شرکت پروژه های صنعتی ایران (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101128860


شماره ثبت:
67939
تعداد بازدید:
12
تأسیس:
1366/8/25
آدرس:
استان تهران - شهرستان تهران - بخش مركزي - شهر تهران-محله ونك-بزرگراه كردستان-خيابان زاينده رود غربي-پلاك 3-طبقه همكف- 1991634413

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای بابک جهان آرا 13056566
سید پیمان هاشمی خبیر 13076570
آقای عباسعلی بیگوند 13336040
آقای مسعود مددی 13358311
آقای مجید محمدبیگی 13495344
آقای حسن بوربور 13495344
آقای هادی افشاری 13495356
آقای سید رضا فیض بخش بازرگانی 14247152
محمدرضا نیک نیروئی 14247152

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13054071
آگهی تغییرات شرکت پروژه‌های صنعتی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۹۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۲۸۸۶۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای اصلی هیأت مدیره بشرح ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند: شرکت گروه مدیریت و مشاور رهاورد تدبیر به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۶۴۶۰۰ شرکت گروه طرح و ساخت رهاورد دانش به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۵۵۵۱۴ شرکت گروه مدیریت و سرمایه زاو به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۵۵۶۱۱ پ۹۵۰۷۱۳۲۹۷۱۵۲۴۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13056566
آگهی تغییرات شرکت پروژه‌های صنعتی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۹۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۲۸۸۶۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه مدیریت و سرمایه زاو به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۵۵۶۱۱ به نمایندگی آقای مجید محمد بیگی به کد ملی ۰۰۷۱۴۲۹۶۰۳ به سمت رئیس هیأت مدیره شرکت گروه مدیریت و مشاور رهاورد تدبیر به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۶۴۶۰۰ به نمایندگی آقای بابک جهان آرا به کد ملی ۰۹۴۲۸۶۴۶۳۸ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره شرکت گروه طرح و ساخت رهاورد دانش به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۵۵۵۱۴ به نمایندگی آقای هادی افشاری به کدملی ۱۲۶۲۰۶۴۶۵۱ به سمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیة اسناد تعهدآورشرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره یا نائب رئیس هیأت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیأت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. همچنین مکاتبات و نامه‌های اداری شرکت با امضای مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۷۱۴۷۶۷۷۴۱۷۰۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13076570
آگهی تغییرات شرکت پروژه‌های صنعتی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۹۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۲۸۸۶۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدپیمان هاشمی خبیر به کدملی ۲۷۴۰۲۰۹۷۳۸ به سمت بازرس اصلی و آقای عباسعلی بیگوند به کد ملی ۳۳۵۸۷۹۱۰۷۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی نتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۵۰۷۲۶۶۴۱۶۲۷۱۴۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13103208
آگهی تغییرات شرکت پروژه‌های صنعتی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۹۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۲۸۸۶۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرسمیدان شیخ بهایی، خیابان ونک، پلاک ۸۳، طبقه اول کد پستی ۱۹۹۴۸۱۳۱۵۱ تغییر یافت. پ۹۵۰۸۱۰۵۳۷۷۴۷۸۳۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13126779
آگهی تغییرات شرکت پروژه‌های صنعتی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۹۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۲۸۸۶۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسة حسابرسی وانیا نیک تدبیر شناسة ملی ۱۰۳۲۰۷۲۱۸۶۲ به سمت بازرس اصلی و آقای عباسعلی بیگوند به کدملی ۳۳۵۸۷۹۱۰۷۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۵۰۸۲۴۳۶۹۱۵۵۲۷۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13149129
آگهی تغییرات شرکت پروژه‌های صنعتی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۹۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۲۸۸۶۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران، خیابان پاسداران، انتهای بوستان سوم، نبش خیابان امیرابراهیمی، پلاک ۸، طبقه دوم کدپستی ۱۶۶۴۶۶۶۵۵۱ تغییر یافت. پ۹۵۰۹۰۳۳۰۳۷۷۴۸۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13336040
آگهی تغییرات شرکت پروژه‌های صنعتی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۹۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۲۸۸۶۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۴/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد، جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه وانیا نیک تدبیر به شماره ملی ۱۰۳۲۰۷۲۱۸۶۲ به عنوان بازرس اصلی، آقای عباسعلی بیگوند به شماره ملی ۳۳۵۸۷۹۱۰۷۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۳ به تصویب رسید. پ۹۵۱۲۱۴۳۶۹۴۸۵۹۰۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13358311
آگهی تغییرات شرکت پروژه‌های صنعتی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۹۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۲۸۸۶۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجید محمدبیگی به کدملی ۰۰۷۱۴۲۹۶۰۳ نماینده شرکت گروه مدیریت و سرمایه زاو با شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۵۵۶۱۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مسعود مددی به کدملی ۰۰۶۶۲۰۰۵۶۳ نماینده شرکت گروه مدیریت و مشاور رهاورد تدبیر (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۶۴۶۰۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای هادی افشاری به کدملی ۱۲۶۲۰۶۴۶۵۱ نماینده شرکت گروه طرح و ساخت رهاورد دانش (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۵۵۵۱۴ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند کلیة اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره یا نایب رئیس هیأت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. همچنین مکاتبات و نامه‌های اداری شرکت با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۱۲۲۴۸۴۹۹۹۰۷۴۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13428487
آگهی تغییرات شرکت پروژه‌های صنعتی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۹۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۲۸۸۶۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی آریا بهروش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۱۳۷۸ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی اعتماد ارقام امین به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به۲۹ اسفند ۱۳۹۵ انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۲۲۴۵۹۵۴۳۳۱۲۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13480840
آگهی تغییرات شرکت پروژه‌های صنعتی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۹۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۲۸۸۶۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۰۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضای هیأت مدیره به پنج نفر تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ۹۶۰۳۳۰۳۵۶۱۴۴۴۶۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13495344
آگهی تغییرات شرکت پروژه‌های صنعتی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۹۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۲۸۸۶۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه مدیریت و مشاور رهاورد تدبیر با شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۶۴۶۰۰ با نمایندگی آقای مسعود مددی به شماره ملی ۰۰۶۶۲۰۰۵۶۳ شرکت گروه طرح و ساخت رهاورد دانش با شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۵۵۵۱۴ با نمایندگی آقای هادی افشاری به شماره ملی ۱۲۶۲۰۶۴۶۵۱ شرکت گروه مدیریت و سرمایه زاو با شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۵۵۶۱۱ با نمایندگی آقای مجید محمد بیگی به شماره ملی ۰۰۷۱۴۲۹۶۰۳ شرکت توسعه مدیریت شایان افق با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۹۳۵۳۳ با نمایندگی آقای حسن بور بور به شماره ملی ۰۰۴۲۷۱۷۷۵۲ و شرکت سیمان جنوب قشم با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۰۹۴۳۴ با نمایندگی آقای سید رضا فیض بخش بازرگانی به شماره ملی ۰۰۶۰۸۴۱۰۱۱ پ۹۶۰۴۱۲۱۶۹۲۵۷۴۵۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13495356
آگهی تغییرات شرکت پروژه‌های صنعتی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۹۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۲۸۸۶۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه مدیریت و سرمایه زاو با شناسة ملی ۱۴۰۰۶۰۵۵۶۱۱ با نمایندگی آقای مجید محمد بیگی به شماره ملی ۰۰۷۱۴۲۹۶۰۳ به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت گروه مدیریت و مشاور رهاورد تدبیر با شناسة ملی ۱۴۰۰۶۰۶۴۶۰۰ با نمایندگی آقای مسعود مددی به شماره ملی ۰۰۶۶۲۰۰۵۶۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، شرکت توسعه مدیریت شایان افق با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۹۳۵۳۳ با نمایندگی آقای حسن بور بور به شماره ملی ۰۰۴۲۷۱۷۷۵۲ به سمت عضو هیئت مدیره، شرکت سیمان جنوب قشم با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۰۹۴۳۴ با نمایندگی آقای سید رضا فیض بخش بازرگانی به شماره ملی ۰۰۶۰۸۴۱۰۱۱ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت گروه طرح و ساخت رهاورد دانش با شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۵۵۵۱۴ با نمایندگی آقای هادی افشاری به شماره ملی ۱۲۶۲۰۶۴۶۵۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیة اسناد تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. همچنین مکاتبات و نامه‌های اداری شرکت با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۴۱۲۱۹۴۵۳۸۱۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13665436
آگهی تغییرات شرکت پروژه‌های صنعتی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۹۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۲۸۸۶۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به آدرس: تهران، ونک، خیابان آفتاب، خیابان ونک، پلاک ۸۳، طبقه همکف کدپستی ۱۹۹۴۸۱۳۱۵۱ تغییر یافت. پ۹۶۰۷۲۶۱۱۹۲۸۷۱۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13807555
آگهی تغییرات شرکت پروژه‌های صنعتی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۹۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۲۸۸۶۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد، جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود وزیان شرکت منتهی به سال مالی ۱۳۹۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریا بهروش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۱۳۷۸ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اعتماد ارقام امین به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۵۳۰۳۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۶۱۰۱۹۲۶۴۸۹۵۸۳۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13970906
آگهی تغییرات شرکت پروژه‌های صنعتی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۹۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۲۸۸۶۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۰۹/۱۳۹۶ و مجوز شماره۳۲۳۷۳ , ۱۲۲ مورخه ۰۷/۱۲/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی با نام از طریق مطالبات حال شده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ۹۷۰۱۲۰۴۷۰۳۵۰۷۴۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14112525
آگهی تغییرات شرکت پروژه‌های صنعتی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۹۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۲۸۸۶۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید مشتمل بر۳۰ ماده و ۱۲ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی شد پ۹۷۰۴۱۷۱۱۳۱۱۷۲۷۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14247152
آگهی تغییرات شرکت پروژه‌های صنعتی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۹۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۲۸۸۶۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدرضا نیک نیروئی به شماره ملی ۰۰۴۶۱۲۴۱۷۹ به نمایندگی از شرکت سیمان جنوب قشم به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۰۹۴۳۴ به سمت عضو هیئت مدیره و سیدرضا فیض بخش بازرگانی به شماره ملی ۰۰۶۰۸۴۱۰۱۱ به نمایندگی از شرکت گروه طرح و ساخت رهاورد دانش به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۵۵۵۱۴ به سمت عضو هیئت مدیره و سیدرضا فیض بخش بازرگانی به شماره ملی ۰۰۶۰۸۴۱۰۱۱ به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند کلیة اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیأت مدیره یا نایب رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضای هیأت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. همچنین مکاتبات و نامه‌های اداری شرکت با امضای مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۷۰۷۱۵۴۲۷۵۶۰۱۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه