای مالی و انتشار سایر اطلاعاتی به جهت شفاف سازی مورد نیاز سهام داران لازم باشد. بند (۱۷) دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها. همچنین هیئت مدیره به مدیرعامل شرکت اختیار مصالحه و حل وفصل و پرداخت دیه یا خسارات به کارگرانی که دچار حادثه یا عارضه درحین کار شده و اقدام به طرح دعوی نموده و همچنین پرداخت هزینه‌های ضروری و لازم به منظور استیفاء مطالبات و حل و فصل دعاوی و شکایات له و علیه شرکت را تفویض نمود پ۹۵۰۵۳۱۷۲۴۶۵۷۱۵۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12978651
آگهی تغییرات شرکت صنایع کاشی و سرامیک سینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۷۸۶۸۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی قیامتیون ش م ۲۷۲۱۳۸۵۱۷۸ به عنوان نماینده درشرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان ش م ۱۴۰۰۵۲۹۱۶۵۱ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای سیدنظام الدین اشرفی زاده ش م ۲۰۰۲۰۰۴۸۷۰ به عنوان نماینده شرکت ره نگار خاورمیانه پارس ش م ۱۰۳۲۰۸۲۳۶۰۹ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای رضا عزیزیان ش م ۴۱۳۰۸۵۷۵۱۷بعنوان نماینده شرکت گسترش پایا صنعت سینا ش م ۱۰۱۰۱۲۳۶۳۵۸ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت ازقبیل چکها، بروات، سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهرشرکت معتبر خواهد بود و درغیاب مدیرعامل با امضاء دونفر از اعضای هیئت مدیره و مهرشرکت معتبر خواهد بود. سایر اسناد و اوراق و مکاتبات داخلی و خارجی شرکت با امضاء مدیرعامل به تنهایی و مهرشرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مندرج در بندهای ۱ ۲ ۳ ۴ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶و ۱۷ از ماده ۳۷ اساسنامه را به ازهیئت مدیره به مدیرعامل تفویض گردید. پ۹۵۰۵۳۱۱۹۲۷۶۸۶۷۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13270874
آگهی تغییرات شرکت صنایع کاشی و سرامیک سینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۷۸۶۸۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۵ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۱۲/۹۴ مجوز شماره ۰۹۵ - ۲۳۷۱۵۷ , ۹۵۹ مورخ ۱۴/۱۰/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال به مبلغ ۵۲۹۵۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۵۲۹۵۵۰۰۰۰سهم۱۰۰۰ ریالی با نام از طریق نقدی و مطالبات حال شده افزایش یافته و مبلغ ۵۴۳۹۵۷۶۹۰۰۰ریال ومبلغ ۳۴۵۹۸۷۸۰۰ریال بموجب گواهی‌های شماره ۹۹۱/۴۲۲مورخ ۳۰/۹/۹۵ و ۷۲۶ - ۴۲۲مورخ ۷/۷/۹۵نزد بانک سینا شعبه میدان مادر پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ۹۵۱۱۰۴۵۹۹۲۷۷۲۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13573615
آگهی تغییرات شرکت صنایع کاشی و سرامیک سینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۷۸۶۸۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شماره ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به عنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه وحساب سودوزیان مالی منتهی به سال ۱۳۹۵ به تصویب رسید پ۹۶۰۵۳۱۱۰۷۳۰۸۷۹۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14207007
آگهی تغییرات شرکت صنایع کاشی و سرامیک سینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۷۸۶۸۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۹۶ تصویب شد موسسه حسابرسی مفید راهبر شناسه ملی۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ بعنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ انتخاب گردید روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره بشرح ذیل به مدت ۲ سال تمدید شد. شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان ۱۴۰۰۵۲۹۱۶۵۱ شرکت ره نگار خاورمیانه ۱۰۳۲۰۸۲۳۶۰۹ سازمان بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ شرکت چینی ایران ۱۰۱۰۰۲۸۸۴۲۰ شرکت گسترش پایا صنعت سینا ۱۰۱۰۱۲۳۶۳۵۸ پ۹۷۰۶۱۸۸۷۲۳۶۳۴۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14239189
آگهی تغییرات شرکت صنایع کاشی و سرامیک سینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۷۸۶۸۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۶/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان ۱۴۰۰۵۲۹۱۶۵۱ با نمایندگی علی قیامتیون به شماره ملی ۲۷۲۱۳۸۵۱۷۸ به سمت رئیس هیئت مدیره _ شرکت ره نگار خاورمیانه ۱۰۳۲۰۸۲۳۶۰۹ با نمایندگی سید نظام الدین اشرفی زاده به شماره ملی ۲۰۰۲۰۰۴۸۷۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره _ سازمان بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ با نمایندگی ابوالفضل غلامی به شماره ملی ۰۵۳۴۷۶۳۹۲۸ به سمت عضو هیئت مدیره _ شرکت چینی ایران ۱۰۱۰۰۲۸۸۴۲۰ با نمایندگی نادر رضایی به شماره ملی ۰۰۵۴۰۲۳۴۴۰ به سمت عضو هیئت مدیره _ شرکت گسترش پایا صنعت سینا ۱۰۱۰۱۲۳۶۳۵۸ با نمایندگی رضا عزیزیان به شماره ملی ۴۱۳۰۸۵۷۵۱۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهد اور شرکت ازقبیل چک‌ها بروات سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیات مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود سایر اسناد واوراق ومکاتبات داخلی و خارجی شرکت با امضا مدیرعامل به تنهایی و مهر شرکت معتبر خواهدبود. اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی و موسسات عمومی مراجع قضایی وسایر اشخاص حقیقی و حقوقی _ تصویب ایین نامه داخلی شرکت _ اتخاذ تصمیم در خصوص تاسیس وانحلال نمایندگی‌ها یا شعب در هرنقطه از ایران یا خارج از ایران _ تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدام میزان حقوق و دستمزد _ افتتاح هر نوع حساب واستفاده از ان به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر _ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت _ صدور ظهرنویسی قبولی پرداخت و واخواست اوراق تجارتی _ انعقاد هر نوع قرارداد خرید و فروش تغییر تبدیل فسخ یا اقاله ان در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده (۲) اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات _ اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیر مادی یا معنوی از جمله هر گونه حق اختراع نام یا علائم تجاری و صنعتی کپی رایت سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره _ تحصیل تسهیلات از بانک‌ها شرکت‌ها و موسسات رسمی بارعایت مقررات اساسنامه حاضر _ رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولو کرارا _ اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر گونه دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هریک از دادگاهها دادسراها مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات اعتراض به رای درخواست تجدید نظر فرجام واخواهی اعاده دادرسی مصالحه سازش استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوی ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین جاعل حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوی به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن) اجرای حکم نهایی و قطعی داور درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات ان و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب انها تعیین مصدق و کارشناس انتخاب و عزل وکیل و نماینده حق توکیل مکرر اقرار در ماهیت دعوی جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث دعوای متقابل و دفاع در مقابل انها ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث قبول یا رد سوگند تامین خواسته تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم _ تنظیم صورتهای مالی سالانه بودجه و تعدیل مورد نیاز بودجه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه ان به بازرس و حسابرس و سازمان بورس و اوراق بهادار _ تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه به حسابرس بازرس و سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر اطلاعات موردنیاز جهت شفاف سازی سایت بورس و اوراق بهادار شامل تعدیل بودجه و اصلاحات صورتهای مالی و انتشار سایر اطلاعاتی که جهت شفاف سازی مورد نیاز سهامداران لازم باشد _ دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها همچنین هیئت مدیره به مدیرعامل شرکت اختیار مصالحه و حل و فصل و پرداخت دیه یا خسارات به کارگرانی که دچار حادثه یا عارضه در حین کار شده و اقدام به طرح دعوی نموده و همچنین پرداخت هزینه‌های ضروری و لاز م به منظور استیفاء مطالبات و حل و فصل دعاوی و شکایات له و علیه شرکت را تفویض نمود. پ۹۷۰۷۰۹۴۴۶۶۸۳۹۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه