شرکت سیمان استهبان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101138349


شماره ثبت:
در دست اقدام انتقالي
تعداد بازدید:
70
تأسیس:
1366/11/6
آدرس:
استان فارس ، شهرستان شيراز ، بخش مركزي ، شهر شيراز، فرهنگ شهر ، كوچه 16 ش رجايي ، بلوار ش رجايي ، پلاك 142 ، طبقه همكف ، واحد 2 7187917549

اشخاص

عنوان طبق آگهی
حسن شاداب 757937
عباس اسرار حقیقی 757937
عبدالحمید جلالی 757937
مرتضی رضویلر 1612997
فریدون ثقه الاسلامی 1612997
آقای سید کریم کریمیان 1612998
فرخ هاشم زاده فلاح 1612998
آواکم پور 12979164
آقای حجت اله هادیان 12979164
آقای ابراهیم غلام زاده 13680845
آقای حسین غلام زاده 13680845
سیدعلی موسوی 13680845
آقای سیدمحمد هاشمی البحرانی 13680845
آقای علی محمد احسان 13680845

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 757937
آگهی تصمیمات شرکت سیمان استهبان (سهامی عام) بشماره ثبت۶۸۸۹۴و شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۳۸۳۴۹

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۰/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۴/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۱۳۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بیداران به شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۰۵۷۹۵ به سمت بازرس اصلی و عباس اسرار حقیقی به کدملی۲۲۹۶۳۹۴۵۸۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: فرخ هاشم زاده فلاح به کدملی۲۷۵۳۳۲۵۹۸۷، حسن شاداب به کدملی۰۰۳۱۶۷۹۴۱۲، عبدالحمید جلالی به کدملی۴۵۹۰۹۵۵۶۲۸، روبت بدلیاس آواکم پور به کدملی۱۳۷۸۵۹۶۱۰۲، مرتضی رضویلر به کدملی۱۳۷۷۶۹۳۴۷۳. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۱/۴/۹۱ فرخ هاشم زاده فلاح به سمت رئیس هیئت مدیره و حسن شاداب به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و عبدالحمید جلالی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور مالی و قراردادها با امضاء رئیس هیئت مدیره و یا مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره منفردا همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۷۵۷۴۲۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1203069
آگهی تغییرات شرکت سیمان استهبان شرکت مختلط سهامی به شماره ثبت۶۸۸۹۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۳۸۳۴۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازمالی سال ۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بیداران ۱۰۱۰۰۲۰۵۷۹۵ به سمت بازرس اصلی شرکت و عباس اسرارحقیقی ۲۲۹۶۳۹۴۵۸۲ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۷۱۷۲۲۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1233480
آگهی تغییرات شرکت سیمان استهبان سهامی عام به شماره ثبت۶۸۸۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۸۳۴۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۴/۶/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فرخ هاشم زاده فلاح به ک م۲۷۵۳۳۲۵۹۸۷ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای مرتضی رضویلر به ک م۱۳۷۷۶۹۳۴۷۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای سید کریم کریمیان به ک م۴۲۸۴۵۷۱۴۵۱ بعنوان مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. کلیه اختیارات ماده ۵۱ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور، مالی و قراردادها با امضاء رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل و یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۳۱۸۹۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1240637
آگهی تغییرات شرکت سیمان استهبان (سهامی عام) به شماره ثبت ۶۸۸۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۸۳۴۹

پیرو آگهی شماره ۱۳۹۲۳۰۴۰۰۶۰۹۰۱۰۵۸۸ مورخ ۹/۷/۹۲ نوع شرکت (سهامی عام) بوده که بدین وسیله تصحیح میگردد. پ۱۷۳۱۲۲۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1612997
آگهی تغییرات شرکت سیمان استهبان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۸۸۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۸۳۴۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱، ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۹۲ به تصویب رسید فرخ هاشم زاده فلاح کد ملی ۲۷۵۳۳۲۵۹۸۷ حسن شاداب کد ملی ۰۰۳۱۶۷۹۴۱۲ فریدون ثقة الاسلامی کد ملی ۱۳۷۷۶۹۲۶۷۱ روبت بدلیانس آواکم پور کدملی ۱۳۷۸۵۹۶۱۰۲ مرتضی رضویلر کد ملی ۱۳۷۷۶۹۳۴۷۳ به مدت ۲ سال به سمت اعضاء هیئت مدیره شرکت انتخاب گردیدند. _ مؤسسه حسابرسی بیداران ش ملی ۱۰۱۰۰۲۰۵۷۹۵ بعنوان بازرس اصلی و آقای عباس اسرار حقیقی کد ملی ۲۲۹۶۳۹۴۵۸۲ بعنوان بازرس علی البدل شرکت بمدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۶۲۳۱۶۸۷۸۸۲۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1612998
آگهی تغییرات شرکت سیمان استهبان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۸۸۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۸۳۴۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای فرخ هاشم زاده فلاح کد ملی ۲۷۵۳۳۲۵۹۸۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مرتضی رضویلر کد ملی ۱۳۷۷۶۹۳۴۷۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای سید کریم کریمیان کد ملی ۴۲۸۴۵۷۱۴۵۱ به سمت مدیرعامل شرکت و آقایان روبت بدلیانس آواکم پور کد ملی ۱۳۷۸۵۹۶۱۰۲ و حسن شاداب کد ملی ۰۰۳۱۶۷۹۴۱۲ و فریدون ثقة الاسلامی کد ملی ۱۳۷۷۶۹۲۶۷۱ بعنوان اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردیدند _ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و مالی و قراردادها باامضاء رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی باامضاء منفرد مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۳۰۶۲۳۱۱۷۵۹۶۳۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10262179
آگهی تصمیمات شرکت سیمان استهبان (سهامی عام) بشماره ثبت۶۸۸۹۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۳۸۳۴۹

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۵/۳/۸۹ شرکت مزبورکه درتاریخ۲۷/۴/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بیداران به سمت بازرس اصلی و عباس اسرارحقیقی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت۲ سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: فرخ هاشم زاده فلاح و حسن شاداب و عبدالحمید جلالی و روبت بدلیانس آواکم پور و مرتضی رضویلر. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۶/۳/۸۹ فرخ هاشم زاده فلاح به سمت رئیس هیئت مدیره و حسن شاداب به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و عبدالحمید جلالی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء منفرد مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10663896
آگهی تصمیمات شرکت سیمان استهبان (سهامی عام) بشماره ثبت۶۸۸۹۴و شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۳۸۳۴۹

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۰/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۴/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۱۳۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بیداران به شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۰۵۷۹۵ به سمت بازرس اصلی و عباس اسرار حقیقی به کدملی۲۲۹۶۳۹۴۵۸۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: فرخ هاشم زاده فلاح به کدملی۲۷۵۳۳۲۵۹۸۷، حسن شاداب به کدملی۰۰۳۱۶۷۹۴۱۲، عبدالحمید جلالی به کدملی۴۵۹۰۹۵۵۶۲۸، روبت بدلیاس آواکم پور به کدملی۱۳۷۸۵۹۶۱۰۲، مرتضی رضویلر به کدملی۱۳۷۷۶۹۳۴۷۳. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۱/۴/۹۱ فرخ هاشم زاده فلاح به سمت رئیس هیئت مدیره و حسن شاداب به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و عبدالحمید جلالی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور مالی و قراردادها با امضاء رئیس هیئت مدیره و یا مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره منفردا همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12979058
آگهی تغییرات شرکت سیمان استهبان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۸۸۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۸۳۴۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فرخ هاشم زاده فلاح به شماره ملی ۲۷۵۳۳۲۵۹۸۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مرتضی رضویلر به شماره ملی ۱۳۷۷۶۹۳۴۷۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سید کریم کریمیان به شماره ملی ۴۲۸۴۵۷۱۴۵۱ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا) وآقایان روبت بدلیانس آواکم پوربه شماره ملی ۱۳۷۸۵۹۶۱۰۲ و حسن شاداب به شماره ملی ۰۰۳۱۶۷۹۴۱۲ و فریدون ثقة الاسلامی به شماره ملی ۱۳۷۷۶۹۲۶۷۱ به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و مالی و قرارداد‌ها با امضاء رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء منفرد مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه مهر شرکت معتبرمی باشد. هیئت مدیره اختیارات مشروحه در ماده ۵۱ اساسنامه را به مدیرعامل شرکت تفویض نمود. پ۹۵۰۶۰۱۳۱۵۷۰۴۱۰۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12979164
آگهی تغییرات شرکت سیمان استهبان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۸۸۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۸۳۴۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ مورد تصویب واقع گردید. فرخ هاشم زاده فلاح به شماره ملی ۲۷۵۳۳۲۵۹۸۷ حسن شاداب به شماره ملی ۰۰۳۱۶۷۹۴۱۲ فریدون ثقة الاسلامی به شماره ملی ۱۳۷۷۶۹۲۶۷۱ روبت بدلیانس آواکم پور به شماره ملی ۱۳۷۸۵۹۶۱۰۲ و مرتضی رضویلر به شماره ملی ۱۳۷۷۶۹۳۴۷۳ برای مدت ۲ سال به عنوان اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردیدند. مؤسسه حسابرسی بیداران به شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۰۵۷۹۵ به عنوان بازرس اصلی وآقای حجت اله هادیان رسنانی به شماره ملی ۰۴۵۰۶۳۹۷۸۹ بسمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۰۶۰۱۱۴۷۵۹۶۷۵۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13537886
آگهی تغییرات شرکت سیمان استهبان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۸۸۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۸۳۴۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۵ تصویب گردید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بیداران شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۰۵۷۹۵ به عنوان بازرس اصلی وآقای حجت اله هادیان رسنانی کد ملی ۰۴۵۰۶۳۹۷۸۹ بسمت بازرس علی البدل شرکت به مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت تعیین گردید. پ۹۶۰۵۰۹۳۰۰۹۶۴۴۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13639571
آگهی تغییرات شرکت سیمان استهبان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۸۸۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۸۳۴۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره بشرح ذیل برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. آقای ابراهیم غلام زاده به شماره ملی ۵۱۵۹۳۳۰۵۵۷ آقای سیدمحمد هاشمی البحرانی به شماره ملی ۵۱۵۹۰۹۰۷۶۲ آقای حسین غلام زاده به شماره ملی ۵۱۵۹۹۰۵۹۴ شرکت مجتمع صنعتی پیشتاز صنعت کامپوزیت پارس خرمبید به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۸۶۷۸۱ شرکت توسعه اقتصادی معدنی کسری زنگنه پارسیان به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۴۸۸۸۷ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۶۰۷۱۲۸۴۵۹۹۶۳۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13680845
آگهی تغییرات شرکت سیمان استهبان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۸۸۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۸۳۴۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابراهیم غلام زاده به شماره ملی ۵۱۵۹۳۳۰۵۷۷ بعنوان رئیس هیئت مدیره آقای سید محمد هاشمی البحرانی به شماره ملی ۵۱۵۹۰۹۰۷۶۲ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره آقای حسین غلام زاده به شماره ملی ۵۱۵۹۹۰۵۹۴۴ بعنوان عضو هیئت مدیره آقای علی محمد احسان به شماره ملی ۲۵۲۹۶۵۳۵۷۷ به نمایندگی از طرف شرکت مجتمع صنعتی پیشتاز صنعت کامپوزیت پارس خرمبید به سمت عضو هیئت مدیره آقای سید علی موسوی به شماره ملی ۶۵۷۹۶۰۷۸۲۳ به نمایندگی از طرف شرکت کسری زنگنه پارسیان به سمت عضو هیئت مدیره همگی برای مدت باقیمانده ماموریت هیئت مدیره انتخاب گردیدند. آقای مهرزاد پورکریم به سمت مدیرعامل (خارج از سهامدارن و هیئت مدیره) برای مدت باقیمانده‌ی ماموریت هیئت مدیره انتخاب گردید حق امضاء کلیه اسناد مالی، چکها، سفته‌ها و قراردادهای مالی و استخدامی شرکت با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و یا با امضاء مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. و همچنین کلیه نامه‌های عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل هرکدام به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۸۰۷۳۶۱۶۲۷۱۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14375308
آگهی تغییرات شرکت سیمان استهبان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۸۸۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۸۳۴۹

آگهی تغییرات شرکت سیمان استهبان سهامی عام به شماره ثبت ۶۸۸۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۸۳۴۹ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۳/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آدرس محل اصلی شرکت از واحد ثبتی تهران به: استان فارس، شهرستان شیراز، بخش مرکزی، شهر شیراز، فرهنگ شهر، کوچه ۱۶ ش رجایی، بلوار ش رجایی، پلاک ۱۴۲، طبقه همکف، واحد ۲ کد پستی ۷۱۸۷۹۱۷۵۴۹ انتقال یافت و ماده مربوط در اساسنامه اصلاح گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه