شرکت توسعه خدمات دریائی و بندری سینا (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101143640


شماره ثبت:
69425
تعداد بازدید:
13
تأسیس:
1366/12/20
آدرس:
تهران خيابان گاندي جنوبي كوچه 13 شماره 18 1517753513

اشخاص

عنوان طبق آگهی
سید حسن طباطبایی 984799
حمید زندی 984799
آقای مجتبی دلگشایی 12664977
آقای فرهوش آل احمد 12664977
آقای سیامک ابوعلی 12664977
محمود کیاء 13949637
آقای محمد رمضانیان 13949637
ایرج فقیری 13949637

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 732464
آگهی تصمیمات شرکت بنیاد بارانداز (سهامی خاص) بشماره ثبت۶۹۴۲۵و شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۴۳۶۴۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۱/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۹/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۱۳۹۰ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۰۷۳۳۱۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 984799
آگهی تغییرات بنیاد بارانداز سهامی خاص ثبت شده به شماره۶۹۴۲۵و شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۴۳۶۴۰

باستناد صورتجلسه مجمع عادی بطور عمومی فوق العاده و هیئت مدیره۸/۱۱/۱۳۹۱ بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به ش م۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ با نمایندگی سید حسن طباطبایی به ش ملی۰۳۸۳۰۱۴۴۲۵ بسمت رئیس هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به ش ملی۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷ بنمایندگی سیامک ابوعلی به ش ملی۱۹۵۰۸۳۴۲۹۸ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت ره نگار پارس به ش ملی۱۰۱۰۱۹۴۷۶۰۷ بنمایندگی محمد رمضانیان به ش ملی۰۰۴۲۷۰۹۴۳۱ بسمت عضو و مدیرعامل بنیاد علوی به ش ملی۱۰۱۰۰۰۵۶۹۳۳ بنمایندگی فرهوش آل احمد به ش ملی۰۰۴۷۱۲۴۴۳۱ و شرکت سرمایه گذاری کوثر بهمن به ش ملی۱۰۱۰۰۹۴۵۳۴۶ بنمایندگی حمید زندی به ش ملی۰۸۴۸۴۸۷۷۷۱ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل معتبر می‌باشد اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۱۲۷۰۵۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1175042
آگهی تغییرات شرکت توسعه خدمات دریائی و بندری سینا سهامی عام به شماره ثبت ۶۹۴۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۴۳۶۴۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۶۲ به سمت بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۰۳۲۰۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12664970
آگهی تغییرات شرکت توسعه خدمات دریائی و بندری سینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۹۴۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۴۳۶۴۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۶/۱۳۹۴ و مجوز شماره ۱۹۵۸۲ /ص مورخ ۳۱/۶/۹۴ سازمان بنادر ودریانوردی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ شرکت سیاحتی و مراکز تفریحی پارسیان شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۳۴۵۲۰ شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷ شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۵۳۴۶ بنیاد علوی شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۵۶۹۳۳ به سمت اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند پ۹۴۱۱۲۸۵۰۷۳۳۳۶۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12664977
آگهی تغییرات شرکت توسعه خدمات دریائی و بندری سینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۹۴۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۴۳۶۴۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۶/۱۳۹۴ و مجوز شماره ۲۹۷۹۵ /ص/۹۴ مورخ ۹/۱۰/۱۳۹۴ سازمان بنادر و دریانوردی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد رمضانیان کدملی ۰۰۴۲۷۰۹۴۳۱ به نمایندگی از شرکت سیاحتی و مراکز تفریحی پارسیان شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۳۴۵۲۰ به عنوان رئیس هیأت مدیره آقای مجتبی دلگشایی کدملی ۱۲۱۹۲۹۴۵۰۰ به نمایندگی از بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل آقای سیامک ابوعلی کدملی ۱۹۵۰۸۳۴۲۹۸ به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷ به سمت عضو هیأت مدیره آقای فرهوش آل احمد کدملی ۰۰۴۷۱۲۴۴۳۱ به نمایندگی از بنیاد علوی شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۵۶۹۳۳ به سمت عضو هیأت مدیره آقای حمید زندی کدملی ۰۸۴۸۴۸۷۷۷۱ به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۵۳۴۶ به سمت عضو هیأت مدیره انتخاب گردیدند پ۹۴۱۱۲۸۸۸۳۳۶۸۸۶۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13009489
آگهی تغییرات شرکت توسعه خدمات دریائی و بندری سینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۹۴۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۴۳۶۴۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۴/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۳۱۶۴/ ص /۹۵ مورخ ۲/۵/۹۵ سازمان بنادر و دریانوردی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی به شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲به عنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شد روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۵۰۶۱۷۱۸۳۳۴۲۶۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13319873
آگهی تغییرات شرکت توسعه خدمات دریائی و بندری سینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۹۴۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۴۳۶۴۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۱۰/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۳۸۶۲۲/ص/۹۵ مورخ ۲۳/۱۱/۹۵ سازمان بنادر و دریا نوردی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد، قراردادها و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه اوراق عادی و مکاتبات اداری شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۱۲۰۲۵۰۴۳۵۱۵۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13487585
آگهی تغییرات شرکت توسعه خدمات دریائی و بندری سینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۹۴۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۴۳۶۴۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۳/۱۳۹۶و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۰۵/۰۸/۹۵ و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار بشماره ۲۵۸۲۷۷/۹۶۹ ۰۲۳ مورخ۲۱/۰۳/۹۶ ومجوز به شماره ۱۱۵۵۱ / ص / ۹۶ مورخ ۲۴/۰۳/۹۶ سازمان بنادر و دریانوردی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۱۶۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال بمبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به۵۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ریالی با نام از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی بمبلغ۲۹۸۰۳۰۲۲۶۵۰ ریال طی گواهی شماره۲۷۰ , ۳۹۲ مورخ ۲۳/۰۳/۹۶ بانک سینا شعبه پارک ساعی افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا شد. پ۹۶۰۴۰۴۴۲۲۴۱۱۳۷۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13563278
آگهی تغییرات شرکت توسعه خدمات دریائی و بندری سینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۹۴۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۴۳۶۴۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۱۷۷۵۲/ص/۹۶ مورخ ۱۱/۰۵/۱۳۹۶ سازمان بنادر و دریانوردی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۶۰۵۲۵۲۸۹۳۴۷۵۳۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13727231
آگهی تغییرات شرکت توسعه خدمات دریائی و بندری سینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۹۴۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۴۳۶۴۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۰۸/۱۳۹۶ و بموجب مجوز شماره ۳۰۵۰۴/ص/۹۶ مورخ ۲۱/۰۸/۱۳۹۶ سازمان بنادر و دریانوردی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ و شرکت سیاحتی و مراکز تفریحی پارسیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۳۴۵۲۰ و شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۵۳۴۶ و شرکت ره نگار خاور میانه پارس به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۳۶۰۹ و شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۹۱۶۵۱، بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۹۰۱۶۷۳۳۵۲۲۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13949637
آگهی تغییرات شرکت توسعه خدمات دریائی و بندری سینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۹۴۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۴۳۶۴۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۴۲۸۲۳ / ص / ۹۶ مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۶ سازمان بنادر و دریانوردی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ با نمایندگی مجتبی دلگشایی به شماره ملی ۱۲۱۹۲۹۴۵۰۰ به سمت نایب رییس هیئت مدیره و مدیرعامل (موظف) شرکت سیاحتی و مراکز تفریحی پارسیان شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۳۴۵۲۰ با نمایندگی محمد رمضانیان به شماره ملی ۰۰۴۲۷۰۹۴۳۱ به سمت رییس هیئت مدیره (موظف) شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۹۱۶۵۱ با نمایندگی سیامک ابوعلی به شماره ملی ۱۹۵۰۸۳۴۲۹۸ به سمت عضو هیئت مدیره (موظف) شرکت ره نگار خاورمیانه پارس به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۳۶۰۹ با نمایندگی محمود کیاء به شماره ملی ۰۰۴۶۷۸۱۶۸۴ به سمت عضو هیئت مدیره (غیر موظف) شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۵۳۴۶ با نمایندگی ایرج فقیری به شماره ملی ۵۸۴۹۸۸۴۴۵۹ به سمت عضو هیئت مدیره (موظف) کلیه اسناد، قراردادها و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه اوراق عادی و مکاتبات اداری شرکت با امضاءی مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ضمنا اختیارات هیئت مدیره که در ماده ۳۷ اساسنامه قید و در صورتجلسات مورخ ۱۳۷۶/۴/۱۲، ۱۳۸۰/۱۱/۲۷، ۱۳۸۴/۷/۲۰ و ۱۳۹۱/۱۱/۸ نیز مورد تصویب قرار گرفته است را تعیین و به مدیرعامل تفویض گردید. پ۹۶۱۲۲۶۵۲۶۹۷۴۷۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14169535
آگهی تغییرات شرکت توسعه خدمات دریائی و بندری سینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۹۴۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۴۳۶۴۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۴/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۲۰۲۷۱ / ص / ۹۷ مورخ ۱۳/۵/۹۷ سازمان بنادر و دریانوردی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به عنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شد. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد پ۹۷۰۵۲۳۲۴۷۴۹۴۸۲۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه