شرکت بهساز مشارکت های ملت (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101165910


شماره ثبت:
71670
تعداد بازدید:
9
تأسیس:
1367/7/25
آدرس:
تهران -خيابان قائم مقام فراهاني -روبروي تهران كلينيك- كوچه چهارم -پلاك 14 1586833813

اشخاص

عنوان طبق آگهی
حبیب‎اله بوربور 1470115
آقای خلیل اله موفق یامی 1470115
مجید غفوری روزبهانی 1470115
آقای محبوب جلیل پورثمرین 1476236
داود اختری 12771332
آقای سیدعلی اصغر تقوی 12877090
حسن روستا 12877090
آقای علی اصغر مونسان 12983464
آقای مرتضی نجف 13171197
آقای خسرو جعفر منش 13171197
آقای محمود رشیدی 13496603
حسن آزادی 13496603

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1125472
آگهی تغییرات شرکت بهساز مشارکت‌های ملت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۱۶۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۵۹۱۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بندهای ۲ و ۵ ماده ۵۲ اساسنامه بشرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید. پ۱۶۷۹۵۴۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1233203
آگهی تغییرات شرکت بهساز مشارکت‌های ملت سهامی عام به شماره ثبت ۷۱۶۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۵۹۱۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۷/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰/۱ ریال به ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۴۵۰/۱ ریال منقسم به ۰۰۰/۰۰۰/۴۵۰/۱ سهم ۱۰۰۰ ریالی بانام از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران افزایش یافت و مبلغ ۲۲۴/۶۷۶/۵۸۸/۵ ریال به موجب گواهی شماره ۸۱۲/۹۲ص/۳۲۶ مورخ ۱۱/۷/۹۲ بانک پاسارگاد شعبه قائم مقام فراهانی پرداخت گردید در نتیجه ماده اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه تکمیل امضاء گردیده است. پ۱۷۲۸۴۱۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1470115
آگهی تغییرات شرکت بهساز مشارکت‌های ملت سهامی عام شماره ثبت ۷۱۶۷۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۵۹۱۰

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حبیب اله بوربور حسینبیگی به کدملی ۶۵۸۹۸۸۸۲۰۵ به نمایندگی از بانک ملت ش م ۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷ بسمت رئیس هیئت مدیره. آقای مجید غفوری روزبهانی به کدملی ۳۲۵۶۵۴۳۲۸۶ به نمایندگی از شرکت ساختمانی بانک ملت ش م ۱۰۱۰۱۱۵۰۴۰۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. آقای حسن آزادی به کدملی ۴۹۶۰۲۹۵۲۳۶ به نمایندگی از شرکت کارگزاری بانک ملت ش م ۱۰۱۰۱۴۴۳۱۹۶ بسمت عضو هیئت مدیره. آقای خلیل اله موفق یامی به کد ملی ۶۳۵۸۸۴۴۱۷۲ به نمایندگی از شرکت چاپ بانک ملت ش م ۱۰۱۰۰۹۰۵۶۵۴ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای سیدمهدی مقدسی به کد ملی ۰۵۳۱۱۱۳۴۰۶۷ به نمایندگی از شرکت بهسازان ملت ش م ۱۰۱۰۱۵۴۳۵۶۸ سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب شدند. کلیه عقود و قراردادهای تعهدآور و اسناد و چک و بروات و سفته با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۳۰۷۸۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1476236
آگهی تغییرات شرکت بهساز مشارکتهای ملت شرکت سهامی عام شماره ثبت ۷۱۶۷۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۵۹۱۰

به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تدوین و خدمات مدیریت راهبرد پیام به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۰۷۷۴۷ بعنوان بازرس اصلی آقای محبوب جلیل پورثمرین به شماره ملی ۰۰۴۸۹۷۱۴۵ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد. پ۱۸۳۵۷۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1523186
آگهی تغییرات شرکت بهساز مشارکت‌های ملت سهامی عام به شماره ثبت ۷۱۶۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۵۹۱۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجید غفوری روزبهانی فرزند محمد به کد ملی ۳۲۵۶۵۴۳۲۸۶ به نمایندگی از شرکت ساختمانی بانک ملت به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای سیدمهدی مقدسی فرزند آقانور به کد ملی ۰۵۳۱۱۱۳۴۰۶۷ به نمایندگی از شرکت بهسازان ملت به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدندکلیه عقود و قراردادهای تعهدآور و اسناد و چک و بروات و سفته با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا دونفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبه عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت صورت می‌گیرد. پ۹۳۰۴۲۳۶۸۱۶۸۸۷۳۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1585066
آگهی تغییرات شرکت بهساز مشارکت‌های ملت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۱۶۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۵۹۱۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد خوش چهره جمالی فرزند حسن به کد ملی ۰۰۴۴۹۰۱۶۴۱به نمایندگی از شرکت بهسازان ملت ش م ۱۰۱۰۱۵۴۳۵۶۸ بجای آقای سید مهدی مقدسی به سمت عضو هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی انتخاب شدند پ۹۳۰۶۰۲۸۶۸۸۹۳۸۴۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9738104
آگهی تغییرات شرکت بهساز مشارکتهای ملت سهامی عام ثبت شده به شماره۷۱۶۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۵۹۱۰

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۲/۸۹ حبیب اله بوربورحسینبیگی به نمایندگی بانک ملت به سمت رئیس هیئت مدیره و مجید غفوری روزبهانی به نمایندگی شرکت بهسازان ملت به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و سید مصطفی میری چمیه به نمایندگی شرکت چاپ بانک ملت و محمدتقی صمدی به نمایندگی شرکت ساختمانی و راهبری ملت و علیرضا لگزائی به نمایندگی شرکت کارگزاری بانک ملت به سمت عضو هیئت مدیره و سید مرتضی باطنی به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی مدیران تعیین گردیدند. حق امضاء کلیه چک‌ها و اوراق بهادار و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و یا مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10366700
آگهی تصمیمات در شرکت بهساز مشارکتهای ملت سهامی عام ثبت شده بشماره ۷۱۶۷۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۵۹۱۰

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۳/۸۹ سید مهدی مقدسی خارج از اعضاء هیئت مدیره بجای سید مرتضی باطنی بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه چکها و اوراق بهادار و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و یا با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10749808
آگهی تصمیمات شرکت بهساز مشارکتهای ملت سهامی عام به شماره ثبت ۷۱۶۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۵۹۱۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۶/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۱/۶/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی کوشامنش به سمت بازرس اصلی و مهدی بیرجندی به سمت بازرس علی البدل برای بقیه مدت تصدی سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10977813
آگهی تصمیمات شرکت بهساز مشارکتهای ملت سهامی عام ثبت شده بشماره ۷۱۶۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۵۹۱۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۴/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی راهبرد پیام بسمت بازرس اصلی و محبوب جلیل پورثمرین بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12771332
آگهی تغییرات شرکت بهساز مشارکت‌های ملت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۱۶۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۵۹۱۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: داود اختری به کد ملی ۴۶۰۹۰۱۱۷۷۸ به نمایندگی از شرکت کارگزاری بانک ملت به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۳۱۹۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره حسین یزدان مقدم فرزند علی به کد ملی ۰۰۴۳۷۰۴۰۷۷ به نمایندگی از شرکت ساختمانی بانک ملت به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۰۴۰۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه عقود و قراردادهای تعهدآور و اسناد و چک و بروات و سفته با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دونفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبه عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت صورت می‌گیرد. پ۹۵۰۲۱۱۹۷۱۷۵۰۵۳۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12850803
آگهی تغییرات شرکت بهساز مشارکت‌های ملت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۱۶۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۵۹۱۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی راهبرد پیام به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۰۷۷۴۷ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۵ انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت درسال ۱۳۹۵ انتخاب گردید. بانک ملت به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷ شرکت ساختمانی بانک ملت به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۰۴۰۰ شرکت چاپ بانک ملت به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۰۵۶۵۴ شرکت بهسازان ملت به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۳۵۶۸ شرکت کارگزاری بانک ملت به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۳۱۹۶ بعنوان اعضاء هیئت مدیره بمدت ۲ سال انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۳۲۴۴۷۳۴۴۶۹۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12877090
آگهی تغییرات شرکت بهساز مشارکت‌های ملت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۱۶۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۵۹۱۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسن روستا به کدملی ۶۲۲۹۸۸۳۸۲۱ به نمایندگی از شرکت بانک ملت به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷ به سمت رئیس هیئت مدیره داود اختری به کدملی ۴۶۰۹۰۱۱۷۷۸ به نمایندگی از شرکت کارگزاری بانک ملت به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۳۱۹۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره سیدعلی اصغر تقوی به کدملی ۰۴۵۲۰۹۷۰۴۵ به نمایندگی از شرکت بهسازان ملت به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۳۵۶۸ به سمت عضو هیئت مدیره علی اصغر مونسان به کدملی ۱۰۱۰۰۹۰۵۶۵۴ به نمایندگی از شرکت چاپ بانک ملت به شناسه ملی ۰۰۴۸۴۹۸۰۵۱ به سمت عضو هیئت مدیره حسین یزدان مقدم فرزند علی به کدملی ۰۰۴۳۷۰۴۰۷۷به نمایندگی از شرکت ساختمانی بانک ملت به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۰۴۰۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه عقود و قراردادهای تعهدآور و اسناد و چک و بروات و سفته با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دونفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت صورت می‌گیرد. پ۹۵۰۴۰۶۹۸۱۳۶۰۱۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12983464
آگهی تغییرات شرکت بهساز مشارکت‌های ملت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۱۶۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۵۹۱۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت چاپ بانک ملت به ش. م ۰۰۴۸۴۹۸۰۵۱ به نمایندگی آقای مرتضی نجف به کدملی ۱۲۸۱۶۸۴۶۵۱ بجای آقای علی اصغر مونسان به کدملی ۱۰۱۰۰۹۰۵۶۵۴ برای الباقی مدت تصدی به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردید. کلیه عقود و قراردادهای تعهدآور و اسناد و چک و بروات و سفته با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دونفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبه عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت صورت می‌گیرد. پ۹۵۰۶۰۳۹۵۰۵۱۲۲۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13171197
آگهی تغییرات شرکت بهساز مشارکت‌های ملت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۱۶۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۵۹۱۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مرتضی نجف با کد ملی ۱۲۸۱۶۸۴۶۵۱ به نمایندگی از شرکت چاپ بانک ملت به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۰۵۶۵۴به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. و آقای محمود رشیدی با کدملی ۱۲۱۹۳۵۱۵۰۴ به نمانیدگی از شرکت گارگزاری بانک ملت به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۳۱۹۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای خسرو جعفر منش با کد ملی ۳۲۵۶۵۹۴۱۰۷ به نمایندگی از شرکت بهسازان ملتبه شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۳۵۶۸ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه عقود و قراردادهای تعهدآور و اسناد و چک و بروات و سفته با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دونفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبه عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت صورت می‌گیرد. پ۹۵۰۹۱۶۶۵۰۷۵۳۱۷۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13496603
آگهی تغییرات شرکت بهساز مشارکت‌های ملت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۱۶۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۵۹۱۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمود رشیدی فرزند رضا به کد ملی ۱۲۱۹۳۵۱۵۰۴ به نمایندگی از شرکت بانک ملت به سمت رئیس هیئت مدیره آقای مرتضی نجف فرزند یداله به کد ملی ۱۲۸۱۶۸۴۶۵۱ به نمایندگی از شرکت چاپ بانک ملت به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای خسرو جعفرمنش فرزند اسمعیل به کد ملی ۳۲۵۶۵۹۴۱۰۷ به نمایندگی از شرکت بهسازان ملت به سمت عضو هیئت مدیره آقای حسن آزادی فرزند باقر به کد ملی ۴۹۶۰۲۹۵۲۳۶ به نمایندگی از شرکت کارگزاری بانک ملت به سمت عضو هیئت مدیره آقای حسین یزدان مقدم فرزند علی به کد ملی ۰۰۴۳۷۰۴۰۷۷ به نمایندگی از شرکت ساختمانی بانک ملت به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه عقود و قراردادهای تعهدآور و اسناد و چک و بروات و سفته با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت صورت می‌گیرد. مکاتبات اداری و عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت انجام می‌پذیرد پ۹۶۰۴۱۳۴۲۸۶۷۷۴۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13512867
آگهی تغییرات شرکت بهساز مشارکت‌های ملت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۱۶۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۵۹۱۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش به شماره ثبت ۱۰۸۳۲ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام به شماره ثبت ۲۰۹۶۲ وشناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۰۷۷۴۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۶۰۴۲۴۴۰۲۴۸۵۷۱۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13703870
آگهی تغییرات شرکت بهساز مشارکت‌های ملت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۱۶۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۵۹۱۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت بانک ملت (سهامی عام) به شماره ثبت ۳۸۰۷۷ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷ شرکت ساختمانی بانک ملت (سهامی خاص) به شماره ثبت ۷۰۱۰۴ وشناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۰۴۰۰ شرکت چاپ بانک ملت (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۵۲۳۵ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۰۵۶۵۴ شرکت گروه فن آوران هوشمند بهسازان فردا (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۵۳۲۴۲ وشناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۰۳۱۶۲ شرکت کارگزاری بانک ملت به شماره ثبت ۱۰۰۳۳۹ و شماره ملی ۱۰۱۰۱۴۴۳۱۹۶ به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۸۲۰۲۹۴۷۵۲۲۷۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه