شرکت صنایع کاغذ سازی کاوه (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101142728


شماره ثبت:
69332
تعداد بازدید:
11
تأسیس:
1367/1/17
آدرس:
تهران ميدان هفت تير خيابان سرتيپ نعمت اله لطفي پ 11 1589865948

اشخاص

عنوان طبق آگهی
محمدتقی حیدری 701035
حمید علی اصغری 701035
محمد حسین محبی 1686174
امیرسامان اسفندیاری 1686174
تاتار میرجلالی 9793452
علیرضا شهبازی 10296266
کوروش باقری 10648698
بهرام مرندی 10648698
علیرضا رضویان 10648698
آقای علی شریفی 10648698
آقای افشین پیرجانی 10648698
فرهاد مویدی 12701371
محمد مجاور شیخان 12701371

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 651907
آگهی تصمیمات شرکت صنایع کاغذ سازی کاوهسهامی عام به شماره ثبت ۶۹۳۳۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۴۲۷۲۸

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۹۳۴۰۹۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 701035
آگهی تصمیمات شرکت صنایع کاغذسازی کاوه سهامی عام ثبت شده بشماره ۶۹۳۳۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۴۲۷۲۸

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۵/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی بقرار ذیل انتخاب گردیدند. محمدتقی حیدری به کد ملی ۰۵۸۹۶۴۵۰۵۶ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره و محمدحسین محبی به کد ملی ۳۲۵۰۳۶۰۲۷۹ به نمایندگی از طرف شرکت توسعه تجارت تامین اجتماعی به شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۲۱۳۰۴ بسمت عضو هیئت مدیره و علیرضا شهبازی به کد ملی ۳۹۶۱۶۷۶۸۳۶ به نمایندگی از طرف شرکت صنایع چوب و خزر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۶۱۷۶ بسمت عضو هیئت مدیره و حمید علی اصغری به کد ملی ۳۷۸۱۹۴۷۲۸۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ بسمت عضو هیئت مدیره و فرهاد مویدی به کد ملی ۳۷۳۰۱۷۰۷۶۷ به نمایندگی از طرف شرکت فیبر بابلسر به شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۵۶۳۹۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند و هیئت مدیره اختیارات موضوعات در ماده ۳۹ اساسنامه را طبق صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب ایشان با امضاء دو تن از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل از اعتبار قانونی برخوردار است. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۸۳۸۰۰۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1125408
آگهی تغییرات شرکت صنایع کاغذ سازی کاوه سهامی عام به شماره ثبت ۶۹۳۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۴۲۷۲۸

به استناد صورتجلسه مصوبه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امیرسامان اسفندیاری کدملی ۰۰۶۲۶۸۷۱۹۰ به نمایندگی از شرکت صنایع چوب و خزر کاسپین به جای علیرضا شهبازی به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. امضای اوراق بهادار و مکاتبات شرکت از قبیل چک سفته و قراردادهای بانکی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است اسناد اوراق و قراردادهای تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد نامه‌های عادی با امضاء مدیرعامل با مهر شرکت با حق توکیل ب غیر به اعضای هیئت مدیره معاونین و مدیران شرکت نافذ میباشد حدود اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه هیئت مدیره ۲۱/۴/۹۱ میباشد. پ۱۶۷۹۶۵۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1524816
آگهی تغییرات شرکت صنایع کاغذ سازی کاوه سهامی عام شماره ثبت ۶۹۳۳۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۴۲۷۲۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۸/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ به تصویب رسید. مؤسسه داریا روش به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۲۹۳۸ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه نماگر حساب به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۸۰۲۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ شرکت فیبر بابلسر به شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۵۶۳۹۶ شرکت صنایع چوب و خزر کاسپین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۶۱۷۶ شرکت توسعه تجارت تأمین اجتماعی به شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۲۱۳۰۴ به سمت اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین گردیدند. پ۱۸۴۸۹۹۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1545331
آگهی تغییرات شرکت صنایع کاغذ سازی کاوه سهامی عام به شماره ثبت ۶۹۳۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۴۲۷۲۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی داریا روش به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۲۹۳۸ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی نماگر حساب به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۸۰۲۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال ۱۳۹۲ به تصویب رسید. پ۹۳۰۵۰۶۱۵۱۶۱۳۸۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1686174
آگهی تغییرات شرکت صنایع کاغذ سازی کاوه سهامی عام به شماره ثبت ۶۹۳۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۴۲۷۲۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۵/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید آقای محمد تقی حیدری با کدملی ۰۵۸۹۶۴۵۰۵۰۶ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صبا تامین با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ بعنوان رئیس هیات مدیره آقای فرهاد مویدی با کدملی ۳۷۳۰۱۷۰۷۶۷ به نمایندگی از طرف شرکت فیبربابلسر با شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۵۶۳۹۶بعنوان نائب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل آقای محمد حسین محبی با کدملی ۳۲۵۰۳۶۰۲۷۹ به نمایندگی از طرف شرکت توسعه تجارت تامین اجتماعی با شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۲۱۳۰۴ بعنوان عضو هیات مدیره آقای محمد مجاور شیخان با کدملی ۵۱۶۹۳۶۸۶۷۴ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین با شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ بعنوان عضو هیات مدیره آقای امیرسامان اسفندیاری با کدملی ۰۰۶۲۶۸۷۱۹۰ به نمایندگی از طرف شرکت صنایع چوب و خزر کاسپین با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۶۱۷۶ بعنوان عضو هیات مدیره امضاء اوراق بهادار و مکاتبات: چک، سفته و قراردادهای بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و درغیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اسناد، اوراق و قراردادهای تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهرشرکت معتبر می‌باشد. نامه‌های عادی با امضاء مدیرعامل با مهر شرکت با حق توکیل به اعضاء هیات مدیره، معاونین و مدیران شرکت نافذ باشد. هیات مدیره اختیارات موضوعات ذیل در ماده ۳۹ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد، افتتاح هرنوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و مؤسسات قانونی دیگر، دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت، صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی، انعقاد هرنوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ابقاعات، به امانت گذاردن هرنوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها، تحصیل تسهیلات از بانک‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر، رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول وغیرمنقول و فک رهن ولو کرارا، اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضائی یا غیرقضائی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی درهریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری وتعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر، تنظیم صورت‌های مالی سالانه وگزارش فعالیت هیات مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس، تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت‌های مالی ۶ ماهه به حسابرس بازرس. پ۹۳۰۸۱۱۷۴۳۴۳۱۴۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9569520
آگهی تصمیمات شرکت صنایع کاغذ سازی کاوه سهامی عام به شماره ثبت ۶۹۳۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۴۲۷۲۸

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9681152
آگهی تصمیمات در شرکت صنایع کاغذ سازی کاوه سهامی عام بشماره ثبت ۶۹۳۳۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۴۲۷۲۸

به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ۲۶/۷/۸۹ محل شرکت به نشانی تهران جاده قدیم کرج م شیر پاستوریزه ابتدای بلوار الغدیر ک سپیدرود پ۲ ط۲ کدپستی۱۳۷۱۸۵۶۱۱۷ انتقال یافت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9793452
آگهی تغییرات شرکت صنایع کاغذسازی کاوه سهامی عام به شماره ثبت ۶۹۳۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۴۲۷۲۸

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۵/۹۰ علیرضا شهبازی به کد ملی ۳۹۶۱۶۷۶۸۳۶ به نمایندگی از شرکت صنایع چوب خزر کاسپین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۶۱۷۶ و محمدحسین محبی به کد ملی ۳۲۵۰۳۶۰۲۷۹ به نمایندگی از شرکت توسعه تجارت تامین اجتماعی به شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۲۱۳۰۴ و تاتار میرجلالی به کد ملی ۰۰۴۰۶۹۲۲۰۵ به نمایندگی از شرکت فیبر بابلسر به شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۵۶۳۹۶ و محمدتقی حیدری به کد ملی ۰۵۸۹۶۴۵۰۵۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ و بهرام مرندی به کد ملی ۲۷۵۴۰۴۹۳۰۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمیایی و شیمیایی تامین به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره بسمت اعضای هیئت مدیره تعیین شدند. تاتار میرجلالی بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدتقی حیدری بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین شدند. هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود را به شرح ماده ۳۹ اساسنامه به مدیرعامل تفویض نمود. کلیه اسناد تعهدآور شرکت با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب ایشان با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و نامه‌های عادی و احکام و قراردادهای استخدامی با امضای مدیرعامل از اعتبار قانونی برخوردار است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10273248
آگهی تصمیمات شرکت صنایع کاغذسازی کاوه سهامی عام ثبت شده بشماره ۶۹۳۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۴۲۷۲۸

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۲/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی بسمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10296266
آگهی تصمیمات شرکت صنایع کاغذسازی کاوه سهامی عام ثبت شده بشماره ۶۹۳۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۴۲۷۲۸

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۵/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی بقرار ذیل انتخاب گردیدند. محمدتقی حیدری به کد ملی ۰۵۸۹۶۴۵۰۵۶ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره و محمدحسین محبی به کد ملی ۳۲۵۰۳۶۰۲۷۹ به نمایندگی از طرف شرکت توسعه تجارت تامین اجتماعی به شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۲۱۳۰۴ بسمت عضو هیئت مدیره و علیرضا شهبازی به کد ملی ۳۹۶۱۶۷۶۸۳۶ به نمایندگی از طرف شرکت صنایع چوب و خزر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۶۱۷۶ بسمت عضو هیئت مدیره و حمید علی اصغری به کد ملی ۳۷۸۱۹۴۷۲۸۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ بسمت عضو هیئت مدیره و فرهاد مویدی به کد ملی ۳۷۳۰۱۷۰۷۶۷ به نمایندگی از طرف شرکت فیبر بابلسر به شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۵۶۳۹۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند و هیئت مدیره اختیارات موضوعات در ماده ۳۹ اساسنامه را طبق صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب ایشان با امضاء دو تن از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل از اعتبار قانونی برخوردار است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10648698
آگهی تصمیمات شرکت صنایع کاغذ سازی کاوه سهامی عام به شماره ثبت ۶۹۳۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۴۲۷۲۸

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱/۹۰ علیرضا شهبازی به کدملی ۳۹۶۱۶۷۶۸۳۶ به نمایندگی از شرکت صنایع چوب خزر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۶۱۷۶ و محمدحسین محبی به کدملی ۳۲۵۰۳۶۰۲۷۹ به جای علیرضا رضویان به کدملی ۰۰۵۳۶۴۲۵۶۲ به نمایندگی از شرکت توسعه تجارت تامین اجتماعی به شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۲۱۳۰۴ و کوروش باقری به کدملی ۳۲۵۰۳۸۰۲۸۸ به جای علی شریفی به کدملی ۰۶۰۲۸۲۸۴۵۷ به نمایندگی از شرکت فیبر بابلسر به شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۵۶۳۹۶ به سمت اعضای هیئت مدیره و بهرام مرندی به کدملی ۲۷۵۴۰۴۹۳۰۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمیایی و شیمیایی تامین به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ به سمت رئیس و عضو هیئت مدیره و محمدتقی حیدری به کدملی ۰۵۸۹۶۴۵۰۵۶ به جای افشین پیرجانی به کدملی ۰۰۵۱۳۳۶۹۲۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تا تاریخ ۲۲/۲/۹۰ انتخاب گردیدند. و کلیه اسناد تعهدآور با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب ایشان با امضای دو تن از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و نامه‌های عادی کلیه احکام و قراردادهای استخدامی و قراردادهای شرکت با امضای مدیرعامل از اعتبار قانونی برخوردار خواهد بود هیئت مدیره اختیارات خود از ماده ۳۹ اساسنامه به شرح مندرج در صورتجلسه را به مدیرعامل تفویض نمود. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12701363
آگهی تغییرات شرکت صنایع کاغذ سازی کاوه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۹۳۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۴۲۷۲۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۳/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت شرکت فیبر بابلسر به شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۵۶۳۹۶ - شرکت توسعه تجارت تامین اجتماعی به شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۲۱۳۰۴ - شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ - شرکت سرمایه گذاری چوب و خزر کاسپین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۶۱۷۶ - شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی داریا روش به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۲۹۳۸ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی نماگر حساب به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۸۰۲۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۴۱۲۱۸۶۱۶۷۹۷۲۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12701371
آگهی تغییرات شرکت صنایع کاغذ سازی کاوه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۹۳۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۴۲۷۲۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۳/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ به نمایندگی محمد تقی حیدری به شماره ملی ۰۵۸۹۶۴۵۰۵۰۶ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت شرکت فیبر بابلسر به شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۵۶۳۹۶ به نمایندگی فرهاد مویدی به شماره ملی ۳۷۳۰۱۷۰۷۶۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت توسعه تجارت تامین اجتماعی به شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۲۱۳۰۴ به نمایندگی محمد حسین محبی به شماره ملی ۳۲۵۰۳۶۰۲۷۹ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری چوب و خزر کاسپین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۶۱۷۶ به نمایندگی امیر سامان اسفندیاری به شماره ملی ۰۰۶۲۶۸۷۱۹۰ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ به نمایندگی محمد مجاور شیخان به شماره ملی ۵۱۶۹۳۶۸۶۷۴ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. امضاء اوراق بهادار و مکاتبات و چک، سفته، اسناد، اوراق و قراردادهای بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره ودر غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. نامه‌های عادی با امضاء مدیرعامل با مهر شرکت با حق توکیل به اعضاء هیات مدیره، معاونین و مدیران شرکت نافذ باشد. هیئت مدیره اختیارات خود در ماده ۳۹ اساسنامه را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی وحقوقی - تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد - افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها ومؤسسات قانونی دیگر - دریافت مطالبا ت وپرداخت دیون شرکت - صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی - انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ ویا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات ومعاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ابقاعات - به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها - تحصیل تسهیلات از بانک، شرکتها وموسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر - رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول وغیر منقول وفک رهن ولوکرارا - اقامه هرگونه دعوای حقوقی وکیفری ودفاع از هر دعوای حقوقی وکیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه‌ها - دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور ومراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، در خواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی واعاده دادرسی، مصالحه وسازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار وتردید نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری وتعیین وگزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن) - اجرای حکم نهائی وقطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی وتعقیب عملیات آن واخذ محکوم به وجوه ایداعی وتعقیب آنها، تعیین مصدق وکارشناس، انتخاب وعزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث ودفاع از دعوای متقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر وزیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر - تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیات مدیره و ارائه آن به بازرس وحسابرس، تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت‌های مالی ۶ ماهه به حسبرس بازرس. پ۹۴۱۲۱۸۹۸۱۷۷۴۲۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12835529
آگهی تغییرات شرکت صنایع کاغذ سازی کاوه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۹۳۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۴۲۷۲۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۲/۱۳۹۵ واجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/ ۰۴/ ۹۴ومجوز شماره ۰۱۴ - ۱۹۷۴۸۶/۹۵۹مورخ ۲۵/۲/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۵ ریال به مبلغ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰ ریال منقسم به ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰ سهم ۰۰۰ ۱ ریال با نام که تماما پرداخت شده از محل مطالبات و آورده نقدی به مبلغ ۸۸۲۷۳۲۳۱۸۰ریال طی گواهی شماره ۱۰۱۶۱۲۳۸ مورخ ۱۳/ ۱۰/ ۹۴ و طی گواهی شماره۱۴۹/ ۹۵/ ۱۰۱۶ مورخ ۲۲/ ۲/ ۹۵ بانک پارسیان شعبه برج تجارت الکترونیک تامین گردیده افزایش یافت و ماده مربوطه بشرح مذکور اصلاح شد وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردیده است. پ۹۵۰۳۱۶۵۵۳۸۳۰۱۰۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13030214
آگهی تغییرات شرکت صنایع کاغذ سازی کاوه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۹۳۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۴۲۷۲۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان مورخ ۲۹/ ۱۲/ ۱۳۹۴، منتهی به ۲۹/ ۱۲/ ۱۳۹۴ مورد تصویب مجمع قرار گرفت موسسه حسابرسی داریا روش شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۲۹۳۸ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دایا رهیافت حساب شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/ ۱۲/ ۱۳۹۵ انتخاب گردیدند روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی‌های شرکت برای مدت یک سال تعیین گردید. پ۹۵۰۶۲۹۲۸۰۱۹۲۹۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13588773
آگهی تغییرات شرکت صنایع کاغذ سازی کاوه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۹۳۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۴۲۷۲۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به پایان سال مالی ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۶۰۶۱۱۳۵۹۸۵۲۱۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13602401
آگهی تغییرات شرکت صنایع کاغذ سازی کاوه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۹۳۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۴۲۷۲۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین با شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ - شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین با شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ - شرکت فیبر بابلسر با شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۵۶۳۹۶ - شرکت صنایع چوب و خزر کاسپین با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۶۱۷۶ و شرکت گروه صنعت سلولزی تأمین گستر نوین با شناسه ملی۱۰۸۰۰۰۲۱۳۰۴ بعنوان اعضاء هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۶۲۰۴۷۹۶۲۲۷۰۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13657517
آگهی تغییرات شرکت صنایع کاغذ سازی کاوه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۹۳۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۴۲۷۲۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۷/۱۳۹۶ واجازه مجمع عمومی فوق العاده ۱۶/۴/۱۳۹۴ ومجوز ۰۵۶ - ۲۹۵۷۰۸ /۹۶۹ مورخ ۱۱/۷/۹۶ سازمان بورس واوراق بهادار سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰میلیارد به مبلغ ۲۵۰ میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده وآورده نقدی به مبلغ ۴۶۷۳۶۵۶۷۰۰۰ ریال که طی گواهی شماره ۳۷۲/۹۶/۱۰۱۶ مورخ ۴/۷/۹۶ بانک پارسیان شعبه برج تجارت الکترونیک پرداخت گردیده وافزایش یافت. ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء شد. پ۹۶۰۷۲۳۷۳۵۲۷۵۳۶۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14170960
آگهی تغییرات شرکت صنایع کاغذ سازی کاوه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۹۳۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۴۲۷۲۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت برای مدت یک سال تعیین گردید. پ۹۷۰۵۲۴۱۴۶۹۱۶۴۶۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه