شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101097919


شماره ثبت:
64813
تعداد بازدید:
12
تأسیس:
1366/2/7
آدرس:
تهران نياوران خيابان كامرانيه نبش خيابان پيروز پلاك 2 1937956751

اشخاص

عنوان طبق آگهی
محسن گلزاریان 591044
رکن الدین جوادی ابحری 1079808
آقای سید مصطفی موسوی درچه‌ای 1079808
علیرضا غلامی 1079808
آقای سید محمود امام زاده 1586780
آقای عباس فریور 1586780
آقای غلامعلی کیانی 1586780
علیرضا علی احمدی 10746013
آقای امیرجعفری 10786253
سید ابوالحسن سیدخاموشی 12855375
آقای محمود صدیقی تنکابنی 13200691
بهزاد محمدی 14035331
آقای غلامرضا منوچهری 14373439
آقای کریم کریمی 14373439
آقای بهمن سروشی 14373439
آقای محمدرضا ایمانی 14373439

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 566069
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی و ساختمانی صنایع نفتسهامی خاص به شماره ثبت۶۴۸۱۳و شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۹۷۹۱۹

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۴/۹۰ غلامعلی کیانی به کدملی ۲۰۰۱۹۶۲۳۷۱ به جای مرتضی عزیزی به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۶۹۵۸ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی مدیران انتخاب گردیدند. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۳۳۱۵۶۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 591044
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی بین المللی توسعه فناوری فردا با مسئولیت محدود به شماره ثبت۲۰۲۲۰۴و شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۹۷۹۱۹

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۹/۱۱/۹۰ امیر جعفری به کدملی ۳۸۷۱۴۵۴۶۳۱ به سمت رئیس و عضو هیئت مدیره و متین جدلی به کدلی ۰۰۷۴۸۹۵۷۲۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و محسن گل زاریان به کدملی ۰۰۷۳۰۷۵۶۲۰ به سمت نایب رئیس و عضو هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند کلیه اسناد و مدارک و اوراق بهادار با امضا هریک از اعضا هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۷۱۱۳۵۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 921391
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت (سهامی خاص) بشماره ثبت۶۴۸۱۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۹۷۹۱۹

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۴/۴/۹۱ و تنفس مربوطه شرکت مزبور که در تاریخ۷/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۱۳۹۰ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی با ش. ملی۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری صندوق‌های بازنشستگی کارکنان صنعت نفت با ش. ملی۱۰۱۰۳۶۳۵۳۴۰۵، شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان با ش. ملی۱۰۱۰۲۸۸۶۹۵۸، شرکت هواپیمایی نفت ایران با ش. ملی۱۰۱۰۱۴۰۲۱۸۲، شرکت خدمات پشتیبانی صبا نفت با ش. ملی۱۰۱۰۲۳۸۰۴۱۶، شرکت پالایش نفت جی با ش. ملی۱۰۱۰۲۵۹۳۳۶۱، شرکت نفت سپاهان با ش. ملی۱۰۱۰۱۹۷۸۳۲۹. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۵۱۲۵۹۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1055990
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۴۸۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۷۹۱۹

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۴/۹۱ سید ابوالحسن سیدخاموشی به ش م ۰۰۴۱۵۷۴۴۰۰ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به ش م ۱۰۱۰۲۱۳۷۹۵۱ به عنوان رئیس هیئت مدیره و رکن الدین جوادی به ک م ۴۴۱۰۸۹۳۳۳۱۹ بنمایندگی از شرکت هواپیمایی نفت ایران به ش ملی ۱۰۱۰۱۴۰۲۱۸۲ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و غلامعلی کیانی به ش م ۲۰۰۱۹۶۲۳۷ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان به ش م ۱۰۱۰۲۸۸۶۹۵۸ و ابوالقاسم حبیبی خراسانی به ش م ۰۹۳۷۵۵۸۶۱۳ بنمایندگی از شرکت نفت سپاهان به ش م ۱۰۱۰۱۹۷۸۳۲۹ و محمدباقر سمیعی خوانساری به ش م ۱۲۲۹۵۴۰۲۱۰ بنمایندگی از شرکت پالایش نفت جی به ش م ۱۰۱۰۲۵۹۳۳۶۱ و بامداد متقی به ش م ۱۲۶۴۱۳۳۱۴ بنمایندگی از شرکت مهندسی و ساختمانی صبا نفت به ش م ۱۰۱۰۲۳۸۰۴۱۶ و سید مهدی قاسمی زاویه سادات به ش م ۰۰۶۷۵۹۷۹۰۴ بنمایندگی از شرکت خدمات پشتیبانی صبا نفت به ش م ۱۰۱۰۱۴۰۱۲۶۰ به عنوان اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و قراردادها با امضای رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود. امضا اسناد مکاتبات و سایر اوراق مربوط به امور مالی و جاری شرکت با مدیرعامل می‌باشد. پ۱۶۴۵۶۹۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1079808
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت سهامی خاص ثبت شده بشماره ۶۴۸۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۷۹۱۹

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۲/۹۲ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۷۹۵۱ و شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۶۹۵۸ و شرکت هواپیمایی نفت ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۰۲۱۸۲ و شرکت خدمات پشتیبانی صبا نفت به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۰۱۲۶۰و شرکت مهندسی و ساختمانی صبا نفت به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۸۰۴۱۶ به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و شرکت پالایش نفت جی به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۳۶۱ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۱۲/۹۱ سید ابوالحسن سیدخاموشی به کدملی ۰۰۴۱۵۷۴۴۰۰ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به سمت رئیس هیئت مدیره و رکن الدین جوادی ابهری به کدملی ۴۴۱۰۸۹۳۳۱۹ به نمایندگی شرکت هواپیمایی نفت ایران به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و غلامعلی کیانی به کدملی ۲۰۰۱۹۶۲۳۷۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان و عباس فریور به کدملی ۰۴۵۲۰۱۱۳۱۰ به نمایندگی شرکت مهندسی و ساختمانی صبا نفت و علیرضا غلامی به کدملی ۰۰۴۶۲۶۴۲۳۱ به نمایندگی شرکت خدمات پشتیبانی صبا نفت به سمت اعضاء اصلی و سید مصطفی موسوی درچه‌ای به کدملی ۱۱۴۰۶۲۰۴۵۲ به نمایندگی پالایش نفت جی به سمت عضو علی البدل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور ازجمله چک، سفته، برات با امضاء رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات مربوط به امور مالی و جاری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۶۵۷۴۱۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1189260
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۴۸۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۷۹۱۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۲۰/۵/۱۳۹۲ و مجوز شماره ۱۷۹۹۰/۴۱ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۲ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۶۳۲/۶۴۱/۷۴۶ ریال به مبلغ ۰۰۰/۹۶۰/۰۳۱/۰۲۱/۱ ریال منقسم به ۱۰۲۱۰۳۱۹۶۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی بانام افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ۱۷۱۱۰۷۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1196446
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۴۸۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۷۹۱۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۲ و اعلام تنفس‌های مربوطه و مجوز شماره ۱۶۵۶۳/۴۱ مورخ ۳۰/۶/۹۲ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بعنوان حسابرس و بازرس قانونی برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۱۱۰۷۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1236372
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۴۸۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۷۹۱۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید محمود امام زاده به کد ملی ۴۷۲۳۶۴۷۶۶۱ به عنوان نماینده هواپیمایی نفت ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۰۲۱۸۲ برای بقیه مدت تصدی، به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب گردیدند. پ۱۷۳۱۲۳۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1236373
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت سهامی خاص سهامی خاص به شماره ثبت ۶۴۸۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۷۹۱۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سید ابوالحسن سیدخاموشی کد ملی ۰۰۴۱۵۷۴۴۰۰ نماینده شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۷۹۵۱ به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای سید محمود امام زاده به کد ملی ۴۷۲۳۶۴۷۶۶۱ نماینده شرکت هواپیمایی نفت ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۰۲۱۸۲، به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای غلامعلی کیانی کد ملی ۲۰۰۱۹۶۲۳۷۱ نماینده شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۶۹۵۸ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای عباس فریور کد ملی ۰۴۵۲۰۱۱۳۱۰ نماینده شرکت مهندسی و ساختمانی صبا نفت (سهامی خاص) به شناسه ۱۰۱۰۲۳۸۰۴۱۶ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای علیرضا غلامی کد ملی ۰۰۴۶۲۶۴۲۳۱ نماینده شرکت خدمات پشتیبانی صبا نفت (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۰۱۲۶۰ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای سید مصطفی موسوی درچه‌ای کد ملی ۱۱۴۰۶۲۰۴۵۲ نماینده شرکت پالایش نفت جی (سهامی عام) به شناسه ۱۰۱۰۲۵۹۳۳۶۱ به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و قراردادها با امضاء رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. امضاء اسناد، مکاتبات و سایر اوراق مربوط به امور مالی و جاری شرکت با مدیرعامل می‌باشد. پ۱۷۳۱۲۳۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1340186
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۴۸۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۷۹۱۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۷/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. پ۱۷۶۹۲۲۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1586778
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۴۸۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۷۹۱۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۴/۱۳۹۳ و اجازه مجمع فوق العاده مورخ ۱۰/۲/۹۳ وتنفس مربوطه و مجوز شماره ۱۰۴۸۶/۴۱ مورخ ۴/۵/۹۳ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۹۶۰/۰۳۱/۰۲۱/۱ ریال به مبلغ ۰۰۰/۷۶۴/۰۴۱/۵۱۹/۲ ریال منقسم به ۷۶۴/۰۴۱/۵۱۹/۲ سهم ۱۰۰۰ ریالی بانام از طریق تجدید ارزیابی داراییهای ثابت افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ تکمیل امضاء گردیده است. پ۹۳۰۶۰۳۷۸۵۳۶۸۹۳۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1586780
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۴۸۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۷۹۱۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۲/۱۳۹۳ و مجوز شماره ۱۰۴۸۶/۴۱ مورخ ۴/۵/۹۳ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید ابوالحسن سید خاموشی به کد ملی ۰۰۴۱۵۷۴۴۰۰ نماینده شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۷۹۵۱ به عنوان رئیس هیأت مدیره، آقای سید محمود امام زاده به کد ملی ۴۷۲۳۶۴۷۶۶۱ نماینده شرکت هواپیمایی نفت ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۰۲۱۸۲ به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل، آقای غلامعلی کیانی به کد ملی ۲۰۰۱۹۶۲۳۷۱ نماینده شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۶۹۵۸ به عنوان عضو اصلی هیأت مدیره، آقای عباس فریور به کد ملی ۰۴۵۲۰۱۱۳۱۰ نماینده شرکت مهندسی و ساختمانی صبا نفت به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۸۰۴۱۶ به عنوان عضو اصلی هیأت مدیره، آقای محمد رضا ایمانی به کد ملی ۰۳۸۲۰۴۷۰۲۸ نماینده شرکت خدمات پشتیبانی صبا نفت به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۰۱۲۶۰ به عنوان عضو اصلی هیأت مدیره و آقای سید مصطفی موسوی درچه‌ای به کد ملی ۱۱۴۰۶۲۰۴۵۲ نماینده شرکت پالایش نفت جی به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۳۶۱ به عنوان عضو علی البدل هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و قراردادها با امضاء رئیس هیأت مدیره یا مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. امضاء اسناد، مکاتبات و سایر اوراق مربوط به امور مالی و جاری شرکت با مدیرعامل می‌باشد. پ۹۳۰۶۰۳۱۵۶۹۸۸۹۱۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1612677
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۴۸۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۷۹۱۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۰۵/۱۳۹۳ تنفس مربوطه و مجوز شماره ۱۲۳۹۱/۴۱ مورخ ۲۹/۵/۹۳ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال ۱۳۹۲ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای یک سال انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۶۲۳۹۵۸۹۹۶۷۲۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1652949
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۴۸۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۷۹۱۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۵/۱۳۹۳ و مجوز شماره ۱۴۳۲۶/۴۱ مورخ ۲۳/۶/۹۳ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید ابوالحسن سید خاموشی به کدملی ۰۰۴۱۵۷۴۴۰۰ نماینده شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۷۹۵۱ به عنوان رئیس هیأت مدیره، آقای سید محمود امام زاده به کدملی ۴۷۲۳۶۴۷۶۶۱ نماینده شرکت هواپیمایی نفت ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۰۲۱۸۲، به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل، آقای عباس فریور به کدملی ۰۴۵۲۰۱۱۳۱۰ نماینده شرکت مهندسی و ساختمانی صبا نفت به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۸۰۴۱۶به عنوان عضو اصلی هیأت مدیره، آقای کریم کریمی به کدملی ۴۸۶۹۴۱۵۸۸۷ نماینده شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۶۹۵۸ به عنوان عضو اصلی هیأت مدیره، آقای محمد رضا ایمانی به کدملی ۰۳۸۲۰۴۷۰۲۸ نماینده شرکت خدمات پشتیبانی صبا نفت به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۰۱۲۶۰ به عنوان عضو اصلی هیأت مدیره و آقای سید مصطفی موسوی درچه‌ای به کدملی ۱۱۴۰۶۲۰۴۵۲ نماینده شرکت پالایش نفت جی به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۳۶۱ به عنوان عضو علی البدل هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و قراردادها با امضاء رئیس هیأت مدیره یا مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. امضاء اسناد، مکاتبات و سایر اوراق مربوط به امور مالی و جاری شرکت با مدیرعامل می‌باشد. پ۹۳۰۷۱۴۸۰۰۷۴۷۸۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9937737
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۴۸۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۷۹۱۹

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۶/۴/۹۰ و تنفسهای مربوطه شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10036860
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی و ساختمانی صنایع نفتسهامی خاص به شماره ثبت۶۴۸۱۳و شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۹۷۹۱۹

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۴/۹۰ غلامعلی کیانی به کدملی ۲۰۰۱۹۶۲۳۷۱ به جای مرتضی عزیزی به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۶۹۵۸ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی مدیران انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10746013
آگهی تغییرات در شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۴۸۱۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۷۹۱۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۴/۸۹ علیرضا احمدی جشفقانی به کدملی ۵۶۵۹۰۸۹۷۸۱ بجای اصغر اسدی به عنوان نماینده شرکت نفت سپاهان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۸۳۲۹ جهت بقیه مدت تصدی تعیین شد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10749991
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت سهامی خاص ثبت شده به شماره ۶۴۸۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۷۹۱۹

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۷/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۳/۹/۸۹ واصل گردید: سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10786253
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی بین المللی توسعه فناوری فردا با مسئولیت محدود به شماره ثبت۲۰۲۲۰۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۹۷۹۱۹

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۹/۱۱/۹۰ امیر جعفری به کدملی ۳۸۷۱۴۵۴۶۳۱ به سمت رئیس و عضو هیئت مدیره و متین جدلی به کدلی ۰۰۷۴۸۹۵۷۲۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و محسن گل زاریان به کدملی ۰۰۷۳۰۷۵۶۲۰ به سمت نایب رئیس و عضو هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند کلیه اسناد و مدارک و اوراق بهادار با امضا هریک از اعضا هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10994494
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت (سهامی خاص) بشماره ثبت۶۴۸۱۳و شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۹۷۹۱۹

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۴/۴/۹۱ و تنفس مربوطه شرکت مزبور که در تاریخ۷/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۱۳۹۰ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی با ش. ملی۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری صندوق‌های بازنشستگی کارکنان صنعت نفت با ش. ملی۱۰۱۰۳۶۳۵۳۴۰۵، شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان با ش. ملی۱۰۱۰۲۸۸۶۹۵۸، شرکت هواپیمایی نفت ایران با ش. ملی۱۰۱۰۱۴۰۲۱۸۲، شرکت خدمات پشتیبانی صبا نفت با ش. ملی۱۰۱۰۲۳۸۰۴۱۶، شرکت پالایش نفت جی با ش. ملی۱۰۱۰۲۵۹۳۳۶۱، شرکت نفت سپاهان با ش. ملی۱۰۱۰۱۹۷۸۳۲۹. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12855375
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۴۸۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۷۹۱۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نمایندگان اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی عضو هیات مدیره بشرح زیر برای بقیه مدت عضویت درهیات مدیره تعیین سمت گردیدند. آقای سید ابوالحسن سید خاموشی کدملی ۰۰۴۱۵۷۴۴۰۰ نماینده شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه ۱۰۱۰۲۱۳۷۹۵۱ به عنوان رئیس هیات مدیره وآقای محمود صدیقی تنکابنی کدملی ۲۲۱۹۰۳۴۳۷۲ نماینده شرکت مهندسی و ساختمانی صبا نفت به شناسه ۱۰۱۰۲۳۸۰۴۱۶ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره وآقای بهزاد محمدی کدملی ۰۴۲۱۵۳۰۹۰۱ نماینده شرکت هواپیمایی نفت ایران به شناسه ۱۰۱۰۱۴۰۲۱۸۲، به عنوان عضو اصلی هیات مدیره و مدیرعامل وآقای محمد رضا ایمانی کدملی ۰۳۸۲۰۴۷۰۲۸ نماینده شرکت خدمات پشتیبانی صبا نفت به شناسه ۱۰۱۰۱۴۰۱۲۶۰ به عنوان عضو اصلی هیات مدیره وآقای کریم کریمی کدملی ۴۸۶۹۴۱۵۸۸۷ نماینده شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان به شناسه ۱۰۱۰۲۸۸۶۹۵۸ به عنوان عضو اصلی هیات مدیره انتخاب گردیدند امضای اسناد و اوراق تعهدآور شرکت، قراردادها، چک‌ها، بروات و سفته‌ها با امضای مدیرعامل و رئیس هیات مدیره با مهر شرکت، در غیاب رئیس هیأت مدیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضا با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره و یکی از اعضا با مهر شرکت، معتبر بوده و سایر اوراق تجارتی، مکاتبات اداری و غیره با امضای یکی از اعضای هیأت مدیره یا مدیرعامل خواهدبود. پ۹۵۰۳۲۶۳۸۴۱۷۲۶۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13034322
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۴۸۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۷۹۱۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۴ به تصویب رسید سازمان حسابرسی به شناسه ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس قانونی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۰۷۰۳۳۲۶۷۰۷۸۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13200691
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۸۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۷۹۱۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۰۸/۱۳۹۵ و باستناد مجوز به شماره۰۲/۰۹/۱۳۹۵ مورخ ۱۴۳۳۳ , ۱۲۲ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید. اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. اعلامیه تبدیل شرکت از سهامی خاص به سهامی عام مشتمل بر نکات زیر می‌باشد: نام شرکت: شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت شماره ثبت: ثبت شده به شماره ۶۴۸۱۳ در تهران دارای شناسه ملی به شماره ۱۰۱۰۱۰۹۷۹۱۹ موضوع شرکت و نوع فعالیت‌های آن مطابق آخرین اساسنامه مصوب مجمع عمومی فوق العاده: الف موضوع اصلی: انجام و ارائه خدمات بصورت پیمانکاری عمومی مدیریت پیمان و انجام کلیه فعالیت‌ها و عملیات مهندسی طراحی و اجرایی مربوط به پروژه‌های صنایع نفت (اعم از سطح الارض و تحت الارض) و صنایع دیگر از قبیل صنایع شیمیایی انرژی فولاد معدن تغذیه و سایر موارد مهندسی و صنعتی از جمله خطوط لوله تلمبه خانه واحدهای پالایشگاهی نفت گاز و پتروشیمی واحدهای نیروگاه‌ها انبارها خطوط انتقال نیرو و مخابرات مربوط به صنایع گوناگون اجرای پروژه‌های فنی مهندسی تاسیساتی نصب ماشین آلات ساختمانی و راه سازی مخزن سازی واحدهای تزریق آب و گاز و مواد شیمیایی دیگر تاسیسات ساحلی و دریایی در صنایع مختلف در داخل و خارج از کشور پیش راه اندازی راه اندازی تعمیر و نگهداری و بهره برداری از تاسیسات نفتی و صنعتی سرمایه گذاری در توسعه میادین و اکتشاف و تولید نفت و گاز ب موضوع فرعی: اقدام به هرگونه عملیات مجاز بازرگانی برای تامین مواد اولیه مصالح و ابزار و ماشین آلات لازم از داخل و یا خارج از کشور در محدوده و در اجرای اهداف فوق سرمایه گذاری تاسیس شرکت مشارکت و یا خرید سهام شرکت هایی که موضوع آنها یک یا تعدادی از عملیات فوق می‌باشد. مرکز اصلی و نشانی شعب و کدپستی: مرکز اصلی شرکت شهر تهران کامرانیه جنوبی نبش کوچه پیروز شماره ۲ کدپستی ۱۹۳۷۹۵۶۷۵۱ است. شرکت فاقد شعبه می‌باشد. مدت شرکت: فعالیت شرکت از تاریخ تاسیس به مدت نامحدود می‌باشد. سرمایه شرکت و مبلغ پرداخت شده: آخرین سرمایه ثبت شده شرکت مبلغ ۲۵۱۹۰۴۱۷۶۴۰۰۰ ریال معادل (دو هزار و پانصد و نوزده میلیارد و چهل و یک میلیون و هفتصد و شصت و چهار هزار ریال) است که به ۲۵۱۹۰۴۱۷۶۴سهم (دو میلیارد و پانصد و نوزده میلیون و چهل و یک هزار و هفتصد و شصت و چهار) سهم عادی یک هزار ریالی بانام تقسیم شده و تماما پرداخت گردیده است. سهام ممتاز: شرکت فاقد سهام ممتاز می‌باشد. هویت کامل رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت: شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۷۹۵۱ به نمایندگی آقای سید ابوالحسن سید خاموشی به شماره ملی ۰۰۴۱۵۷۴۴۰۰ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسی و ساختمانی صبا نفت به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۸۰۴۱۶ به نمایندگی آقای محمود صدیقی تنکابنی به شماره ملی ۲۲۱۹۰۳۴۳۷۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت هواپیمایی نفت ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۰۲۱۸۲ به نمایندگی آقای بهزاد محمدی به شماره ملی ۰۴۲۱۵۳۰۹۰۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۶۹۵۸ به نمایندگی آقای کریم کریمی به شماره ملی ۴۸۶۹۴۱۵۸۸۷ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت خدمات پشتیبانی صبا نفت به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۰۱۲۶۰ به نمایندگی آقای محمدرضا ایمانی به شماره ملی ۰۳۸۲۰۴۷۰۲۸ به سمت عضو هیئت مدیره شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی: در کلیه مجامع عمومی صاحبان سهام می‌تواند شخصا یا وکیل یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صرف نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی حضور به هم رسانند. هر سهامدار برای هر یک سهم فقط یک رای خواهد داشت. تبصره: در صورت نقل و انتقال سهام سهامدار جدید با ارائه یکی از مدارک زیر حق حضور در جلسه مجمع را خواهد داشت: اعلامیه خرید سهام گواهی نامه نقل وانتقال سهام و سپرده سهام اصل ورقه سهام تاییدیه سهامداری صادر شده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به صورت انفرادی و جمعی اخذ رای به صورت شفاهی مثلا با بلند کردن دست یا قیام به عنوان اعلام موافقت صورت می‌پذیرد. در صورتی که به تشخیص بازرس قانونی شرکت به دلیل ترکیب سهامداران حاضر در مجمع رای گیری به صورت شفاهی امکان پذیر نباشد. اخذ رای به صورت کتبی به عمل خواهد آمد. تبصره: اخذ رای در خصوص انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرس الزاما به صورت کتبی خواهد بود. مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه: وضع اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق قانون تجارت انجام می‌شود. به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته‌ها کنار گذاشته شود. مجمع عمومی فوق العاده شرکت به پیشنهاد هیئت مدیره می‌تواند رای انحلال شرکت بدهد. گزارش پیشنهادی هیئت مدیره باید شامل دلایل و عواملی باشد که اعضای هیئت مدیره به استناد آن پیشنهاد انحلال شرکت را ارائه نموده‌اند. این گزارش باید قبل از طرح در مجمع در اختیار بازرس شرکت قرار گرفته و با اظهار نظر بازرس به مجمع ارائه شود. تصمیم گیری در خصوص پیشنهاد هیئت مدیره بدون قرائت گزارش بازرس در مجمع امکان پذیر نمی‌باشد. مجمع عمومی فوق العاده با موضوع انحلال اختیاری شرکت با حضور حداقل ۷۵ درصد از دارندگان سهام رسمیت خواهد یافت. هر گاه شرکت طبق مندرجات ماده فوق منحل گردد تصفیه امور آن با متابعت از قوانین و مقرارت مربوطه به عمل خواهد آمد. مبلغ دیون شرکت: مجموع بدهی‌های کوتاه مدت و بلندمدت شرکت اصلی معادل ۲۷۷۴۰۷۱۲ میلیون ریال و بدهی‌های احتمالی بابت اسناد واگذاری جهت دریافت پیش پرداخت و تضمین حسن انجام کار و تعهدات و شرکت در مناقصات معادل ۲۱۶۱۹۹۸۳ میلیون ریال می‌باشد. روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت روزنامه اطلاعات است. اساسنامه شرکت و دو ترازنامه و حساب سود و زیان آن مربوط به دو سال قبل از اتخاذ تصمیم نسبت به تبدیل شرکت و همچنین صورت دارائی شرکت و اموال منقول و غیرمنقول آن در مرجع ثبت شرکتها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده می‌باشد. پ۹۵۰۹۳۰۲۱۹۸۱۹۲۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13338270
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۸۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۷۹۱۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و قراردادها با امضاء مشترک یکی از آقایان: بهزاد محمدی (مدیرعامل) یا سیدابوالحسن سیدخاموشی (رئیس هیئت مدیره) و یکی از آقایان محمود صدیقی تنکابنی (عضو هیئت مدیره)، کریم کریمی (عضو هیئت مدیره)، محمدرضا ایمانی (عضو هیئت مدیره)، سیدمصطفی موسوی درچه‌ای (مدیر امور حقوقی) و مهر شرکت معتبر می‌باشدسایر اوراق واسناد عادی و مکاتبات با امضای مدیرعامل ویا مدیران شرکت حسب اختیار تفویضی معتبر خواهد بود. پ۹۵۱۲۱۵۸۸۷۹۳۳۴۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13660667
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۸۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۷۹۱۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۷۹۵۱ و شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۶۹۵۸و شرکت هواپیمایی نفت ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۰۲۱۸۲و شرکت خدمات پشتیبانی صبا نفت به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۰۱۲۶۰ و شرکت مهندسی و ساختمانی صبا نفت به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۸۰۴۱۶ بعنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۷۲۴۱۹۷۵۶۰۲۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13684828
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۸۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۷۹۱۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۵به تصویب رسید - سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید - روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعین گردید. پ۹۶۰۸۰۹۶۶۷۴۹۵۱۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13738200
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۸۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۷۹۱۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - سید ابوالحسن سید خاموشی کدملی ۰۰۴۱۵۷۴۴۰۰ نماینده شرکت سرمایه گذاری اهداف به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۸۱۳ به عنوان رئیس هیات مدیره و محمود صدیقی تنکابنی کدملی ۲۱۹۰۳۴۳۷۲ نماینده شرکت مهندسی و ساختمانی صبا نفت به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۸۰۴۱۶ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و بهزاد محمدی کدملی ۰۴۲۱۵۳۰۹۰۱ نماینده شرکت هواپیمایی نفت ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۰۲۱۸۲ به عنوان عضو اصلی هیات مدیره و مدیرعامل و محمد رضا ایمانی کدملی ۰۳۸۲۰۴۷۰۲۸ نماینده شرکت خدمات پشتیبانی آتیه فرزانگان اهداف به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۰۱۲۶۰ به عنوان عضو اصلی هیات مدیره وکریم کریمی کدملی ۴۸۶۹۴۱۵۸۸۷ نماینده شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۶۹۵۸ به عنوان عضو اصلی هیات مدیره برای مابقی مدت تصدی هیات مدیره تعیین گردیدند. - کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و قراردادها با امضای مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. امضای اسناد، مکاتبات و سایر اوراق مربوط به امور مالی و جاری شرکت با مدیرعامل می‌باشد. پ۹۶۰۹۱۱۵۱۸۷۴۸۳۲۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13754933
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۸۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۷۹۱۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - صاحبان امضای اسناد و اوراق تعهد آو شرکت بشرح ذیل تعیین گردید: الف: کلیه اوراق و اسناد بهادار و قراردادها با امضاء مشترک یکی از آقایان: بهزاد محمدی (مدیرعامل) یا سید ابوالحسن سید خاموشی (رئیس هیئت مدیره) و یکی از آقایان محمود صدیقی تنکابنی (نائب رئیس هیئت مدیره)، کریم کریمی (عضو هیات مدیره)، محمد رضا ایمانی (عضو هیئت مدیره)، نادر شکری کرده مهینی (مدیرامور حقوفی و قراردادها) با مهر شرکت بدون سقف ریالی و ارزی معتبر می‌باشد. ب: امضاء حسابهای بانکی شرکت در سایت عسلویه با امضاء ثابت حمید رضا بهشتی (مسئول مالی عسلویه) و یکی از آقایان: ابراهیم دینی (رئیس کارگاه پروژه ۱۷و ۱۸)، حامد گودرز شیراز (مدیر کارگاه پروژه ۲۱ - ۲۰)، مهدی عاشوری (مدیر پشتیبانی) یا حسن شفیعی (معاون پشتیبانی و رئیس کمپ) با سقف برداشت ۳٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ معتبر می‌باشد. ج: امضاء حسابهای بانکی شرکت در سایت دهلران و پروژه NGL ۳۱۰۰ با امضاء ثابت امیر پور نصیر تراکمه (مسئول مالی سایت دهلران) و یکی از آقایان عبدالرضا ملکی دلارستاقی (مدیر سایت) یا مهدی ولایتی (مدیر پروژ ه NGL ۳۱۰۰) با سقف برداشت ۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۹۲۱۹۹۰۳۵۰۶۴۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14035331
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۸۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۷۹۱۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۱/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهمن سروشی به شماره ملی ۴۴۳۲۹۵۲۵۰۴ بجای آقای محمود صدیقی تنکابنی به عنوان نماینده شرکت مهندسی وساختمانی صبا نفت به شناسه ۱۰۱۰۲۳۸۰۴۱۶ برای باقیمانده دوره هیئت مدیره معرفی گردیدند. نمایندگان اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی عضو هیئت مدیره بشرح زیر برای بقیه مدت عضویت درهیئت مدیره تعیین سمت گردیدند. آقای سیدابوالحسن سیدخاموشی کدملی ۰۰۴۱۵۷۴۴۰۰ نماینده شرکت سرمایه گذاری اهداف به شناسه ۱۰۱۰۳۸۰۸۸۱۳به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای بهزاد محمدی کدملی ۰۴۲۱۵۳۰۹۰۱ نماینده شرکت هواپیمایی کارون به شناسه ۱۰۱۰۱۴۰۲۱۸۲، به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آقای بهمن سروشی کدملی ۴۴۳۲۹۵۲۵۰۴ نماینده شرکت مهندسی و ساختمانی صبا نفت به شناسه ۱۰۱۰۲۳۸۰۴۱۶ به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره آقای کریم کریمی کدملی ۴۸۶۹۴۱۵۸۸۷ نماینده شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان به شناسه ۱۰۱۰۲۸۸۶۹۵۸ به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره آقای محمد رضا ایمانی کدملی ۰۳۸۲۰۴۷۰۲۸ نماینده شرکت خدمات پشتیبانی آتیه فرزانگان اهداف به شناسه ۱۰۱۰۱۴۰۱۲۶۰ به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره ۲ امضاء کلیه اوراق واسناد بهادار و قراردادها مطابق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۶/۱۳۹۶ می‌باشد. ضمنا باتوجه به تغییر شخص حقیقی عضو هیئت مدیره امضاء آقای بهمن سروشی جایگزین امضاء آقای محمود صدیقی تنکابنی به عنوان نماینده شرکت مهندسی و ساختمانی صبا نفت گردید پ۹۷۰۲۲۹۴۳۰۸۷۷۴۹۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14180654
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۸۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۷۹۱۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۰۵/۱۳۹۷ و تنفسهای مربوطه تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، حساب سود و زیان سال ۹۶ به تصویب رسید - سازمان حسابرسی به شناسه ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای سال مالی ۱۳۹۷ انتخاب گردید - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۷۰۵۳۰۲۲۴۱۵۶۲۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14373439
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۸۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۷۹۱۹

آگهی تغییرات شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۸۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۷۹۱۹ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۹/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامرضا منوچهری اردستانی به شماره ملی ۱۱۸۹۲۹۶۸۱۰ بجای آقای بهزاد محمدی به عنوان نماینده شرکت هواپیمایی کارون به شناسه ۱۰۱۰۱۴۰۲۱۸۲ برای باقیمانده دوره هیأت مدیره معرفی گردید اعضای هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیأت مدیره به شرح ذیل تعیین سمت گردیدند. - آقای سید ابوالحسن سید خاموشی کد ملی ۰۰۴۱۵۷۴۴۰۰ نماینده شرکت سرمایه گذاری اهداف به شناسه ۱۰۱۰۳۸۰۸۸۱۳به عنوان رئیس هیأت مدیره - آقای غلامرضا منوچهری اردستانی کد ملی ۱۱۸۹۲۹۶۸۱۰ نماینده شرکت هواپیمایی کارون به شناسه ۱۰۱۰۱۴۰۲۱۸۲، به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره - آقای بهمن سروشی کد ملی ۴۴۳۲۹۵۲۵۰۴ نماینده شرکت مهندسی و ساختمانی صبا نفت به شناسه ۱۰۱۰۲۳۸۰۴۱۶ به عنوان عضو اصلی هیأت مدیره - آقای کریم کریمی کد ملی۴۸۶۹۴۱۵۸۸۷ نماینده شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان به شناسه ۱۰۱۰۲۸۸۶۹۵۸ به عنوان عضو اصلی هیأت مدیره - آقای محمد رضا ایمانی کد ملی ۰۳۸۲۰۴۷۰۲۸ نماینده شرکت خدمات پشتیبانی آتیه فرزانگان اهداف به شناسه ۱۰۱۰۱۴۰۱۲۶۰ به عنوان عضو اصلی هیأت مدیره - آقای غلامرضا منوچهری اردستانی کد ملی ۱۱۸۹۲۹۶۸۱۰ به عنوان مدیر عامل برای باقیمانده دوره هیأت مدیره انتخاب گردید. - امضاء کلیه اوراق واسناد بهادار و قراردادها مطابق صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۲۷/۰۶/۱۳۹۶و۱۹/۰۱/۱۳۹۷ می‌باشد. ضمنا باتوجه به تغییر شخص حقیقی عضو هیأت مدیره امضاء آقای غلامرضا منوچهری اردستانی جایگزین امضاء آقای بهزاد محمدی به عنوان نماینده شرکت هواپیمایی کارون گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه