شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101156935


شماره ثبت:
70764
تعداد بازدید:
14
تأسیس:
1367/5/19
آدرس:
خيابان وزرا كوچه سوم پلاك 30 طبقه دوم 1513633713

اشخاص

عنوان طبق آگهی
محمدعلی میرزاکوچک شیرازی 741965
آقای عقیل ارین نژادفیض آبادی 1351440
آقای فرهنگ قراگوزلو 1396674
سعید قربانی قصابعلیسرائی 10010338
حمیدرضا رفیعی 10597980
جلال بهارستان 10650377
امید پورحیدی 10650377
آقای محمدرضا ستارزاده 10981834
آقای حسینعلی سهرابی ورزنه 12771328
آقای حمید پاداش زیوه 12771328
آقای علی علامه راد 13067933
سعید خدامرادی 13067933
آقای علیرضا روغنیان 13604655
حسین جواهری 13604655
آقای سیدمحمد ابراهیم آیت الهی 13805921

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 658724
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز سهامی خاص بشماره ثبت ۷۰۷۶۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۶۹۳۵

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۳/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۰۹۵۸۳۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 741965
آگهی تغییرات در شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز (سهامی خاص) بشماره ثبت۷۰۷۶۴و شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۵۶۹۳۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۷/۳/۹۱ امید پورحیدری به کدملی۳۱۳۰۱۱۷۷۱۷ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری البرز به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸ تعیین شد و سعید قربانی قصابعلیسرائی به کدملی۲۶۶۹۶۶۲۹۸۶ نماینده شرکت بیمه ایمن البرز به شناسه ملی۱۰۱۰۲۰۹۵۲۰۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و امید پورحیدری به کدملی۳۱۳۰۱۱۷۷۱۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدعلی میرزاکوچک شیرازی به کدملی۰۰۶۲۸۰۴۵۵۳ نماینده شرکت تولی پرس به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۹۵۸۰۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین شدند و امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و برات و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهرشرکت و درغیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت انجام می‌شود. امضای اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل و مهرشرکت انجام می‌شود و هیئت مدیره اختیارات مدیرعامل را به شرح صورتجلسه مورخ۷/۳/۹۱ به مدیرعامل تفویض نمود. عقیل آرین نژاد فیض آبادی به کدملی۶۵۱۹۶۹۶۳۹ به نمایندگی از شرکت البرز دارو سهامی عام به شناسه ملی۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲۶ به سمت عضو هیئت مدیره و جلال بهارستان به کدملی۳۳۴۱۰۳۰۴۹۲ به نمایندگی از شرکت پخش البرز سهامی خاص به شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۶۴۴۲۵ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۳۲۵۳۰۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1085446
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز سهامی خاص ثبت شده بشماره ۷۰۷۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۶۹۳۵

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۲/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۳/۹۲ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۱۲/۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ بسمت بازرس اصلی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: گروه سرمایه گذاری البرز سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸ و شرکت پخش البرز سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۴۴۲۳ و شرکت البرز دارو سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲۶ و شرکت تولید مواد اولیه داروئی البرز بالک سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۴۷۴۴۱ و شرکت بازرگانی و پخش آرین و البرز سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۰۶۰۹۸ پ۱۶۶۰۶۷۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1095965
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز سهامی خاص ثبت شده بشماره ۷۰۷۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۶۹۳۵

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۲/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۳/۹۲ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: جلال بهارستان به ش ملی ۳۳۴۱۰۳۰۴۹۲ به نمایندگی شرکت پخش البرز سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۴۴۲۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و امید پورحیدری به ش ملی ۳۱۳۰۱۱۷۷۱۷ به نمایندگی شرکت گروه سرمایه گذاری البرز سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدعلی میرزاکوچک شیرازی به ش ملی ۰۰۶۲۸۰۴۵۵۳ به نمایندگی شرکت تولید مواد اولیه داروئی البرز پاک سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۴۷۴۴۱ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و عقیل آرین نژادفیض آبادی به ش ملی ۶۵۱۹۶۹۶۳۹ به نمایندگی شرکت البرز دارو سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲۶ بسمت عضو هیئت مدیره و سعید خدامرادی به ش ملی ۳۸۷۴۶۱۴۴۳۳ به نمایندگی شرکت بازرگانی و پخش آرین و البرز سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۰۶۰۹۸ بسمت عضو هیئت مدیره و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضائ هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و امضاء اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت انجام شود. اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. پ۱۶۶۴۸۷۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1315883
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت۷۰۷۶۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۵۶۹۳۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۴/۹۲ و هیئت مدیره مورخ ۱/۱۰/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۵۰ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۸۰ ریال منقسم بر ۰۰۰/۰۰۰/۱۸۰ سهم با نام ۱۰۰۰ ریالی از محل مطالبات افزایش یافت و ماده مربوط اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۱/۱۱/۹۲ تکمیل امضا گردید. پ۱۷۶۵۷۷۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1351440
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۰۷۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۶۹۳۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۵/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید. اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۶۵ ماده و ۲۴ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. اعلامیه تبدیل شرکت به شرح ذیل می‌باشد: نام و شماره ثبت شرکت: شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز (سهامی خاص) به شماره ثبت ۷۰۷۶۴ موضوع شرکت: الف موضوع فعالیت اصلی: ۱ سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه واحدهای سرمایه گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکتها موسسات یا صندوق سرمایه گذار با هدف کسب انتفاع بطوریکه به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود کنترل شرکت موسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد ۲ سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که بطور معمول دارای حق رای نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی‌دهد. ب موضوع فعالیتهای فرعی: ۱ سرمایه گذاری در مسکوکات فلزات گرانبها گواهی سپرده بانکی و سپرده‌های سرمایه گذاری نزد بانکها و موسسات مالی اعتباری مجاز ۲ سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه واحدهای سرمایه گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق دارای حق رای شرکتها موسسات یا صندوقهای سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع بطوریکه به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود کنترل شرکت موسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه بیابد. ۳ سرمایه گذاری در سایر دارایی‌ها از جمله دارایی‌های فیزیکی، پروژه‌های تولیدی و پروژه‌های ساختمانی با هدف کسب انتفاع ۴ ارائه خدمات مرتبط با بازار و اوراق بهادار از جمله: پذیرش سمت در صندوق‌های سرمایه گذاری تامین مالی بازارگردانی اوراق بهادار مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار تضمین نقدشوندگی اصل یا حداقل سود اوراق بهادار ۵ شرکت می‌تواند در راستای اجرای فعالیتهای مذکور در این ماده در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی با تحصیل دارایی نماید یا اسناد اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات یا صادرات کالا بپردازد و امور گمرکی مربوطه را انجام دهد این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیتهای شرکت ضرورت داشته باشد و انجام آنها در مقررات منع نشده باشند. مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان وزراء کوچه سوم پلاک ۳۰ طبقه دوم کدپستی: ۱۵۱۳۶۳۳۷۱۳ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود سرمایه شرکت: ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۸۰ ریال که به ۰۰۰/۰۰۰/۱۸۰ سهم عادی ۰۰۰/۱ ریالی بانام تقسیم شده است. سهام ممتاز: شرکت فاقد سهام ممتاز است. اعضاء هیئت مدیره: جلال بهارستان به شماره ملی ۳۳۴۱۰۳۰۴۹۲ بسمت رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت پخش البرز به شماره ثبت ۲۰۸۹۵ امید پورحیدری به شماره ملی ۳۱۳۰۱۱۷۷۱۷ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری البرز شماره ثبت ۱۱۱۶۸ سعید خدامرادی به شماره ملی ۳۸۷۴۶۱۴۴۳۳ بسمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت بازرگانی و پخش آرین و البرز به شماره ثبت ۲۲۹۵۲۰ عقیل آرین نژادفیض آبادی به شماره ملی ۶۵۱۹۶۹۶۳۹۰ بسمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت البرز دارو به شماره ثبت ۲۴۵۵ محمدعلی میرزاکوچک شیرازی به شماره ملی ۰۰۶۲۸۰۴۵۵۳ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل به نمایندگی از شرکت تولید مواد اولیه داروئی البرز بالک به شماره ثبت ۱۸۲۵۶۵ شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی: هر صاحب سهم و یا وکیل و یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهام و یا نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم، صرف نظر از تعداد سهم صاحب سهم میتواند به شرط ارائه اصل ورقه سهام یا گواهی موقت سهام و مدرک هویت، وکالت یا نمایندگی در کلیه مجامع عمومی حضور یابد هر سهامدار برای هر یک سهم فقط یک رای خواهد داشت مگر در انتخاب اعضای هیئت مدیره شرکت که مطابق ماده ۸۸ لایحه اصلاحی ق ت عمل خواهد شد. مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه تقسیم سود و تشکیل اندوخته مطابق با اصلاحیه قانون تجارت انجام میشود و هرگاه شرکت منحل گردد تصفیه امور آن با متابعت از قوانین و مقررات مربوطه به عمل خواهد آمد و پس از ختم تصفیه و انجام تعهدات و تادیه کلیه دیون دارایی شرکت بدوا به مصرف بازپرداخت مبلغ اسمی سهام به سهامداران خواهد رسید و مازاد به نسبت سهام بین سهامداران تقسیم خواهد شد. مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است: مجموع بدهی‌های کوتاه و بلند مدت شرکت براساس آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده مبلغ ۷۸۸/۷۱ میلیون ریال و دیون تضمین شده و مبلغ ۳۷۵/۳ میلیون ریال میباشد. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ضمنا اساسنامه شرکت و دو ترازنامه و حساب سود و زیان آن مربوط به ۲ سال قبل از آغاز تصمیم نسبت به تبدیل شرکت و همچنین صورت دارایی شرکت و اموال منقول و غیرمنقول آن در مرجع ثبت شرکتها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده می‌باشد. پ۱۷۷۶۴۷۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1396674
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۷۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۶۹۳۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۱/۱۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای جلال بهارستان به کدملی شماره۳۳۴۱۰۳۰۴۹۲ نماینده شرکت پخش البرز (سهامی عام) به شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۶۴۴۲۳ به سمت رئیس هیات مدیره آقای امید پورحیدری به کدملی شماره۳۱۳۰۱۱۷۷۱۷ نماینده شرکت گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام) به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای سعید خدامرادی به کدملی شماره۳۸۷۴۶۱۴۴۳۳ نماینده شرکت بازرگانی و پخش آرین و البرز (سهامی خاص) به شناسه ملی۱۰۱۰۲۷۰۶۰۹۸ به سمت عضو هیات مدیره آقای فرهنگ قراگوزلو به کدملی شماره۰۰۶۳۰۹۱۸۰۱ نماینده شرکت البرزدارو (سهامی عام) به شناسه ملی۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲۶ به سمت عضو هیات مدیره آقای محمدعلی میرزا کوچک شیرازی به کدملی شماره۰۰۶۲۸۰۴۵۵۳ نماینده شرکت تولید مواداولیه داروئی البرز بالک (سهامی خاص) به شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۴۷۴۴۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره انتخاب شدند. اختیارات هیات مدیره بشرح مندرج در صورت جلسه به مدیرعامل تفویض گردید. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک برات و غیره به امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت می‌باشد و امضاء اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت می‌باشد. پ۱۷۹۸۲۸۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1490559
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز شرکت سهامی عام شماره ثبت ۷۰۷۶۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۶۹۳۵

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ بعنوان بازرس اصلی موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول پایه فراگیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۱۰۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۳۹۰۹۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9627517
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز سهامی خاص به شماره ثبت ۷۰۷۶۴و شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۵۶۹۳۵

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۱۲/۷/۹۰ اساسنامه جدید مشتمل بر۶۵ ماده و۲۴ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9704201
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز سهامی عام بشماره ثبت ۷۰۷۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۶۹۳۵

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ‌های ۲۸/۱/۸۹ و ۲۵/۲/۸۹ محل شرکت به تهران م آرژانتین خ الوند ک آویز پ ۵ منتقل گردید. عقیل آرین نژادفیض آبادی نماینده شرکت البرز دارو به جای محمدصادق ستایش به عنوان هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10010338
آگهی تغییرات در شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز (سهامی خاص) بشماره ثبت۷۰۷۶۴و شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۵۶۹۳۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۷/۳/۹۱ امید پورحیدری به کدملی۳۱۳۰۱۱۷۷۱۷ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری البرز به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸ تعیین شد و سعید قربانی قصابعلیسرائی به کدملی۲۶۶۹۶۶۲۹۸۶ نماینده شرکت بیمه ایمن البرز به شناسه ملی۱۰۱۰۲۰۹۵۲۰۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و امید پورحیدری به کدملی۳۱۳۰۱۱۷۷۱۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدعلی میرزاکوچک شیرازی به کدملی۰۰۶۲۸۰۴۵۵۳ نماینده شرکت تولی پرس به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۹۵۸۰۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین شدند و امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و برات و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهرشرکت و درغیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت انجام می‌شود. امضای اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل و مهرشرکت انجام می‌شود و هیئت مدیره اختیارات مدیرعامل را به شرح صورتجلسه مورخ۷/۳/۹۱ به مدیرعامل تفویض نمود. عقیل آرین نژاد فیض آبادی به کدملی۶۵۱۹۶۹۶۳۹ به نمایندگی از شرکت البرز دارو سهامی عام به شناسه ملی۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲۶ به سمت عضو هیئت مدیره و جلال بهارستان به کدملی۳۳۴۱۰۳۰۴۹۲ به نمایندگی از شرکت پخش البرز سهامی خاص به شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۶۴۴۲۵ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10189886
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز سهامی خاص ثبت شده به شماره ۷۰۷۶۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۶۹۳۵

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۲/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی اصلاح‌گر رایانه به سمت بازرس اصلی و محمدرضا ستارزاده به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10449225
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز سهامی خاص بشماره ثبت ۷۰۷۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۶۹۳۵

باستناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ۱/۶/۸۹ جلال بهارستان به جای محمدرضا رهبر بعنوان نماینده جدید شرکت پخش البرز بسمت عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب شدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10456919
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز سهامی عام ثبت شده به شماره ۷۰۷۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۶۹۳۵

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۱/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۱۲/۸۸ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری البرز به نمایندگی حمیدرضا رفیعی کشتلی و شرکت البرز دارو به نمایندگی محمدصادق ستایشی و شرکت تولی پرس به نمایندگی محمدعلی میرزاکوچک شیرازی و شرکت پخش البرز به نمایندگی محمدرضا رهبر و شرکت نمایندگی بیمه ایمن البرز به نمایندگی سعید قربانی قصابعلیسرائی. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۱/۸۸ حمیدرضا رفیعی کشتلی به سمت رئیس هیئت مدیره و سعید قربانی قصابعلیسرایی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدعلی میرزاکوچک شیرازی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10597980
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز سهامی خاص به شماره ثبت ۷۰۷۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۶۹۳۵

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۵/۹۰ حمیدرضا رفیعی کشتلی به کدملی ۲۰۶۲۸۸۷۳۵۳ به نمایندگی سرمایه گذاری البرز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و سعید قربانی قصابعلیسرائی به کدملی ۲۶۶۹۶۶۲۹۸۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و به نمایندگی شرکت بیمه ایمن البرز به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۵۲۰۷ و محمدعلی میرزاکوچک شیرازی به کدملی ۰۰۶۲۸۰۴۵۵۳ به نمایندگی شرکت تولی پرس به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۵۸۰۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و عقیل آرین نژادفیض آبادی به کدملی ۶۵۱۹۶۹۶۳۹ به نمایندگی شرکت البرز دارو و جلال بهارستان به کدملی ۳۳۴۱۰۳۰۴۹۲ به نمایندگی شرکت پخش البرز به کدملی ۱۰۱۰۰۶۶۴۴۲۵ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند حق امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک برات با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد امضا اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد محل شرکت به خ وزرا ک سوم پ ۳۰ ط دوم کدپستی ۱۵۱۳۶۳۳۷۱۳ انتقال یافت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10650377
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز سهامی خاص به شماره ثبت ۷۰۷۶۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۶۹۳۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۶/۹۱ سعید خدامرادی به ک م ۳۸۷۴۶۱۴۴۳۳ به جای سعید قربانی و به نمایندگی از شرکت بیمه ایمن البرز به ش م ۱۰۱۰۲۰۹۵۲۰۷ بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین و جلال بهارستان به ک م ۳۳۴۱۰۳۰۴۹۲ به نمایندگی از شرکت پخش البرز به ش م ۱۰۱۰۰۶۶۴۴۲۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و امید پورحیدری به ک م ۳۱۳۰۱۱۷۷۱۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری البرز به ش م ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیر و محمدعلی میرزاکوچک شیرازی به ک م ۰۰۶۲۸۰۴۵۵۳ به نمایندگی از شرکت تولی پرس به ش م ۱۰۱۰۰۵۹۵۸۰۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و عقیل آرین نژادفیض آبادی به ک م ۶۵۱۹۶۹۶۳۹ به نمایندگی از شرکت البرز دارو به ش م ۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲۶۲ بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و امضاء اوراق عادی و مراسلات با مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است و حدود اختیارات مدیرعامل به شرح پیوست صورتجلسه مورد تصویب قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10981834
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز سهامی خاص بشماره ثبت ۷۰۷۶۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۶۹۳۵

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۷/۱/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۷/۲/۹۰ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی اصلاح‌گر رایانه به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۰۱۱۲ به سمت بازرس اصلی و محمدرضا ستارزاده به کد ملی ۰۰۴۶۲۸۶۰۵۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12680798
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۷۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۶۹۳۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۴ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۵/۹۴ و مجوز سازمان بورس بشماره ۰۶۰/۲۰۴۳۱۳ , ۹۴۹ مورخ ۲۵/۱۱/۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۴۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۴۲۰۰۰۰۰۰۰ سهم با نام ۱۰۰۰ریالی که از محل مطالبات و از محل نقدی بموجب گواهی بانکی شماره ۹۹۹/۱۰۳۹ مورخ ۲۶/۱۱/۹۴ بانک پارسیان شعبه حافظ شمالی تامین گردیده است افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید. ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید پ۹۴۱۲۰۹۲۵۸۷۷۲۷۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12771328
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۷۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۶۹۳۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۴و مجوز شماره ۶۳۴۷ , ۱۲۲ مورخ ۱/۲/۹۵ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا روغنیان به کد ملی شماره ۱۲۸۵۰۶۶۰۹۱ بعنوان نماینده شرکت گروه سرمایه گذاری البرز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸بسمت عضو هیئت مدیره، آقای جلال بهارستان به کد ملی شماره ۳۳۴۱۰۳۰۴۹۲ به نمایندگی از شرکت پخش البرز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۴۴۲۳ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای سعید خدامرادی به کد ملی شماره ۳۸۷۴۶۱۴۴۳۳ بنمایندگی از شرکت گروه دارویی سبحان به شناسه ملی۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای حمید پاداش زیوه به کد ملی شماره ۵۰۴۸۸۸۳۱۹۵ بنمایندگی از شرکت البرز دارو به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲۶ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای محمدعلی میرزاکوچک شیرازی به کد ملی شماره ۰۰۶۲۸۰۴۵۵۳ نماینده شرکت تولید مواد اولیه داروئی البرز بالک به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۴۷۴۴۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه دوران تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. همچنین مقرر گردید امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، برات و غیره به امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت انجام شود و امضاء اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت انجام شود. آقای حسینعلی سهرابی ورزنه ۵۶۵۹۹۷۵۱۴۳ک. م بعنوان دبیر جلسات برای مدت یکسال انتخاب گردید. هیئت مدیره اختیارات مدیرعامل را مطابق صورتجلسه مورخ ۳۰/۲/۱۳۹۴ به ایشان تفویض نمود. پ۹۵۰۲۱۱۲۵۰۴۳۰۷۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12815172
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۷۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۶۹۳۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی مفیدراهبر به شماره ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و صورت سود و زیان (صورتهای مالی) سال ۹۴ به تصویب رسید. پ۹۵۰۳۰۴۴۸۱۸۵۸۳۷۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13037647
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۷۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۶۹۳۵

آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۷۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۶۹۳۵ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۵/۱۳۹۵ومجوز شماره ۱۱۶۴۸/۱۲۲ مورخ ۲۰/۶/۹۵ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید خدامرادی به کد ملی شماره ۳۸۷۴۶۱۴۴۳۳ بعنوان نماینده شرکت گروه دارویی سبحان به شناسه ملی۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰ به سمت رئیس هیات مدیره، آقای علیرضا روغنیان به کد ملی شماره ۱۲۸۵۰۶۶۰۹۱ بعنوان نماینده شرکت گروه سرمایه گذاری البرز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸ به سمت نایب رئیس هیات مدیره، آقای حمید پاداش زیوه بعنوان به کد ملی شماره ۵۰۴۸۸۸۳۱۹۵ نماینده شرکت البرز دارو به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲۶ به سمت عضو هیات مدیره، آقای حسین جواهری (بجای آقای جلال بهارستان ک. م ۳۳۴۱۰۳۰۴۹۲) به کد ملی ۰۰۷۳۶۶۲۹۶۸بعنوان نماینده شرکت پخش البرز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۴۴۲۳به سمت عضوهیات مدیره، آقای محمدعلی میرزاکوچک شیرازی به کد ملی شماره ۰۰۶۲۸۰۴۵۵۳بعنوان نماینده شرکت تولید مواد اولیه داروئی البرز بالک به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۴۷۴۴۱ به سمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره انتخاب شدند. همچنین مقرر گردید امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، برات و غیره به امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیات مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت انجام شود و امضاء اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت انجام شود. اختیارات مدیر عامل ا مطابق صورتجلسه مورخ ۳۰/۰۲/۱۳۹۴ مجددا از سوی هئت مدیره مورد تنفیذ قرار گرفت.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13067933
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۷۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۶۹۳۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۶/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۱۶۴۹ , ۱۲۲ مورخ ۲۰/۶/۹۵ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱) آقای سعید خدامرادی به کد ملی شماره ۳۸۷۴۶۱۴۴۳۳ بعنوان نماینده شرکت گروه دارویی سبحان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰ به سمت رئیس هیات مدیره، آقای علیرضا روغنیان به کد ملی شماره ۱۲۸۵۰۶۶۰۹۱ بعنوان نماینده شرکت گروه سرمایه گذاری البرز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸ به سمت نایب رئیس هیات مدیره، آقای علی علامه راد به کد ملی شماره ۰۰۷۵۲۵۵۹۴۴ بعنوان نماینده شرکت البرز دارو به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲۶ به سمت عضو هیات مدیره، آقای حسین جواهری به کد ملی ۰۰۷۳۶۶۲۹۶۸ بعنوان نماینده شرکت پخش البرز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۴۴۲۳ به سمت عضو هیات مدیره و آقای محمدعلی میرزاکوچک شیرازی به کد ملی شماره ۰۰۶۲۸۰۴۵۵۳ بعنوان نماینده شرکت تولید مواد اولیه داروئی البرز بالک به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۴۷۴۴۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره برای بقیه دوران تصدی هیئت مدیره تعیین شدند. ۲) امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، برات و غیره به امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره با مهر برجسته شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر برجسته شرکت انجام شود و امضاء اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت انجام شود. ۳) هیات مدیره اختیارات مدیرعامل را بشرح جدول پیوست در هشت ماده مورد تصویب قرار داد. پ۹۵۰۷۱۹۹۸۰۷۵۱۷۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13308866
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۷۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۶۹۳۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۵ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳/۵/۹۵ و مجوز شماره ۱۰۸ ۲۶۹۸۰۰ / ۹۵۹ مورخ ۱۱/۱۱/۹۵ سازمان بورس واوراق بهادر تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۴۲۰ میلیارد ریال به مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال از محل آورده نقدی (طی گواهی بانکی شماره ۱۸۴۴ /۹۵/ ۱۰۳۹ مورخ ۱۲/۱۱/۹۵ بانک پارسیان شعبه حافظ شمالی والباقی از محل مطالبات حال شده سهامداران افزایش یافت و ماده ۷ اسانامه بدین شرح اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ پانصد میلیارد ریال منقسم به ۵۰۰ میلیون سهم عادی هزار ریالی بانام می‌باشد که تماما پرداخت شده است. ذیل ثبت درتاریخ فوق تکمیل امضا گردید. پ۹۵۱۱۲۶۲۳۱۹۶۰۸۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13448432
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۷۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۶۹۳۵

آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۷۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۶۹۳۵ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان (صورتهای مالی) مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ بعنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. شرکتهای گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸، گروه دارویی سبحان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰، البرزدارو (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲۶، تولید مواد اولیه دارویی البرزبالک (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۴۷۴۴۱ و پخش البرز (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۴۴۲۳ بعنوان اعضاء هیأت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13604655
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۷۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۶۹۳۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۳/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۲۴۰۸۷ , ۱۲۲ مورخ ۱۷/۵/۹۶ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید خدامرادی به کد ملی شماره ۳۸۷۴۶۱۴۴۳۳ نماینده شرکت گروه سرمایه گذاری البرز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸ به سمت رئیس هیئت مدیره. آقای علیرضا روغنیان به کد ملی شماره ۱۲۸۵۰۶۶۰۹۱ نماینده شرکت پخش البرز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۴۴۲۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. آقای علی علامه راد به کد ملی شماره ۰۰۷۵۲۵۵۹۴۴ نماینده شرکت البرز بالک به شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۴۷۴۴۱ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای حسین جواهری به کد ملی شماره ۰۰۷۳۶۶۲۹۶۸ نماینده شرکت البرز دارو به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲۶ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای محمدعلی میرزاکوچک شیرازی به کد ملی شماره ۰۰۶۲۸۰۴۵۵۳ نماینده شرکت گروه دارویی سبحان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه دوران تصدی هیئت مدیره تعیین شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، برات و غیره به امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر برجسته شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر برجسته شرکت انجام شود و امضاء اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت انجام شود. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح ذیل به ایشان تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل و میزان حقوق، دستمزد، پاداش، کارانه، ترفیع، تنبیه کارکنان وتعیین سایرشرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل یا فسخ و یا اقاله‌ی آن بمنظورخرید، فروش ومعاوضه درمورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۳ اساسنامه شرکت. به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها. پرداخت هرگونه کمکها و هدایای نقدی و غیر نقدی به کارکنان شرکت و سایر اشخاص مرتبط با شرکت و یا شرکت سرمایه گذاری البرز. به طورکلی انجام کلیه اموری که در ارتباط با مصالح شرکت و منطبق با اساسنامه و قانون تجارت می‌باشد و از طرف هیئت مدیره به مدیرعامل ماموریت و تفویض اختیار داده می‌شود. پ۹۶۰۶۲۱۱۰۶۴۹۰۹۰۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13769023
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۷۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۶۹۳۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۹/۱۳۹۶ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده ۱۳/۵/۹۵ و مجوز بورس بشماره ۰۷۴ - ۳۳۳۱۳۹ , ۹۶۹ مورخ ۱/۹/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۶۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم با نام ۱۰۰۰ریالی عادی که تماما از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی افزایش یافت ضمنا مبلغ ۴۲۹۶۷۰۹۶۶۷ ریال بانکی شماره ۶۰۳ _۱۰۳۹ مورخ ۲۷/۸/۹۶بانک پارسیان شعبه حافظ شمالی و در نتیجه ماده ۷ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید: ماده ۷ اساسنامه: سرمایه شرکت مبلغ ۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال (ششصد میلیارد ریال) است که به ۶۰۰۰۰۰۰۰۰ (ششصد میلیون) سهم عادی هزار ریالی با نام تقسیم شده که تماما پرداخت شده است. ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق تکمیل امضا گردید. پ۹۶۰۹۲۸۲۸۹۲۶۷۸۴۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13805921
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۷۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۶۹۳۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۱۰/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۲۹۷۱۹ , ۱۲۲ مورخ ۷/۱۰/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید خدامرادی به کدملی شماره ۳۸۷۴۶۱۴۴۳۳ نماینده شرکت گروه سرمایه گذاری البرز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸ به سمت رئیس هیات مدیره. آقای علیرضا روغنیان به کدملی شماره ۱۲۸۵۰۶۶۰۹۱ نماینده شرکت پخش البرز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۴۴۲۳ به سمت نایب رئیس هیات مدیره. آقای علی علامه راد به کدملی شماره ۰۰۷۵۲۵۵۹۴۴ نماینده شرکت تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک به شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۴۷۴۴۱ به سمت عضو هیات مدیره. آقای سیدمحمد ابراهیم آیت الهی به کدملی شماره ۰۰۷۸۱۰۳۳۵۵ نماینده شرکت گروه دارویی سبحان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰ به سمت عضو هیات مدیره. آقای حسین جواهری به کدملی شماره ۰۰۷۳۶۶۲۹۶۸ نماینده شرکت البرز دارو (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره انتخاب شدند همچنین مقرر گردید امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، برات و غیره به امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره با مهر برجسته شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر برجسته شرکت انجام شود و امضاء اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت انجام شود. هیات مدیره اختیارات مدیرعامل را به شرح ذیلرا در هشت ماده مورد تفویض قرار داد: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل و میزان حقوق، دستمزد، پاداش، کارانه، ترفیع، تنبیه کارکنان وتعیین سایرشرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل یا فسخ و یا اقاله‌ی آن بمنظورخرید، فروش ومعاوضه درمورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۳ اساسنامه شرکت. به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها. پرداخت هرگونه کمکها و هدایای نقدی و غیرنقدی به کارکنان شرکت و سایر اشخاص مرتبط با شرکت و یاشرکت سرمایه گذاری البرز. به طورکلی انجام کلیه اموری که در ارتباط با مصالح شرکت و منطبق با اساسنامه و قانون تجارت می‌باشد و از طرف هیات مدیره به مدیرعامل ماموریت و تفویض اختیار داده می‌شود. پ۹۶۱۰۱۸۵۹۷۴۰۵۴۹۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14044291
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۷۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۶۹۳۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان (صورتهای مالی) سال مالی ۹۶ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ بعنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۷۰۳۰۱۱۱۱۹۵۲۶۹۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه