شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101108480


شماره ثبت:
65878
تعداد بازدید:
26
تأسیس:
1366/3/21
آدرس:
تهران خيابان شهيد بهشتي خيابان شهيد صابونچي خيابان شهيد مهماندوست شماره 30 1533674311

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای مهدی غلام زاده 1264082
آقای سید مهدی وفایی مقدم 1264082
احمد مشیریان 1406059
علی یزدانی ورزنه 1406059
محمد درخشان مبارکه 10143907
مالک رحتمی 10289057
محمدرضا فیاض بخش 10289057
احمد حیدری 10289057
آقای سید محمدحسن عیسی زاده 10289057
مهدی کوهی 10925230
میثم کریمی 13317990
آقای هوشنگ احمدپورسامانی 13317990
آقای مهدی رضایی 13317990
سعید ثناگو 13641851
آقای صادق طوبی 13641851
حمید رضا عازم 13641851
آقای کاوه دارابی 13641851
بهروز رحمتی 14195253
آقای سید چنگیز خضری 14195253
آقای سیدشمس الدین سیاسی راد 14195253

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 651840
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن کوثرسهامی عام به شماره ثبت ۶۵۸۷۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۰۸۴۸۰

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۲/۹۱ نام شرکت از شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن کوثر به شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر سهامی عام تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۹۵۳۸۲۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 734901
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر سهامی عام به شماره ثبت ۶۵۸۷۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۰۸۴۸۰

بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۳/۹۱ امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و اسناد بانکی و اعتباری با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت مدیره اختیارات خود را به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۱۴۸۹۳۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1017174
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر سهامی عام ثبت شده بشماره ۶۵۸۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۰۸۴۸۰

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۹/۹۱ سید مهدی وفایی مقدم به ک م ۴۲۵۰۴۸۱۹۵۶ به جای سید صادق نجابت به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و الکترونیک کوثر به ش م ۱۰۱۰۱۰۱۲۵۰۴ بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. پ۱۶۲۸۳۶۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1071071
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر سهامی عام ثبت شده بشماره ۶۵۸۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۰۸۴۸۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۲/۹۲ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۶۵۴۲۳۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1264082
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر سهامی عام به شماره ثبت ۶۵۸۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۰۸۴۸۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۹/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مالک رحمتی به کدملی ۱۵۵۲۱۵۹۱۸۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۱۹۰۳ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای هوشنگ احمدپورسامانی به کدملی ۴۶۲۲۸۶۶۸۲۱ به نمایندگی شرکت بازرگانی تحفه به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۵۷۶۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آقای مهدی غلام زاده به کدملی ۱۹۳۰۷۵۷۸۵۹ به نمایندگی سازمان اقتصادی کوثر فاقد شناسه ملی به سمت عضو هیئت مدیره آقای سید محمدحسن عیسی زاده به کدملی ۲۰۰۲۱۴۹۰۶۲ به نمایندگی شرکت صنایع غذایی نماد کوثر به شناسه ملی ۱۰۱۰۹۳۲۶۹۳ به سمت عضو هیئت مدیره آقای سید مهدی وفایی مقدم به کدملی ۴۲۵۰۴۸۱۹۵۶ به نمایندگی شرکت صنایع برق و الکترونیک کوثر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۲۵۰۴ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. بخشی از اختیارات هیئت مدیره بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. کلیه اوراق بهادار از جمله چک، سفته، بروات و اسناد بانکی و اعتباری با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و یا با امضا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. آدرس شرکت در واحد ثبتی تهران به: خیابان سهروردی شمالی خیابان هویزه شرقی پلاک ۴۸ کدپستی ۱۵۵۹۹۳۳۶۱۱ تغییر یافت. پ۱۷۴۶۸۵۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1406059
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۵۸۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۰۸۴۸۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمد مشیریان به کد ملی ۰۰۳۹۱۴۴۱۴۳ را به نمایندگی سازمان اقتصادی کوثر جهت عضویت در هیئت مدیره شرکت بجای آقای مهدی غلام زاده، آقای کاوه دارابی به کد ملی ۴۹۴۹۷۷۷۵۶۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۱۹۰۳ جهت عضویت در هیئت مدیره شرکت بجای آقای مالک رحمتی و آقای علی یزدانی ورزنه به کد ملی ۵۶۵۹۷۷۵۳۶۵ را به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع غذایی نماد کوثر (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۹۳۲۶۹۳ جهت عضویت در هیئت مدیره شرکت بجای آقای سید محمدحسن عیسی زاده برای باقی مانده دوره تصدی هیئت مدیره تعیین شدند. آقای احمد مشیریان به نمایندگی سازمان اقتصادی کوثر بسمت رئیس هیئت مدیره. آقای علی یزدانی ورزنه به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صنایع غذایی نماد کوثر بسمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای هوشنگ احمدپورسامانی به کد ملی ۴۶۲۲۸۶۶۸۲۱ به نمایندگی شرکت بازرگانی تحفه به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۵۷۶۵ بسمت مدیرعامل. آقای سید مهدی وفائی مقدم به کد ملی ۴۲۵۰۴۸۱۹۵۶ به نمایندگی شرکت صنایع برق و الکترونیک کوثر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۲۵۰۴ بسمت عضو هیئت مدیره. آقای کاوه دارابی به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر) بسمت عضو هیئت مدیره. پ۱۷۹۳۰۰۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1548430
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۵۸۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۰۸۴۸۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۲ شرکت مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی مفید راهبر۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به سمت بازرس قانونی برای یک سال انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. عضویت اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال تمدید گردید. پ۹۳۰۵۱۱۱۵۸۲۳۸۸۹۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1651415
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر سهامی عام به شماره ثبت ۶۵۸۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۰۸۴۸۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بخشی ازموضوع فعالیت شرکت (بند یک ماده ۳ آساسنامه) بدین شرح اصلاح شد: سرمایه گذاری و مشارکت در شرکتها، موسسات، مجتمع‌ها، طرحها و پروژه‌ها و عملیات زمین شناسی، اکتشاف و استخراج معادن، ایجاد واحدهای تولیدی به منظور فرآوری مواد مختلف معدنی و مصالح ساختمانی، تولید و فرآوری مواد اولیه، محصولات واسطه‌ای و محصولات نهائی وابسته به فعالیتهای فوق. سرمایه شرکت از مبلغ ۱۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۷۶٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال منقسم به ۱۷۶٫۰۰۰٫۰۰۰ سهم هزار ریالی بانام از محل مطالبات حال شده افزایش یافت وماده ۶ اساسنامه اصلاح گردید. ذیل ثبت از لحاظ افزایش درتاریخ فوق الذکر تکمیل امضا شد. پ۹۳۰۷۱۲۸۸۵۳۵۶۵۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9533435
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن کوثر سهامی عام بشماره ثبت ۶۵۸۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۰۸۴۸۰

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۶/۹/۸۹ سال مالی شرکت از اول دیماه هر سال شروع و در پایان آذرماه سال بعد به پایان می‌رسد و اولین سال مالی شرکت پس از تغییر سال مالی استثنائتا از ابتدای فروردین آغاز و روز آخر آذر ماه همان سال به پایان می‌رسد ماده ۶۴ اساسنامه اصلاح شد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10143907
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن کوثر سهامی عام ثبت شده به شماره۶۵۸۷۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۰۸۴۸۰

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۹/۸۹ محمد درخشان به کد ملی ۵۲۷۹۴۷۸۵۳۹ به نمایندگی از شرکت بازرگانی تحفه به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۵۷۶۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و مالک رحمتی به کد ملی ۱۵۵۲۱۵۹۱۸۳ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۱۹۰۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدرضا فیاض بخش به کد ملی ۰۰۴۳۲۰۴۱۰۴ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و الکترونیک کوثر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۲۵۰۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و مهدی کوهی به کد ملی ۰۰۵۰۵۲۹۳۸۲ به نمایندگی سازمان اقتصادی کوثر و سید محمدحسن عیسی زاده به کد ملی ۲۰۰۲۱۴۹۰۶۲ به نمایندگی از شرکت صنایع غذایی نماد کوثر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۲۶۹۳ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10214098
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن کوثرسهامی عام به شماره ثبت ۶۵۸۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۰۸۴۸۰

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۲/۹۱ نام شرکت از شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن کوثر به شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر سهامی عام تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10289057
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن کوثر سهامی عام ثبت شده بشماره ۶۵۸۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۰۸۴۸۰

طبق صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۲/۱۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۱۲/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره بقرار ذیل انتخاب گردیدند: احمد حیدری به کدملی ۳۸۰۰۸۶۳۴۳۱ به نمایندگی از شرکت بازرگانی تحفه به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۵۷۶۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و مالک رحمتی به کدملی ۱۵۵۲۱۵۹۱۸۳ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۱۹۰۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مهدی کوهی به کدملی ۰۰۵۰۵۲۲۹۳۸۲ بنمایندگی از سازمان اقتصادی کوثر به سمت عضو هیات مدیره و سید محمدحسن عیسی زاده به کدملی ۲۰۰۲۱۴۹۰۶۲ بنمایندگی از شرکت صنایع غذایی نماد کوثر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۲۶۹۳ بسمت عضو هیات مدیره و محمدرضا فیاض بخش به کدملی ۰۰۴۳۲۰۴۱۰۴ بنمایندگی از شرکت صنایع برق و الکترونیک به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۲۵۰۴ بسمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره تعیین گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10503866
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن کوثر سهامی عام ثبت شده به شماره۶۵۸۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۰۸۴۸۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۱۲/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۲/۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۹ بتصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار ایران جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10640842
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر سهامی عام به شماره ثبت ۶۵۸۷۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۰۸۴۸۰

بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۳/۹۱ امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و اسناد بانکی و اعتباری با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت مدیره اختیارات خود را به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10925230
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن کوثر سهامی خاص ثبت شده بشماره ۶۵۸۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۰۸۴۸۰

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۵/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۵/۹۰ واصل گردید: احمد حیدری به کد ملی ۳۸۰۰۸۶۳۴۳۱ به نمایندگی از شرکت بازرگانی تحفه به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۵۷۶۵ بسمت رئیس هیئت مدیره، مالک رحتمی به کد ملی ۱۵۵۲۱۵۹۱۸۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۱۹۰۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و مهدی کوهی به کد ملی ۰۰۵۰۵۲۹۳۸۲ به نمایندگی از سازمان اقتصادی کوثر و سید محمدحسن عیسی زاده به کد ملی ۱۰۰۲۱۴۹۰۶۲ به نمایندگی از شرکت صنایع غذایی نماد کوثر به شناسه ملی ۱۰۱۰۹۳۲۶۹۳ و محمدرضا فیاض بخش به کد ملی ۰۰۴۳۲۰۴۱۰۴ به نمایندگی از شرکت صنایع برق و الکترونیک به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۲۵۰۴ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12890512
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۵۸۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۰۸۴۸۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های رسمی شرکت تعیین گردید. پ۹۵۰۴۱۳۷۳۷۹۱۹۸۳۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13068030
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۵۸۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۰۸۴۸۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۴/۱۳۹۵ سرمایه شرکت از مبلغ ۱۷۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۳۲۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم ۳۲۳۰۰۰۰۰۰ به سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام از طریق مطالبات حال شده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ۹۵۰۷۱۹۶۰۱۴۴۹۷۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13098378
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۵۸۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۰۸۴۸۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی کوهی کد ملی ۰۰۵۰۲۹۳۸۲ به نمایندگی سازمان اقتصادی کوثر ۱۴۰۰۰۱۸۰۹۶۹ بجای آقای احمد مشیریان به سمت رئیس هیئت مدیره - آقای هوشنگ احمدپور سامانی ۴۶۲۲۸۶۶۸۲۱ به نمایندگی شرکت نفت و گاز کوثر به شناسه ملی۱۰۱۰۰۷۷۳۷۹۷ به سمت مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره - آقای میثم کریمی به کد ملی ۰۰۷۲۷۵۴۰۹۵ به نمایندگی موسسه خدمات مالی و حسابداری کوثر محاسب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۳۱۲۳ بجای آقای علی یزدانی ورزنه به سمت عضو هیئت مدیره - آقای مهدی رضایی به کد ملی ۳۸۳۸۳۵۴۲۴۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر به شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۰۲۳۴۶بجای آقای مهدی چقایی به سمت عضو هیئت مدیره - آقای کاوه دارابی به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۱۹۰۳ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند کلیه اسناد و آوراق بهادار و تعهد آور از قبیل چک، سفته، بروات، اسناد بانکی و اعتباری، قراردادها و عقود اسلامی، با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و یا با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۸۰۸۳۸۵۲۰۹۵۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13317990
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۵۸۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۰۸۴۸۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهدی کوهی کد ملی ۰۰۵۰۲۹۳۸۲ به نمایندگی سازمان اقتصادی کوثر ۱۴۰۰۰۱۸۰۹۶۹ به سمت رئیس هیئت مدیره حمید رضا عازم به شماره ملی ۴۲۸۴۶۹۱۷۳۲ به جای هوشنگ احمدپور سامانی ۴۶۲۲۸۶۶۸۲۱ به نمایندگی شرکت نفت و گاز کوثر به شناسه ملی۱۰۱۰۰۷۷۳۷۹۷ به سمت عضو هیئت مدیره میثم کریمی به کد ملی ۰۰۷۲۷۵۴۰۹۵ به نمایندگی موسسه خدمات مالی و حسابداری کوثر محاسب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۳۱۲۳ به سمت عضو هیئت مدیره سعید ثناگو به شماره ملی ۰۰۵۴۳۴۷۸۱۵ به جای مهدی رضایی به کد ملی ۳۸۳۸۳۵۴۲۴۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر به شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۰۲۳۴۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره کاوه دارابی به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۱۹۰۳ به سمت عضو هیئت مدیره و هوشنگ احمدپور سامانی به کد ملی ۴۶۲۲۸۶۶۸۲۱ خارج از هیئت مدیره به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، اسناد بانکی و اعتباری، قراردادها و عقود اسلامی، با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و یا با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۱۲۰۲۷۷۲۸۴۱۳۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13558411
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۵۸۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۰۸۴۸۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سازمان اقتصادی کوثر به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۵۲۸۱۴ و شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۱۹۰۳ و شرکت نفت و گاز کوثر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۷۳۷۹۷ و گروه سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۰۲۳۴۶ و موسسه خدمات مالی و حسابداری کوثر محاسب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۳۱۲۳ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ بعنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود وزیان شرکت منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۵ به تصویب رسید. روزنامه‌های کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۶۰۵۲۳۲۳۴۱۹۶۳۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13641851
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۵۸۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۰۸۴۸۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی کوهی به شماره ملی ۰۰۵۰۵۲۹۳۸۲ به نمایندگی سازمان اقتصادی کوثر به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۵۲۸۱۴ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای سعید ثناگو به شماره ملی ۰۰۵۴۳۴۷۸۱۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۰۲۳۴۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای حمیدرضا عازم به شماره ملی ۴۲۸۴۶۹۱۷۳۲به نمایندگی از شرکت نفت و گاز کوثر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۷۳۷۹۷ به سمت عضو هیئت مدیره آقای صادق طوبی به شماره ملی ۴۲۱۹۳۶۸۹۴۹ به نمایندگی از موسسه خدمات مالی و حسابداری کوثر محاسب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۳۱۲۳ به سمت عضو هیئت مدیره آقای کاوه دارابی به شماره ملی ۴۹۴۹۷۷۷۵۶۴به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۱۹۰۳ به سمت عضو هیئت مدیره آقای هوشنگ احمدپور سامانی به شماره ملی ۴۶۲۲۸۶۶۸۲۱ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، اسناد بانکی و اعتباری، قراردادها و عقود اسلامی، با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و یا با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۷۱۵۵۷۱۶۴۵۶۳۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14195253
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۵۸۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۰۸۴۸۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی کوهی به کد ملی ۰۰۵۰۵۲۹۳۸۲ از سازمان اقتصادی کوثر بسمت رئیس هیئت مدیره آقای بهروز رحمتی به کد ملی ۵۲۴۹۶۲۶۰۰۹ به نمایندگی از شرکت نفت و گاز کوثر (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۷۳۷۹۷ بسمت عضو هیئت مدیره آقای سیدشمس الدین سیاسی راد به کد ملی ۲۴۷۱۲۱۱۶۵۸ به نمایندگی از گروه سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۰۲۳۴۶ بسمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره آقای کاوه دارابی به کد ملی ۴۹۴۹۷۷۷۵۶۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۱۹۰۳ بسمت عضو هیئت مدیره آقای سیدچنگیز خضری به کد ملی ۴۳۲۲۱۲۱۶۱۶ بنمایندگی از شرکت خدمات بازرگانی تحفه به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۵۷۶۵ بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، اسناد بانکی و اعتباری، قراردادها و عقود اسلامی، با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۷۰۶۱۰۹۲۳۳۲۵۵۹۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14235368
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۵۸۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۰۸۴۸۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به سمت بازرس قانونی شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۷۰۷۰۷۱۷۷۶۷۰۵۷۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه