شرکت گروه صنعتی فلات کوهرنگ (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101115955


شماره ثبت:
66629
تعداد بازدید:
31
تأسیس:
1366/5/14
آدرس:
تهران شهرك غرب خيابان ايران زمين كوچه هفتم پلاك 3 1465884474

اشخاص

عنوان طبق آگهی
مرتضی شعبانی 609995
فرشید معینی شبستری 977290
آقای داود فداکار اصل 977290
آقای مرتضی آریافر 12926523
آقای پرویز معینی شبستری 12926523
آقای محمد شفقی 12926523
آقای حسین شفقی 12926523
آقای عباس تسبیحی 13583628
آقای امید رحیمی 13583628

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 580503
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی فلات کوهرنگ سهامی عام ثبت شده بشماره ۶۶۶۲۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۱۵۹۵۵

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱/۶/۹۰ ماده ۵۰ اساسنامه بشرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۶۰۳۱۴۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 609995
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی فلات کوهرنگسهامی عام به شماره ثبت ۶۶۶۲۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۱۵۹۵۵

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۱۳۷۸ به سمت بازرس اصلی و مرتضی شعبانی به کدملی ۲۶۹۰۳۰۸۰۲۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۹۹۲۸۹۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 615173
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی فلات کوهرنگ (سهامی عام) به شماره ثبت ۶۶۶۲۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۱۵۹۵۵

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ ۱/۸/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. مواردی از جمله ارائه خدمات و انجام آزمونهای مواد اولیه و مواد غذایی به اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس استاندارد ۱۷۰۲۵ISO/IEC به موضوع شرکت الحاق گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۹۷۶۰۷۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 640879
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی فلات کوهرنگسهامی عام به شماره ثبت ۶۶۶۲۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۱۵۹۵۵

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ۳۰/۸/۸۹ شرکت مزبور: موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش به شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۲۱۳۷۸ به سمت بازرس اصلی و آقای مرتضی شعبانی به کدملی۲۶۹۰۳۰۸۰۲۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۵۷۴۵۱۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 977290
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی فلات کوهرنگ سهامی عام ثبت شده بشماره ۶۶۶۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۱۵۹۵۵

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۱۰/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش به ش م ۱۰۱۰۰۶۲۱۳۷۸ بسمت بازرس اصلی و مرتضی شعبانی به ک م ۲۶۹۰۳۰۸۰۲۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حسین شفقی به ک م ۱۲۱۹۶۸۳۰۰۰ فرشید معینی شبستری به ک م ۰۰۵۲۸۲۷۴۴۵ محمد شفقی به ک م ۱۲۱۹۸۵۱۰۶۱ پرویز معینی شبستری به ک م ۰۰۴۵۵۹۰۰۷۹ داوود فداکاراصل به ک م ۰۰۶۷۵۴۸۱۵۶ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۱۰/۹۱ حسین شفقی مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره، فرشید معینی شبستری بسمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات قراردادها و عقوداسلامی با امضا ثابت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مرکز اصلی شرکت به تهران ضلع جنوبی کیلومتر ۱۸ و ۱۹ جاده مخصوص کرج نبش کارخانه آبفر خ لطیف جباری خ آذر ۴ پ ۳ ک پ ۱۳۸۹۱۴۳۴۵۴ انتقال یافت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۸۴۴۸۴۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10786147
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی فلات کوهرنگ سهامی عام ثبت شده بشماره ۶۶۶۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۱۵۹۵۵

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱/۶/۹۰ ماده ۵۰ اساسنامه بشرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12926523
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی فلات کوهرنگ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۶۶۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۱۵۹۵۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مرتضی آریافر به کدملی ۰۰۵۵۵۳۳۹۸۱ به نمایندگی از شرکت کشت و صنعت ارمغان پارسیان به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره آقای فرشید معینی شبستری به کدملی ۰۰۵۲۸۲۷۴۴۵ به سمت رئیس هیات مدیره آقای محمد شفقی به کدملی ۱۲۱۹۸۵۱۰۶۱ به نمایندگی از شرکت شفق رویان به سمت عضو هیات مدیره آقای پرویز معینی شبستری به کدملی ۰۰۴۵۵۹۰۰۷۹ به نمایندگی از شرکت سامان تجارت پرشیا به سمت عضو هیات مدیره آقای حسین شفقی به کدملی ۱۲۱۹۶۸۳۰۰۰ به سمت عضو هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد. پ۹۵۰۵۰۲۵۷۸۵۹۶۸۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12975862
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی فلات کوهرنگ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۶۶۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۱۵۹۵۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اختیارات هیات مدیره بند ۱۸ ماده ۵۰ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردد. پ۹۵۰۵۳۰۴۶۲۹۴۳۱۹۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12991822
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی فلات کوهرنگ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۶۶۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۱۵۹۵۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آدرس شرکت به: تهران، شهرک غرب، خیابان ایران زمین، کوچه هفتم، پلاک ۳ کدپستی ۱۴۶۵۸۸۴۴۷۴ تغییر یافت. پ۹۵۰۶۰۷۸۶۷۱۴۴۴۳۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13417916
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی فلات کوهرنگ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۶۶۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۱۵۹۵۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اختیارات هیئت مدیره (بند ۱۸ ماده ۵۰ اساسنامه) از مدیرعامل سلب گردید پ۹۶۰۲۱۷۸۶۱۴۷۱۲۱۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13583613
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی فلات کوهرنگ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۶۶۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۱۵۹۵۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۲۰۷۷۱/۱۲۲مورخ ۲۳/۰۲/۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال منقسم به۴۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام از طریق مطالبات حال شده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ۹۶۰۶۰۷۲۷۳۵۶۷۲۱۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13583628
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی فلات کوهرنگ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۶۶۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۱۵۹۵۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امید رحیمی به کدملی ۰۰۸۳۰۱۰۹۲۰ به سمت بازرس اصلی و آقای عباس تسبیحی به کدملی ۰۰۶۴۷۲۴۶۱۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ۹۶۰۶۰۷۷۰۹۶۲۵۵۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه