شرکت تولید محور خودرو (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101136712


شماره ثبت:
68730
تعداد بازدید:
7
تأسیس:
1366/10/20
آدرس:
تهران ميدان ازادي خ ازادي بعد از پمپ بنزين ك مير قاسمي جنب تعميرگاه پژو پ 32 1341647547

اشخاص

عنوان طبق آگهی
داود آهنگرسریزدی 711688
سیدبهلول حسینی 711688
علیرضا ساجی 11122194
مصطفی پارسا 11122194
هادی برزگری 11122194
آقای حسن گلچوبیان 13520094
آقای بهرام ارجمندی 13603276
آقای امیرحسین کوثری 13603276
مرتضی الهوئی 13771921
آقای محمد شفیعی نژاد 13771921

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 608779
آگهی تصمیمات شرکت تولید محور خودروسهامی عام به شماره ثبت۶۸۷۳۰و شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۳۶۷۱۲

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۲/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۳۱/۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۴۰۴۷۵۷۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 711688
آگهی تغییرات شرکت تولید محور خودرو سهامی عام به شماره ثبت ۶۸۷۳۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۷۱۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۵/۹۱ هادی برزگری به کدملی ۲۸۵۱۳۵۳۳۱۴ به جای بیژن زاهدی فرد به نمایندگی شرکت ایران خودرو به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۰۷۹۴ به سمت عضو هیئت مدیره و مصطفی پارسا به کدملی ۱۵۳۱۸۳۶۶۶۶ به نمایندگی از شرکت ایران خودرو دیزل به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۶۰۱۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و سید بهلول حسینی به کدملی ۱۵۲۰۷۴۷۹۱۸ به نمایندگی از شرکت گواه به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۸۲۴۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و علیرضا ساجی به کدملی ۱۲۲۹۶۴۹۹۶۴ به نمایندگی از شرکت موتورهای دیزلی ایران به شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۴۸۸۶۸ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و داود آهنگرسریزدی به کدملی ۰۰۳۶۱۶۷۲۰۷ به نمایندگی از شرکت تاپ سرویس به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۵۵۳۸ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار مانند چک سفته برات و قراردادها با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و نامه‌های عادی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۵۳۸۷۲۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1242204
آگهی تغییرات شرکت تولید محور خودرو سهامی عام به شماره ثبت ۶۸۷۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۷۱۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۲۲۲ به عنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۷۳۵۳۴۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1573953
آگهی تغییرات شرکت تولید محور خودرو سهامی عام به شماره ثبت ۶۸۷۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۷۱۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۲ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس قانونی شرکت برای یک سال مالی تعیین گردید روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۳۰۵۲۵۲۳۳۲۸۸۳۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1573957
آگهی تغییرات شرکت تولید محور خودرو سهامی عام به شماره ثبت ۶۸۷۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۷۱۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۲/۱۳۹۳ و با اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۲/۹۳ و مجوز شماره ۲۶۸۱۷۷ , ۱۲۱ مورخ ۲۸/۲/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۴۲۰۷۴۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۴۲۰۷۴۱۰۰۰ سهم بانام، به ارزش هر سهم ۱۰۰۰ ریال، از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ تکمیل امضا گردید. پ۹۳۰۵۲۵۲۹۵۴۳۹۸۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9721914
آگهی تغییرات شرکت تولید محور خودرو سهامی عام به شماره ثبت ۶۸۷۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۷۱۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۵/۹۱ هادی برزگری به کدملی ۲۸۵۱۳۵۳۳۱۴ به جای بیژن زاهدی فرد به نمایندگی شرکت ایران خودرو به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۰۷۹۴ به سمت عضو هیئت مدیره و مصطفی پارسا به کدملی ۱۵۳۱۸۳۶۶۶۶ به نمایندگی از شرکت ایران خودرو دیزل به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۶۰۱۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و سید بهلول حسینی به کدملی ۱۵۲۰۷۴۷۹۱۸ به نمایندگی از شرکت گواه به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۸۲۴۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و علیرضا ساجی به کدملی ۱۲۲۹۶۴۹۹۶۴ به نمایندگی از شرکت موتورهای دیزلی ایران به شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۴۸۸۶۸ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و داود آهنگرسریزدی به کدملی ۰۰۳۶۱۶۷۲۰۷ به نمایندگی از شرکت تاپ سرویس به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۵۵۳۸ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار مانند چک سفته برات و قراردادها با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و نامه‌های عادی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9878537
آگهی تصمیمات شرکت تولید محور خودرو سهامی عام به شماره ثبت ۶۸۷۳۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۳۶۷۱۲

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۲۶/۱۰/۹۰ اساسنامه جدیدی مشتمل بر۵۶ ماده و۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9936636
آگهی تصمیمات شرکت تولید محور خودرو سهامی عام ثبت شده به شماره۶۸۷۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۷۱۲

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۹/۳/۸۸ شرکت مزبورکه در تاریخ ۹/۳/۸۸ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۸۷ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10216176
آگهی تصمیمات شرکت تولید محور خودرو سهامی عام به شماره ثبت۶۸۷۳۰و شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۳۶۷۱۲

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۲/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۳۱/۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10568884
آگهی تصمیمات شرکت تولید محور خودرو سهامی عام ثبت شده به شماره ۶۸۷۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۷۱۲

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۹/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۱۰/۸۸ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت بقیه مدت تصدی بقرار ذیل انتخاب گردیدند شرکت ایران خودرو دیزل بنمایندگی مصطفی پارسا شرکت ایران خودرو بنمایندگی بیژن زاهدی فرد شرکت موتورهای دیزلی ایران بنمایندگی علیرضا ساجی شرکت گواه بنمایندگی اکبر تعطیلی شرکت تاپ سرویس بنمایندگی داود آهنگرسریزدی. مصطفی پارسا بسمت رئیس هیئت مدیره و بیژن زاهدی فرد بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و علیرضا ساجی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با دو امضاء عضو هیئت مدیره و مهر شرکت و اوراق عادی و نامه‌های عادی با امضاء مدیرعامل همراه بامهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11006415
آگهی تصمیمات شرکت تولید محور خودرو سهامی عام ثبت شده بشماره ۶۸۷۳۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۷۱۲

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۷/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۸/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت ایران خودرو دیزل به ش ملی ۱۰۱۰۰۳۲۶۰۱۴ و شرکت ایران خودرو به ش ملی ۱۰۱۰۰۳۶۰۷۹۴ و شرکت گواه به ش ملی ۱۰۱۰۰۴۰۸۲۴۱ و شرکت موتورهای دیزل ایران به ش ملی ۱۰۲۰۰۰۴۸۸۶۸ و شرکت تاپ سرویس به ش ملی ۱۰۱۰۰۶۲۵۵۲۸. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11018143
آگهی تصمیمات شرکت تولید محور خودرو سهامی عام به شماره ثبت۶۸۷۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۷۱۲

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۵/۸۹ سید بهلول حسینی به نمایندگی از شرکت گواه و به جای اکبر تعطیلی و بعنوان عضو هیئت مدیره و بقیه اعضا در سمتهای خود ابقا گردیدند و امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار مانند چک سفته برات و قراردادها با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو عضو هیئت مدیره و مهرشرکت و اوراق و نامه‌های عادی شرکت با امضا مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11031010
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی محور خودرو سهامی عام به شماره ثبت ۶۸۷۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۷۱۲

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۲/۱۳۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۳/۱۳۹۰واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۸۹ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11122194
آگهی تصمیمات شرکت تولید محور خودرو سهامی عام به شماره ثبت ۶۸۷۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۷۱۲

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۸/۹۱ مصطفی پارسا به کدملی ۱۵۳۱۸۳۶۶۶۶ به نمایندگی شرکت ایران خودرو دیزل به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۶۰۱۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و علیرضا ساجی به کدملی ۱۲۲۹۶۴۹۹۶۴ به نمایندگی شرکت تولید موتورهای دیزل ایران ایدم به شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۴۸۸۶۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و سیدبهلول حسینی به کدملی ۱۵۲۰۷۴۷۹۱۸ به نمایندگی شرکت گواه به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۸۲۴۱ به سمت نایب رئیس و عضو هیئت مدیره، داود آهنگرسریزدی به کدملی ۰۰۳۶۱۶۷۲۰۷ به نمایندگی شرکت تاپ سرویس به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۵۵۳۸ و هادی برزگری به کدملی ۲۸۵۱۳۵۳۳۱۴ به نمایندگی شرکت ایران خودرو به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۰۷۹۴ به سمت اعضاء هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار مانند چک، سفته، برات و قراردادها با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و نامه‌های عادی شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت مدیره اختیارات خود را در ۲۳ بند طبق ماده ۳۷ اساسنامه به شرح پیوست صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12830698
آگهی تغییرات شرکت تولید محور خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۸۷۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۷۱۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای سود (زیان) سال منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۴ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ تعیین گردید. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۰۳۱۲۳۵۳۷۱۰۶۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13263145
آگهی تغییرات شرکت تولید محور خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۸۷۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۷۱۲

آگهی تغییرات شرکت تولید محور خودرو سهامی عام به شماره ثبت ۶۸۷۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۷۱۲ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۲/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ارائه خدمات آزمایشگاهی براساس معیارهای استانداردهای بین المللی، ملی و کارخانه‌ای " به موضوعات فرعی شرکت در بند ب ماده ۲ اساسنامه (موضوع شرکت) اضافه و ماده ۲ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: ماده ۲ - موضوع شرکت موضوع شرکت عبارت است از: الف – موضوعات اصلی ۱ - تولید انواع اکسل‌های جلو، میانی، عقب و مرده. ۲ - تولید انواع اطاق‌های بار. ۳ - تولید انواع تریلی‌ها. ۴ - تولید انواع مینی بوس، میدی باس و اتوبوس. ۵ - کلیه فعالیتهای تولیدی و بازرگانی، خرید و فروش، واردات و صادرات در ارتباط با موضوع شرکت. ۶ - تولید انواع شاسی موبایل. ۷ - تولید انواع قطعات و مجموعه‌های زیرمجموعه تولیدات. ۸ - تشکیل شبکه و ارائه خدمات پس از فروش در ارتباط با محصولات مندرج در موضوع شرکت. ب - موضوعات فرعی ۱ - ایجاد شرکتهای جدید و همکاری و مشارکت با سایر شرکتها در ارتباط با موضوع شرکت. ۲ - ارائه خدمات آزمایشگاهی بر اساس معیارهای استانداردهای بین المللی، ملی و کارخانه‌ای.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13263152
آگهی تغییرات شرکت تولید محور خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۸۷۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۷۱۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت ایران خودرودیزل (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۶۰۱۴ شرکت ایران خودرو (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۰۷۹۴ شرکت گواه (سهامی خاص) به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۰۸۲۴۱ شرکت موتورهای دیزل ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی۱۰۲۰۰۰۴۸۸۶۸ شرکت تاپ سرویس (سهامی خاص) به شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۲۵۵۳۸ پ۹۵۱۰۲۹۳۳۴۱۸۱۵۱۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13520094
آگهی تغییرات شرکت تولید محور خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۸۷۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۷۱۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای حسن گلچوبیان به کد ملی ۲۰۶۲۷۵۱۷۹۶ به نمایندگی از طرف شرکت ایران خودرو دیزل (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۶۰۱۴ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای داود آهنگر سریزدی به کد ملی ۰۰۳۶۱۶۷۲۰۷ به نمایندگی از طرف شرکت تاپ سرویس (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۵۵۳۸ به عنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره آقای علیرضا ساجی به کد ملی ۱۲۲۹۶۴۹۹۶۴ به نمایندگی از طرف شرکت تولید موتورهای دیزل ایران ایدم (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۴۸۸۶۸ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای بهرام ارجمندی به کد ملی ۴۱۳۲۱۲۹۵۹۴ به نمایندگی از طرف شرکت ایران خودرو (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۰۷۹۴ به عنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار مانند چک، سفته، برات، قراردادها و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره همراه مهر شرکت و اوراق و نامه‌های عادی شرکت با امضاء مدیرعامل همراه مهر شرکت نافذ و معتبر می‌باشد.) هیئت مدیره به اتفاق آراء اختیارات حاصله از مفاد اساسنامه شرکت را به شرح زیر به مدیرعامل تفویض نمود: اداره امور شرکت اعم از اداری، مالی، فنی، خرید، فروش طبق مقررات قانونی اساسنامه و آئین نامه‌های مربوطه تهیه و تنظیم آئین نامه‌های داخلی، اداری، استخدامی معاملات و طرح تشکیلاتی و سازمانی جهت حسن جریان امور شرکت و تسلیم آن به هیئت مدیره برای بررسی و تصویب نهائی. نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل و وظایف و تفویض اختیار کارکنان، حقوق و دستمزد، پاداش، ترفیع، عزل، تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت، مرخصی، بازنشستگی و مستمری وراث آنها و مزایای پایان خدمت کارکنان انفصالی، مطابق با آئین نامه مربوطه. تهیه برنامه و بودجه سالیانه شرکت جهت ارائه به هیئت مدیره. اقدام به افتتاح هر نوع حساب بنام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر. دریافت مطالبات و اقدام به پرداخت دیون شرکت. عقد هرگونه قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول و مناقصه و مزایده و … که جزء موضوع شرکت باشد در چارچوب آئین نامه مصوب شرکت. واگذاری یا تحصیل هرگونه حق کسب و پیشه تجارت (سرقفلی) تقدیم درخواست و پیگیری ثبت هرگونه اختراع و یا نام و نشان، تصویر و علائم تجاری و یا خرید، تحصیل و فروش یا واگذاری به اختراعات، ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها. تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت و نام تجاری. تحصیل تسهیلات از بانکها و شرکتها و موسسات رسمی و درخواست و اخذ هرگونه استقراض به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان سود و کارمزد و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد با رعایت مقررات اساسنامه پس از اخذ نظر هیئت مدیره. تهیه گزارش رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کرارا و ارائه آن به هیئت مدیره جهت تصویب نهائی. اقامه هرگونه دعوی حقوق و جزائی و دفاع از هرگونه دعوی حقوقی و جزائی اقامه شده از طرف شرکت و بنام شرکت در هر یک از دادگاههای اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور شرکت و نیز دفاع از شرکت و بنام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه جزائی و چه حقوقی در هریک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضاوت تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعلام اراده و نظر، درخواست پژوهش، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد و درخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و یا حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری و یا توافق نامه داوری جداگانه و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب با حق صلح یا بدون آن و اجرای حکم نهائی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع عدوانی و مزاحمت درخواست ضرر و زیان و صدور دستور لازم الاجرا «اجرائیه» و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و کارشناس و … و اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل و دفاع در مقابل آنها و تأمین خواسته و تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و اخذ محکوم به امور مشابه دیگر از قبیل آنچه گذشت. تعیین میزان استهلاکها با توجه به قوانین جاری شرکت. تنظیم خلاصه صورت دارائی و قرض شرکت هر شش ماه یکبار و ارائه آن به بازرس یا بازرسان شرکت پس از تصویب هیئت مدیره. تنظیم خلاصه صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت جهت بررسی و تصویب به هیئت مدیره. دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها پس از تصویب هیئت مدیره پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر اندوخته قانونی به هیئت مدیره. پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام به هیئت مدیره. پیشنهاد اصلاح اساسنامه به هیئت مدیره. پیشنهاد انتشار اوراق مشارکت و یا اوراق قرضه در داخل و خارج کشور و همچنین پیشنهاد سرمایه گذاری و یا مشارکت در شرکتها و موسسات دیگر در خارج از کشور به هیئت مدیره. تهیه و ارائه گزارشات، جداول مستمر ماهانه و فصلی در خصوص فعالیت شرکت و وضعیت نقدینگی و سایر مسائل و مشکلات مهم و مبتلا به شرکت جهت طرح در جلسات هیئت مدیره. اجرای تصمیمات مجامع عمومی شرکت و مصوبات هیئت مدیره و انجام کلیه تشریفات قانونی مربوطه. مدیرعامل موظف است کلیه وظایف فوق را با رعایت آئین نامه‌ها و مقررات و دستورالعملهای شرکت و مصوبات هیئت مدیره در چارچوب قوانین و مقررات جاری کشور انجام دهد. پ۹۶۰۴۲۷۷۹۱۷۹۴۷۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13570923
آگهی تغییرات شرکت تولید محور خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۸۷۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۷۱۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۵ به تصویب رسید روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید سازمان حسابرسی شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس قانونی شرکت برای یکسال مالی تعیین گردید. پ۹۶۰۵۳۰۳۰۹۵۳۷۳۹۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13603276
آگهی تغییرات شرکت تولید محور خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۸۷۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۷۱۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - علی رضا ساجی به شماره ملی ۱۲۲۹۶۴۹۹۶۴ به نمایندگی از شرکت تولید موتورهای دیزل ایران - ایدم به شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۴۸۸۶۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و مرتضی الهویی به شماره ملی ۲۲۱۹۰۸۱۷۴۵ به نمایندگی از شرکت ایران خودرو دیزل به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۶۰۱۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و امیر حسین کوثری به شماره ملی ۴۵۹۱۱۴۵۰۴۲ به نمایندگی از شرکت گواه به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۸۲۴۱ به سمت عضوء هیئت مدیره و بهرام ارجمندی به شماره ملی ۴۱۳۲۱۲۹۵۹۴ به نمایندگی از شرکت ایران خودرو به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۰۷۹۴ به سمت عضوء هیئت مدیره و داود آهنگر سریزدی به شماره ملی ۰۰۳۶۱۶۷۲۰۷ به نمایندگی از شرکت تاپ سرویس به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۵۵۳۸ به سمت مدیرعامل و عضوء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. پ۹۶۰۶۲۰۱۵۶۱۱۹۹۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13771921
آگهی تغییرات شرکت تولید محور خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۸۷۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۷۱۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد شفیعی نژاد با کدملی ۳۸۷۴۸۸۸۹۴۰ به جای علیرضا ساجی با کدملی ۱۲۲۹۶۴۹۹۶۴ به نمایندگی از شرکت تولید موتورهای دیزل ایران (ایدم) به شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۴۸۸۶۸ بعنوان عضو هیئت مدیره مرتضی الهوئی با کدملی ۲۲۱۹۰۸۱۷۴۵ به نمایندگی از شرکت ایران خودرو دیزل به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۶۰۱۴ به عنوان رئیس هیئت مدیره امیر حسین کوثری با کدملی ۴۵۹۱۱۴۵۰۴۲ به نمایندگی از شرکت گواه به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۶۰۱۴ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۹۲۹۵۵۰۴۲۵۱۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14377140
آگهی تغییرات شرکت تولید محور خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۸۷۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۷۱۲

آگهی تغییرات شرکت تولید محور خودرو سهامی عام به شماره ثبت ۶۸۷۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۷۱۲ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۹/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت ایران خودرو به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۰۷۹۴ شرکت ایران خودرودیزل به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۶۰۱۴ شرکت گواه به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۰۸۲۴۱ شرکت تولیدموتورهای دیزل ایران به شناسه ملی۱۰۲۰۰۰۴۸۸۶۸ شرکت تاپ سرویس به شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۲۵۵۳۸
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه