شرکت فولاد خوزستان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101138294


شماره ثبت:
3199
تعداد بازدید:
10
تأسیس:
1366/11/13
آدرس:
اهواز كيلومتر 10 جاده اهواز بندر امام 6178813111

اشخاص

عنوان طبق آگهی
موجب حکم صادره غلامرضا بهمنش 1146039
مهدی رستم پور 1146039
آقای محمدرضا سروش 13028981
آقای محمد حسین قائمی 13028981
مهدی عالی نژاد 13181437
محمدابراهیم پورزرندی 13181437
عباس ابراهیمی 13584368
محمدحسن عرفانیان آسیائی 13584368
محمدرضا مدرس خیابانی 13584368
محمد کشانی 13584368
فرهاد شهرکی 13584368
امین ابراهیمی 13657027

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 691496
آگهی تغییرات شرکت فولاد خوزستان (سهامی عام) ثبت۳۱۹۹ کلاسه۳۴۶۰شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۸۲۹۴

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ تصویب شد. سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی شرکت برای یکسال انتخاب شدند. روزنامه دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی تعیین شد. ش۱۴۱۰۲۰۴ اداره ثبت اسناد و املاک اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1111988
آگهی تغییرات شرکت فولاد خوزستان (سهامی عام) ثبت ۳۱۹۹ کلاسه شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۸۲۹۴

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۴/۹۲ تصمیمات زیر اتخاذ گردید: هیئت مدیره برای دو سال انتخاب شدند و عبارتند از: ناصر مالکی عضو و رئیس هیئت مدیره و محمدرضا مدرس خیابانی عضو و نائب رئیس عبدالمجید شریفی به سمت مدیرعامل و: الف امضا کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور ازجمله چک و سفته با امضا مدیرعامل و در غیاب ایشان با رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس باتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است. امضا مکاتبات و اسناد عادی با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره و یا دو تن از معاونین شرکت متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. ب امضا قراردادها به استثناء قراردادهای استخدامی کارکنان بر اساس مفاد آیین نامه معاملات تا سقف ده میلیارد ریال با امضا مدیرعامل و یا آقایان محمدطاهر احمدیان باغبادرانی و سیدمحمدکمال مدیحی از یک طرف و آقایان علی اصغر مشهدی زاده یا علی جهان بین از طرف دیگر به همراه مهر شرکت معتبر است. امضا قراردادهای استخدامی پرسنل با امضا مدیرعامل و یا با امضا عباس بابازاده دزفولی صورت می‌پذیرد. ج: حسابهای جاری شماره ۱۱۸۱۲۰۴۳۸۶۶۷۴۷۴ نزد بانک انصار و بانک صادرات شعبه مجتمع فولاد اهواز جاری شماره ۱۰۰۳۰۴۴۵۳۰۰۱، بانک ملی شعبه مجتمع فولاد اهواز جاری شماره ۱۰۲۵۱۳۱۸۶۰۰۲، بانک ملت شعبه مرکزی اهواز جاری شماره ۶۸۳۱۷۲۸۴۸۴ با امضای مدیرعامل یا آقایان محمدطاهر احمدیان باغبادرانی و سید محمدکمال مدیحی از یکطرف و آقایان علی اصغر مشهدی زاده یا علی جهان بین از طرف دیگر بهمراه مهر شرکت معتبر است. لازم بذکر اینکه افراد مندرج در بندر الف نیز دارای امضاء نافذ در خصوص حسابهای اخیرالذکر میباشند. هیئت مدیره به موجب ماده ۳۷ اساسنامه، اختیارات مدیرعامل را به شرح زیر تعیین نمودند: نمایندگی شرکت، در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. نصب و عزل کلیه کارکنان، تعیین حقوق و مزایا پرسنل، امضاء قراردادهای استخدامی، پیشنهاد ساختار سازمانی و شرایط استخدامی در چارچوب آئین نامه‌های منابع انسانی و امور اجتماعی شرکت. دریافت مطالب و پرداخت دیون شرکت. به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها به نام شرکت. رهن گذاشتن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن و لو کرارا به نفع شرکت. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضائی و غیرقضائی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضائی و غیرقضائی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات موردنیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود اشخاص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. ارائه صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماه، شش ماهه و نه ماهه و سالیانه جهت تصویب هیئت مدیره و ارسال برای بازرس قانونی و سازمان بورس و اوراق بهادار. ش۱۶۷۳۷۷۷ ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1117127
آگهی تغییرات شرکت فولاد خوزستان (سهامی عام) ثبت۳۱۹۹ کلاسه شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۳۸۲۹۴

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۴/۹۲ تصمیمات زیر اتخاذ گردید: صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ تصویب شد. موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی سخن حق به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۳۲۵۰ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی شرکت تعیین شد. ش۱۶۷۵۴۹۱ ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1146039
آگهی تغییرات شرکت فولاد خوزستان (سهامی عام) ثبت ۳۱۹۹ کلاسه شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۸۲۹۴

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۵/۹۲ تصمیمات زیر اتخاذ گردید: غلامرضا بهمنش به شماره ملی ۲۷۵۵۲۹۰۲۱۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری استان مرکزی با شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۰۵۰۵۳ و مهدی رستم پور با کدملی ۴۵۰۰۲۸۰۱۸۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری استان لرستان به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۰۵۸۰۳ به عنوان اعضای غیر موظف هیئت مدیره انتخاب شد. ش۱۶۹۰۵۶۹ ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1294404
آگهی تغییرات شرکت فولاد خوزستان (سهامی عام) ثبت ۳۱۹۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۸۲۹۴

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۹/۱۳۹۲ تصمیمات زیر اتخاذ گردید: سرمایه شرکت از مبلغ ۱۹۲/۲ میلیارد ریال به مبلغ هشت هزار میلیارد ریال منقسم به هشت میلیارد سهم یکهزار ریالی افزایش یافت که ۱۸۱/۶۸۰/۵ میلیون ریال از محل سود انباشته و ۸۱۹/۱۲۷ میلیون ریال از محل وجوه قابل تبدیل به سرمایه تامین گردید. در نتیجه ماده ۵ اساسنامه بدین شرح اصلاح شد. ش۱۷۵۷۷۸۶ ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1519056
آگهی تغییرات شرکت فولاد خوزستان سهامی عام شماره ثبت ۳۱۹۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۸۲۹۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به شماره ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به سمت حسابرس و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شماره ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ انتخاب گردیدند. صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ مشتمل بر ترازنامه، صورت سود (زیان) و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مذکور به تصویب رسید. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۱۸۴۷۹۵۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1705609
آگهی تغییرات شرکت فولاد خوزستان سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۸۲۹۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۸/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: فرهاد شهرکی به شماره ملی ۰۹۴۲۳۵۰۸۳۹ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری استان مرکزی به شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۰۵۰۵۳ انتخاب گردید. ش۹۳۰۹۰۱۱۶۱۱۸۴۶۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10327005
آگهی تغییرات شرکت فولاد خوزستان (سهامی عام) ثبت۳۱۹۹ کلاسه۳۴۶۰شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۸۲۹۴

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ تصویب شد. سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی شرکت برای یکسال انتخاب شدند. روزنامه دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی تعیین شد. اداره ثبت اسناد و املاک اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10898849
آگهی تغییرات شرکت فولاد خوزستان (سهامی خاص) ثبت ۳۱۹۹ کلاسه ۳۴۵۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۸۲۹۴

طبق صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۰/۸۸ که طی نامه وارده ۱۶۵۸۱۲۸/۱۰/۸۸ ارسال گردید: اعضای هیئت مدیره عبارتنداز: عبدالمجید شریفی مدیر عامل و عضو هیئت مدیره سید محمدرضا نجم السادات رئیس هیئت مدیره بهروز حسینی فر نائب رئیس هیئت مدیره حسن شیخ نیا محمد کاظمی خالدی عضواصلی هئیت مدیره برای مابقی مدت هئیت مدیره انتخاب شدند. حق امضاء اوراق مالی و اسناد رسمی و قراردادها با امضاء مدیر عامل یا رئیس هیت مدیره با مهر شرکت معتبر میباشد. سید محمدرضا نجم السادات رئیس هیئت مدیره حق امضا خود را به علی اصغر مشهدی زاده (معاون مالی و اقتصادی یا علی جهان بین (مدیره حسابداری عمومی) تفویض نمود و عبدالمجید شریفی مدیرعامل شرکت حق امضا خود راه به بهروز حسینی فرنائب رئیس هیئت مدیره یا اقای محمد طاهر احمدیان با غبادرانی (معاون برنامه ریزی و توسعه) تفویض نمود رئیس اداره ثبت اسناد و املاک اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13028981
آگهی تغییرات شرکت فولاد خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۸۲۹۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: محمدرضا سروش به شماره ملی۰۵۶۹۷۴۴۴۴۱ به نمایندگی از شرکت سامان تجارت مجد به شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۴۶۴۵۹ به عنوان رئیس هیات مدیره محمدحسین قائمی به شماره ملی ۱۸۱۵۳۴۱۲۸۹ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان به شناسه ملی۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته با امضاء مدیرعامل و درغیاب ایشان رئیس هیات مدیره یا نائب رئیس هیات مدیره باتفاق یکی از اعضاء هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است. امضاء مکاتبات و اسناد عادی با امضاء مدیرعامل و درغیاب ایشان با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره و یا دو تن از معاونین شرکت متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. امضاء قراردادها به استثناء قراردادهای استخدامی کارکنان براساس مفاد آئین نامه معاملات تا سقف ۱۰ میلیارد ریال با امضاء فقط مدیرعامل و یا محمد نیکو کار (معاون بهره برداری) و محمود شریفی (معاونت خرید) از یکطرف و علی اصغر مشهدی زاده (معاون مالی و اقتصادی) یا علی جهان بین (مدیرحسابداری عمومی) از طرف دیگر بهمراه مهر شرکت معتبر است. امضاء قراردادهای استخدامی پرسنل با امضاء مدیرعامل و یا با امضاء عباس بابازاده دزفولی (معاون منابع انسانی و امور اجتماعی) صورت می‌پذیرد. حسابهای جاری شماره ۱ ۱۸۱۲۰۴۳۸۶۶۷۴۷۴ نزد بانک انصار و بانک صادرات شعبه مجتمع فولاد اهواز جاری شماره ۱۰۰۳۰۴۴۵۳۰۰۱، بانک ملی شعبه مجتمع فولاد اهواز جاری شماره ۱۰۲۵۱۳۱۸۶۰۰۲، بانک ملت شعبه مرکزی اهواز جاری شماره ۶۸۳۱۷۲۸۴۸۴ با امضای مدیرعامل یا محمد نیکوکار (معاون بهره برداری) و محمود شریفی (معاونت خرید) از یکطرف و علی اصغر مشهدی زاده (معاون مالی و اقتصادی) یا علی جهان بین (مدیرحسابداری عمومی) از طرف دیگر بهمراه مهر شرکت معتبر است. لازم بذکر اینکه افراد مندرج در بند الف نیز دارای امضاء نافذ درخصوص حسابهای اخیرالذکر می‌باشند. تمدید، ابطال و کاهش ضمانتنامه تا مبلغ ۱۰ میلیارد ریال با امضا علی اصغر مشهدی زاده (معاون مالی و اقتصادی) و علی جهان بین (مدیرحسابداری عمومی) و از مبلغ ۱۰ تا ۵۰ میلیارد ریال با امضاء مدیرعامل و علی اصغر مشهدی زاده (معاون مالی و اقتصادی) انجام پذیرد. ش۹۵۰۶۲۹۱۰۹۴۴۹۴۶۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13154635
آگهی تغییرات شرکت فولاد خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۸۲۹۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد و گسترش صنعت، معدن و تجارت (صمت) بعنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار شرکت تعیین شد. صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ تصویب گردید. ش۹۵۰۹۰۶۲۴۶۷۷۰۲۱۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13181437
آگهی تغییرات شرکت فولاد خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۸۲۹۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد رضا مدرس خیابانی به شماره ملی ۰۰۵۶۳۰۴۵۶۰ به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۶ تعیین گردید. سمت اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۶به قرار ذیل تعیین گردیدند: محمد ابراهیم محمد پورزرندی به شماره ملی ۵۰۹۹۶۸۹۶۰۴ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴ به سمت رئیس هیات مدیره و مهدی عالی نژاد به شماره ملی ۰۰۵۲۳۷۴۵۲۱ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه اقتصادی پایندگان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۴۰۸۳ به سمت نائب رئیس هیات مدیره و محمدرضا سروش به شماره ملی ۰۵۶۹۷۴۴۴۴۱ به نمایندگی از شرکت سامان تجارت مجد به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۶۴۵۹ به سمت عضو هیات مدیره و فرهاد شهرکی به شماره ملی ۰۹۴۲۳۵۰۸۳۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی به شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۵۸۷۱۵ به سمت عضو هیات مدیره و محمدحسن عرفانیان آسیائی به شماره ملی ۰۹۴۰۲۸۸۸۰۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری استان گیلان به شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۴۳۹۷۷ به سمت عضو هیات مدیره امضاء کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته با امضاء مدیرعامل و درغیاب ایشان رئیس هیات مدیره یا نائب رئیس هیات مدیره به اتفاق یکی از اعضاء هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است. امضاء مکاتبات و اسناد عادی با امضاء مدیرعامل و درغیاب ایشان با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره و یا دو تن از معاونین شرکت معتبر است. امضاء قراردادها تا سقف ۴۰ میلیارد ریال با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان یکی از اعضای هیات مدیره یا آقای علی مسیبی بهروز (قائم مقام مدیرعامل در امور بازرگانی و تامین) از یکطرف و آقای علی اصغر مشهدی زاده (معاون مالی و اقتصادی) یا آقای علی جهان بین (مدیر حسابداری عمومی) از طرف دیگر به همراه مهر شرکت معتبر است. قراردادهای استخدامی با امضای مدیرعامل یا آقای عباس بابازاده دزفولی (معاون منابع انسانی و امور اجتماعی) صورت می‌پذیرد. کلیه حسابهای بانکی شرکت، تمدید، ابطال و کاهش ضمانتنامه‌ها با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان یکی از اعضای هیات مدیره یا آقای علی مسیبی بهروز (قائم مقام مدیرعامل در امور بازرگانی و تامین) از یکطرف و آقای علی اصغر مشهدی زاده (معاون مالی و اقتصادی) یا آقای علی جهان بین (مدیر حسابداری عمومی) از طرف دیگر به همراه مهر شرکت معتبر است. اختیارات ماده ۳۷ اساسنامه به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. نمایندگی شرکت، در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. نصب و عزل کلیه کارکنان، تعیین حقوق و مزایا پرسنل، امضاء قرارداد‌های استخدامی، پیشنهاد ساختار سازمانی و شرایط استخدامی در چارچوب آئین نامه‌های منابع انسانی و امور اجتماعی شرکت. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها به نام شرکت. رهن گذاشتن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کرارا به نفع شرکت. اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضائی یا غیرقضائی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضائی یا غیر قضائی، اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوی، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. ارائه صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماه، شش ماهه و نه ماهه و سالیانه جهت تصویب هیات مدیره و ارسال برای بازرس قانونی و سازمان بورس و اوراق بهادار. ش۹۵۰۹۲۰۹۶۶۹۳۹۳۵۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13259943
آگهی تغییرات شرکت فولاد خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۸۲۹۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۹۵ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۴و اجازه سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۰۵۳/۲۳۹۲۶۴ , ۹۵۷ مورخ ۰۱/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۸ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۴۷۲/۱۴ریال منقسم به ۰۰۰/۰۰۰/۴۷۲/۱۴سهم ۱۰۰۰ریالی با نام که تماما پرداخت شده از محل مطالبات حال شده سهامداران و از محل سود انباشته و از طریق نقدی بموجب گواهی شماره ۴۰۰ مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۹۵ بانک ملی ایران شعبه مجتمع فولاد اهواز افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. ش۹۵۱۰۲۷۱۶۹۸۲۱۷۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13505895
آگهی تغییرات شرکت فولاد خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۸۲۹۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ مشتمل بر ترازنامه به تاریخ ۳۰/۱۲/۱۳۹۵، صورت سود (زیان) و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مذکوربه تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگرآریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ انتخاب گردید. روزنامه گسترش صنعت، معدن و تجارت و دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار شرکت برای سال ۱۳۹۶ انتخاب گردید. اشخاص حقوقی زیر برای مدت ۲ سال به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند: شرکت گروه توسعه اقتصادی پایندگان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۴۰۸۳ شرکت سامان تجارت مجد (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۶۴۵۹ شرکت بنیان گستر کاوا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۰۰۲۳ شرکت سرمایه گذاری استان خوزستان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۰۳۳۶۵ شرکت سرمایه گذاری استان گیلان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۴۳۹۷۷ ش۹۶۰۴۱۹۴۷۱۴۵۱۳۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13584368
آگهی تغییرات شرکت فولاد خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۸۲۹۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: عباس ابراهیمی به شماره ملی ۳۵۵۹۴۹۱۰۲۹ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه اقتصادی پایندگان با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۴۰۸۳ به عنوان رئیس هیئت مدیره و محمدرضا سروش به شماره ملی ۵۶۹۷۴۴۴۴۱ به نمایندگی از شرکت سامان تجارت مجد به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۶۴۵۹ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و محمد کشانی به شماره ملی ۰۰۳۷۲۶۷۵۷۴ به نمایندگی از شرکت بنیان گستر کاوا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۰۰۲۳ به عنوان عضو هیئت مدیره و محمد حسن عرفانیان آسیائی به شماره ملی ۰۹۴۰۲۸۸۸۰۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری استان گیلان با شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۴۳۹۷۷ به عنوان عضو هیئت مدیره و فرهاد شهرکی به شماره ملی ۰۹۴۲۳۵۰۸۳۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری استان خوزستان با شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۰۳۳۶۵ به عنوان عضو هیئت مدیره محمدرضا مدرس خیابانی به شماره ملی ۰۰۵۶۳۰۴۵۶۰به عنوان مدیرعامل برای مدت دوسال انتخاب گردید. کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره باتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است. مضافا کلیه حسابهای بانکی شرکت، تمدید، ابطال و کاهش ضمانتنامه‌ها با امضاء مدیرعامل و درغیاب ایشان یکی از اعضای هیئت مدیره یا آقای علی مسیبی بهروز (قائم مقام مدیرعامل در امور بازرگانی و تامین) از یکطرف و آقای علی اصغر مشهدی زاده (معاون مالی و اقتصادی) یا آقای علی جهان بین (مدیرحسابداری عمومی) از طرف دیگر به همراه مهر شرکت نیز معتبر است. مکاتبات و اسناد عادی با امضاء مدیرعامل و درغیاب ایشان یکی از اعضای هیئت مدیره و یا دو تن از معاونین به همراه مهر شرکت معتبر است. ب: قراردادها تا سقف ۴۰ میلیارد ریال با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان یکی از اعضای هیئت مدیره یا آقای علی مسیبی بهروز (قائم مقام مدیرعامل در امور بازرگانی و تامین) از یکطرف و اقای علی اصغر مشهدی زاده (معاون مالی و اقتصادی) یا آقای علی جهان بین (مدیر حسابداری عمومی) از طرف دیگر به همراه مهر شرکت معتبر است. قراردادهای استخدامی با امضای مدیرعامل یا آقای عباس بابازاده دزفولی (معاون منابع انسانی و امور اجتماعی) صورت می‌پذیرد. هیئت مدیره به موجب ماده ۳۷ اساسنامه، اختیارات مدیرعامل را به شرح ذیل تعیین نمودند: نمایندگی شرکت، در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. نصب و عزل کلیه کارکنان، تعیین حقوق و مزایا پرسنل، امضاء قرارداد‌های استخدامی، پیشنهاد ساختار سازمانی و شرایط استخدامی در چارچوب آئین نامه‌های منابع انسانی و امور اجتماعی شرکت. افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها به نام شرکت. رهن گذاشتن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کرارا به نفع شرکت. اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضائی یا غیرقضائی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضائی یا غیر قضائی، اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استراداد اسناد یا دادخواست یا دعوی، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. ارائه صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماه، شش ماهه و نه ماهه و سالیانه جهت تصویب هیئت مدیره و ارسال برای بازرس قانونی و سازمان بورس و اوراق بهادار. ش۹۶۰۶۰۷۱۹۷۵۴۰۳۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13657027
آگهی تغییرات شرکت فولاد خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۸۲۹۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امین ابراهیمی به شماره ملی ۰۰۶۰۶۷۲۴۵۵ به نمایندگی از شرکت سامان تجارت مجد به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۶۴۵۹ به عنوان عضو هیئت مدیره تا تاریخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۸ تعیین گردید. محمد کشانی به شماره ملی ۰۰۳۷۲۶۷۵۷۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تا تاریخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۸ تعیین گردید. هیئت مدیره بخشی از اختیارات موضوع ماده ۳۷ اساسنامه را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی نصب و عزل کلیه کارکنان، تعیین حقوق و مزایا پرسنل، امضاء قرارداد‌های استخدامی، پیشنهاد ساختار سازمانی و شرایط استخدامی در چارچوب آئین نامه‌های منابع انسانی و امور اجتماعی شرکت افتتاح حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانکها دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها به نام شرکت رهن گذاشتن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کرارا به نفع شرکت. اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضائی یا غیرقضائی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضائی یا غیر قضائی، اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوی، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. ارائه صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه، شش ماهه و نه ماهه و سالیانه جهت تصویب هیئت مدیره و ارسال برای بازرس قانونی و سازمان بورس و اوراق بهادار. ش۹۶۰۷۲۲۹۹۵۶۳۰۸۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14110042
آگهی تغییرات شرکت فولاد خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۸۲۹۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار گسترش صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ انتخاب شدند. صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ مشتمل بر ترازنامه به تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ صورت سود (زیان) و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مذکور تصویب گردید. ش۹۷۰۴۱۶۴۱۲۶۸۲۴۶۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه