شرکت سیمان ایلام (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101169402


شماره ثبت:
72024
تعداد بازدید:
11
تأسیس:
1367/8/18
آدرس:
خيابان فردوسي خيابان شهيد تقوي كوچه شهيد انوشيرواني ش 5 1145687813

اشخاص

عنوان طبق آگهی
ابراهیم خلیل احتشام 668678
حامد اصل روستا 1675181
علیرضا شهبازی 1675181
محمد فاطمیان 1675181
علی بخشایش 1675181
ابراهیم معدن پیشه 1675181
منوچهر رئیسی 10827981
آقای سید عطاءاله سیدان 10827981
آقای علی رجبی 10827981
غلامعلی عرفانی جباریان 10827981
آقای محمدرضا صارمی 12811712
مهدی اصفهانی 12811712
آقای بهمن ده بزرگی 13133925
آقای حسین اکبری 14019651
آقای محسن نجم زاده 14019651
آقای مجتبی فرونچی 14019651
آقای عبدالله پرندوار 14019651
آقای مهدی امینی یکتا 14019659
آقای سجاد عطایی رویانی 14337537
آقای داود زارعین بین آبادی 14337537
آقای شمس اله محمدی 14337537

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 668678
آگهی تصمیمات شرکت سیمان ایلامسهامی عام به شماره ثبت ۷۲۰۲۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۹۴۰۲

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۹۰ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سیمان تهران به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۸۱۲۴۱ به نمایندگی حامد اصل روستا به کدملی ۰۰۶۶۰۸۵۰۲۰ شرکت پریفاب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۲۱۰۱ به نمایندگی محمد فاطمیان به کدملی ۴۰۷۲۱۸۸۹۲۱ شرکت مدیریت توسعه گوهران امید به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۳۱۷۹ به نمایندگی ابراهیم خلیل احتشام به کدملی ۲۷۵۴۰۸۱۴۳۷ سیمان هگمتان به شناسه ملی ۱۰۸۲۰۰۴۹۳۲۴ به نمایندگی ابراهیم معدن پیشه به کدملی ۰۳۲۱۶۸۸۶۸۶ شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹ به نمایندگی علی بخشایش به کدملی ۱۳۷۶۹۸۶۷۷۱ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۴/۹۱ علی بخشایش به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد فاطمیان به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حامد اصل روستا به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. حدود اختیارات و شرح وظایف مدیرعامل به شرح صورتجلسه می‌باشد. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل دو عضو هیئت مدیره و اوراق عادی و نامه‌های اداری احکام و قراردادهای استخدامی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۳۷۸۴۲۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 669749
آگهی تغییرات در شرکت سیمان ایلامسهامی عام به شماره ثبت۷۲۰۲۴و شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۶۹۴۰۲

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۱۸/۲/۹۱ به موضوع شرکت عبارت انجام کلیه فعالیت‌های آزمایشگاهی مرتبط به موضوع فعالیت‌های شرکت اضافه گردید و ماده۲ اساسنامه اصلاح گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۳۷۸۵۲۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1054637
آگهی تصمیمات شرکت سیمان ایلام سهامی عام به شماره ثبت۷۲۰۲۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۶۹۴۰۲

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۱/۹۲ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۱/۱/۹۲ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مذکور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۹۱ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به سمت بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد هریک به تنهایی یا تواما جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۶۴۶۳۷۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1397480
آگهی تغییرات شرکت سیمان ایلام سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۰۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۹۴۰۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا شهبازی بجای آقای ابراهیم خلیل احتشام ک م به نمایندگی شرکت مدیریت توسعه گوهران امید ش م ۱۰۱۰۲۸۲۳۱۷۹ به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شد. بنابراین آقایان علی بخشایش بسمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی ۱۳۷۶۹۸۶۶۷۱ و محمد فاطمیان بسمت نائب رئیس هیئت مدیره به شماره ملی ۱ ۴۰۷۲۱۸۸۹۲ و علیرضا شهبازی بسمت عضو هیئت مدیره به شماره ملی ۳۹۶۱۶۶۰۹۱۳ و ابراهیم معدن پیشه بسمت عضو هیئت مدیره به شماره ملی ۰۳۲۱۶۸۸۶۸۶ و حامد اصل روستا بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل به شماره ملی ۰۰۶۶۰۸۵۰۲۰ برای بقیه مدت تصدی تعیین شد. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و نامه‌های عادی و اداری و احکام و قراردادهای استخدامی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۹۵۰۴۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1470353
آگهی تغییرات شرکت سیمان ایلام سهامی عام بشماره ثبت ۷۲۰۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۹۴۰۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۲ به تصویب رسید. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردید. اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت سیمان تهران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۸۱۲۴۱ شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰ شرکت مدیریت توسعه گوهران امید (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۳۱۷۹ شرکت سیمان هگمتان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۸۲۰۰۴۹۳۲۴ شرکت پریفاب (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۲۱۰۱ پ۱۸۳۱۷۱۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1675181
آگهی تغییرات شرکت سیمان ایلام سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۰۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۹۴۰۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید شرکت سیمان تهران (سهامی عام) به شناسه ملی۱۰۸۶۱۰۸۱۲۴۱ به نمایندگی حامد اصل روستا با کدملی ۰۰۶۶۰۸۵۰۲۰ به سمت عضو هیئت مدیره ومدیرعامل شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰ به نمایندگی علی بخشایش با کدملی ۱۳۷۶۹۸۶۶۷۱ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت مدیریت توسعه گوهران امید (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۳۱۷۹ به نمایندگی علیرضا شهبازی با کدملی ۳۹۶۱۶۶۰۹۱۳ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت سیمان هگمتان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۸۲۰۰۴۹۳۲۴ به نمایندگی ابراهیم معدن پیشه با کدملی ۰۳۲۱۶۸۸۶۸۶ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت پریفاب (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۲۱۰۱ به نمایندگی محمد فاطمیان با کدملی ۴۰۷۲۱۸۸۹۲۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره کلیه چکها اوراق بهادار، قراردادها و کلیه اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره متفقا با مهر شرکت ودر غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و سایر مکاتبات با امضای مدیرعامل و مهر شرکت صورت پذیرد. حدود اختیارات و شرح وظایف مدیرعامل به شرح زیر می‌باشد انجام کلیه تشریفات قانونی و اداری (بجز مواردیکه بر اساس قوانین مملکتی منحصرأ در اختیار هیئت مدیره می‌باشد) عزل و نصب کارگران و کارمندان بجز مدیران رده اول سازمانی بر اساس ضوابط تعین شده از طرف هیئت مدیره، رده اول سازمانی به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره تعیین خواهند شد. تهیه و تنظیم آئین نامه‌های داخلی شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره جهت تصویب. پرداخت بدهیهای جاری و وصول مطالبات. انجام تشریفات مربوط به اخذ وام و اعتبار از بانکها و شرکتها پس از تصویب اخذ وام و اعتبار توسط هیئت مدیره. پیشنهاد افتتاح حسابهای جاری، سپرده بنام شرکت در بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری قانونی. نمایندگی شرکت در مقابل مراجع قضائی و طرح دعوی علیه سایر اشخاص جهت احقاق حقوق قانونی شرکت و دفاع از کلیه دعاوی مطروحه علیه شرکت باحق توکیل و اعلام نتیجه اقدامات انجام شده در اولین جلسه هیئت مدیره، ارجاع به داوری و صلح و مصالحه و سازش در اختیار هیئت مدیره می‌باشد. خرید داخلی هر نوع مواد و کالای مورد نیاز، قطعات مورد احتیاج جهت بهره برداری شرکت و دارائیهای غیرمنقول و انجام هزینه‌های جاری تا سقف بودجه مصوب هیئت مدیره و حداکثر سیصد میلیون ریال در هر معامله، ضمنا رعایت مفاد آئین نامه معاملات مصوب هیئت مدیره الزامی می‌باشد تعیین و پرداخت حقوق و مزایا و پاداش کلیه کارکنان بر اساس مقررات جاری و ضوابط تعیین شده از طرف هیئت مدیره، حقوق و مزایا و پاداش مدیران رده اول سازمانی با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره تعیین خواهد شد فروش محصولات شرکت بر اساس مجوز هیئت مدیره اجاره و استیجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تجدید نظر در آراء صادره یا اجرای آنها با رعایت مفاد بندهای ۷ و ۸ فوق تعیین حدود اختیارات و شرح وظایف افراد تحت سرپرستی نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و خصوصی در حدود اختیارات تفویضی هیئت مدیره. تهیه و تنظیم بودجه شرکت برای تصویب هیئت مدیره. حفظ اموال و تنظیم فهرست دارائیهای شرکت تهیه و ارائه گزارشات ماهیانه درخصوص تولید و فروش و پرسنلی با در نظر گرفتن ارقام مقایسه‌ای، ماه قبل و سال قبل و بودجه مصوب هیئت مدیره، تعداد شیفت علل افزایش و کاهش در هر مورد و دلائل توجیهی مغایرتهای ایجاد شده تهیه و ارائه گزارش مسائل و مشکلات و موارد مهم مبتلا به شرکت تهیه و تنظیم صورت گردش وجوه و تعیین میزان وام و اعتبار و سایر تسهیلات مالی مورد نیاز و ارائه پیشنهاد به به هیئت مدیره جهت اتخاذ تصمیم تهیه و تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان ششماهه و سالانه شرکت در موعد مقرر و ارائه آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب نهایی تهیه دستور جلسات هیئت مدیره در مواعد مقرر و عندالاقتضاء و ارائه آن به رئیس هیئت مدیره جهت دعوت و تشکیل جلسات هیئت مدیره دعوت جلسات هیئت مدیره در غیاب رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره. مطلع نمودن بازرس قانونی از معاملات موضوع ماده ۱۲۹ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت پس از تصویب هیئت مدیره توجه و رعایت مقررات اساسنامه. بطور کلی مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. پ۹۳۰۸۰۳۹۶۵۵۸۹۶۵۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9811496
آگهی تصمیمات شرکت سیمان ایلام سهامی خاص ثبت شده به شماره ۷۲۰۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۹۴۰۲

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۸/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۵/۸/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی بقرار ذیل انتخاب گردیدند. حامد اصل روستا به کدملی ۰۰۶۶۰۸۵۰۲۰ به جای منوچهر رئیسی به نمایندگی از شرکت سیمان تهران به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۸۱۲۴۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و ابراهیم معدن پیشه به کدملی ۰۳۲۱۶۸۸۶۸۶ به جای علی رجبی به نمایندگی از شرکت سیمان هگمتان شناسه ملی ۱۰۸۲۰۰۴۹۳۲۴ به سمت عضو هیئت مدیره و ابراهیم خلیل احتشام به کدملی ۲۷۵۴۰۸۱۴۳۷ به سمت عضو هیئت مدیره و سیدعطاء اله سیدان به کدملی ۱۸۶۰۹۶۵۷۸۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و علی بخشایش به کدملی ۱۳۷۶۹۸۶۶۷۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است و حدود اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10101808
آگهی تغییرات شرکت سیمان ایلام سهامی عام بشماره ثبت۷۲۰۲۴و شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۶۹۴۰۲

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۸/۸۹ اساسنامه جدیدی شامل۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10330241
آگهی تصمیمات شرکت سیمان ایلام سهامی عام ثبت شده بشماره ۷۲۰۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۹۴۰۲

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۸۹ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10387933
آگهی تصمیمات شرکت سیمان ایلام سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۰۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۹۴۰۲

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۹۰ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سیمان تهران به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۸۱۲۴۱ به نمایندگی حامد اصل روستا به کدملی ۰۰۶۶۰۸۵۰۲۰ شرکت پریفاب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۲۱۰۱ به نمایندگی محمد فاطمیان به کدملی ۴۰۷۲۱۸۸۹۲۱ شرکت مدیریت توسعه گوهران امید به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۳۱۷۹ به نمایندگی ابراهیم خلیل احتشام به کدملی ۲۷۵۴۰۸۱۴۳۷ سیمان هگمتان به شناسه ملی ۱۰۸۲۰۰۴۹۳۲۴ به نمایندگی ابراهیم معدن پیشه به کدملی ۰۳۲۱۶۸۸۶۸۶ شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹ به نمایندگی علی بخشایش به کدملی ۱۳۷۶۹۸۶۷۷۱ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۴/۹۱ علی بخشایش به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد فاطمیان به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حامد اصل روستا به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. حدود اختیارات و شرح وظایف مدیرعامل به شرح صورتجلسه می‌باشد. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل دو عضو هیئت مدیره و اوراق عادی و نامه‌های اداری احکام و قراردادهای استخدامی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10753087
آگهی تصمیمات شرکت سیمان ایلام سهامی عام ثبت شده به شماره۷۲۰۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۹۴۰۲

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۴/۲/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۳۱/۵/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۸۸ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سیمان تهران و شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید و شرکت پریفاب و شرکت مدیریت توسعه گوهران امید و شرکت سیمان هگمتان. به موجب صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۱۲/۵/۸۹ محمدمسعود سمیعی نژاد به نمایندگی از شرکت سیمان تهران به سمت رئیس هیئت مدیره و علی بخشایش به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و عباسعلی معینیان به نمایندگی از شرکت سیمان هگمتان به سمت مدیرعامل و غلامعلی عرفانی جباریان به نمایندگی از شرکت مدیریت توسعه گوهران امید و سید عطاءاله سیدان به نمایندگی از شرکت پریفاب به سمت اعضاء هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10827981
آگهی تغییرات شرکت سیمان ایلام سهامی عام ثبت شده به شماره ۷۲۰۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۹۴۰۲

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۱/۱۲/۸۹ منوچهر رئیسی به ش ملی ۲۱۲۱۷۹۱۷۷۹ به جای محمدمسعود سمیعی نژاد به نمایندگی از شرکت سیمان تهران به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۸۱۲۴۱ و علی رجبی به ش ملی ۴۵۰۰۰۸۴۴۸۷ به جای عباسعلی معینیان به نمایندگی از شرکت سیمان هگمتان به شناسه ملی ۱۰۸۲۰۰۴۹۳۲۴ بسمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. در نتیجه سید عطاءاله سیدان به ش ملی ۱۸۶۰۹۶۵۷۸۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و علی بخشایش به ش ملی ۱۳۷۶۹۸۶۶۷۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و منوچهر رئیسی به ش ملی ۲۱۲۱۷۹۱۷۷۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و غلامعلی عرفانی جباریان به ش ملی ۰۹۳۸۳۷۵۸۰۶ و علی رجبی به ش ملی ۴۵۰۰۰۸۴۴۸۷ به سمت اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. امضاء کلیه چکها و اوراق بهادار و تعهدآور و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر مکاتبات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه بشرح ۲۴ بند تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12811712
آگهی تغییرات شرکت سیمان ایلام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۰۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۹۴۰۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی اصفهانی به شماره ملی ۰۰۴۸۹۹۵۰۶۱ بعنوان رئیس هیئت مدیره به نمایندگی شرکت پریفاب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۲۱۰۱ آقای علیرضا شهبازی به شماره ملی ۳۹۶۱۶۶۰۹۱۳ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی شرکت مدیریت توسعه گوهران امید به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۳۱۷۹ آقای محمدرضا صارمی به شماره ملی ۴۰۷۲۵۴۹۸۲۷ بعنوان عضوء هیئت مدیره به نمایندگی شرکت سیمان هگمتان به شناسه ملی ۱۰۸۲۰۰۴۹۳۲۴ آقای عبدالله پرندوار به شماره ملی ۴۲۵۰۵۰۸۰۱۳ بعنوان عضوء هیئت مدیره به نمایندگی شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰ • آقای مجتبی فرونچی به شماره ملی ۲۷۹۰۳۹۷۰۷۴ بعنوان عضوء هیئت مدیره و مدیرعامل به نمایندگی شرکت سیمان تهران به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۸۱۲۴۱ برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند وامضاء کلیه چکها، اوراق بهادار و قراردادها و کلیه اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دونفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و سایر مکاتبات با امضای مدیرعامل و مهر شرکت صورت پذیرد. پ۹۵۰۳۰۳۲۷۹۸۵۴۱۳۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12839783
آگهی تغییرات شرکت سیمان ایلام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۰۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۹۴۰۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی ش. م ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سیمان تهران به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۸۱۲۴۱ و مدیریت سرمایه گذاری امید به شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰ و مدیریت توسعه گوهران امید به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۳۱۷۹ و سیمان هگمتان به شناسه ملی ۱۰۸۲۰۰۴۹۳۲۴ و شرکت پریفاب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۲۱۰۱. پ۹۵۰۳۱۹۸۰۶۲۵۳۱۳۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13133925
آگهی تغییرات شرکت سیمان ایلام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۰۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۹۴۰۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی امینی یکتا به شماره ملی ۰۰۴۳۲۲۹۴۵۱ بعنوان رئیس هیئت مدیره به نمایندگی شرکت پریفاب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۲۱۰۱ و آقای علیرضا شهبازی به شماره ملی ۳۹۶۱۶۶۰۹۱۳ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی شرکت مدیریت توسعه گوهران امید به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۳۱۷۹آقای بهمن ده بزرگی به شماره ملی ۲۲۹۵۹۹۴۱۴۴ بعنوان عضو هیئت مدیره به نمایندگی شرکت سیمان هگمتان به شناسه ملی ۱۰۸۲۰۰۴۹۳۲۴ و آقای عبدالله پرندوار به شماره ملی ۴۲۵۰۵۰۸۰۱۳ بعنوان عضو هیئت مدیره به نمایندگی شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید به شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰ آقای مجتبی فرونچی به شماره ملی ۲۷۹۰۳۹۷۰۷۴ بعنوان عضو هیئت مدیره به نمایندگی شرکت سیمان تهران به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۸۱۲۴۱ آقای مجتبی فرونچی بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردید امضاء کلیه چکها، اوراق بهادار و قراردادها و کلیه اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دونفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر مکاتبات با امضای مدیرعامل و مهر شرکت صورت پذیرد. پ۹۵۰۸۲۹۶۶۷۷۰۸۸۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13262799
آگهی تغییرات شرکت سیمان ایلام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۰۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۹۴۰۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن نجم زاده ک. م ۰۵۳۲۸۲۷۰۱۵ به جای آقای علیرضا شهبازی ک. م ۳۹۶۱۶۶۰۹۱۳ بعنوان نماینده شرکت مدیریت توسعه گوهران امید دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۳۱۷۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای مهدی امینی یکتا بشماره ملی۰۰۴۳۲۲۹۴۵۱ به عنوان رئیس هیئت مدیره به نمایندگی شرکت پریفاب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۲۱۰۱، آقای بهمن ده بزرگی به شماره ملی ۲۲۹۵۹۹۴۱۴۴ بعنوان عضوء هیئت مدیره به نمایندگی شرکت سیمان هگمتان به شناسه ملی ۱۰۸۲۰۰۴۹۳۲۴، آقای عبدالله پرندوار به شماره ملی ۴۲۵۰۵۰۸۰۱۳ بعنوان عضوء هیئت مدیره به نمایندگی شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰، آقای مجتبی فرونچی به شماره ملی۲۷۹۰۳۹۷۰۷۴ بعنوان عضوء هیئت مدیره به نمایندگی شرکت سیمان تهران به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۸۱۲۴۱ و آقای مجتبی فرونچی ک. م ۲۷۹۰۳۹۷۰۷۴ بعنوان عضوء هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین شدند. امضاء کلیه چکها، اوراق بهادار و قراردادها و کلیه اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دونفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر مکاتبات با امضای مدیرعامل و مهر شرکت صورت پذیرد. پ۹۵۱۰۲۹۶۴۴۴۰۸۳۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13492039
آگهی تغییرات شرکت سیمان ایلام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۰۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۹۴۰۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲به عنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۶۰۴۱۱۹۰۱۱۶۹۴۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14019651
آگهی تغییرات شرکت سیمان ایلام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۰۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۹۴۰۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای حسین اکبری ک م ۳۸۷۴۸۱۲۰۲۲ بنمایندگی از شرکت شرکت سیمان تهران به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۸۱۲۴۱ به جای آقای مجتبی فرونچی به شماره ملی ۲۷۹۰۳۹۷۰۷۴ عضو هیئت مدیره شرکت قرار گرفت در نتیجه ترکیب اعضاء هیئت مدیره را به شرح زیر تعیین گردید: آقایمهدی امینی یکتا بشماره ملی ۰۰۴۳۲۲۹۴۵۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای محسن نجم زاده ک. م ۰۵۳۲۸۲۷۰۱۵ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره، آقای حسین اکبری ک م ۳۸۷۴۸۱۲۰۲۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای بهمن ده بزرگی به شماره ملی ۲۲۹۵۹۹۴۱۴۴ و آقای عبدالله پرندوار به شماره ملی ۴۲۵۰۵۰۸۰۱۳ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه دوره تصدی انتخاب گردیدند. امضاء کلیه چکها، اوراق بهادار و قراردادها و کلیه اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا «با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دونفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر مکاتبات با امضای مدیرعامل و مهر شرکت صورت پذیرد. حدود اختیارات و شرح وظایف مدیرعامل به شرح زیر مورد تصویب هیئت مدیره قرار گرفت: ۱ انجام کلیه تشریفات قانونی و اداری (بجز مواردی که بر اساس قوانین مملکتی منحصرا» در اختیار هیئت مدیره می‌باشد). ۲ عزل ونصب کارگران و کارمندان بجز مدیران رده اول سازمانی بر اساس ضوابط تعیین شده از طرف هیئت مدیره، مدیران رده اول سازمانی به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره تعیین خواهند شد. ۳ تهیه و تنظیم آئین نامه‌های داخلی شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره جهت تصویب. ۴ پرداخت بدهی‌های جاری و وصول مطالبات. ۵ انجام تشریفات مربوط به اخذ وام و اعتبار از بانکها و شرکتها پس از تصویب اخذ وام و اعتبار توسط هیئت مدیره. ۶ پیشنهاد افتتاح حسابهای جاری، سپرده به نام شرکت در بانکها و موسسات مالی و اعتباری قانونی. ۷ نمایندگی شرکت در مقابل مراجع قضائی و طرح دعوی علیه سایر اشخاص جهت احقاق حقوق قانونی شرکت و دفاع از کلیه دعاوی مطروحه علیه شرکت با حق توکیل و اعلام نتیجه اقدامات انجام شده در اولین جلسه هیئت مدیره، ارجاع به داوری و صلح و مصالحه و سازش در اختیار هیئت مدیره می‌باشد. ۸ خرید داخلی هر نوع مواد و کالای مورد نیاز، قطعات مورد احتیاج جهت بهره برداری شرکت و دارائیهای غیرمنقول و انجام هزینه‌های جاری تا سقف بودجه مصوب هیئت مدیره و حداکثر یکصد و پنجاه میلیون ریال در هر معامله، ضمنا" رعایت مفاد آئین نامه معاملات مصوب هیئت مدیره الزامی می‌باشد. ۹ تعیین و پرداخت حقوق ومزایا و پاداش کلیه کارکنان بر اساس مقررات جاری و ضوابط تعیین شده از طرف هیئت مدیره، حقوق ومزایا و پاداش مدیران رده اول سازمانی با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره تعیین خواهد شد. ۱۰ فروش محصولات شرکت بر اساس مجوز هیئت مدیره. ۱۱ اجاره و استیجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تجدید نظر در آراء صادره یا اجرای آنها با رعایت مفاد بندهای ۷ و ۸ فوق. ۱۲ تعیین حدود اختیارات و شرح وظایف افراد تحت سرپرستی. ۱۳ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و خصوصی درحدود اختیارات تفویضی هیئت مدیره. ۱۴ تهیه وتنظیم بودجه شرکت برای تصویب هیئت مدیره. ۱۵ حفظ اموال و تنظیم فهرست دارائیهای شرکت. ۱۶ تهیه و ارائه گزارشات ماهیانه در خصوص تولید و فروش و پرسنلی با در نظر گرفتن ارقام مقایسه‌ای، ماه قبل و سال قبل و بودجه مصوب هیئت مدیره، تعداد شیفت علل افزایش و کاهش در هر مورد و دلایل توجیهی مغایرتهای ایجاد شده. ۱۷ تهیه و ارائه گزارش مسائل و مشکلات و موارد مهم مبتلا به شرکت. ۱۸ تهیه و تنظیم صورت گردش وجوه و تعیین میزان وام و اعتبار و سایر تسهیلات مالی مورد نیاز و ارائه پیشنهاد به هیئت مدیره جهت اتخاذ تصمیم. ۱۹ تهیه و تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان شش ماهه و سالانه شرکت در مواعد مقرر و ارائه آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب نهائی. ۲۰ تهیه دستور جلسات هیئت مدیره در مواعد مقرر و عندالاقتضاء و ارائه آن به رئیس هیئت مدیره جهت دعوت و تشکیل جلسات هیئت مدیره. ۲۱ دعوت جلسات هیئت مدیره در غیاب رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره. ۲۲ مطلع نمودن بازرس قانونی از معاملات موضوع ماده ۱۲۹ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت پس از تصویب هیئت مدیره. ۲۳ توجه و رعایت مقررات اساسنامه. ۲۴ به طور کلی مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. پ۹۷۰۲۱۹۴۶۰۳۲۰۸۶۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14019659
آگهی تغییرات شرکت سیمان ایلام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۰۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۹۴۰۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای داود زارعین بین آبادی ک م ۰۰۵۶۲۱۱۶۷۸ بنمایندگی از شرکت شرکت سیمان تهران به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۸۱۲۴۱ به جای مهدی امینی یکتا بشماره ملی ۰۰۴۳۲۲۹۴۵۱، بعنوان عضو هیئت مدیره تعیین شد در نتیجه ترکیب اعضاء هیئت مدیره را به شرح زیر تعیین گردیدند: آقای داود زارعین بین آبادی ش م ۰۰۵۶۲۱۱۶۷۸ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محسن نجم زاده ک. م ۰۵۳۲۸۲۷۰۱۵ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای حسین اکبری ک م ۳۸۷۴۸۱۲۰۲۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای بهمن ده بزرگی به شماره ملی ۲۲۹۵۹۹۴۱۴۴ و آقایعبدالله پرندوار به شماره ملی ۴۲۵۰۵۰۸۰۱۳ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه دوره تصدی انتخاب گردیدند. امضاء کلیه چکها، اوراق بهادار و قراردادها و کلیه اسناد تعهداور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا «با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دونفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر مکاتبات با امضای مدیرعامل و مهر شرکت صورت پذیرد. حدود اختیارات و شرح وظایف مدیرعامل:۱ انجام کلیه تشریفات قانونی و اداری (بجز مواردی که بر اساس قوانین مملکتی منحصرا» در اختیار هیئت مدیره می‌باشد). ۲ عزل ونصب کارگران و کارمندان بجز مدیران رده اول سازمانی بر اساس ضوابط تعیین شده از طرف هیئت مدیره، مدیران رده اول سازمانی به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره تعیین خواهند شد. ۳ تهیه و تنظیم آئین نامه‌های داخلی شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره جهت تصویب. ۴ پرداخت بدهی‌های جاری و وصول مطالبات. ۵ انجام تشریفات مربوط به اخذ وام و اعتبار از بانکها و شرکتها پس از تصویب اخذ وام و اعتبار توسط هیئت مدیره. ۶ پیشنهاد افتتاح حسابهای جاری، سپرده به نام شرکت در بانکها و موسسات مالی و اعتباری قانونی. ۷ نمایندگی شرکت در مقابل مراجع قضائی و طرح دعوی علیه سایر اشخاص جهت احقاق حقوق قانونی شرکت و دفاع از کلیه دعاوی مطروحه علیه شرکت با حق توکیل و اعلام نتیجه اقدامات انجام شده در اولین جلسه هیئت مدیره، ارجاع به داوری و ص و صلح و مصالحه و سازش در اختیار هیئت مدیره می‌باشد. ۸ خرید داخلی هر نوع مواد و کالای مورد نیاز، قطعات مورد احتیاج جهت بهره برداری شرکت و دارائیهای غیرمنقول و انجام هزینه‌های جاری تا سقف بودجه مصوب هیئت مدیره و حداکثر یکصد و پنجاه میلیون ریال در هر معامله، ضمنا" رعایت مفاد آئین نامه معاملات مصوب هیئت مدیره الزامی میباشد. ۹ تعیین و پرداخت حقوق ومزایا و پاداش کلیه کارکنان بر اساس مقررات جاری و ضوابط تعیین شده از طرف هیئت مدیره، حقوق ومزایا و پاداش مدیران رده اول سازمانی با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره تعیین خواهد شد. ۱۰ فروش محصولات شرکت بر اساس مجوز هیئت مدیره. ۱۱ اجاره و استیجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تجدید نظر در آراء صادره یا اجرای آنها با رعایت مفاد بندهای ۷ و ۸ فوق. ۱۲ تعیین حدود اختیارات و شرح وظایف افراد تحت سرپرستی. ۱۳ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و خصوصی درحدود اختیارات تفویضی هیئت مدیره. ۱۴ تهیه وتنظیم بودجه شرکت برای تصویب هیئت مدیره. ۱۵ حفظ اموال و تنظیم فهرست دارائیهای شرکت. ۱۶ تهیه و ارائه گزارشات ماهیانه در خصوص تولید و فروش و پرسنلی با در نظر گرفتن ارقام مقایسه‌ای، ماه قبل و سال قبل و بودجه مصوب هیئت مدیره، تعداد شیفت علل افزایش و کاهش در هر مورد و دلایل توجیهی مغایرتهای ایجاد شده. ۱۷ تهیه و ارائه گزارش مسائل و مشکلات و موارد مهم مبتلا به شرکت. ۱۸ تهیه و تنظیم صورت گردش وجوه و تعیین میزان وام و اعتبار و سایر تسهیلات مالی مورد نیاز و ارائه پیشنهاد به هیئت مدیره جهت اتخاذ تصمیم. ۱۹ تهیه و تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان شش ماهه و سالانه شرکت در مواعد مقرر و ارائه آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب نهائی. ۲۰ تهیه دستور جلسات هیئت مدیره در مواعد مقرر و عندالاقتضاء و ارائه آن به رئیس هیئت مدیره جهت دعوت و تشکیل جلسات هیئت مدیره. ۲۱ دعوت جلسات هیئت مدیره در غیاب رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره. ۲۲ مطلع نمودن بازرس قانونی از معاملات موضوع ماده ۱۲۹ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت پس از تصویب هیئت مدیره. ۲۳ توجه و رعایت مقررات اساسنامه. ۲۴ به طور کلی مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. پ۹۷۰۲۱۹۹۹۷۸۲۹۹۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14337537
آگهی تغییرات شرکت سیمان ایلام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۰۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۹۴۰۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۷/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای داود زارعین به شماره ملی ۰۰۵۶۲۱۱۶۷۸ بعنوان رئیس هیئت مدیره به نمایندگی شرکت پریفاب به شناسنامه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۲۱۰۱ آقای عبداله پرندوار به شماره ملی ۴۲۵۰۵۰۸۰۱۳ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۳۱۷۹ آقای حسین اکبری به شماره ملی ۳۸۷۴۸۱۲۰۲۲ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به نمایندگی شرکت سیمان تهران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۸۱۲۴۱ آقای سجاد عطایی رویانی به شماره ملی ۰۶۳۹۴۳۴۹۷۵ بعنوان عضو هیئت مدیره به نمایندگی شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰ آقای شمس اله محمدی به شماره ملی ۴۸۹۷۵۸۵۱۹۸ بعنوان عضو هیئت مدیره به نمایندگی شرکت سیمان هگمتان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۸۲۰۰۴۹۳۲۴ تعیین شدند امضا کلیه چک‌ها , اوراق بهادار و قراردادها و کلیه اسناد تعهداور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و سایر مکاتبات با امضای مدیرعامل و مهر شرکت صورت پذیرد. پ۹۷۰۹۱۱۷۹۲۳۵۲۳۸۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه