شرکت سیمان داراب (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101134554


شماره ثبت:
68513
تعداد بازدید:
8
تأسیس:
1366/10/22
آدرس:
تهران بلوار ميرداماد بين خيابان نفت شمالي و مدرس جنب خيابان نيل پلاك 245 1918933841

اشخاص

عنوان طبق آگهی
عبدالرحیم همایون پور 1175827
علیرضا عسکری مارانی 1175827
آقای محمد غیثی 1175827
اکبر مجیدپور 12034631
آقای آقامرتضی سید صالحی 13106868
کیومرث موسیوند 13652755
حمیدرضا متقاعدی 13652755
آقای محمدرضا رحمانی 13975382
صمصام غنیان 13975382

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1175819
آگهی تغییرات شرکت سیمان داراب سهامی عام به شماره ثبت ۶۸۵۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۴۵۵۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. شرکت سرمایه گذاری استان یزد به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۷۶۷۹۱ شرکت سرمایه گذاری استان مرکزی به شناسه ملی ۱۰۸۰۱۰۵۰۵۳ شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان هرمزگان به شناسه ملی ۱۰۸۰۰۱۰۹۲۶۹ شرکت سرمایه گذاری سپه به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۶۷۴۰ شرکت سیمان سپاهان به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۹۱۴ به عنوان اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی و خدمات رهبین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی خدمات مدیریتی رهیافت و همکاران به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۰۰۲۱۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1175827
آگهی تغییرات شرکت سیمان داراب سهامی عام به شماره ثبت ۶۸۵۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۴۵۵۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حمیدرضا متقاعدی کدملی ۲۱۲۱۴۲۶۷۳۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری استان یزد به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۷۶۷۹۱ به عنوان رئیس هیئت مدیره، علیرضا عسکری مارانی کدملی ۱۷۵۵۹۰۵۵۴۸ به نمایندگی از شرکت سیمان سپاهان به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۹۱۴ به عنوان عضو هیئت مدیره، عبدالرحیم همایون پور کدملی ۲۱۴۱۲۹۱۸۰۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سپه به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۶۷۴۰ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره، محمد غیثی کدملی ۲۲۹۵۸۸۰۶۹۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان هرمزگان به شناسه ملی ۱۰۸۰۰۱۰۹۲۶۹ به عنوان عضو هیئت مدیره، اکبر مجیدپور کدملی ۱۲۸۵۵۲۲۶۷۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری استان مرکزی به شناسه ملی ۱۰۸۰۱۰۵۰۵۳ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات هیئت مدیره به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. پ۱۷۰۰۲۱۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1525043
آگهی تغییرات شرکت سیمان داراب سهامی عام شماره ثبت ۶۸۵۱۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۴۵۵۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۴/۱۳۹۳ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۱۱/۹۲ و مجوز شماره ۲۷۳۳۴۲/۱۲۱ مورخ ۴/۴/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳۷۵ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۶۰۰ ریال منقسم به ۰۰۰/۰۰۰/۶۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام از طریق نقدی و مطالبات حال شده و سود انباشته افزایش یافته و مبلغ ۰۰۰/۶۸۲/۸۲۶/۱۴ ریال بموجب گواهی شماره ۸۲ مورخ ۳۰/۱/۹۳ بانک ملی ایران شعبه خیابان ۷ تیر شیراز و مبلغ ۰۰۰/۴۷۴/۴۸۱/۳ ریال بموجب گواهی شماره ۱۱۸ مورخ ۱/۴/۹۳ بانک ملی ایران شعبه خیابان ۷ تیر شیراز پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۱۶/۴/۱۳۹۳ تکمیل امضاء گردیده است. پ۱۸۴۹۵۸۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1580788
آگهی تغییرات شرکت سیمان داراب سهامی عام به شماره ثبت ۶۸۵۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۴۵۵۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۳ و مجوز شماره ۱۰۹۳۴/۴۱ مورخ ۱۲/۵/۹۳ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به ش. م ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به ش. م ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار شرکت انتخاب گردید. پ۹۳۰۵۲۹۷۳۱۸۴۲۳۵۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1713518
آگهی تغییرات شرکت سیمان داراب سهامی عام به شماره ثبت ۶۸۵۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۴۵۵۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۸/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا رحمانی با کد ملی۰۴۵۲۱۶۷۸۷۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سپه (سهامی عام) به شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۹۶۷۴۰ بعنوان عضو و نائب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیأت مدیره تعیین گردیدند. پ۹۳۰۹۰۸۷۰۱۴۴۷۴۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10500430
آگهی تصمیمات شرکت سیمان داراب سهامی خاص ثبت شده به شماره۶۸۵۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۴۵۵۴

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۲/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱/۳/۸۹ واصل گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران بسمت بازرس اصلی و علی اصغر فرخ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12034631
آگهی تغییرات شرکت سیمان داراب سهامی عام به شماره ثبت ۶۸۵۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۴۵۵۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اکبر مجیدپور به کدملی ۱۲۸۵۵۲۲۶۷۲ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری استان مرکزی به شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۰۵۰۵۳ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمدرضا رحمانی به کدملی ۰۴۵۲۱۶۷۸۷۶به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری سپه به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۶۷۴۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای حمیدرضا متقاعدی به کدملی ۲۱۲۱۴۲۶۷۳۶به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری استان یزد به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۷۶۷۹۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای علیرضا عسکری مارانی به کدملی ۱۷۵۵۹۰۵۵۴۸ به نمایندگی از طرف شرکت سیمان سپاهان به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۹۱۴۰به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمد غیثی به کدملی ۲۲۹۵۸۸۰۶۹۶ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری استان هرمزگان به شناسه ملی ۱۰۸۰۰۱۰۹۲۶۹به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی منصوب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ضمنا کلیه اختیارات مندرج به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضائی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. پیشنهاد تصویب آئین نامه‌های داخلی شرکت. استخدام در قالب نمودار سازمانی مصوب و آئین نامه‌های داخلی شرکت و نصب و عزل کلیه مامورین و کارکنان شرکت. تعیین شغل و حقوق و دستمزد، پاداش و ترفیع و تنبیه و بازخرید و سایر شرایط استخدامی برابر آئین نامه حقوق و دستمزد خواهد بود. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری. انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات (در چارچوب آئین نامه‌های مربوطه). اقامه هر گونه دعوای حقوقی و جزائی و دفاع از هر دعوای حقوقی و جزائی اقامه شده از طرف شرکت و به نام شرکت در هر یک از دادگاههای اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای حقوقی شرکت. به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوقهای دولتی و بانکهای مورد تائید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و استرداد آنها. تعیین میزان استهلاکها با رعایت مقررات قانونی. تهیه و تنظیم بودجه شرکت جهت تصویب هیئت مدیره. تهیه و تنظیم ترازنامه و حساب سود وزیان ۶ ماهه و سالانه شرکت در موارد مقرر و ارائه آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب نهائی. مدیرعامل می‌تواند قسمتی از اختیارات خود را با تصویب هیات مدیره به شخص و یا اشخاص دیگر از پرسنل شرکت منفردا یا متفاقا تفویض نمایند. پ۹۳۱۱۲۵۴۹۹۵۳۲۲۵۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12952041
آگهی تغییرات شرکت سیمان داراب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۸۵۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۴۵۵۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۵ و مجوز سازمان خصوص سازی به شماره ۸۶۱۵/۴۱ مورخ ۳۰/۴/۹۵تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۹۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سیاق نوین جهان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۶۱۴۸۵ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت هوشیار ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های انتخاب گردید. پ۹۵۰۵۱۷۷۱۵۱۸۰۳۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13106868
آگهی تغییرات شرکت سیمان داراب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۸۵۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۴۵۵۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۷/۱۳۹۵ و نامه شماره ۱۶۲۷۱/۴۱ مورخ ۳/۸/۹۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای آقا مرتضی سیدصالحی (ش م ۰۵۳۲۷۷۲۹۳۸) به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سیمان سپاهان (سهامی خاص ش م ۱۰۲۶۰۴۱۴۰۳۸) بعنوان عضو هیئت مدیره جایگزین آقای علیرضا عسکری مارانی (ش م ۱۷۵۵۹۰۵۵۴۸) برای بقیه مدت تصدی معرفی و منصوب گردیدند. پ۹۵۰۸۱۲۱۸۹۷۰۴۶۵۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13566259
آگهی تغییرات شرکت سیمان داراب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۸۵۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۴۵۵۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۶و به استناد مجوز شماره ۹۵۴۴/۳۳ مورخ ۰۱/۰۵/۱۳۹۶ سیازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ به تصویب رسید.. اعضاء حقوقی هیئت مدیره به شرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند شرکت سرمایه گذاری استان یزد به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۷۶۷۹۱ و شرکت سرمایه گذاری استان خوزستان به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۰۳۳۶۵ شرکت سرمایه گذاری استان هرمزگان به شناسه ملی ۱۰۸۰۰۱۰۹۲۶۹ و شرکت سرمایه گذاری سپه به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۶۷۴۰ و شرکت سرمایه گذاری مهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۳۷۷۷۶ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ بعنوان بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید. پ۹۶۰۵۲۸۸۴۷۶۱۱۲۰۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13652755
آگهی تغییرات شرکت سیمان داراب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۸۵۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۴۵۵۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۶/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۱۳۳۷۷/۳۳ مورخه ۱۴/۶/۹۶ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمید رضا متقاعدی به کدملی ۲۱۲۱۴۲۶۷۳۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری استان یزد به عنوان عضو هیئت مدیره آقای مرتضی سید صالحی به کدملی ۰۵۳۲۷۷۲۹۳۸به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مهر به عنوان عضو هیئت مدیره آقای محمدرضا رحمانی به کدملی ۰۴۵۲۱۶۷۸۷۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سپه به عنوان عضو هیئت مدیره آقای محمد غیثی به کدملی ۲۲۹۵۸۸۰۶۹۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان هرمزگان به عنوان عضو هیئت مدیره آقای کیومرث موسیوند به کدملی ۳۲۵۶۱۷۵۹۱۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری استان خوزستان به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب شدند آقای کیومرث موسیوند را به سمت ریاست هیئت مدیره (غیرموظف) وآقای محمدرضا رحمانی را به سمت نایب رئیس هیئت مدیره (غیرموظف) و آقای حمیدرضا متقاعدی را به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره (موظف) و آقایان محمد غیثی (موظف) و مرتضی سید صالحی (غیرموظف) را به سمت اعضا هیئت مدیره برای دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. کلیه اختیارات مندرج به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضائی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. پیشنهاد تصویب آئین نامه‌های داخلی شرکت. استخدام در قالب نمودار سازمانی مصوب و آئین نامه‌های داخلی شرکت و نصب و عزل کلیه مامورین و کارکنان شرکت. تعیین شغل و حقوق و دستمزد، پاداش و ترفیع و تنبیه و بازخرید و سایر شرایط استخدامی برابر آئین نامه حقوق و دستمزد خواهد بود. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری. انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات (در چارچوب آئین نامه‌های مربوطه). اقامه هر گونه دعوای حقوقی و جزائی و دفاع از هر دعوای حقوقی و جزائی اقامه شده از طرف شرکت و به نام شرکت در هر یک از دادگاههای اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای حقوقی شرکت. به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوقهای دولتی و بانکهای مورد تائید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و استرداد آنها. تعیین میزان استهلاکها با رعایت مقررات قانونی. تهیه و تنظیم بودجه شرکت جهت تصویب هیئت مدیره. تهیه و تنظیم ترازنامه و حساب سود وزیان ۶ ماهه و سالانه شرکت در موارد مقرر و ارائه آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب نهائی. مدیرعامل می‌تواند قسمتی از اختیارات خود را با تصویب هیات مدیره به شخص و یا اشخاص دیگر از پرسنل شرکت منفردا یا متفاقا تفویض نمایند. پ۹۶۰۷۱۹۳۷۶۶۳۳۸۹۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13975382
آگهی تغییرات شرکت سیمان داراب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۸۵۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۴۵۵۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۳۲۴۲۶ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۶ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای صمصام غنیان کدملی ۵۳۰۹۸۲۰۷۱۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سپه (سهامی عام) بعنوان عضو هیئت مدیره جایگزین آقای محمدرضا رحمانی ۰۴۵۲۱۶۷۸۷۶برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند پ۹۷۰۱۲۲۵۳۱۱۸۲۲۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14182262
آگهی تغییرات شرکت سیمان داراب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۸۵۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۴۵۵۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۴/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۹۸۵۷ مورخ ۲۵/۴/۱۳۹۷ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار ه شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۷۰۵۳۰۱۲۳۷۸۳۵۶۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه