سیمان ساوه

شرکت سیمان ساوه (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101175572
استان تهران - شهرستان تهران - بخش مركزي - شهر تهران-شهيد بهشتي-خيابان شهيد احمد قصير-خيابان شهيد بهزاد شفق (هفدهم )-پلاك 21-طبقه همكف- 1513848113
15
افراد
19
آگهی‌ها
72641
شماره ثبت
1367/9/26
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 616696
آگهی تصمیمات شرکت سیمان ساوهسهامی عام به شماره ثبت ۷۲۶۴۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۷۵۵۷۲
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۳/۹۱ واصل گردید: محمود تدین به کدملی ۰۰۴۵۰۶۷۰۸۲ به جای سیدبهاء الدین علایی فرد به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید به ش ملی ۰۰۹۳۹۶۶۳۰ به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تا تاریخ ۵/۳/۹۱ انتخاب گردید. در نتیجه مسعود جیلانچی به کدملی ۱۲۸۵۶۵۶۲۹۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و ناصر محمودزاده احمدی نژاد به کدملی ۲۵۹۳۱۹۱۵۳۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و عبدالرضا شیخان به کدملی ۰۰۴۷۳۸۹۰۰۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و محمود تدین و سیداحمد موسوی به کدملی ۴۱۳۰۸۵۳۹۴۵ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۳۰۱۶۸۷۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 657379
آگهی تصمیمات شرکت سیمان ساوهسهامی عام به شماره ثبت ۷۲۶۴۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۷۵۵۷۲
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۳/۹۱ مسعود جیلانچی به کدملی ۱۲۸۵۶۵۶۲۹۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۲۰۶۶ ناصر محمودزاده احمدی نژاد به کدملی ۲۵۹۳۱۹۱۵۳۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۴۴۳۷ عبدالرضا شبخان به کدملی ۰۰۴۷۳۸۹۰۰۱ بنمایندگی از شرکت سیمان فارس و خوزستان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵ سید احمد موسوی به کدملی ۴۱۳۰۸۵۳۹۴۵ به نمایندگی از شرکت سیمان آبیک به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۵۵۱۸۵ محمود تدین به کدملی ۰۰۴۵۰۶۷۰۸۲ بنمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰ بسمت اعضای هیئت مدیره انتخاب در نتیجه مسعود جیلانچی به سمت رئیس هیئت مدیره و ناصر محمودزاده احمدی نژاد به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و عبدالرضا شیخان به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت مدیره اختیارات خود را بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۰۷۶۲۰۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 657459
آگهی تصمیمات شرکت سیمان ساوهسهامی عام به شماره ثبت ۷۲۶۴۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۷۵۵۷۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۳/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت سیمان فارس و خوزستان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵ و شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۲۰۶۶ و شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۴۴۳۷ و شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰ و شرکت سیمان آبیک به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۵۵۱۸۵. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۰۷۶۳۱۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 852390
آگهی تغییرات شرکت سیمان ساوه سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۶۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۷۵۵۷۲
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۸/۹۱ روزعلی نیک آبادی به ک م ۴۲۱۹۳۳۹۲۲۱ به جای عبدالرضا شیخان به نمایندگی از شرکت سیمان فارس و خوزستان به ش م ۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و نادر غفاری به ک م ۶۴۲۹۹۲۱۹۶۴ به جای مسعود جیلانچی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین به ش م ۱۰۱۰۱۹۴۲۰۶۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و ناصر محمودزاده احمدی نژاد به ک م ۲۵۹۳۱۹۱۵۳۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره محمود تدین به ک م ۰۰۴۵۰۶۷۰۸۲ و سید احمد موسوی به ک م ۴۱۳۰۸۵۳۹۹۴۵ به سمت اعضا هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه در ۲۷ ماده تعیین شد و کلیه اوراق بهادار چکها، سفته، بروات و سایر اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۱۰۴۵۸۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1151460
آگهی تغییرات شرکت سیمان ساوه سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۶۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۷۵۵۷۲
به استناد صورتجلسه عادی سالیانه مورخ ۰۸/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردید. ۲ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۳ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ تصویب شد. پ۱۶۸۹۷۴۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1185629
آگهی تغییرات شرکت سیمان ساوه سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۶۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۷۵۵۷۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۶/۹۲تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامعباس میرزائی به شماره ملی ۰۵۳۲۰۳۱۶۸۷ بعنوان نماینده شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان بجای آقای روزعلی نیک آبادی برای بقیه دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب و معرفی گردیدند. سمت اعضای هیئت مدیره به شرح زیر تعیین گردید: نادر غفاری به کد ملی ۶۴۲۹۹۲۱۹۶۴ رئیس هیئت مدیره و ناصر محمودزاده احمدی نژاد به کد ملی ۲۵۹۳۱۹۱۵۳۸ نایب رئیس هیئت مدیره و محمود تدین ۰۰۴۵۰۶۷۰۸۲ عضو هیئت مدیره و سید احمد موسوی ۴۱۳۰۸۵۳۹۴۵ عضو هیئت مدیره و غلامعباس میرزائی ۰۵۳۲۰۳۱۶۸۷ مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و همچنین حدود اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. پ۱۷۰۶۶۹۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1518737
آگهی تغییرات شرکت سیمان ساوه سهامی عام شماره ثبت ۷۲۶۴۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۷۵۵۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه عملکرد سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بعنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۴۴۳۷ شرکت سرمایه گذاری سیمان تأمین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۲۰۶۶ شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰ شرکت سیمان فارس و خوزستان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵ شرکت سهامی سیمان آبیک به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۵۲۲۰ پ۱۸۴۷۰۳۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1561435
آگهی تغییرات شرکت سیمان ساوه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۶۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۷۵۵۷۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامعباس میرزایی با ک. م ۰۵۳۲۰۳۱۶۸۷ بعنوان نماینده شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان. با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵آقای نادر غفاری با ک. م ۶۴۲۹۹۲۱۹۶۴ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین (سهامی عام). با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۲۰۶۶آقای سید احمد موسوی با ک. م ۴۱۳۰۸۵۳۹۴۵ بعنوان نماینده شرکت سیمان آبیک (سهامی عام). با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۵۲۲۰آقای حسن رضائی با ک. م ۴۵۶۹۱۸۹۴۸۲ بعنوان نماینده شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰. آقای محسن احمدی باصیری با ک. م ۴۶۵۰۴۰۵۰۱۷ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام). با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۴۴۳۷به عنوان اعضا هیئت مدیره برای باقی مانده دوره تصدی تعیین شدند آقای نادر غفاری بعنوان رئیس هیئت مدیره آقای غلامعباس میرزایی بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل آقای محسن احمدی باصیری بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره برای باقی مانده دوره تصدی تعیین شدند وکلیه اوراق بهادار، چکها، سفته‌ها، بروات وسایر اسناد تعهدآور شرکت به امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر میباشد اختیارات هیئت مدیره در ماده (۳۹) اساسنامه شرکت بشرح ذیل مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضائی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخص و بازنشستگی و مستمری وراث آنان، بر اساس آئین نامه استخدامی و حقوق و دستمزد شرکت میباشند. تبصرة: نصب وعزل مدیران ارشد وتعیین شغل آنها باپیشنهاد مدیرعامل وتصویب هیئت مدیره صورت می‌پذیرد . پیش بینی و تنظیم بودجه سالانه شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره بمنظور تصویب. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هرودعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح ویا بودن آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن واخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و گارشناس، اننخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. تنظیم صورتهای مالی سالانه وگزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس وحسابرس، پس ازتصویب هیئت مدیره. تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت‌های مالی ۶ ماهه به حسابرس بازرس، پس از تصویب هیئت مدیره. پ۹۳۰۵۱۸۴۴۶۹۱۵۳۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9813796
آگهی تصمیمات شرکت سیمان ساوه سهامی عام ثبت شده بشماره ۷۲۶۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۷۵۵۷۲
طبق صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ ۲۱/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۳/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت‎مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سید بهاء الدین علائی فرد به کدملی ۰۰۳۹۳۹۶۶۳۰ بنمایندگی شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰ سید احمد موسوی به کدملی ۴۱۳۰۸۵۳۹۴۵ بنمایندگی شرکت سیمان آبیک به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۵۲۲۰ انتخاب گردیدند در نتیجه مسعود جیلانچی بسمت رئیس هیئت‎مدیره و ناصر محمودزاده احمدی نژاد بسمت نائب رئیس هیئت‎مدیره و عبدالرضا شیخان بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‎مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار وتعهدآور از جمله چک , سفته , برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‎مدیره متفقا با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9839498
آگهی تصمیمات شرکت سیمان ساوه سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۶۴۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۷۵۵۷۲
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۳/۹۱ واصل گردید: محمود تدین به کدملی ۰۰۴۵۰۶۷۰۸۲ به جای سیدبهاء الدین علایی فرد به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید به ش ملی ۰۰۹۳۹۶۶۳۰ به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تا تاریخ ۵/۳/۹۱ انتخاب گردید. در نتیجه مسعود جیلانچی به کدملی ۱۲۸۵۶۵۶۲۹۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و ناصر محمودزاده احمدی نژاد به کدملی ۲۵۹۳۱۹۱۵۳۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و عبدالرضا شیخان به کدملی ۰۰۴۷۳۸۹۰۰۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و محمود تدین و سیداحمد موسوی به کدملی ۴۱۳۰۸۵۳۹۴۵ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10211902
آگهی تغییرات شرکت سیمان ساوه سهامی عام به شماره ثبت۷۲۶۴۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۷۵۵۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۱۶/۱۱/۹۰ اساسنامه جدیدی شامل۵۸ ماده و۱۱ تبصره به تصویب و جایگزین اساسنامه قبل شد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10820729
آگهی تصمیمات شرکت سیمان ساوه سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۶۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۷۵۵۷۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11034515
آگهی تصمیمات شرکت سیمان ساوه (سهامی عام) بشماره ثبت۷۲۶۴۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۷۵۵۷۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۵/۳/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۴/۳/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۸ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی بسمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت۲ سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: شرکت سیمان فارس خوزستان، شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین، شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری، شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید، شرکت سیمان آبیک. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12851243
آگهی تغییرات شرکت سیمان ساوه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۶۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۷۵۵۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود وزیان سال مالی ۱۳۹۴ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شماره ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس اصلی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. اعضای هیئت مدیره به شرح زیر برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵ شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۲۰۶۶ شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۴۴۳۷ شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰ شرکت سهامی عام سیمان آبیک با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۵۲۲۰ پ۹۵۰۳۲۴۷۸۵۳۵۷۲۰۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13479957
آگهی تغییرات شرکت سیمان ساوه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۶۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۷۵۵۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۱۳۹۵ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بعنوان بازرس اصلی و موسسه آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۶۰۳۳۰۵۱۶۶۵۷۸۵۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13753838
آگهی تغییرات شرکت سیمان ساوه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۶۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۷۵۵۷۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجید خاموردی با کدملی ۴۲۱۸۳۹۴۳۰۱ به نمایندگی شرکت سیمان فارس و خوزستان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای نادر غفاری با کدملی ۶۴۲۹۹۲۱۹۶۴ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۲۰۶۶ بعنوان رییس هیئت مدیره و آقای سیداحمد موسوی با کدملی ۴۱۳۰۸۵۳۹۴۵ به نمایندگی شرکت سیمان آبیک به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۵۲۲۰ بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای علی بخشایش با کدملی ۱۳۷۶۹۸۶۶۷۱ به نمایندگی شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰ بعنوان نایب رییس هیئت مدیره کلیه اوراق بهادار، چکها، سفته‌ها، بروات و سایر اسناد تعهدآور شرکت به امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت انجام می‌گیرد. بخشی از اختیارات هیئت مدیره بشرح ماده (۳۹) اساسنامه شرکت بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضائی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخص و بازنشستگی و مستمری وراث آنان، براساس آئین نامه استخدامی و حقوق و دستمزد شرکت می‌باشد. تبصره: نصب و عزل مدیران ارشد و تعیین شغل و حقوق و مزایای آنها با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره صورت می‌پذیرد. پیش بینی و تنظیم بودجه سالانه شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره بمنظور تصویب. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هردعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هریک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملی ات آن واحد محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقطع سه ماهه و ارائه صورت‌های مالی ۶ ماهه به حسابرس، بازرس، پس از تصویب هیئت مدیره. پ۹۶۰۹۲۰۳۰۸۳۵۵۶۳۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13808534
آگهی تغییرات شرکت سیمان ساوه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۶۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۷۵۵۷۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران شهید بهشتی خیابان شهید احمد قصیر خیابان شهید بهزاد شفق (هفدهم) پلاک ۲۱ طبقه همکف کدپستی ۱۵۱۳۸۴۸۱۱۳ تغییر یافت پ۹۶۱۰۱۹۹۱۰۵۷۳۶۶۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13847378
آگهی تغییرات شرکت سیمان ساوه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۶۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۷۵۵۷۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نادر غفاری با کد ملی ۶۴۲۹۹۲۱۹۶۴ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری سیمان تأمین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۲۰۶۶ بعنوان رییس هیئت مدیره سید احمد موسوی با کد ملی ۴۱۳۰۸۵۳۹۴۵ به نمایندگی شرکت سیمان آبیک به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۵۲۲۰ بعنوان نایب رییس هیئت مدیره غیاث الدین اولادی قادیکلائی با کد ملی ۲۱۶۲۰۴۸۹۰۶ به نمایندگی شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰ بعنوان عضو هیئت مدیره محمدرضا کهریزی با کد ملی ۳۹۶۲۴۵۱۸۱۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۴۴۳۷ بعنوان عضو هیئت مدیره مجید خاموردی با کد ملی ۴۲۱۸۳۹۴۳۰۱ به نمایندگی شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق بهادار، چکها، سفته‌ها، بروات و سایر اسناد تعهدآور شرکت به امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت انجام می‌گیرد. بخشی از اختیارات هیئت مدیره بشرح ماده (۳۹) اساسنامه شرکت بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضائی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنان، براساس آئین نامه استخدامی و حقوق و دستمزد شرکت می‌باشد. تبصره: نصب و عزل مدیران ارشد و تعیین شغل و حقوق و مزایای آنها با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره صورت می‌پذیرد. پیش بینی و تنظیم بودجه سالانه شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره بمنظور تصویب. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هردعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هریک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن واحد محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس، پس از تصویب هیئت مدیره تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقطع سه ماهه و ارائه صورت‌های مالی ۶ ماهه به حسابرس، بازرس، پس از تصویب هیئت مدیره. پ۹۶۱۱۱۰۳۲۹۹۵۶۷۷۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14111690
آگهی تغییرات شرکت سیمان ساوه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۶۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۷۵۵۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی۱۳۹۶ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شماره ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سیمان فارس و خوزستان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵ شرکت سرمایه گذاری سیمان تأمین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۲۰۶۶ شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۴۴۳۷ شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹ شرکت سهامی عام سیمان آبیک به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۵۲۲۰. پ۹۷۰۴۱۷۸۴۵۵۸۷۹۳۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک