تهیه و نشرفرهنگنامه کودکان و نوجوانان

شرکت تهیه و نشرفرهنگنامه کودکان و نوجوانان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101116980
تهران خ انقلاب خ ابوريحان خ شهيد وحيد نظري پ 31 ط 2 1315685573
8
افراد
5
آگهی‌ها
66733
شماره ثبت
1366/5/25
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13431454
آگهی تغییرات شرکت تهیه و نشرفرهنگنامه کودکان و نوجوانان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۶۷۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۱۶۹۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدعلیرضا میر فخرایی به شماره ملی ۰۰۴۱۱۲۵۵۶۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای محمد تقی عرفان پور به شماره ملی ۰۹۴۰۵۰۲۹۷۶ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای اکبر نعمتی به شماره ملی ۱۵۵۰۳۶۴۱۴۶ به سمت منشی هیئت مدیره، خانم نیرالسادات بهبهانی به شماره ملی ۰۰۴۱۵۲۳۲۴۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم شهناز خانلو به شماره ملی ۱۳۸۰۶۸۳۷۵۰ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد تعهدآور شرکت به امضای دو نفر از سه نفر اعضای هیئت مدیره (علیرضا میر فخرائی مدیرعامل و محمد تقی عرفان پور رئیس هیئت مدیره و نیرالسادات بهبهانی نایب رئیس هیئت مدیره) به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۲۲۵۶۰۸۶۷۵۵۵۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13431844
آگهی تغییرات شرکت تهیه و نشرفرهنگنامه کودکان و نوجوانان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۶۷۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۱۶۹۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علیرضا میرفخرایی به شماره ملی ۰۰۴۱۱۲۵۵۶۸ (عضو اصلی)، آقای محمد تقی عرفان پور به شماره ملی ۰۹۴۰۵۰۲۹۷۶ (عضو اصلی)، خانم نیر السادات بهبهانی به شماره ملی ۰۰۴۱۵۲۳۲۴۵ (عضو اصلی)، آقای اکبر نعمتی به شماره ملی ۱۵۵۰۳۶۴۱۴۶ (عضو اصلی)، خانم شهناز خانلو به شماره ملی ۱۳۸۰۶۸۳۷۵۰ (عضو اصلی)، خانم سوگند مافی به شماره ملی ۰۰۴۰۵۲۸۰۸۱ (عضو علی البدل) و آقای علی اکبر محرابی به شماره ملی ۴۱۳۱۸۱۰۷۹۴ (عضو علی البدل). مؤسسه حسابرسی شراکت با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۲۴۰ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت با شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۶۰۲۲۵۶۹۰۷۹۳۵۶۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13691806
آگهی تغییرات شرکت تهیه و نشرفرهنگنامه کودکان و نوجوانان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۶۷۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۱۶۹۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار ااطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۵ بتصویب رسید. موسسۀ حسابرسی شراکت به شماره ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۲۴۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسۀ حسابرسی دایا رهیافت و همکاران به شماره ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند پ۹۶۰۸۱۳۸۸۲۴۴۲۳۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14405866
آگهی تغییرات شرکت تهیه و نشرفرهنگنامه کودکان و نوجوانان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۶۷۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۱۶۹۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه مالی و حساب سود و زیان شرکت مربوط به عملکرد منتهی به سال مالی ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ به تصویب رسید. آقایان علیرضا میرفخرایی به شماره ملی ۰۰۴۱۱۲۵۵۶۸، محمدتقی عرفانپور به شماره ملی ۰۹۴۰۵۰۲۹۷۶ و آقای اکبر نعمتی به شماره ملی ۱۵۵۰۳۶۴۱۴۶ و خانمها نیر السادات بهبهانی به شماره ملی ۰۰۴۱۵۲۳۲۴۵ و شهناز خانلو به شماره ملی ۱۳۸۰۶۸۳۷۵۰ به مدت دو سال به عنوان اعضاء اصلی و خانمها سوگند مافی به شماره ملی ۰۰۴۰۵۲۸۰۸۱ و سارا میرفخرایی به شماره ملی ۰۰۶۷۲۸۴۰۶۱ به عنوان اعضاء علی البدل برای مدت دوسال انتخاب شدند. موسسۀ حسابرسی شراکت (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۲۴۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسۀ حسابرسی دایا رهیافت و همکاران (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامۀ کثیرالانتشار انتخاب شد. پ۹۷۱۰۱۱۳۹۴۵۱۳۶۷۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14405885
آگهی تغییرات شرکت تهیه و نشرفرهنگنامه کودکان و نوجوانان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۶۷۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۱۶۹۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ علیرضا میرفخرایی به شماره ملی ۰۰۴۱۱۲۵۵۶۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره۲ محمدتقی عرفانپور به شماره ملی ۰۹۴۰۵۰۲۹۷۶ به سمت رئیس هیئت مدیره ۳ اکبر نعمتی به شماره ملی ۱۵۵۰۳۶۴۱۴۶ به سمت منشی و عضو هیئت مدیره ۴ نیر السادات بهبهانی به شماره ملی ۰۰۴۱۵۲۳۲۴۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۵ شهناز خانلو به شماره ملی ۱۳۸۰۶۸۳۷۵۰ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل (علیرضا میرفخرایی) به همراه یکی از دو امضاء اقای اکبر نعمتی و یا خانم نیر السادات بهبهانی، همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۷۱۰۱۱۴۶۰۹۵۹۲۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک