شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101154437


شماره ثبت:
70513
تعداد بازدید:
11
تأسیس:
1367/4/25
آدرس:
تهران شهر تهران-والفجر-خيابان 20 متري گلستان-خيابان 20 متري زرتشتيان-پلاك 15-طبقه ششم-واحد 12- 1436935901

اشخاص

عنوان طبق آگهی
محمد اسفندیار 706364
آقای مجید هاتف وحید 706364
کیارش مهرانی 9814629
علی صدوقی 9814629
آقای احسان اله یار محمد 9814629

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 706364
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام) بشماره ثبت۷۰۵۱۳و شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۵۴۴۳۷

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲/۵/۹۱ محمد اسفندیار به کدملی۶۵۹۹۶۴۱۵۰۴ به نمایندگی از شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی۱۰۸۶۱۵۱۹۳۳۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و علی صدوقی به کدملی۴۵۳۹۵۴۷۶۲۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا به شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۳۷۴۰۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و کیارش مهرانی به کدملی۰۰۶۱۷۳۵۴۲۶ به نمایندگی از شرکت آزاد راه امیرکبیر به شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۴۵۲۴۰ به سمت عضو هیئت مدیره و مجید هاتف وحید به کدملی۰۰۵۴۴۹۳۷۶۵ به نمایندگی از شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی به شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۵۱۰۷۰ به سمت عضو هیئت مدیره و احسان اله یارمحمد به کدملی۰۰۶۰۰۱۲۷۷۳ به نمایندگی از صندوق بازنشستگی کشوری بسمت عضو هیئت مدیره و احسان اله یارمحمد به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و (به استثنای قراردادهای استخدامی و مشاوره‌ای) با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و در غیاب ایشان با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهرشرکت معتبرمیباشد و مکاتبات عادی وسایر اوراق با امضای مدیرعامل معتبراست. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۳۷۴۵۲۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 706366
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام) بشماره ثبت۷۰۵۱۳و شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۵۴۴۳۷

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۱۰/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۲/۱۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۶/۱۳۹۰ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت۲ سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: صندوق بازنشستگی کشوری، شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا به شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۳۷۴۰۸، شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی به شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۵۱۰۷۰، شرکت آزاد راه امیرکبیر به شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۴۵۲۴۰، شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی۱۰۸۶۱۵۱۹۳۳۱. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۳۷۴۴۱۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 984923
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۵۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۴۴۳۷

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۱۱/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۱۰۸۳۵۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1059235
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری سهامی عام به شماره ثبت۷۰۵۱۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۵۴۴۳۷

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱/۹۲ مجید هاتف وحید به کدملی ۰۰۵۴۴۹۳۷۶۵ بجای احسان اله یارمحمد به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند و مابقی سمت‌های اعضاء هیئت مدیره کما فی السابق برای مدت باقی مانده به قوت خود باقی میباشد و حق امضاء کلیه چکها و بروات و سفته و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و قراردادها به استثنای (قراردادهای استخدامی و مشاوره‌ای) با امضاء مشترک مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و در غیاب مدیرعامل با امضای دو تن از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و کلیه مکاتبات عادی و سایر اوراق با امضاء مدیرعامل شرکت معتبر خواهد بود و همچنین هیئت مدیره اختیارات خود طبق ماده ۴۲ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود.. پ۱۶۴۷۷۵۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1398800
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۵۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۴۴۳۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان عملکرد سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۲ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های مربوط به شرکت تعیین گردید. سازمان حسابرسی با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به سمت بازرس قانونی بمدت یک سال انتخاب گردید. اعضاء هیئت مدیره شرکت به شرح زیر: صندوق بازنشستگی کشوری بشناسه ملی ۱۴۰۰۲۷۲۰۵۴۲ و شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۱۰۷۰ و شرکت آزادراه امیرکبیر بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۵۲۴۰ و شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری بشناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۱۹۳۳۱ و شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا بشناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۷۴۰۸ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۱۷۹۶۷۸۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1658836
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۵۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۴۴۳۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۶/۱۳۹۳ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۷/۱۰/۱۳۹۲ و مجوز شماره ۲۷۲۱۰۹ , ۱۲۱ مورخ ۲۷/۳/۹۳ و ۲۸۴۰۴۴ , ۱۲۱ مورخ ۲۴/۶/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۷۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۴۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۴۴۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم بانام، به ارزش هر سهم ۱۰۰۰ ریال، از محل تبدیل مطالبات حال شده و پرداخت نقدی، افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. مبلغ افزایش سرمایه به موجب گواهی‌های بانکی شماره ۶۳/۳۴۹۰/۳۴ مورخ ۱۳/۳/۹۳ و ۱۸۹/۳۴۹۰/۳۴ مورخ ۱۲/۶/۹۳ بانک تجارت شعبه خلیج فارس پرداخت گردیده است. ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید. پ۹۳۰۷۱۹۷۳۵۶۳۲۲۱۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9807291
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام) بشماره ثبت۷۰۵۱۳و شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۵۴۴۳۷

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۱۰/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۲/۱۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۶/۱۳۹۰ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت۲ سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: صندوق بازنشستگی کشوری، شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا به شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۳۷۴۰۸، شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی به شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۵۱۰۷۰، شرکت آزاد راه امیرکبیر به شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۴۵۲۴۰، شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی۱۰۸۶۱۵۱۹۳۳۱. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9814629
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام) بشماره ثبت۷۰۵۱۳و شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۵۴۴۳۷

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲/۵/۹۱ محمد اسفندیار به کدملی۶۵۹۹۶۴۱۵۰۴ به نمایندگی از شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی۱۰۸۶۱۵۱۹۳۳۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و علی صدوقی به کدملی۴۵۳۹۵۴۷۶۲۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا به شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۳۷۴۰۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و کیارش مهرانی به کدملی۰۰۶۱۷۳۵۴۲۶ به نمایندگی از شرکت آزاد راه امیرکبیر به شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۴۵۲۴۰ به سمت عضو هیئت مدیره و مجید هاتف وحید به کدملی۰۰۵۴۴۹۳۷۶۵ به نمایندگی از شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی به شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۵۱۰۷۰ به سمت عضو هیئت مدیره و احسان اله یارمحمد به کدملی۰۰۶۰۰۱۲۷۷۳ به نمایندگی از صندوق بازنشستگی کشوری بسمت عضو هیئت مدیره و احسان اله یارمحمد به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و (به استثنای قراردادهای استخدامی و مشاوره‌ای) با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و در غیاب ایشان با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهرشرکت معتبرمیباشد و مکاتبات عادی وسایر اوراق با امضای مدیرعامل معتبراست. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10761642
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری سهامی عام بشماره ثبت ۷۰۵۱۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۴۴۳۷

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۵/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: محمدرضا پورابراهیمی داورانی به نمایندگی از شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران بسمت رئیس هیئت مدیره، محمدامین علینقی لنگری به نمایندگی از شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری بسمت عضو هیئت مدیره و علی حیدری به نمایندگی از شرکت آزادراه امیرکبیر بسمت عضو هیئت مدیره و علی ربیعی به نمایندگی از شرکت طراحی و مهندسی بهور بمست نایب رئیس هیئت مدیره و بهروز مرادی به نمایندگی از صندوق بازنشستگی کشوری بسمت عضو هیئت مدیره و محمدرضا مصلحی خارج از اعضا هیئت مدیره بسمت مدیرعامل تا پایان تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و قراردادها باستثنا قراردادهای استخدامی و مشاورهای با امضا مشترک مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضا هیئت مدیره و با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. کلیه مکاتبات عادی و قراردادهای استخدامی اعضا کارکنان با امضا مدیرعامل معتبر میباشد حدود اختیارات هیئت مدیره بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12692882
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۵۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۴۴۳۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت‌های حساب سود وزیان سال مالی منتهی ۳۱/ ۰۶/ ۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. اعضاء هیئت مدیره شرکت به شرح زیر برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. الف صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ۱۴۰۰۲۷۲۰۵۴۲ ب شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران (سهامی عام) به شناسه ۱۰۱۰۰۳۵۱۰۷۰ ج شرکت آزادراه امیرکبیر (سهامی خاص) به شناسه۱۰۱۰۱۲۴۵۲۴۰ د شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی خاص) به شناسه ۱۰۸۶۱۵۹۳۳۱ ه شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا (سهامی خاص) شناسه ۱۰۱۰۳۱۳۷۴۰۸ سازمان حسابرسی با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ برای سال مالی منتهی به ۳۱/ ۰۶/ ۱۳۹۵ به سمت حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت تعیین شد. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های مربوط به شرکت تعیین گردید. پ۹۴۱۲۱۵۹۳۱۶۰۶۵۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12916834
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۵۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۴۴۳۷

آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۵۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۴۴۳۷ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۴ و مجوز شماره ۸۳۰۸/۱۲۲ مورخ ۲۷/۳/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علیرضا برادران به شماره کد ملی۰۰۴۵۹۳۵۳۹۴ به عنوان نماینده صندوق بازنشستگی کشوری با شناسه ملی۱۴۰۰۲۷۲۰۵۴۲ به سمت عضو هیأت مدیره و مدیر عامل. محمد مهدی نواب مطلق به شماره کد ملی۰۰۴۳۱۷۱۷۳۷ به عنوان نماینده شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران با شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۵۱۰۷۰ به سمت رئیس هیأت مدیره. منصور معظمی به شماره کد ملی ۱۲۱۹۲۷۷۸۱۹ به عنوان نماینده شرکت آزاد راه امیرکبیر با شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۴۵۲۴۰ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره. صلاح الدین قوی پنجه به شماره کد ملی ۰۰۵۷۳۹۱۴۴۰ به عنوان نماینده شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری با شناسه ملی۱۰۸۶۱۵۱۹۳۳۱ به سمت عضوهیئت مدیره. احمد صیفی کاران به شماره کد ملی۰۰۵۰۲۷۷۶۷۷ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۷۴۰۸ به سمت عضو هیئت مدیره. - اختیارات مدیر عامل به شرح زیر تعیین گردید: اجرای مصوبات مجامع و هیأت مدیره. نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات و شرکت‌های خصوصی و دادگاهها و سایر مراجع تجاری , قضایی و غیره. تهیه و تنظیم کلیه آیین نامه‌های شرکت برای ارائه و بررسی و تصویب هیأت مدیره. استخدام , انتصاب , عزل و نصب کلیه مأمورین , کارکنان شرکت و اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل شرکت‌های تابعه و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام براساس مقررات استخدامی و ساختار سازمانی و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث طبق آیین نامه مصوب هیأت مدیره. پرداخت مخارج و هزینه‌های جاری شرکت. انجام هزینه‌های سرمایه‌ای با تصویب هیأت مدیره. تنظیم بودجه سالانه شرکت اعم از بودجه جاری و سرمایه‌ای براساس برنامه زمانبندی پروژه‌ها و ارائه آن به هیأت مدیره جهت تصویب نهایی. افتتاح حساب به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات داخلی و خارجی و استفاده از آن با امضاهای مجاز شرکت. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت اعم از اصل , کارمزد و سود تضمین شده و هزینه‌های متعلقه. پشت نویسی اوراق تجاری جهت واریز به حساب‌های شرکت نزد بانک‌ها و موسسات و واخواست اینگونه اوراق. اعزام مأموران و کارکنان شرکت و افراد مورد نیاز از مشاورین شرکت به داخل و خارج از کشور. دریافت اعتبار به هر مبلغ و یا وام از بانک‌ها. اقامه دعوی و دفاع هرگونه دعاوی له و یا علیه شرکت با اختیارات کامل برای تعقیب دعوی تا نتیجه نهایی و درخواست استیناف و حق اعتراض به رأی دادگاهها و طرح مجدد دعوی. انعقاد هرگونه قرارداد در رابطه با موضوع فعالیت شرکت و در چارچوب آیین نامه‌های مصوب هیأت مدیره. تهیه و تنظیم صورتحساب‌های عملکرد سود و زیان و همچنین ترازنامه و صورت ریز دارایی‌ها و دیون شرکت و گزارش آن به هیأت مدیره. اعطای هرگونه وام به کلیه پرسنل شرکت و اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت‌های تابعه در چارچوب آیین نامه مصوب هیأت مدیره. ارائه گزارش کلیه معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت به هیأت مدیره. مدیرعامل شرکت می‌تواند بنا به تشخیص خود قسمتی از اختیارات فوق را با مسئولیت خود به مدیران و یا روسای امور اجرایی شرکت تفویض نماید. سایر اختیارات پیش بینی نشده در صورت لزوم با تصویب هیأت مدیره تفویض خواهد شد. - همچنین کلیه اوراق و اسناد تعهد آور و نیز کلیه چک‌ها , بروات , سفته‌ها و سایر اوراق تجاری و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. سایر مکاتبات داخلی و خارجی با امضاء مدیرعامل شرکت صورت خواهد گرفت.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13050871
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۵۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۴۴۳۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۴ و مجوزشماره ۱۱۴۱۷ , ۱۲۲ مورخ ۱۴/۰۶/۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اساسنامه جدید شامل ۶۶ماده و ۲۴ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. پ۹۵۰۷۱۱۲۳۴۱۸۸۵۵۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13231923
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۵۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۴۴۳۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۹/۱۳۹۵ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده ۱۷/۱۲/۱۳۹۴ و مجوز شماره ۰۸۶ ۲۴۵۶۰۹ , ۹۵۹ مورخ ۱۶/۹/۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۱۴۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۲۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۲۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی بانام از طریق نقدی و مطالبات حال شده افزایش یافته و مبلغ ۸۴۸۸۱۶۸۳۷۴۲۶ ریال بموجب گواهی شماره ۳۴۹۰۲۳۲/۳۴ مورخ ۶/۹/۱۳۹۵ بانک تجارت شعبه خلیج فارس پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ۹۵۱۰۱۱۲۶۹۵۱۹۶۵۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13319146
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۵۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۴۴۳۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سودو زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۵ بتصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات، جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. سازمان حسابرسی به شماره ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای یکسال انتخاب گردید. پ۹۵۱۲۰۲۶۵۴۱۹۷۶۷۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13344318
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۵۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۴۴۳۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۷۰۸۴ , ۱۲۲ مورخ ۵/۱۱/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سال مالی شرکت از روزیکم فروردین ماه هرسال آغازمی شود و در آخرین روز اسفند ماه همان سال خاتمه می‌یابدو لذا ماده (۵۴) اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ۹۵۱۲۱۷۵۱۳۹۱۸۷۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13548302
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۵۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۴۴۳۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - تراز نامه و صورتهای مالی دوره مالی ۶ماهه منتهی به ۳۰/ ۱۲/ ۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های مربوط به شرکت تعیین گردید. - سازمان حسابرسی با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ برای سال مالی منتهی به ۲۹/ ۱۲/ ۱۳۹۶ به سمت بازرس قانونی تعیین گردید پ۹۶۰۵۱۶۱۳۵۴۸۴۵۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13713378
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۵۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۴۴۳۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۵/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۲۶۹۶۶ / ۱۲۲ مورخ ۲۹/۷/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به تهران شهر تهران - والفجر - خیابان ۲۰ متری گلستان - خیابان ۲۰ متری زرتشتیان - پلاک ۱۵ - طبقه ششم - واحد ۱۲ کد پستی ۱۴۳۶۹۳۵۹۰۱ انتقال یافت. پ۹۶۰۸۲۴۴۵۵۸۲۹۴۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13738323
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۵۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۴۴۳۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۵/۱۳۹۵ و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۲۷۸۴۶ , ۱۲۲ مورخ ۲۰/۸/۹۶تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای منصور حقیقت پوربشماره ملی ۰۰۴۸۷۲۲۵۰۲به نمایندگی از شرکت آزاد راه امیرکبیر بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۵۲۴۰ به سمت نایب رییس هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره تعیین گردید. - سایر سمت‌های اعضای هیات مدیره و مدیرعامل کمافی السابق به قوت خود باقی می‌باشد. - هیات مدیره به استناد مفاد مواد ۱۲۴ و ۱۲۸ قانون تجارت، اختیارات خود طبق ماده ۴۲ اساسنامه شرکت را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود. - ۱ - اجرای مصوبات مجامع و هیات مدیره. - ۲ - نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات و شرکت‌های خصوصی و دادگاهها و سایر مراجع تجاری، قضایی و غیره. - ۳ - تهیه و تنظیم کلیه آیین نامه‌های شرکت برای ارائه و بررسی و تصویب هیات مدیره. - ۴ - استخدام، انتصاب، عزل و نصب کلیه مأمورین، کارکنان شرکت و اعضای هیات مدیره و مدیران عامل شرکت‌های تابعه و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام براساس مقررات استخدامی و ساختار سازمانی و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث طبق آیین نامه مصوب هیات مدیره. - ۵ - پرداخت مخارج و هزینه‌های جاری شرکت. - ۶ - انجام هزینه‌های سرمایه‌ای با تصویب هیات مدیره. - ۷ - تنظیم بودجه سالانه شرکت اعم از بودجه جاری و سرمایه‌ای براساس برنامه زمانبندی پروژه‌ها و ارائه آن به هیات مدیره جهت تصویب نهایی. - ۸ - افتتاح حساب به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات داخلی و خارجی و استفاده از آن با امضاهای مجاز شرکت. - ۹ - دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت اعم از اصل , کارمزد و سود تضمین شده و هزینه‌های متعلقه. - ۱۰ - پشت نویسی اوراق تجاری جهت واریز به حساب‌های شرکت نزد بانک‌ها و موسسات و واخواست اینگونه اوراق. - ۱۱ - اعزام مأموران و کارکنان شرکت و افراد مورد نیاز از مشاورین شرکت به داخل و خارج از کشور. - ۱۲ - دریافت اعتبار به هر مبلغ و یا وام از بانک‌ها. - ۱۳ - اقامه دعوی و دفاع هرگونه دعاوی له و یا علیه شرکت با اختیارات کامل برای تعقیب دعوی تا نتیجه نهایی و درخواست استیناف و حق اعتراض به رأی دادگاهها و طرح مجدد دعوی. - ۱۴ - انعقاد هرگونه قرارداد در رابطه با موضوع فعالیت شرکت و در چارچوب آیین نامه‌های مصوب هیات مدیره. - ۱۵ - تهیه و تنظیم صورتحساب‌های عملکرد سود و زیان و همچنین ترازنامه و صورت ریز دارایی‌ها و دیون شرکت و گزارش آن به هیات مدیره. - ۱۶ - اعطای هرگونه وام به کلیه پرسنل شرکت و اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت‌های تابعه در چارچوب آیین نامه مصوب هیات مدیره. - ۱۷ - ارائه گزارش کلیه معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت به هیات مدیره. - ۱۸ - مدیرعامل شرکت می‌تواند بنا به تشخیص خود قسمتی از اختیارات فوق را با مسئولیت خود به مدیران و یا روسای امور اجرایی شرکت تفویض نماید. - ۱۹ - سایر اختیارات پیش بینی نشده در صورت لزوم با تصویب هیات مدیره تفویض خواهد شد. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و نیز کلیه چک‌ها , بروات , سفته‌ها و سایر اوراق تجاری و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. سایر مکاتبات داخلی و خارجی با امضاء مدیرعامل شرکت صورت خواهد گرفت. پ۹۶۰۹۱۱۹۶۶۷۹۳۵۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13854193
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۵۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۴۴۳۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۶ و مجوز شماره۳۰۵۳۹ , ۱۲۲ مورخه ۳۰/۱۰/۹۶ سازمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره شرکت به شرح زیر برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی ۱۴۰۰۲۷۲۰۵۴۲ شرکت خدمات گستر صبا انرژی (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۴۳۳۷۳ شرکت آزادراه امیرکبیر (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۵۲۴۰ شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۱۹۳۳۱ شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا (سهامی خاص) به شناسه ملی به ۱۰۱۰۳۱۳۷۴۰۸ پ۹۶۱۱۱۴۵۲۴۷۱۴۹۵۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14237428
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۵۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۴۴۳۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۳۹۲۷۷/ ۱۲۲ مورخ ۲۶/ ۶/ ۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شرکت مشتمل بر ترازنامه مورخ ۲۹/ ۱۲/ ۱۳۹۶ مورد تصویب مجمع قرار گرفت روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های مربوط به شرکت تعیین گردید. سازمان حسابرسی با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ برای یکسال مالی به سمت بازرس قانونی شرکت تعیین گردید. پ۹۷۰۷۰۸۹۶۷۸۶۵۷۴۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه