شرکت سیمان خزر (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101094745


شماره ثبت:
64493
تعداد بازدید:
9
تأسیس:
1394/9/13
آدرس:
تهران خ استاد شهيد مطهري خ سليمان خاطر شماره 115طبقه سوم 1578713513

اشخاص

عنوان طبق آگهی
حمید اقبالیان 668679
داریوش بنی احمدی 970571
روزعلی نیک آبادی 970571
سیاوش عرب 1103088
منصور قدمی 1103088
تعیین گردیدد مهدی کریمی 1103088
منوچهر رئیسی 1548905
آقای علی محمد پارسایی جهرمی 1548905
آقای عبدالرضا شیخان 1548905
احمد مقصودی 10210823
مهدی اکبری یگانه 10488616
عبدالحمید صالحی 10800903
آرش حبیبی آزاد 10942721
سید هوشنگ خلفوندی 12673738
بیژن جواهری 12673738
آقای مجید باقری فرد 12773949
آقای مهدی رستمی نامیله 13197783
حسین ابراهیمی صدرآبادی 13197783
منصور نجفی 13197783
نیما خواجه مهمدی 13197783

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 604283
آگهی تصمیمات شرکت سیمان خزرسهامی عام به شماره ثبت ۶۴۴۹۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۴۷۴۵

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۴/۲/۹۱ مهدی اکبری یگانه به کدملی۰۰۴۳۲۱۱۵۷۷ به نمایندگی جدید شرکت سیمان سپاهان به شناسه ملی۱۰۲۶۰۲۵۹۱۴۰ به جای محمدرضا پیشرو به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۷۸۹۴۸۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 668679
آگهی تصمیمات شرکت سیمان خزرسهامی عام به شماره ثبت ۶۴۴۹۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۴۷۴۵

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۶/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی مدیریت ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه اروین ارقام پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سیمان فارس و خوزستان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵ به نمایندگی حمید اقبالیان به کدملی ۳۸۷۱۰۲۲۱۹۵ و شرکت سیمان فارس به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۵۱۱۵۵ به نمایندگی آرش حبیبی آزاد به کدملی ۰۰۵۶۳۹۳۷۴۱ و شرکت سیمان فارس نو به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۸۹۲۹ به نمایندگی احمد مقصودی به کدملی ۰۳۲۱۴۳۵۶۳۱ و شرکت سیمان خوزستان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۲۶۶۲ به نمایندگی مهدی اکبری یگانه به کدملی ۰۰۴۳۲۱۱۵۷۷ و شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۵۹۷ به نمایندگی منصور نجفی به کدملی ۳۸۷۱۵۲۸۳۸۳ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۳/۹۱ مهدی اکبری یگانه به سمت رئیس هیئت مدیره، منصور نجفی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، حمید اقبالیان به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح پیوست صورتجلسه مورد تصویب قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۳۸۷۰۱۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 939222
آگهی تغییرات شرکت سیمان خزر سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۴۹۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۹۴۷۴۵

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۵/۹/۹۱ منصور قدمی به ک م۰۰۴۱۶۷۲۰۷۰ بجای حمید اقبالیان بنمایندگی شرکت سهام عام سیمان فارس و خوزستان به ش م۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵ و روزعلی نیک آبادی به ک م۴۲۱۹۳۳۹۲۲۱ بجای آرش حبیبی آزاد بنمایندگی از شرکت سیمان فارس سهامی عام به ش م۱۰۸۶۱۰۵۱۱۵۵ و مهدی کریمی به ک م۰۵۶۹۶۷۵۷۹۰ بجای مهدی اکبری یگانه بنمایندگی شرکت سیمان خوزستان سهامی عام به ش م۱۰۱۰۱۲۲۶۶۲ بسمت اعضای هیئت مدیره تعیین و روزعلی نیک آبادی بسمت رئیس هیئت مدیره و منصور نجفی به ک م۳۸۷۱۵۲۸۳۸۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و احمد مقصودی به ک م۰۳۲۱۴۳۵۶۳۱ و مهدی کریمی بسمت اعضای هیئت مدیره و منصور قدمی بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و قراردادهای شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای۲ نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و سایر مکاتبات با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و اختیارات مدیرعامل بشرح پیوست صورتجلسه در۲۷ بند تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۸۲۳۲۰۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 970571
آگهی تصمیمات شرکت سیمان خزر سهامی عام به شماره ثبت۶۴۴۹۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۹۴۷۴۵

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۰/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۹/۱۰/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی بقرار ذیل انتخاب گردیدند: داریوش بنی احمدی با کدملی۰۶۵۱۶۵۸۴۵۴ به عنوان نماینده شرکت سیمان فارس نو با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۸۹۲۹ به سمت عضو هیئت مدیره روزعلی نیک آبادی با کدملی ۴۲۱۹۳۳۹۲۲۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و منصور نجفی با کدملی۳۷۸۱۵۲۸۳۸۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مهدی کریمی به کدملی۰۵۶۹۶۷۵۷۹۰ به سمت عضو هیئت مدیره و منصور قدمی با کدملی۰۰۴۱۶۷۲۰۷۰ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای ۲ نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. شرح وظایف مدیرعامل طبق صورتجلسه فوق تصویب گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۵۸۵۵۴۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1103088
آگهی تصمیمات شرکت سیمان خزر سهامی عام ثبت شده بشماره ۶۴۴۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۴۷۴۵

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۲/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۳/۹۲ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سیاوش عرب به ک م ۴۸۴۹۶۲۳۰۹۳ بعنوان نماینده شرکت سیمان فارس بجای روزعلی نیک آبادی به ک م ۴۲۱۹۳۳۹۲۲۱ برای مابقی دوره تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدد مهدی کریمی به ک م ۰۵۶۹۶۷۵۷۹۰ بعنوان رئیس هیئت مدیره منصور نجفی به ک م ۳۷۸۱۵۲۸۳۸۳ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره داریوش بنی احمدی به ک م ۰۶۵۱۶۵۸۴۵۴ بعنوان عضو هیئت مدیره سیاوش عرب به ک م ۴۸۴۹۶۲۳۰۹۳ بعنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند منصور قدمی به ک م ۰۰۴۱۶۷۲۰۷۰ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای باقی مدت تصدی انتخاب گردیدند امضاء کلیه اوراق و قراردادها و اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای ۲ نفر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است و شرح وظایف و حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه بتصویب رسید. پ۱۶۶۹۲۴۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1158598
آگهی تغییرات شرکت سیمان خزر سهامی خاص به شماره ثبت ۶۴۴۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۴۷۴۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی مدیریت ایران مشهود به ش م ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات نواندیشان به ش م ۱۰۱۰۰۲۰۰۵۲۴ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به پایان اسفند ۱۳۹۲ انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. پ۱۶۹۵۹۹۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1271245
آگهی تغییرات شرکت سیمان خزر شرکت سهامی عام به شماره ثبت۶۴۴۹۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۹۴۷۴۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۴/۶/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی حسینی قراچه بشماره ملی۶ ۹۷۹۴۹۲ ۶۴۸ بعنوان نماینده شرکت سیمان فارس به شناسه ملی۱۰۸۶۱۰۵۱۱۵۵ بجای آقای سیاوش عرب برای مابقی دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. مهدی کریمی، بعنوان رئیس هیئت مدیره و منصور نجفی، بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و داریوش بنی احمدی، بعنوان عضو هیئت مدیره. منصور قدمی، بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل، با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. سایر مکاتبات با امضاء مدیرعامل و با مهر شرکت صورت می‌پذیرد. اختیارات هیات مدیره بشرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. پ۱۷۵۰۵۴۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1408905
آگهی تغییرات شرکت سیمان خزر سهامی عام شماره ثبت ۶۴۴۹۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۴۷۴۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۰۴/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای منوچهر رئیسی بهشماره ملی۲۱۲۱۷۹۱۷۷۹ بعنوان نماینده شرکت سیمان فارس باش م۱۰۸۶۱۰۵۱۱۵۵ بجای آقای علی حسین قراچه برای مابقی دوره تصدی هیئت مدیره معرفی گردیدند. مهدی کریمی با کدملی۰۵۶۹۶۷۵۷۹۰ رئیس هیئت مدیره منصور نجفی با کدملی۳۷۸۱۵۲۸۳۸۳ نایب رئیس هیئت مدیره داریوش بنی احمدی با کدملی۰۶۵۱۶۵۸۴۵۴ عضو هیئت مدیره منوچهر رئیسی با کدملی۲۱۲۱۷۹۱۷۷۹ عضو هیئت مدیره منصور قدمی با کدملی۰۰۴۱۶۷۲۰۷۰ عضو هیئت مدیره و مدیرعامل کلیه اوراق بانکی , قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل , با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. سایر مکاتبات با امضاء مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. پ۱۸۰۶۸۲۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1510593
آگهی تغییرات شرکت سیمان خزر سهامی عام شماره ثبت ۶۴۴۹۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۴۷۴۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵ شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۸۹۲۹ شرکت سیمان فارس (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۵۱۱۵۵ شرکت سیمان خوزستان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۲۶۵۶۲ و شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۵۹۷ بعنوان اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی مدیریت ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اندیشمند تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۸۰۶۹ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۴۵۸۰۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1548905
آگهی تغییرات شرکت سیمان خزر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۴۴۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۴۷۴۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای منصور قدمی با کد ملی ۰۰۴۱۶۷۲۰۷۰ به نمایندگی از شرکت سیمان فارس وخوزستان ش م ۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل آقای منوچهر رئیسی با کد ملی ۲۱۲۱۷۹۱۷۷۹ به نمایندگی از شرکت سیمان فارس ش م ۱۰۸۶۱۰۵۱۱۵۵ به سمت عضو هیئت مدیره آقای بیژن جواهری با کد ملی ۰۰۵۰۹۴۳۸۰۴ به نمایندگی از شرکت سیمان فارس نو ش م ۱۰۱۰۱۲۵۸۹۲۹ به سمت عضو هیئت مدیره آقای عبدالرضا شیخان با کد ملی ۰۰۴۷۳۸۹۰۰۱به نمایندگی از شرکت سیمان خوزستان ش م ۱۰۱۰۱۲۲۶۵۶۲ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای علی محمد پارسایی جهرمی با کدملی ۲۴۷۰۶۸۷۶۳۲ به نمایندگی از شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر ش م ۱۰۱۰۱۷۸۸۵۹۷به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و درغیاب مدیرعامل، با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است. اختیارات هیأت مدیره بشرح مندرج در صورت جلسه به مدیرعامل تفویض گردید پ۹۳۰۵۱۱۸۸۱۲۴۶۸۵۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10056932
آگهی تصمیمات شرکت سیمان خزر (سهامی عام) بشماره ثبت۶۴۴۹۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۹۴۷۴۵

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۶/۴/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: عبدالمجید نیکنام جهرمی به نمایندگی از شرکت سیمان فارس و خوزستان به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و صمداله شکری گرمی به نمایندگی از شرکت سیمان فارس نو به سمت رئیس هیئت مدیره، محمدرضا مدرس نیا به نمایندگی ازشرکت سیمان فارس به سمت عضو هیئت مدیره و محمدرضا پیشرو به نمایندگی از شرکت سیمان سپاهان به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و منصور نجفی به نمایندگی از شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب و کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و درغیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره و مهرشرکت و سایر مکاتبات شرکت با امضا مدیرعامل و مهرشرکت معتبراست. اختیارات مدیرعامل به شرح پیوست صورتجلسه میباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10210823
آگهی تغییرات شرکت سیمان خزر سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۴۹۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۹۴۷۴۵

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۵/۹/۹۱ منصور قدمی به ک م۰۰۴۱۶۷۲۰۷۰ بجای حمید اقبالیان بنمایندگی شرکت سهام عام سیمان فارس و خوزستان به ش م۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵ و روزعلی نیک آبادی به ک م۴۲۱۹۳۳۹۲۲۱ بجای آرش حبیبی آزاد بنمایندگی از شرکت سیمان فارس سهامی عام به ش م۱۰۸۶۱۰۵۱۱۵۵ و مهدی کریمی به ک م۰۵۶۹۶۷۵۷۹۰ بجای مهدی اکبری یگانه بنمایندگی شرکت سیمان خوزستان سهامی عام به ش م۱۰۱۰۱۲۲۶۶۲ بسمت اعضای هیئت مدیره تعیین و روزعلی نیک آبادی بسمت رئیس هیئت مدیره و منصور نجفی به ک م۳۸۷۱۵۲۸۳۸۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و احمد مقصودی به ک م۰۳۲۱۴۳۵۶۳۱ و مهدی کریمی بسمت اعضای هیئت مدیره و منصور قدمی بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و قراردادهای شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای۲ نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و سایر مکاتبات با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و اختیارات مدیرعامل بشرح پیوست صورتجلسه در۲۷ بند تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10488616
آگهی تصمیمات شرکت سیمان خزرسهامی عام به شماره ثبت ۶۴۴۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۴۷۴۵

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۴/۲/۹۱ مهدی اکبری یگانه به کدملی۰۰۴۳۲۱۱۵۷۷ به نمایندگی جدید شرکت سیمان سپاهان به شناسه ملی۱۰۲۶۰۲۵۹۱۴۰ به جای محمدرضا پیشرو به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10800903
آگهی تصمیمات شرکت سیمان خزر سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۴۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۴۷۴۵

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۷/۹۰ حمید اقبالیان به ش ملی ۳۸۷۱۰۲۲۱۹۵ به نمایندگی از شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵ به جای عبدالمجید نیکنام جهرمی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و عبدالحمید صالحی به ش ملی ۲۵۷۱۵۷۰۹۴۳ به نمایندگی از شرکت سیمان فارس یه شناسه ملی ۱۰۸۳۱۰۵۱۶۵۵ به جای صمداله شکری گرمی به سمت رئیس هیئت مدیره و آرش حبیبی آزاد به ش ملی ۰۰۵۶۳۹۳۷۴۱ به نمایندگی از شرکت سیمان فارس نو به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۸۹۲۹ به جای محمدرضا مدرس نیا به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر است و سایر مکاتبات با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح پیوست صورتجلسه تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10833649
آگهی تصمیمات شرکت سیمان خزر (سهامی عام) بشماره ثبت۶۴۴۹۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۹۴۷۴۵

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده مورخ۱۹/۳/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۶/۴/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به سمت بازرس اصلی و محمدنبی داهی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و ابرار اقتصادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت۲ سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: شرکتهای: سیمان فارس و خوزستان و سیمان فارس نو و سیمان فارس و سیمان سپاهان و توسعه سرمایه و صنعت غدیر. اساسنامه جدیدی مشتمل بر۵۸ ماده و۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10942721
آگهی تصمیمات شرکت سیمان خزر سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۴۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۴۷۴۵

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۶/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی مدیریت ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه اروین ارقام پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سیمان فارس و خوزستان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵ به نمایندگی حمید اقبالیان به کدملی ۳۸۷۱۰۲۲۱۹۵ و شرکت سیمان فارس به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۵۱۱۵۵ به نمایندگی آرش حبیبی آزاد به کدملی ۰۰۵۶۳۹۳۷۴۱ و شرکت سیمان فارس نو به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۸۹۲۹ به نمایندگی احمد مقصودی به کدملی ۰۳۲۱۴۳۵۶۳۱ و شرکت سیمان خوزستان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۲۶۶۲ به نمایندگی مهدی اکبری یگانه به کدملی ۰۰۴۳۲۱۱۵۷۷ و شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۵۹۷ به نمایندگی منصور نجفی به کدملی ۳۸۷۱۵۲۸۳۸۳ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۳/۹۱ مهدی اکبری یگانه به سمت رئیس هیئت مدیره، منصور نجفی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، حمید اقبالیان به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح پیوست صورتجلسه مورد تصویب قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12673738
آگهی تغییرات شرکت سیمان خزر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۴۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۴۷۴۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: منصور نجفی به کدملی۳۷۸۱۵۲۸۳۸۳ به نمایندگی شرکت سیمان فارس وخوزستان به شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵ به جای منصور قدمی به سمت عضو هیات مدیره انتخاب گردید و سمت اعضای هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل می‌باشد مجید باقری فرد به کدملی۳۲۵۶۱۳۹۲۲۱ بعنوان رئیس هیات مدیره بیژن جواهری به کدملی۰۰۵۰۹۴۳۸۰۴ بعنوان نایب رئیس هیات مدیره حسین ابراهیمی صدرآبادی به کدملی ۰۹۳۸۳۹۸۰۱۶به سمت عضو هیئت مدیره سید هوشنگ خلفوندی به کدملی۴۰۷۱۵۹۱۵۹۵ به سمت عضو هیات مدیره منصورنجفی به کدملی۳۷۸۱۵۲۸۳۸۳ به سمت عضوهیات مدیره و مدیرعامل و کلیه اوراق بانکی، قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره وبا مهر شرکت ودرغیاب مدیرعامل، با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است و سایر مکاتبات با امضاء مدیرعامل و با مهر شرکت صورت می‌پذیرد. اختیارات هیات مدیره بشرح ذیل به مد یر عامل تفویض گردید انجام کلیه تشریفات قانونی واداری (بجز مواردیکه براساس قوانین مملکتی در صلاحیت اختصاصی و ذاتی هیئت مدیره میباشد). - عزل ونصب کلیه کارکنان و ماموران شرکت، تعیین شغل و تعیین شرایط استخدام و معافیت و خروج کارکنان و ماموران از خدمت و مرخصی وبازنشستگی آنان. تبصره: عزل ونصب معاونین و مدیران با پیشنهاد مدیریت عامل و تصویب هیئت مدیره میباشد. - تعیین وپرداخت حقوق و مزایا و پاداش و ترفیع و تنبیه کارکنان شرکت براساس مقررات جاری و ضوابط تعیین شده از طرف هیئت مدیره. - تعیین حدود اختیارات و شرح وظایف افراد تحت سرپرستی. - تهیه و تنظیم مقررات، آئین نامه‌های داخلی شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره جهت تصویب و پس از تصویب ا جرای مقررات و آئین نامه‌های مزبور. - پرداخت دیون وبدهی‌های جاری و وصول مطالبات. - پیشنهاد اصلاح اساسنامه به هیئت مدیره جهت طرح در مجمع عمومی فوق العاده. - پیشنهاد افتتاح حسابهای جاری، سپرده بنام شرکت در بانکها و موسسات مالی واعتباری قانونی و پس از تصویب هیئت مدیره انجام کلیه تشریفات لازم جهت افتتاح حساب جاری و سپرده. - نمایندگی شرکت در مقابل مراجع قضائی و طرح دعوی علیه سایر اشخاص جهت احقاق حقوق قانونی شرکت و دفاع از کلیه دعاوی مطروحه علیه شرکت در کلیه موارد با حق توکیل واعلام نتیجه اقدامات انجام شده در اولین جلسه هیئت مدیره، با داشتن کلیه اختیارات راجع به امر دادرسی خصوصا" اختیارات مربوط به اعتراض به رای، تجدید نظر، فرجام خواهی، مراجعه و اعتراض در شعب تشخیص دیوان عالی کشور و اعاده دادرسی، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور، تعیین مصدق و کارشناس، دعوی خسارت، استرداد دادخواست و دعوی و شکایت، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوی مزبور، دعوی متقابل و دفاع در قبال آن، قبول یا رد سوگند، صدور برگ اجرائی، تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی. - خرید هر نوع مواد و کالاهای مورد نیاز، قطعات مورد احتیاج جهت بهره برداری شرکت و دارائیهای غیر منقول و انجام هزینه‌های جاری تا سقف مندرج در آئین نامه کمیسیون معاملات شرکت با رعایت مفاد آئین نامه معاملات و سایر آئین نامه‌های مصوب هیئت مدیره. - فروش محصولات شرکت براساس آئین نامه فروش شرکت. - اجاره واستیجاره و و اگذاری وفسخ اجاره وتقاضای تعدیل اجاره بها ودفاع از این نوع تقاضا‌ها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر در آراء صادره یا اجرای آنها. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و قضائی و خصوصی در حدود اختیارات تفویضی هیئت مدیره. - تهیه و تنظیم بودجه شرکت برای تصویب هیئت مدیره. - حفظ اموال و تنظیم فهرست دارائیهای شرکت. - پذیرش درخواست‌های متقاضیان نمایندگی فروش محصولات شرکت واعطای نمایندگی فروش (عاملیت) به آنان و موافقت با تاسیس دفاتر فروش محصولات شرکت در شهرستانهای حوزه فعالیت شرکت و بررسی تخلفات نمایندگان (عاملین) فروش از حیث عدم رعایت ضوابط تعیین شده ودرصورت لزوم اتخاذ تصمیم مبنی بر لغو نمایندگی (عاملیت) فروش متخلفین براساس آئین نامه فروش. - عقد هرنوع قرارداد در قالب آئین نامه معاملات شرکت وتغییر وتبدیل یا فسخ و اقاله آن درخصوص انواع معاملات (بجز فروش اموال غیر منقول) و درمورد فروش اموال غیر منقول پیشنهاد به هیئت مدیره با ذکر جهات و مبانی آن جهت اتخاذ تصمیم در هیئت مدیره. - تقدیم درخواست و پیگیری ثبت هر نوع اختراع، نام ونشان و تصویر و علایم تجاری و یا خرید و تحصیل و فروش و یا واگذاری اختراعات وورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها. - تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت و نام تجاری. - به امانت گذاشتن هرنوع اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوقهای دولتی و بانکها واسترداد آنها. - تهیه و ارائه گزارشات ماهیانه درخصوص تولید، فروش و پرسنلی با درنظرگرفتن ارقام مقایسه‌ای، ماه قبل و سال قبل و بودجه مصوب هیئت مدیره، تعداد شیفت، علل افزایش وکاهش در هرمورد و دلائل توجیهی مغایرتهای ایجاد شده. - تهیه و ارائه گزارش مسائل و مشکلات وموارد مهم مبتلابه شرکت. - تهیه وتنظیم ترازنامه و حساب سود وزیان شش ماهه وسالانه شرکت در مواعد مقرر و ارائه آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب نهائی. - تهیه دستور جلسات هیئت مدیره در مواعدمقرر و عندالاقتضاء ارائه آن به رئیس هیئت مدیره جهت دعوت و تشکیل جلسات هیئت مدیره. - دعوت جلسات هیئت مدیره در غیاب رئیس ونائب رئیس هیئت مدیره. - مطلع نمودن بازرس قانونی ازمعاملات موضوع ماده۱۲۹لایحه اصلاح قسمتی ازقانون تجارت پس ازتصویب هیئت مدیره. - تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکتها و موسسات رسمی و درخواست و اخذ هرنوع استقراض به هر مبلغ وبه هر میزان سود و کارمزد و یا هر نوع شرایطی که مقتضی باشد. (استقراض به وسیله اوراق قرضه منوط به تصمیم مجمع عمومی فوق العاده خواهد بود). پ۹۴۱۲۰۴۲۲۸۵۱۷۹۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12773949
آگهی تغییرات شرکت سیمان خزر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۴۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۴۷۴۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجید باقری فرد به شماره ملی ۳۲۵۶۱۳۹۲۲۱، بعنوان رئیس هیئت مدیره آقای بیژن جواهری بشماره ملی ۰۰۵۰۹۴۳۸۰۴، بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای حسین ابراهیمی صدرآبادی به شماره ملی ۰۹۳۸۳۹۸۰۱۶، بعنوان عضو هیئت مدیره آقای مهدی رستمی به شماره ملی ۲۷۵۳۷۳۰۶۷۹، بعنوان عضو هیئت مدیره آقای منصور نجفی به شماره ملی ۳۷۸۱۵۲۸۳۸۳، بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل حق امضای کلیه اوراق بانکی، قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره وبا مهر شرکت ودرغیاب مدیرعامل، با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. وسایر مکاتبات با امضاء مدیرعامل و با مهر شرکت صورت می‌پذیرد. پ۹۵۰۲۱۲۷۷۱۵۱۵۱۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12916517
آگهی تغییرات شرکت سیمان خزر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۴۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۴۷۴۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۴ به تصویب رسید اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب شدند: - شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵ - شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۸۹۲۹ - شرکت سیمان فارس (سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۵۱۱۵۵ - شرکت سیمان خوزستان (سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۲۶۵۶۲ - شرکت سرمایه گذاری خوارزمی (سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۰۱۸۲ - مؤسسه حسابرسی آروین ارقام پارس با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند - روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۰۴۲۸۴۴۶۹۲۰۱۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13197783
آگهی تغییرات شرکت سیمان خزر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۴۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۴۷۴۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای منصور نجفی (۳۷۸۱۵۲۸۳۸۳) به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل (به نمایندگی شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان به شماره ثبت ۴۰۸۱ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵ سعید حیدری (۱۹۷۰۴۹۸۸۲۱) به عنوان رئیس هیئت مدیره (به نمایندگی شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۰۳۴۶ وشناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۸۹۲۹ آقای مهدی رستمی نامیله (۲۷۵۳۷۳۰۶۷۹) به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره (به نمایندگی شرکت سیمان خوزستان (سهامی عام) به شماره ثبت ۵۳۹ وشناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۲۶۵۶۲ آقای نیما خواجه مهمدی (۲۲۹۸۹۹۷۹۳۴) به عنوان عضو هیئت مدیره (به نمایندگی شرکت سیمان فارس (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۲۲۴۰ وشناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۵۱۱۵۵ آقای حسین ابراهیمی صدرآبادی (۰۹۳۸۳۹۸۰۱۶) به عنوان عضو هیئت مدیره (به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری خوارزمی (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۳۱۷۲۲ وشناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۰۱۸۲ کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا ی هیئت مدیره با مهر شرکت و درغیاب مدیرعامل، با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است. مدیرعامل شرکت بطور کلی مجری مصوبات هیئت مدیره بوده و شرح وظایف و حدود اختیارات وی ذیلا «تعیین میگردد: انجام کلیه تشریفات قانونی و اداری (بجز مواردیکه براساس قوانین مملکتی در صلاحیت اختصاصی و ذاتی هیئت مدیره می‌باشد). عزل ونصب کلیه کارکنان و ماموران شرکت، تعیین شغل و تعیین شرایط استخدام و معافیت و خروج کارکنان و ماموران از خدمت و مرخصی وبازنشستگی آنان. تبصره: عزل ونصب معاونین با پیشنهاد مدیریت عامل و تصویب هیئت مدیره می‌باشد. تعیین وپرداخت حقوق و مزایا و پاداش و ترفیع و تنبیه کارکنان شرکت براساس مقررات جاری و ضوابط تعیین شده از طرف هیئت مدیره. تعیین حدود اختیارات و شرح وظایف افراد تحت سرپرستی. تهیه و تنظیم مقررات، آئین نامه‌های داخلی شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره جهت تصویب و پس از تصویب ا جرای مقررات و آئین نامه‌های مزبور. پرداخت دیون وبدهی‌های جاری و وصول مطالبات. پیشنهاد اصلاح اساسنامه به هیئت مدیره جهت طرح در مجمع عمومی فوق العاده. پیشنهاد افتتاح حسابهای جاری، سپرده بنام شرکت در بانکها و موسسات مالی واعتباری قانونی و پس از تصویب هیئت مدیره انجام کلیه تشریفات لازم جهت افتتاح حساب جاری و سپرده. نمایندگی شرکت در مقابل مراجع قضائی و طرح دعوی علیه سایر اشخاص جهت احقاق حقوق قانونی شرکت و دفاع از کلیه دعاوی مطروحه علیه شرکت در کلیه موارد با حق توکیل واعلام نتیجه اقدامات انجام شده در اولین جلسه هیئت مدیره، با داشتن کلیه اختیارات راجع به امر دادرسی خصوصا» اختیارات مربوط به اعتراض به رای، تجدید نظر، فرجام خواهی، مراجعه و اعتراض در شعب تشخیص دیوان عالی کشور و اعاده دادرسی، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور، تعیین مصدق و کارشناس، دعوی خسارت، استرداد دادخواست و دعوی و شکایت، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوی مزبور، دعوی متقابل و دفاع در قبال آن، قبول یا رد سوگند، صدور برگ اجرائی، تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی. خرید هر نوع مواد و کالاهای مورد نیاز، قطعات مورد احتیاج جهت بهره برداری شرکت و دارائیهای غیرمنقول و انجام هزینه‌های جاری تا سقف مندرج در آئین نامه کمیسیون معاملات شرکت با رعایت مفاد آئین نامه معاملات و سایر آئین نامه‌های مصوب هیئت مدیره. فروش محصولات شرکت براساس آئین نامه فروش شرکت. اجاره واستیجاره و و اگذاری وفسخ اجاره وتقاضای تعدیل اجاره بها ودفاع از این نوع تقاضا‌ها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر در آراء صادره یا اجرای آنها. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و قضائی و خصوصی در حدود اختیارات تفویضی هیئت مدیره. تهیه و تنظیم بودجه شرکت برای تصویب هیئت مدیره. حفظ اموال و تنظیم فهرست دارائیهای شرکت. پذیرش درخواست‌های متقاضیان نمایندگی فروش محصولات شرکت واعطای نمایندگی فروش (عاملیت) به آنان و موافقت با تاسیس دفاتر فروش محصولات شرکت در شهرستانهای حوزه فعالیت شرکت و بررسی تخلفات نمایندگان (عاملین) فروش از حیث عدم رعایت ضوابط تعیین شده ودرصورت لزوم اتخاذ تصمیم مبنی بر لغو نمایندگی (عاملیت) فروش متخلفین براساس آئین نامه فروش. عقد هرنوع قرارداد در قالب آئین نامه معاملات شرکت وتغییر وتبدیل یا فسخ و اقاله آن درخصوص انواع معاملات (بجز فروش اموال غیرمنقول) و درمورد فروش اموال غیرمنقول پیشنهاد به هیئت مدیره با ذکر جهات و مبانی آن جهت اتخاذ تصمیم در هیئت مدیره. تقدیم درخواست و پیگیری ثبت هر نوع اختراع، نام ونشان و تصویر و علایم تجاری و یا خرید و تحصیل و فروش و یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها. تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت و نام تجاری. به امانت گذاشتن هرنوع اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوقهای دولتی و بانکها واسترداد آنها. تهیه و ارائه گزارشات ماهیانه درخصوص تولید، فروش و پرسنلی با درنظرگرفتن ارقام مقایسه‌ای، ماه قبل و سال قبل و بودجه مصوب هیئت مدیره، تعداد شیفت، علل افزایش وکاهش در هرمورد و دلائل توجیهی مغایرتهای ایجاد شده. تهیه و ارائه گزارش مسائل و مشکلات وموارد مهم مبتلابه شرکت. تهیه وتنظیم ترازنامه و حساب سود وزیان شش ماهه وسالانه شرکت در مواعد مقرر و ارائه آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب نهائی. تهیه دستور جلسات هیئت مدیره در مواعدمقرر و عندالاقتضاء ارائه آن به رئیس هیئت مدیره جهت دعوت و تشکیل جلسات هیئت مدیره. دعوت جلسات هیئت مدیره در غیاب رئیس ونائب رئیس هیئت مدیره. مطلع نمودن بازرس قانونی ازمعاملات موضوع ماده۱۲۹لایحه اصلاح قسمتی ازقانون تجارت پس ازتصویب هیئت مدیره. تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکتها و موسسات رسمی و درخواست و اخذ هرنوع استقراض به هر مبلغ وبه هر میزان سود و کارمزد و یا هر نوع شرایطی که مقتضی باشد. (استقراض به وسیله اوراق قرضه منوط به تصمیم مجمع عمومی فوق العاده خواهد بود). پ۹۵۰۹۲۹۵۶۹۲۶۳۲۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13453073
آگهی تغییرات شرکت سیمان خزر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۴۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۴۷۴۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۵تصویب شد مؤسسه حسابرسی آروین ارقام پارس با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۶۰۳۰۹۲۲۰۷۴۳۵۵۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14093814
آگهی تغییرات شرکت سیمان خزر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۴۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۴۷۴۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اشخاص حقوقی زیر عنوان هیئت مدیره برای دو سال انتخاب نمودند: شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان به شماره ثبت ۴۰۸۱ وشناسه ملی۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵ شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۰۳۴۶ وشناسه ملی۱۰۱۰۱۲۵۸۹۲۹ شرکت سیمان فارس (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۲۲۴۰ وشناسه ملی۱۰۸۶۱۰۵۱۱۵۵ شرکت سیمان خوزستان (سهامی عام) به شماره ثبت ۵۳۹ وشناسه ملی ۱۰۴۲۰۰۸۲۷۱۷ شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۳۲۰۶ وشناسه ملی۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ مؤسسه حسابرسی آرمان آروین پارس با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳ و شماره ثبت ۲۲۱۵۶ به عنوان بازرس قانونی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی رازدار با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶ و شماره ثبت ۱۱۷۷ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ انتخاب روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ترازنامه و صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به پایان سال مالی ۱۳۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. پ۹۷۰۴۰۵۴۳۸۸۱۲۷۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه