مجتمع کشت وصنعت و جین

شرکت مجتمع کشت وصنعت و جین (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101148339
تهران خ ميرداماد تقاطع مدرس پ281ط همكف غرب 1111111111
3
افراد
2
آگهی‌ها
69896
شماره ثبت
1367/3/22
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1711552
آگهی تغییرات شرکت مجتمع کشت وصنعت و جین (درحال تصفیه) سهامی عام به شماره ثبت ۶۹۸۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۴۸۳۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم) مورخ ۱۵/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا مدیران تصفیه بقرار ذیل: آقای کرمعلی اسکندری ۵۰۲۹۵۱۱۸۰۶ و آقای محمدابراهیم جوان حقیقی ۲۶۷۸۱۵۵۹۱۹ و خانم صفیه شریعت ۰۰۴۱۰۴۹۳۳۰ انتخاب گردیدند وکلیه مکاتبات اداری با مراجع دولتی و غیردولتی و قضایی و موسسات خصوصی و غیره و نیز کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته و برات و غیره با امضای ثابت آقای کرمعلی اسکندری همراه با امضای آقای محمدابراهیم جوان حقیقی و امضای خانم صفیه شریعت همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضای دو مدیر همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۹۳۰۹۰۵۸۱۶۲۹۶۲۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10423440
آگهی تصمیمات شرکت کشت و صنعت و دام و طیور وجین سهامی عام در حال تصفیه ثبت شده به شماره۶۹۸۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۴۸۳۳۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم مورخ۷/۱۲/۸۸ شرکت مزبورکه در تاریخ ۸/۱۲/۸۸ واصل گردید: محمدابراهیم جوان حقیقی کرمعلی اسکندری صفیه شریعت بسمت اعضای هیئت تصفیه برای مدت دو سال پروین زارعی و پرویز نامدارفر بسمت ناظرین تصفیه تعیین شدند. کلیه مکاتبات اداری با مراجع دولتی و غیردولتی و قضایی و موسسات خصوصی و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و بروات با امضای ثابت کرمعلی اسکندری همراه با امضای محمدابراهیم جوان حقیقی و صفیه شریعت همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضای دو مدیر همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک