تولید سموم علف کش

شرکت تولید سموم علف کش (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101117032
تهران خ شريعتي خ وحيد دستگردي (ظفر) روبروي باك پارسيان پ 49قديم و 41 جديد ط2 1911846811
18
افراد
21
آگهی‌ها
66738
شماره ثبت
1366/5/21
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 683959
آگهی تصمیمات شرکت تولید سموم علف کشسهامی عام به شماره ثبت۶۶۷۳۸و شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۱۷۰۳۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آریا بهروش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۱۳۷۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت بازرگانی نیک نفت به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۸۰۸۲۶ شرکت سرمایه گذاری توسعه و گسترش پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۳۲۶۴ شرکت بسته بندی پارس به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۲۷۷۸۰ شرکت سرمایه گذاری تالار ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۵۳۱۵۷ شرکت توسعه و گسترش صنایع بسته بندی فلزی پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۲۱۷۷ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و شرکت تولیدی و صنعتی کابل افشان ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۸۵۳۴ شرکت نور پلاست پیام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۱۵۶۴ بسمت اعضای علی البدل هیئت مدیره پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۷۳۲۲۰۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 743512
آگهی تغییرات شرکت تولید سموم علف کشسهامی عام به شماره ثبت ۶۶۷۳۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۱۷۰۳۲
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۷/۹۱ زین العابدین ایمانلو به کدملی ۲۸۰۰۴۴۴۶۲۲ به نمایندگی شرکت صنایع بسته بندی فلزی پارس (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۲۱۷۷ و سهیل صدیق به کدملی ۴۱۳۲۴۴۸۸۸۶ به نمایندگی از طرف شرکت بسته بندی پارس (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۲۷۷۸۰ و موسی الرضا یحیی زاده به کدملی ۰۷۹۳۹۶۲۵۳۶ به نمایندگی شرکت بازرگانی نیک نفت به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۸۰۸۲۶ و حمیدرضا رسول اف به کدملی ۲۵۷۰۰۸۸۵۱۱ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری تالار ایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۵۳۱۵۷ و فرزاد حافظی بختیاری به کدملی ۶۳۳۹۶۷۶۶۱۸ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری توسعه و گسترش پارس (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۳۲۶۴ به سمت اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند که حمیدرضا رسول اف بسمت رئیس هیئت مدیره و زین العابدین ایمانلو بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و فرزاد حافظی بختیاری بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا در غیاب ایشان با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل به شرح پیوست مورد تصویب قرار گرفت. کلیه مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره معتبر است. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۴۳۲۷۱۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1138848
آگهی تغییرات شرکت تولیدی سموم علف کش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۶۷۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۱۷۰۳۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدرضا ایزدی یار به شماره ملی ۰۰۳۹۱۴۸۹۶۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تالار ایرانیان به ش. م ۱۰۱۰۳۳۵۳۱۵۷ بعنوان رئیس هیئت مدیره. مجید رضایی به شماره ملی ۴۳۲۲۶۳۳۷۱۴ به نمایندگی از شرکت نور پلاست پیام به ش. م ۱۰۱۰۰۷۲۱۵۶۴ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره نوید احمدی به شماره ملی ۳۲۵۱۲۰۳۴۴۴ به نمایندگی از شرکت صنایع بسته بندی فلزی پارس به ش. م ۱۰۱۰۰۴۱۲۱۷۷ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب ایشان با امضا رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است کلیه مکاتبات عادی و اداری با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهدبود. پ۱۶۸۶۱۶۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1175826
آگهی تغییرات شرکت تولیدی سموم علف کش سهامی عام به شماره ثبت ۶۶۷۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۱۷۰۳۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۵/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مجید رضایی به شماره ملی ۴۳۲۲۶۳۳۷۱۴ به نمایندگی از شرکت نورپلاست پیام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۱۵۶۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و نوید احمدی به شماره ملی ۳۲۵۱۲۰۳۴۴۴ به نمایندگی از شرکت صنایع بسته بندی فلزی پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۲۱۷۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و اکبر تشکری نیا به شماره ملی ۰۳۸۱۱۵۲۵۶۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه و گسترش پارس به شناسه ملی ۱۰۱۲۶۱۳۲۶۴ به سمت عضو هیئت مدیره و رومینا داودیان به شماره ملی ۰۰۱۲۵۳۸۵۲۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تالار ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۵۳۱۵۷ به سمت عضو هیئت مدیره و علی سلیمی وربن به شماره ملی ۶۳۱۹۷۸۲۷۳۰ به نمایندگی از شرکت بسته بندی پارس به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۲۷۷۸۰ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته و قراردادها با امضا ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره (به غیر از نایب رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. کلیه مکاتبات عادی و اداری با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهدبود. پ۱۷۰۰۴۰۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1271625
آگهی تغییرات شرکت تولید سموم علف کش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۶۷۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۱۷۰۳۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۰۸/۰۷/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران به خیابان شریعتی خیابان وحید دستگردی (ظفر) پلاک۴۳ طبقه چهارم کدپستی۱۹۱۱۸۴۷۱۱۱ منتقل گردید تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ۱۷۴۶۰۹۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1407592
آگهی تغییرات شرکت تولید سموم علف کش شرکت سهامی عام شماره ثبت ۶۶۷۳۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۱۷۰۳۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای مهدی شریفی دارای کد ملی ۰۰۷۳۰۲۰۸۹۳ به نمایندگی از شرکت نورپلاست پیام (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۱۵۶۴ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای اکبر تشکری نیا به کد ملی ۰۳۸۱۱۵۲۵۶۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای نوید احمدی به کد ملی ۳۲۵۱۲۰۳۴۴۴ بسمت عضو هیئت مدیره برای باقی مانده مدت تصدی انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته و قراردادها با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و یا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است. کلیه مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۱۸۰۵۷۹۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1675498
آگهی تغییرات شرکت تولید سموم علف کش سهامی عام به شماره ثبت ۶۶۷۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۱۷۰۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۱۳۹۲ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی ارکان سیستم به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۰۰۵۴ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. شرکت نور پلاست پیام دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۱۵۶۴ و شرکت سرمایه گذاری توسعه و گسترش پارس به ش م ۱۰۱۰۲۶۱۳۲۶۴و شرکت بسته بندی پارس دارای شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۲۷۷۸۰و شرکت سرمایه گذاری تالار ایرانیان دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۵۳۱۵۷و شرکت توسعه و گسترش صنایع بسته بندی فلزی پارس دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۲۱۷۷ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و شرکت تولیدی وصنعتی کابل افشان ایران دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۸۵۳۴ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۸۰۳۹۱۹۳۳۲۸۷۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1675500
آگهی تغییرات شرکت تولید سموم علف کش سهامی عام به شماره ثبت ۶۶۷۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۱۷۰۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۱۳۹۱ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به سمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی آریا بهروش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۱۳۷۸ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۸۰۳۶۸۸۱۷۲۱۹۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1735502
آگهی تغییرات شرکت تولید سموم علف کش سهامی عام به شماره ثبت ۶۶۷۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۱۷۰۳۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای آرمان سنگین آبادی دارای کد ملی ۳۸۰۱۸۵۸۴۳۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تالار ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۵۳۱۵۷ آقای آرمان سنگین آبادی دارای کد ملی ۳۸۰۱۸۵۸۴۳۱ به خانم رومینا داودیان کد ملی ۰۰۱۲۵۳۸۵۲۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مهدی شریفی کد ملی۰۰۷۳۰۲۰۸۹۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای اکبر تشکری نیا کد ملی ۰۳۸۱۱۵۲۵۶۱ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره و آقای نوید احمدی کد ملی ۳۲۵۱۲۰۳۴۴۴ به سمت عضو هیأت مدیره و آقای علی سلیمی وربن کد ملی ۶۳۱۹۷۸۲۷۳۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و برات و قراردادها با امضای ثابت رئیس هیأت مدیره با مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیأت مدیره با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیأت مدیره با امضاء ثابت نایب رئیس هیأت مدیره با مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیأت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضاء یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۳۰۹۲۵۶۱۳۲۷۹۳۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9818378
آگهی تصمیمات شرکت تولید سموم علف کش سهامی عام ثبت شده بشماره ۶۶۷۳۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۱۷۰۳۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۵/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهروش بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند شرکت سرمایه گذاری توسعه و گسترش پارس شرکت تولیدی و صنعتی کابل افشان ایران شرکت نورپلاست پیام شرکت بسته بندی پارس و شرکت بازرگانی نیک نفت بسمت اعضای اصلی و شرکت سرمایه گذاری آزمایش و شرکت صنایع جوشکاب یزد بسمت اعضای علی البدل انتخاب شدند. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۴/۸۹ زین العابدین ایمانلو بنمایندگی از شرکت نورپلاست پیام بسمت رئیس هیئت مدیره و سهیل صدیق بنمایندگی از شرکت بسته بندی پارس بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حمیدرضا رسول اف بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه و گسترش پارس بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و علی محمد بداغی بنمایندگی از شرکت تولیدی و صنعتی کابل افشان ایران و موسی الرضا یحیی زاده بنمایندگی از شرکت بازرگانی نیک نفت بسمت اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه و اوراق تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء ثابت مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. و اختیارات مدیرعامل در ۱۷ بند به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10128816
آگهی تصمیمات شرکت تولید سموم علف کش سهامی عام به شماره ثبت ۶۶۷۳۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۱۷۰۳۲
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۱۰/۹۱ واصل گردید: موسی الرضا یحیی زاده به ش ملی ۰۷۹۳۹۶۲۵۳۶ به عنوان نماینده شرکت نورپلاست پیام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۱۵۶۴ به سمت عضو هیئت مدیره و علی سلیمی وربن به ش ملی ۶۳۱۹۷۸۲۷۳۰ به عنوان نماینده شرکت بسته بندی پارس به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۲۷۷۸۰ به سمت عضو هیئت مدیره و محمدرضا ایزدی یار به ش ملی ۰۰۳۹۱۴۸۹۶۳ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری تالار ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۵۳۱۵۷ به عنوان عضو هیئت مدیره و زین العابدین ایمانلو به ش ملی ۲۸۰۰۴۴۴۶۲۲ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا ایزدی به ش ملی ۰۰۳۹۱۴۸۹۶۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای باقی مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب ایشان با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10347354
آگهی تغییرات شرکت تولید سموم علف کش سهامی عام به شماره ثبت ۶۶۷۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۱۷۰۳۲
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۷/۹۱ زین العابدین ایمانلو به کدملی ۲۸۰۰۴۴۴۶۲۲ به نمایندگی شرکت صنایع بسته بندی فلزی پارس (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۲۱۷۷ و سهیل صدیق به کدملی ۴۱۳۲۴۴۸۸۸۶ به نمایندگی از طرف شرکت بسته بندی پارس (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۲۷۷۸۰ و موسی الرضا یحیی زاده به کدملی ۰۷۹۳۹۶۲۵۳۶ به نمایندگی شرکت بازرگانی نیک نفت به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۸۰۸۲۶ و حمیدرضا رسول اف به کدملی ۲۵۷۰۰۸۸۵۱۱ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری تالار ایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۵۳۱۵۷ و فرزاد حافظی بختیاری به کدملی ۶۳۳۹۶۷۶۶۱۸ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری توسعه و گسترش پارس (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۳۲۶۴ به سمت اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند که حمیدرضا رسول اف بسمت رئیس هیئت مدیره و زین العابدین ایمانلو بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و فرزاد حافظی بختیاری بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا در غیاب ایشان با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل به شرح پیوست مورد تصویب قرار گرفت. کلیه مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10782811
آگهی تصمیمات شرکت تولید سموم علف کش (سهامی عام) بشماره ثبت۶۶۷۳۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۱۷۰۳۲
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۲/۳/۹۱ فرزاد حافظی بختیاری به ش. ملی۶۳۳۹۶۷۶۶۱۸ به نمایندگی از شرکت تولیدی و صنعتی کابل افشان ایران به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10958439
آگهی تصمیمات شرکت تولید سموم علف کش سهامی عام ثبت شده به شماره ۶۶۷۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۱۷۰۳۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آریا بهروش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۱۳۷۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشاراطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12840518
آگهی تغییرات شرکت تولید سموم علف کش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۶۷۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۱۷۰۳۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت بسته بندی پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۷۹۵۵۳ به نمایندگی کامبیز کوثری دارای کد ملی ۰۰۵۴۳۴۴۸۸۳ و شرکت مدیریت تالار ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۵۳۱۵۷ به نمایندگی مجید رضائی دارای کد ملی ۴۳۲۲۶۳۳۷۱۴ و شرکت توسعه و گسترش صنایع بسته بندی فلزی پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۲۱۷۷ به نمایندگی کیوان رستم میری دارای کد ملی ۰۰۵۹۹۸۶۱۷۴ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. سایر اعضاء هیات مدیره شرکت در سمت خود ابقاء گردیدند. مهدی شریفی به شماره ملی ۰۰۷۳۰۲۰۸۹۳ بعنوان رئیس هیئت مدیره و احمد شمشکی به شماره ملی ۰۴۵۳۲۲۹۹۵۶ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و کامبیز کوثری به شماره ملی ۰۰۵۴۳۴۴۸۸۳ بعنوان عضو هیئت مدیره و مجید رضائی به شماره ملی ۴۳۲۲۶۳۳۷۱۴ بعنوان عضو هیئت مدیره وکیوان رستم میری به شماره ملی ۰۰۵۹۹۸۶۱۷۴ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء متفق دو نفر از سه نفر آقایان احمد شمشکی و کامبیز کوثری و کیوان رستم میری همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضاء یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۵۰۳۱۹۱۰۲۶۶۰۸۸۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13006963
آگهی تغییرات شرکت تولید سموم علف کش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۶۷۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۱۷۰۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت توسعه و گسترش اندیشه پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۳۲۶۴ شرکت توسعه و گسترش صنایع بسته بندی فلزی پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۲۱۷۷ شرکت گسترش صنایع پیام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۸۴۴۲ شرکت مدیریت تالار ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۵۳۱۵۷ شرکت نورپلاست پیام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۱۵۶۴ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخال گردیدند. موسسه حسابرسی ارکان سیستم به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۰۰۵۴ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۹۹۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۵۰۶۱۶۴۶۷۲۹۰۶۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13068211
آگهی تغییرات شرکت تولید سموم علف کش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۶۷۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۱۷۰۳۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای کیوان رستم میری دارای کدملی ۰۰۵۹۹۸۶۱۷۴۴ به نمایندگی شرکت مدیریت تالار ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۵۳۱۵۷ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای مجید رضائی دارای کدملی ۴۳۲۲۶۳۳۷۱۴ به نمایندگی شرکت توسعه و گسترش صنایع بسته بندی فلزی پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۲۱۷۷ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای مهدی شریفی به شماره ملی ۰۰۷۳۰۲۰۸۹۳ به نمایندگی شرکت توسعه و گسترش اندیشه پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۳۲۶۴ بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای احمد شمشکی به شماره ملی ۰۴۵۳۲۲۹۹۵۶ با نمایندگی شرکت گسترش صنایع پیام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۸۴۴۲ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و آقای کامبیز کوثری به شماره ملی ۰۰۵۴۳۴۴۸۸۳ بنمایندگی شرکت نورپلاست پیام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۱۵۶۴ بعنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق دو نفر از سه نفر آقایان احمد شمشکی و کامبیز کوثری و مجید رضائی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضاء یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات هیأت مدیره در ۱۶ بند بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مراجع قضایی. معرفی نماینده حقوقی در سایر شرکت‌های گروه. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیگر پس از اخذ مجوز هیأت مدیره. تعهد ظهر نویسی و قبولی. عقد هر گونه قرارداد اجاره، چه شرکت موجر باشد و چه مستاجر و اقاله و فسخ آن‌ها و تقاضای تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستاجره. به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوق‌های دولتی و بانک‌ها و استرداد آنها. تحصیل تسهیلات از بانک‌ها و شرکت‌ها و موسسات رسمی و درخواست و اخذ هر نوع استقراض به هر مبلغ و به هر مدت و به میزان و سود کارمزد و یا هر گونه شرایطی که مقتضی باشد با رعایت مقررات ماده (۳) اساسنامه حاضر، استقراض به وسیله اوراق قرضه منوط به تصویب مجمع عمومی فوق العاده خواهد بود. رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن و لو کرارا. احداث هر گونه ساختمان مورد نیاز شرکت در قالب بودجه سالانه مصوب هیأت مدیره. تعیین خلاصه و میزان استعلاک‌ها با توجه به قوانین جاری کشور. تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت. تنظیم خلاصه صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت. پ۹۵۰۷۱۹۷۷۵۶۷۴۸۱۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13105795
آگهی تغییرات شرکت تولید سموم علف کش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۶۷۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۱۷۰۳۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمد شعله کردار به شماره ملی ۰۰۶۸۴۵۵۳۷۲ به عنوان نماینده شرکت مدیریت تالار ایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی۱۰۱۰۳۳۵۳۱۵۷ به عنوان عضو هیئت مدیره (بجای آقای کیوان رستم میری کد ملی ۰۰۵۹۹۸۶۱۷۴۴) انتخاب گردید. درنتیجه اعضای هیئت مدیره شرکت برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره بشرح ذیل می‌باشند: آقای محمد شعله کردار به شماره ملی ۰۰۶۸۴۵۵۳۷۲ به نمایندگی شرکت مدیریت تالار ایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی۱۰۱۰۳۳۵۳۱۵۷ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای مجید رضائی دارای کد ملی ۴۳۲۲۶۳۳۷۱۴ به نمایندگی شرکت توسعه و گسترش صنایع بسته بندی فلزی پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۲۱۷۷ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای مهدی شریفی به شماره ملی ۰۰۷۳۰۲۰۸۹۳ به نمایندگی شرکت توسعه و گسترش اندیشه پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۳۲۶۴ بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای احمد شمشکی به شماره ملی ۰۴۵۳۲۲۹۹۵۶ با نمایندگی شرکت گسترش صنایع پیام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۸۴۴۲ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و آقای کامبیز کوثری به شماره ملی ۰۰۵۴۳۴۴۸۸۳ بنمایندگی شرکت نورپلاست پیام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۱۵۶۴ بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق دو نفر از چهار نفر آقایان احمد شمشکی، کامبیز کوثری، مجید رضائی و محمد شعله کردار همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. - مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل شرکت همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضاء یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۵۰۸۱۱۷۶۷۵۰۱۲۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13269052
آگهی تغییرات شرکت تولید سموم علف کش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۶۷۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۱۷۰۳۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدشعله کردار به شماره ملی ۰۰۶۸۴۵۵۳۷۲ به نمایندگی از شرکت مدیریت تالار ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۵۳۱۵۷ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مجید رضائی دارای کدملی ۴۳۲۲۶۳۳۷۱۴ به نمایندگی از شرکت توسعه و گسترش صنایع بسته بندی فلزی پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۲۱۷۷ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای رامین علیشاه به شماره ملی ۰۰۴۱۳۵۰۳۵۹ به نمایندگی از شرکت توسعه و گسترش اندیشه پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۳۲۶۴ بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای احمد شمشکی به شماره ملی ۰۴۵۳۲۲۹۹۵۶ با نمایندگی از شرکت گسترش صنایع پیام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۸۴۴۲ بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای کامبیز کوثری به شماره ملی ۰۰۵۴۳۴۴۸۸۳ بنمایندگی از شرکت نورپلاست پیام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۱۵۶۴ بعنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضاء یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۵۱۱۰۳۹۲۵۳۹۴۲۶۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14103152
آگهی تغییرات شرکت تولید سموم علف کش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۶۷۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۱۷۰۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۷/۱۳۹۶ (نوبت دوم) تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسیدموسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۹۹۳ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سیاق نوین جهان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۶۱۴۸۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۷۰۴۱۱۳۷۲۵۶۶۳۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14197390
آگهی تغییرات شرکت تولید سموم علف کش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۶۷۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۱۷۰۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۹۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۹۹۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سیاق نوین جهان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۶۱۴۸۵ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. اعضاء هیات مدیره برای دو سال به شرح ذیل انتخاب شدند: شرکت توسعه و گسترش اندیشه پارس (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۳۲۶۴ شرکت گسترش صنایع کربن پیام (سهامی خاص) با شناسه ملی۱۰۱۰۳۸۱۵۴۹۲ شرکت مدیریت تالار ایرانیان (سهامی خاص) با شناسه ملی۱۰۱۰۳۳۵۳۱۵۷ شرکت کابل افشان ایران (سهامی خاص) با شناسه ملی ملی۱۰۱۰۰۹۳۸۵۳۴ موسسه فرهنگی پیام فردا با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۱۵۴۴ شرکت صنایع جوشکاب یزد (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۶۷۰۹۸ به عنوان عضو علی البدل پ۹۷۰۶۱۱۷۲۶۴۰۱۷۵۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک