همکار ماشین

شرکت همکار ماشین (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101155290
تهران، بلوار مرزداران، كنار گذر يادگار امام، خيابان گلستان، خيابان گلستان دوم، انتهاي كوچه پژوهش، پلاك 13 1463777745
1
افراد
9
آگهی‌ها
70599
شماره ثبت
1367/5/9
تاریخ تأسیس

اشخاص همکار ماشین

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 727545
آگهی تغییرات شرکت همکار ماشین سهامی عام در حال تصفیه بشماره ثبت۷۰۵۹۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۵۵۲۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۱/۹۱ شهره نقدی سده به کدملی۱۷۵۰۴۳۲۵۲۸ به سمت مدیر تصفیه برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۹۳۹۵۲۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1389735
آگهی تغییرات شرکت همکار ماشین (در حال تصفیه) سهامی عام شماره ثبت ۷۰۵۹۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۵۲۹۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عملکرد مالی مدیر تصفیه منتهی به سال مالی ۹۱ بتصویب رسید. پ۱۸۰۱۲۶۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1602129
آگهی تغییرات شرکت منحله همکارماشین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۵۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۵۲۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عملکرد مالی مدیرتصفیه منتهی به سال مالی ۹۲ به تصویب رسید شهره نقدی سده با کدملی ۱۷۵۰۴۳۲۵۲۸ بعنوان مدیر تصفیه برای مدت دو سال تعیین گردید پ۹۳۰۶۱۱۷۸۴۳۲۵۷۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1602130
آگهی تغییرات شرکت منحله همکارماشین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۵۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۵۲۹۰
به استنادصورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۷/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل تصفیه شرکت به نشانی: تهران، خیابان ملاصدرا، خیابان شیخ بهایی جنوبی، کوچه اتحاد، پلاک ۲۱ کدپستی ۱۴۳۵۸۴۶۴۹۱ تغییر یافت پ۹۳۰۶۱۱۵۶۴۶۹۳۸۶۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10268436
آگهی تغییرات شرکت همکار ماشین سهامی عام در حال تصفیه بشماره ثبت۷۰۵۹۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۵۵۲۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۱/۹۱ شهره نقدی سده به کدملی۱۷۵۰۴۳۲۵۲۸ به سمت مدیر تصفیه برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12838671
آگهی تغییرات شرکت همکار ماشین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۵۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۵۲۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۵/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عملکرد مدیر تصفیه منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ به تصویب رسید. پ۹۵۰۳۱۷۳۷۵۵۲۲۸۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13168413
آگهی تغییرات شرکت همکار ماشین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۵۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۵۲۹۰
آگهی تغییرات شرکت همکار ماشین سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۵۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۵۲۹۰ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عملکرد مدیر تصفیه منتهی سال مالی ۱۳۹۴ تصویب رسید. مدت تصفیه شرکت به مدت دو سال دیگر تمدید گردید. شهره نقدی سده به کدملی ۱۷۵۰۴۳۲۵۲۸ به مدت دو سال به سمت مدیر تصفیه انتخاب گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13168417
آگهی تغییرات شرکت همکار ماشین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۵۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۵۲۹۰
آگهی تغییرات شرکت همکار ماشین سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۵۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۵۲۹۰ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نشانی محل تصفیه به آدرس تهران، بلوار مرزداران، کنار گذر یادگار امام، خیابان گلستان، خیابان گلستان دوم، انتهای کوچه پژوهش، پلاک ۱۳ کدپستی ۱۴۶۳۷۷۷۷۴۵ انتقال یافت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14090582
آگهی تغییرات شرکت همکار ماشین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۵۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۵۲۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عملکرد مدیرتصفیه منتهی به۲۹/۱۲/۹۵ به تصویب رسید. پ۹۷۰۴۰۳۸۱۶۶۱۰۳۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک