کویر تایر

شرکت کویر تایر (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101142407
تهران-شهر تهران-سهروردي شمالي-خيابان سهروردي شمالي-خيابان شهيد توپچي-پلاك 12-طبقه اول-واحد غربي- 1558845511
18
افراد
19
آگهی‌ها
69300
شماره ثبت
1366/12/22
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 651946
آگهی تصمیمات شرکت کویر تایرسهامی عام ثبت شده به شماره ۶۹۳۰۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۴۲۴۰۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳/۱۲/۹۰ و هیئت مدیره مورخ۳/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۹/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۹/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به ش ملی۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ به سمت بازرس اصلی و فریبرز رامین به ش ملی۰۰۴۰۹۱۱۷۱۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید به ش م۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰ به نمایندگی میر محمد زاده ختمی مآب به ک م۱۵۸۲۰۵۷۷۰۲ و شرکت خدمات آینده اندیش نگر به ش م۱۰۱۰۲۲۷۹۲۶۱ به نمایندگی علی صفرزاده به ک م۲۸۰۳۱۴۵۹۰۱ و شرکت سرمایه گذاری ساختمان سپه به ش م۱۰۱۰۱۱۲۷۸۷۳ به نمایندگی عبدالرحیم ارجمندی اصل به ک م۱۲۸۳۲۷۸۰۲۲ شرکت کارگزاری بانک سپه به ش م۱۰۱۰۱۴۲۵۱۹۹ به نمایندگی منصور کامران به ک م۱۲۲۹۵۶۸۶۱۱ شرکت سرمایه گذاری غدیر به ش م۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴ به نمایندگی سید علی محسنی صالحی منفرد به ک م۰۶۰۲۲۳۵۰۱۴ انتخاب گردیدند. علی صفرزاده به سمت رئیس هیئت مدیره و سید علی محسنی صالحی منفرد به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و منصور کامران به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۹۲۷۲۰۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 653417
آگهی تصمیمات شرکت کویر تایرسهامی عام به شماره ثبت ۶۹۳۰۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۴۲۴۰۷
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۳/۱۲/۹۰ اساسنامه جدیدی مشتمل بر۵۶ ماده و۱۱ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۹۲۷۳۰۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 857888
آگهی تغییرات در شرکت کویر تایر سهامی عام به شماره ثبت ۶۹۳۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۴۲۴۰۷
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۸/۹۱ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: علی محمد گلستانی فرد به ک م ۰۴۹۱۱۵۶۳۴۰ به جای علی صفرزاده به نمایندگی از شرکت خدمات آینده اندیش نگر به ش م ۱۰۱۰۲۲۷۹۲۶۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و کیامرز قاسمی زانیانی به ک م ۱۸۱۸۳۶۵۶۱۸ به جای عبدالرحیم ارجمندی اصل به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه به ش م ۱۰۱۰۱۱۲۷۸۷۳ به سمت عضو هیئت مدیره و سید علی محسنی صالحی منفرد به ک م ۶۰۲۲۳۵۰۱۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و منصور کامران به ک م ۱۲۲۹۵۶۸۶۱۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. امضاء کلیه چک‌ها و سفته‌ها و بروات و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و مکاتبات و نامه‌های عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۱۷۹۸۴۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1509686
آگهی تغییرات شرکت کویر تایر شرکت سهامی عام شماره ثبت ۶۹۳۰۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۴۲۴۰۷
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی رایمند و همکاران شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند. شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰، شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۲۷۸۷۳، شرکت خدمات آینده اندیش نگر به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۹۲۶۱، شرکت مدیریت توسعه گوهران امید به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۳۱۷۹، شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۶۹۹۳۸ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۲ تصویب شد. پ۱۸۴۵۹۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1509698
آگهی تغییرات شرکت کویر تایر شرکت سهامی عام شماره ثبت ۶۹۳۰۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۴۲۴۰۷
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل تعیین گردید: شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰ به نمایندگی آقای عبدالرحیم همایون پور به شماره ملی ۲۱۴۱۲۹۱۸۰۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۶۹۹۳۸ به نمایندگی آقای مجید کاظمی به شماره ملی ۰۰۵۱۶۶۶۷۰۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، شرکت خدمات آینده اندیش نگر به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۹۲۶۱ به نمایندگی آقای کیامرز قاسمی زانیانی به شماره ملی ۱۸۱۸۳۶۵۶۱۸ به سمت عضو هیئت مدیره، شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۲۷۸۷۳ به نمایندگی آقای محمدرضا تجلی پور به شماره ملی ۲۹۹۲۴۰۲۱۴۱ به سمت عضو هیئت مدیره، شرکت مدیریت توسعه گوهران امید به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۳۱۷۹ به نمایندگی آقای سید محمدحسین زینلی به شماره ملی ۵۲۳۹۸۲۴۵۷۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره کلیه چک‌ها و سفته‌ها و بروات و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات و نامه‌های عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۸۴۵۹۳۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1663855
آگهی تغییرات شرکت کویر تایر سهامی عام به شماره ثبت ۶۹۳۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۴۲۴۰۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هیات مدیره بخشی از اختیارات خود را از ماده ۳۷ اساسنامه بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمودند نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی، غیردولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی پیشنهاد آئین نامه‌های داخلی مورد نیاز شرکت به هیئت مدیره و اجرای آن پس از تصویب پیشنهاد تأسیس و انحلال نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران به هیئت مدیره پیشنهاد ساختار و نمودار سازمانی به هیئت مدیره عزل و نصب نیروی انسانی مورد نیاز شرکت و تعیین حقوق و دستمزد و مزایای آنان و اعطاء وام به پرسنل در حد متعارف پیش بینی و ارائه بودجه سالیانه شرکت به هیئت مدیره پیشنهاد افتتاح هر نوع حساب به نام شرکت نزد بانک‌ها و مؤسسات قانونی دیگر دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری تحصیل تسهیلات از بانک‌ها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه پس از اخذ مصوبه هیئت مدیره رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن پس از اخذ مصوبه هیئت مدیره اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاه‌ها و مراجع قضایی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت و دفاع از حقوق شرکت و تعیین حق الزحمه و حقوق وکیل با صرفه و صلاح شرکت با حق توکیل به غیر تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارشات لازمه و ارائه آن به هیئت مدیره تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع ۳ ماهه و ارائه صورت‌های مالی ۶ ماهه به هیئت مدیره تهیه پیش نویس دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها به هیئت مدیره پیشنهاد هر نوع اندوخته به هیئت مدیره به جز اندوخته قانونی پیشنهاد میزان تقسیم سود بین صاحبان سهام به هیئت مدیره پیشنها اصلاح اساسنامه و یا کاهش و افزایش سرمایه به هیئت مدیره اجراء تصمیمات هیئت مدیره و رعایت و اجراء نمودن کلیه آئین نامه‌های مصوب انجام معاملات خرید و فروش مربوط به عملیات جاری با حفظ صرفه و صلاح شرکت و رعایت کامل آئین نامه معاملات تصویب شده توسط هیئت مدیره. پ۹۳۰۷۲۳۵۴۴۹۳۹۸۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10400774
آگهی تصمیمات شرکت کویر تایر سهامی عام ثبت شده به شماره۶۹۳۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۴۲۴۰۷
طبق صورتجلسه هیات مدیره مورخ۱۲/۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۸/۳/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت به قرار ذیل انتخاب گردیدند: میر محمد زاده ختمی مآب به کدملی۱۵۸۲۰۵۷۷۰۲ بنمایندگی جدید شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید به شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰ عبدالرحیم ارجمندی اصل به کدملی۱۲۸۳۲۷۸۰۲۲ و میر محمد زاده ختمی مآب بسمت اعضای هیات مدیره و علی صفرزاده به کدملی۲۰۸۳۱۴۵۹۰۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و حسن گلشن پشتیری به کدملی۰۰۴۷۱۲۷۷۳۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و منصور کامران به کدملی۱۲۲۹۵۶۸۶۱۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10419639
آگهی تغییرات در شرکت کویر تایر سهامی عام به شماره ثبت ۶۹۳۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۴۲۴۰۷
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۸/۹۱ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: علی محمد گلستانی فرد به ک م ۰۴۹۱۱۵۶۳۴۰ به جای علی صفرزاده به نمایندگی از شرکت خدمات آینده اندیش نگر به ش م ۱۰۱۰۲۲۷۹۲۶۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و کیامرز قاسمی زانیانی به ک م ۱۸۱۸۳۶۵۶۱۸ به جای عبدالرحیم ارجمندی اصل به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه به ش م ۱۰۱۰۱۱۲۷۸۷۳ به سمت عضو هیئت مدیره و سید علی محسنی صالحی منفرد به ک م ۶۰۲۲۳۵۰۱۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و منصور کامران به ک م ۱۲۲۹۵۶۸۶۱۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. امضاء کلیه چک‌ها و سفته‌ها و بروات و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و مکاتبات و نامه‌های عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10730924
آگهی تصمیمات شرکت کویر تایر سهامی عام ثبت شده بشماره ۶۹۳۰۰ و شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۱۴۲۴۰۷
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۸/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۹/۸۹ واصل گردید: منصور کامران به ش ملی ۱۲۲۹۵۶۸۶۱۱ به جای علیرضا انصاری خارج از هیئت مدیره بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. کلیه چکها، سفته، بروات و اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و مکاتبات و نامه‌های عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11162165
آگهی تصمیمات شرکت کویرتایرسهامی عام ثبت شده به شماره ۶۹۳۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۴۲۴۰۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۱۲/۱۳۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۱۲/۱۳۸۹ واصل گردید ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ بسمت بازرس اصلی و عباسعلی دهدشتی نژاد به کد ملی ۱۲۸۶۴۰۰۲۴۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12839311
آگهی تغییرات شرکت کویر تایر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۹۳۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۴۲۴۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۳۰/۹/۹۴ به تصویب رسید موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند روزنامة کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اشخاص حقوقی ذیل برای مدت ۲ سال به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰ شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۲۷۸۷۳ شرکت خدمات آینده اندیش نگر (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۹۲۶۱ شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۳۱۷۹ شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۶۹۹۳ پ۹۵۰۳۱۹۷۴۹۶۷۸۳۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12839316
آگهی تغییرات شرکت کویر تایر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۹۳۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۴۲۴۰۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره بشرح ذیل تعیین گردید: شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰ به نمایندگی آقای محمد علیخانی به شماره ملی ۴۳۹۰۱۸۹۸۵۹ به سمت رئیس هیئت مدیره وشرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۶۹۹۳۸ به نمایندگی آقای محمد جمالی حسن جانی به شماره ملی ۰۰۷۱۸۶۱۱۸۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت خدمات آینده اندیش نگر به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۹۲۶۱ به نمایندگی آقای علی متدین روحی به شماره ملی ۰۰۳۹۳۸۳۱۰۵ به سمت عضو هیئت مدیره وشرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۲۷۸۷۳ به نمایندگی آقای محمدرضا تجلی پور به شماره ملی ۲۹۹۲۴۰۲۱۴۱ به سمت عضو هیئت مدیره وشرکت مدیریت توسعه گوهران امید به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۳۱۷۹ به نمایندگی آقای سیدمحمدحسین زینلی به شماره ملی ۵۲۳۹۸۲۴۵۷۶ به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه چک‌ها و سفته‌ها و بروات و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات و نامه‌های عادی با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۵۰۳۱۹۹۲۰۹۳۶۳۱۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12913431
آگهی تغییرات شرکت کویر تایر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۹۳۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۴۲۴۰۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۴/۱۳۹۵ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۸/۷/۹۴ و مجوز شماره ۰۳۱/۲۰۵۵۶۹ , ۹۵۹ مورخ ۹/۴/۹۵ سازمان بورس و آوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۷۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم با نام ۱۰۰۰ ریالی از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی افزایش یافت که تماما پرداخت شده می‌باشد. مبلغ ۵۱۵۱۴۱۹۵۹۷۳ ریال به موجب گواهی بانکی شماره ۱۱۷مورخ ۱۷/۴/۹۵ بانک سپه شعبه کویر تایر واریز گردیده است. ذیل ثبت در تاریخ به لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید. پ۹۵۰۴۲۷۷۸۲۵۵۵۲۵۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13032309
آگهی تغییرات شرکت کویر تایر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۹۳۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۴۲۴۰۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبدالکریم رجبی دارنده ک. م ۵۳۱۹۵۸۹۳۵۲ به نمایندگی از شرکت خدمات آینده اندیش نگر به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۹۲۶۱ بعنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. شرکت خدمات آینده اندیش نگر به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۹۲۶۱ با نمایندگی آقای علی متدین روحی به شماره ملی ۰۰۳۹۳۸۳۱۰۵ به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر به شناسه ملی۱۰۱۰۲۱۶۹۹۳۸ با نمایندگی آقای محمد جمالی حسن جانی به شماره ملی ۰۰۷۱۸۶۱۱۸۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید به شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰ با نمایندگی آقای عبدالکریم رجبی به شماره ملی ۵۳۱۹۵۸۹۳۵۲ به سمت عضو هیئت مدیره، شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه به شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۲۷۸۷۳ با نمایندگی آقای محمدرضا تجلی پور به شماره ملی ۲۹۹۲۴۰۲۱۴۱ به سمت عضو هیئت مدیره، شرکت مدیریت توسعه گوهران امید به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۳۱۷۹ با نمایندگی آقای سیدمحمدحسین زینلی به شماره ملی ۵۲۳۹۸۲۴۵۷۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه دوران تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه چک‌ها و سفته‌ها و بروات و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات و نامه‌های عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۵۰۶۳۱۸۰۳۵۲۲۸۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13378298
آگهی تغییرات شرکت کویر تایر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۹۳۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۴۲۴۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ و مجوز به شماره ۱۹۱۱۱ , ۱۲۲ مورخ ۲۴/۱۲/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عبارت ذیل به موضوع فعالیت شرکت الحاق شد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: انجام هر گونه فعالیت در زمینه ارائه خدمات مدیریتی کسب و انتقال دانش فنی و ساخت تجهیز کارخانجات و ماشین آلات موضوعه، ارائه خدمات آزمایشگاهی و کارشناسی تایر، اخذ و ارائه تسهیلات به منظور انجام موضوع فعالیت‌ها از بانک‌ها و مؤسسات داخلی و خارجی، خرید و فروش هر گونه سهام و سایر اوراق بهادار داخلی و خارجی و مشارکت و سرمایه گذاری در سایر شرکت‌ها و مؤسسات. ماده ۳۸ اساسنامه به شرح ذیل تغییر و اصلاح گردید: هر سال طبق تصمیم مجمع عمومی، ممکن است نسبت معینی از سود خالص به عنوان پاداش با رعایت قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت در اختیار هیئت مدیره گذارده شود. این نسبت به هیچ وجه نباید از سه درصد سودی که همان سال به صاحبان سهام پرداخت می‌شود تجاوز کند. همچنین در هر حال این پاداش نمی‌تواند برای هر عضو موظف از معادل یک سال حقوق و برای هر عضو غیر موظف از حداقل پاداش اعضای موظف هیئت مدیره بیشتر باشد. پ۹۶۰۱۲۰۳۰۷۴۸۸۳۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13378311
آگهی تغییرات شرکت کویر تایر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۹۳۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۴۲۴۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۳۰/۹/۹۵ به تصویب رسید موسسه حسابرسی آرمان راه برد به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۳۳۸۳ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی دایا رهیافت به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۱۲۰۵۶۳۱۹۲۱۷۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13395879
آگهی تغییرات شرکت کویر تایر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۹۳۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۴۲۴۰۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به آدرس: تهران خ سهروردی شمالی خ شهیدتوپچی پلاک ۱۲طبقه اول واحد غربی کدپستی ۱۵۵۸۸۴۵۵۱۱ تغییر یافت. پ۹۶۰۲۰۲۴۱۰۱۵۳۹۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13971692
آگهی تغییرات شرکت کویر تایر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۹۳۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۴۲۴۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۳۰/۰۹/۱۳۹۶ به تصویب رسیدروزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید مؤسسه حسابرسی آرمان آروین پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان نوین رسیدگی به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۱۳۴۲۸ عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند اعضاء هیئت مدیره جدید برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰ شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۲۷۸۷۳ شرکت خدمات آینده اندیش نگر به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۹۲۶۱ شرکت مدیریت توسعه گوهران امید به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۳۱۷۹ شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۶۹۹۳۸ پ۹۷۰۱۲۰۶۸۲۵۶۹۲۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14043149
آگهی تغییرات شرکت کویر تایر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۹۳۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۴۲۴۰۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۱/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدرضا تجلی پور ۲۹۹۲۴۰۲۱۴۱ با نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه ۱۰۱۰۱۱۲۷۸۷۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و سعادت بهرامی ۱۱۲۹۰۲۶۴۲۶ با نمایندگی از شرکت خدمات آینده اندیش نگر ۱۰۱۰۲۲۷۹۲۶۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد جمالی حسن جانی ۰۰۷۱۸۶۱۱۸۱۰ با نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر ۱۰۱۰۲۱۶۹۹۳۸ به سمت عضو هیئت مدیره و عبدالکریم رجبی ۵۳۱۹۵۸۹۳۵۲ با نمایندگی از شرکت مدیریت توسعه گوهران امید ۱۰۱۰۲۸۲۳۱۷۹ به سمت عضو هیئت مدیره و سید محمد حسین زینلی ۵۲۳۹۸۲۴۵۷۶ با نمایندگی از شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند و کلیه چک‌ها و سفته‌ها و بروات و اسناد تعهد آور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات و نامه‌های عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۷۰۳۰۱۷۵۷۴۳۳۲۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک