شرکت ارد تجارت (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101155706


شماره ثبت:
70640
تعداد بازدید:
9
تأسیس:
1367/5/9
آدرس:
تهران شهر تهران-شريعتي-خيابان شهيدبرادران واعظي-بن بست بام-پلاك -5-طبقه دوم-واحد 6- 1933964517

اشخاص

عنوان طبق آگهی
نریمان ایلخانی 656034
آقای محمد دلیرانی 1212091
سیامک محسن زکی 9831477
اردوان احمدی روزبهانی 9831477
سید حسن سلطانی فیروز 9831477
علیرضا ماهتابانی 9831477
علی کی لانی 10218451
ابوالفضل احمدی 12653962
زهرا نعمتی 12653962
خانم زهره احمدی 12653962
مجید شلویری 12653962
آقای کاظم زارعی نمینی 12848713
حمزه علی صادقی 12848713
آقای داور رنجبرمشتقین 12848713
آقای علی رستمیان 12848726
مهدی زارعی نمینی 13231781
آقای علی اکبر عبادالله زاده 13568702
مهدی کریمی 13568702
آقای مصطفی عبدالوند 13568702
آقای ملک برادران قلعه جوق 13880745
آقای بهمن فراهانی نیک 13985437
آقای پرهام جعفری 14274797
آقای محمد تقی هادی پوربه 14274797
آقای مهدی برومند 14391818

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 656034
آگهی تصمیمات شرکت آرد تجارتسهامی عام به شماره ثبت۷۰۶۴۰و شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۵۵۷۰۶

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۱/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی فراز مشاور به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰ بسمت بازرس اصلی و نریمان ایلخانی به کدملی ۰۰۴۷۳۴۶۶۶۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۹۸۶۸۳۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1212091
آگهی تغییرات شرکت آرد تجارت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۶۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۵۷۰۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهبود ارقام حسابدران رسمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۰۵۶۸ به عنوان بازرس اصلی و محمد دلیرانی به شماره ملی ۴۱۳۰۶۴۱۰۵۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت/ موسسه آرد تجارت انتخاب شد. پ۱۷۲۰۵۹۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1672481
آگهی تغییرات شرکت آرد تجارت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۶۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۵۷۰۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شامل ترازنامه وصورت حساب سودوزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فرازمشاور به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰به عنوان بازرس اصلی ونریمان ایلخانی باکدملی ۰۰۴۷۳۴۶۶۶۳بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضا ی هیئت مدیره به مدت دوسال به شرح ذیل: بانک تجارت ش م ۱۰۱۰۰۸۳۴۴۶۰ شرکت سرمایه گذاری وساختمانی تجارت ش م ۱۰۱۰۱۰۱۶۴۲۰ شرکت خدمات مسافرتی وتوریستی آهوان ش م ۱۰۱۰۰۸۰۵۱۷۰ شرکت خدمات تجارت ش م ۱۰۱۰۴۹۳۲۱۴ شرکت مهندسین مشاور تجارت ش م ۱۰۱۰۱۰۲۳۸۹۲ پ۹۳۰۷۳۰۳۷۵۶۹۱۹۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9831477
آگهی تصمیمات شرکت آرد تجارت سهامی عام ثبت شده به شماره ۷۰۶۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۵۷۰۶

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۶/۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۴/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی فراز مشاور به شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰ بسمت بازرس اصلی و نریمان ایلخانی بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محسن زکی به ش ملی۱۸۲۷۹۶۴۲۶۱ به نمایندگی از بانک تجارت به شناسه ملی۱۰۱۰۰۸۳۴۴۶۰ و سید حسین سلطانی فیروز به ش ملی۶۲۶۹۶۲۵۰۲۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و ساختمانی تجارت به شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۱۶۴۲۰ و اردوان احمدی روزبهانی به ش ملی۱۷۵۳۴۴۴۸۰۲ به نمایندگی از شرکت خدمات مسافرتی و توریستی اهوان به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۰۳۱۷۰ و علیرضا ماهتابانی به ش ملی۳۸۰۱۱۸۲۳۱۲ به نمایندگی از شرکت خدمات بانک تجارت به شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۹۷۶۶۱ و محمدتقی هادی پور به ش ملی۴۸۲۹۵۴۹۲۳۰ به نمایندگی از شرکت مهندسین مشاور تجارت به شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۲۳۸۹۲ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۸/۲/۹۰ محسن زکی به سمت رئیس هیئت مدیره و سید حسن سلطانی فیروز به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدتقی هادی پور به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و سایر اوراق تجارتی با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9883018
آگهی تصمیمات شرکت آرد تجارت سهامی عام ثبت شده به شماره ۷۰۶۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۵۷۰۶

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۲/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۳/۴/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۸ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10050693
آگهی تصمیمات شرکت آرد تجارت سهامی عام ثبت شده به شماره ۷۰۶۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۵۷۰۶

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۹/۵/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۷/۸۹ واصل گردید: مؤسسه حسابرسی فراز مشاور به سمت بازرس اصلی و نریمان ایلخانی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10218451
آگهی تصمیمات شرکت آرد تجارت سهامی عام ثبت شده به شماره ۷۰۶۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۵۷۰۶

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۵/۶/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۳۰/۶/۹۰ واصل گردید: علی کی لانی به ش ملی۲۰۹۱۹۱۴۵۲۵ به جای اردوان احمدی روزبهانی به ش ملی۱۷۵۳۴۴۴۸۰۲ به سمت عضو جدید هیئت مدیره به نمایندگی از طرف شرکت خدمات مسافرتی و توریستی آهوان برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردید. و در سمت‌ها تغییری حاصل نگردید. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12653962
آگهی تغییرات شرکت ارد تجارت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۶۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۵۷۰۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۹/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل عبارتند از: آقایان محمد تقی هادی پوربه کدم ۴۸۳۹۵۴۹۲۳۰به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء وخارج از شرکاء) وکاظم زارعی نمینی به کدم ۰۰۴۶۵۸۶۶۹۵ به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای ابوالفضل احمدی به کدم ۰۰۱۲۱۰۱۹۵۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم زهره احمدی به کدم ۰۰۱۵۵۵۹۲۷۰ به سمت عضو هیئت مدیره وخانم زهرا نعمتی به کدم ۴۳۲۲۷۶۸۶۹۵ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. آقای مجید شلویری به شماره ملی۴۳۲۱۵۷۱۹۷۹ به سمت بازرس اصلی و آقای مهدی برومند به شماره ملی ۲۰۳۲۲۴۶۰۴۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شد. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی واداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهرشرکت معتبر می‌باشد وماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات، جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۴۱۱۲۱۳۳۵۸۱۳۱۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12796792
آگهی تغییرات شرکت ارد تجارت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۶۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۵۷۰۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی فراز مشاور به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰ بسمت بازرس اصلی و آقای مهدی برومند باکدملی ۲۰۳۲۲۴۶۰۴۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۵۰۲۲۶۲۶۹۵۵۷۱۴۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12848713
آگهی تغییرات شرکت ارد تجارت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۶۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۵۷۰۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به پایان اسفندماه ۱۳۹۴ مورد تصویب قرارگرفت. موسسه حسابرسی فراز مشاور بشماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰بسمت بازرس اصلی وآقای مهدی برومند باکدملی ۲۰۳۲۲۴۶۰۴۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. شرکت افکارآسیا سهامی خاص شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۶۱۳۱۳ با نمایندگی آقای محمدتقی هادی پور باکدملی ۴۸۳۹۵۴۹۲۳۰ بسمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره آقای کاظم زارعی نمینی باکدملی۰۰۴۶۵۸۶۶۹۵ بسمت رئیس هیات مدیره آقای داوررنجبر مشتقین باکدملی ۰۰۴۷۲۴۷۱۵۰ بسمت نایب رئیس هیات مدیره شرکت مشاوران گستران صنعت آدنیس سهامی خاص بشماره شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۳۷۰۴ با نمایندگی آقای علی رستمیان باکدملی۴۵۷۹۸۵۵۴۷۷ بسمت عضو هیات مدیره و شرکت آسیا گسترش تجارت پویا سهامی خاص شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۴۰۰۸۵ با نمایندگی آقای علی صادقی باکدملی۴۹۱۰۶۳۴۸۸۶ بسمت عضوهیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۵۰۳۲۳۳۶۴۱۲۶۳۶۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12848726
آگهی تغییرات شرکت ارد تجارت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۶۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۵۷۰۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت افکارآسیا سهامی خاص بشماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۶۱۳۱۳ با نمایندگی آقای محمدتقی هادی پور باکدملی ۴۸۳۹۵۴۹۲۳۰ بسمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و آقای کاظم زارعی نمینی باکدملی۰۰۴۶۵۸۶۶۹۵ بسمت رئیس هیات مدیره و آقای داوررنجبر مشتقین باکدملی ۰۰۴۷۲۴۷۱۵۰ بسمت نایب رئیس هیات مدیره و شرکت مشاوران گستران صنعت آدنیس سهامی خاص شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۳۷۰۴ با نمایندگی آقای علی رستمیان باکدملی۴۵۷۹۸۵۵۴۷۷ بسمت عضو هیات مدیره و شرکت آسیا گسترش تجارت پویا سهامی خاص بشماره شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۴۰۰۸۵ با نمایندگی آقای علی صادقی باکدملی۴۹۱۰۶۳۴۸۸۶ بسمت عضوهیات مدیره انتخاب شدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهاداروتعهدآورازقبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و رئیس هیات مدیره متفقا «و همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل منفردا» و همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۹۵۰۳۲۳۶۹۲۶۸۸۴۴۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13231781
آگهی تغییرات شرکت ارد تجارت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۶۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۵۷۰۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره عبارتند از: شرکت فانوس صدف قشم (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۱۵۰۳۶ با نمایندگی آقای محمد تقی هادی پور به شماره ملی ۴۸۳۹۵۴۹۲۳۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و شرکت آوا ابتکار سپهر (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۸۰۹۲۵ با نمایندگی آقای کاظم زارعی نمینی به شماره ملی ۰۰۴۶۵۸۶۶۹۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سبو سازان لیا (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۶۶۹۳۹ با نمایندگی آقای مهدی زارعی نمینی به شماره ملی ۰۰۶۱۹۷۰۲۴۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم زهره احمدی به شماره ملی۰۰۱۵۵۵۹۲۷۰ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم زهرا نعمتی به شماره ملی ۴۳۲۲۷۶۸۶۹۵ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند موسسه حسابرسی فراز مشاور به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰ به سمت بازرس اصلی و آقای مهدی برومند به شماره ملی ۲۰۳۲۲۴۶۰۴۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شد. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک - سفته - بروات - قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۱۰۱۱۳۶۱۱۷۶۸۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13568702
آگهی تغییرات شرکت ارد تجارت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۶۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۵۷۰۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره عبارتند از: شرکت فانوس صدف قشم شناسه ملی: ۱۴۰۰۴۶۱۵۰۳۶ با نمایندگی آقای محمد تقی هادی پور به شماره ملی ۴۸۳۹۵۴۹۲۳۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و شرکت آوا ابتکار سپهر به شماره شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۸۰۹۲۵ با نمایندگی آقای کاظم زارعی نمینی به شماره ملی: ۰۰۴۶۵۸۶۶۹۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی کریمی با شماره ملی ۰۰۵۵۲۶۳۶۶۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای علی اکبر عبادالله زاده با کدملی ۲۹۴۸۵۸۷۰۰۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مصطفی عبدالوند با کدملی ۰۴۵۳۶۳۶۸۱۰ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی فراز مشاور به شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰ به سمت بازرس اصلی و آقای ملک برادران قلعه جوق به شماره ملی: ۱۴۶۲۲۳۳۳۱۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شد. روزنامه‌های کثیرالانتشار ابرار و اطلاعات تعیین گردید. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۵۲۹۵۱۱۱۸۵۹۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13568713
آگهی تغییرات شرکت ارد تجارت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۶۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۵۷۰۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نشانی شرکت به: تهران شهر تهران شریعتی خیابان شهید برادران واعظی بن بست بام پلاک ۵ طبقه دوم واحد ۶ کدپستی: ۱۹۳۳۹۶۴۵۱۷ تغییر یافت. پ۹۶۰۵۲۹۴۲۳۵۹۰۴۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13630656
آگهی تغییرات شرکت ارد تجارت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۶۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۵۷۰۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۹/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موضوع فعالیت شرکت به شرح ذیل تغییر یافت: طراحی، تجهیز، راه اندازی، بهره برداری و مدیریت کارخانجات و خطوط تولید آرد و سیلوهای نگهداری غلات واردات لوازم و ماشین آلات کارخانجات تولید آرد و سیلوهای نگهداری غلات واردات قطعات تجهیزات مواد اولیه ماشین آلات و صنایع تبدیلی و تکنولوژی صنایع مادر تولید آرد و محصولات جانبی، انواع نان، کیک، کلوچه، شیرینی تولید و بسته بندی و توزیع انواع نان‌های صنعتی تجهیز، راه اندازی و طراحی خطوط تولید نان صنعتی خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه محصولات فوق الذکر و کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، بازاریابی غیرهرمی و غیرشبکه‌ای خرید و فروش صادرات و واردات دام زنده و فرآوردهای خام دامی کلیه نهاده‌های خوراک دام و طیور، سم و واکسن و داروی دامی و تجهیزات مرتبط اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی شرکت در نمایشگاههای بین الملل تخصصی و غیرتخصصی داخل و خارج کشورایجاد شعب و دفاتر نمایندگی در زمینه موضوع فعالیت شرکت در داخل و خارج از کشورانعقاد قراردادهای همکاری و مشارکت با شرکت‎های داخلی و خارجی در زمینه موضوع فعالیت شرکت عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه موضوع فعالیت شرکت گشایش اعتبارات و LC برای شرکت نزد بانک‌ها و ترخیص کالا از گمرکات داخلی اخذ و اعطا نمایندگی شرکتهای معتبر خارجی و داخلی شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی مشارکت و سرمایه گذاری در اجرای کلیه پروژه‌های تولیدی و صنعتی و کشاورزی درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز‌های لازم از مراجع ذیصلاح و ماده ۳ اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. پ۹۶۰۷۰۵۵۷۴۲۳۳۴۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13656143
آگهی تغییرات شرکت ارد تجارت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۶۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۵۷۰۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۶/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۲۶ ریال به مبلغ ۱۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال منقسم به ۰۰۰/۰۰۰/۱۶۰سهم یکهزار ریالی عادی با نام از محل مطالبات حال شده سهامداران افزایش یافت و ماده مربوط در اساسنامه اصلاح و ذیل ثبت در تاریخ فوق از لحاظ افزایش سرمایه تکمیل امضا گردید. پ۹۶۰۷۲۲۴۱۷۱۰۹۴۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13880745
آگهی تغییرات شرکت ارد تجارت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۶۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۵۷۰۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام بهین آراء به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۴۷۲۲ به سمت بازرس اصلی و ملک برادران قلعه جوق به شماره ملی ۱۴۶۲۲۳۳۳۱۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۶۱۱۲۹۳۵۱۱۵۸۴۲۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13966348
آگهی تغییرات شرکت ارد تجارت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۶۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۵۷۰۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ماده ۴۴ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید: سهام وثیقه مدیران از ۵۰ سهم به ۵ سهم تغییر یافت. هریک از مدیران باید لااقل ۵ سهم از سهام شرکت را در تمام مدت مأموریت خود دارا باشند و آن را به عنوان وثیقه به صندوق شرکت بسپارد، این سهام برای تضمین خساراتی است که ممکن است از تقصیرات مدیران منفردا یا مشترکا بر شرکت وارد شود. سهام مذکور با نام بوده و قابل انتقال نیست و مادام که مدیری مفا صاحساب دورۀ تصدی خود را در شرکت دریافت نداشته است، سهام مذکور، در صندوق شرکت به عنوان وثیقه باقی خواهد ماند. وثیقه بودن این سهام، مانع استفاده از حق رأی آن‌ها در مجامع عمومی و پرداخت سود آن‌ها به صاحبان شان نخواهد بود. پ۹۷۰۱۱۸۷۹۶۳۵۸۱۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13985437
آگهی تغییرات شرکت ارد تجارت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۶۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۵۷۰۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای کاظم زارعی نمینی به شماره ملی ۰۰۴۶۵۸۶۶۹۵به سمت رئیس هیت مدیره و آقای محمد تقی هادی پور به شماره ملی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ۴۸۳۹۵۴۹۲۳ و آقای مهدی کریمی به شماره ملی ۰۰۵۵۲۶۳۶۶۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ۰۰۵۵۲۶۳۶۶۶ و آقای بهمن فراهانی نیک به شماره ملی ۰۰۴۷۶۱۸۵۷۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مصطفی عبدالوند به شماره ملی ۰۴۵۳۶۳۶۸۱۰ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. روزنامه‌های کثیرالانتشار ابرار و اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال۱۳۹۵مورد تصویب قرار گرفت پ۹۷۰۱۲۹۴۲۰۷۷۴۱۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14274797
آگهی تغییرات شرکت ارد تجارت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۶۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۵۷۰۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۶/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای کاظم زارعی نمینی به شماره ملی ۰۰۴۶۵۸۶۶۹۵به سمت رئیس هیت مدیره و آقای محمد تقی هادی پور به شماره ملی ۴۸۳۹۵۴۹۲۳۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای مهدی کریمی به شماره ملی ۰۰۵۵۲۶۳۶۶۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای پرهام جعفری به شماره ملی ۰۰۱۷۹۴۵۹۹۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مصطفی عبدالوند به شماره ملی ۰۴۵۳۶۳۶۸۱۰ به سمت عضو هیئت مدیره. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۷۰۷۳۰۵۶۳۹۴۱۳۲۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14391818
آگهی تغییرات شرکت ارد تجارت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۶۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۵۷۰۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۰۷/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۱۳۹۶ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام بهین آراء به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۴۷۲۲ به سمت بازرس اصلی و مهدی برومند به کدملی ۲۰۳۲۲۴۶۰۴۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات، جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۷۱۰۰۸۱۱۴۷۶۰۴۲۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه