شرکت پترو شیمی شازند (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101094555


شماره ثبت:
64473
تعداد بازدید:
16
تأسیس:
1366/1/18
آدرس:
خيابان وليعصر بالاتر از ميرداماد خ تابان غربي پ 68 1968913751

اشخاص

عنوان طبق آگهی
رضا رحمانی 584908
یوسف شهرابی 688624
آقای محمد رضا اخوان ملایری 688624
پرویز حمیدی 688624
منوچهر گودرزی 688624
معاون امورمالی جواد عبدالرحیمی 688624
غلامرضا دلشادی 916858
سید عباس حسینی 916858
علی اکبر شعبانی فرد جهرمی 916858
آقای محمد هاشم زاده 1177853
آقای اصغر دانشیان 1177853
آقای سید عبدالجلیل رضوی 1490325
محمدحسین مشایخی 1490325
آقای وحید ذاکری سنطه 1671564
وحید باقری خیرآبادی 1671564
سید داود زارع اسکندری 9824084
آقای اسمعیل تبادار 9824084
جمال دامغانیان 9824084
میرحمید قریشی 9824084
آقای احمد محمدی بوساری 9824084
احمد ثابت مظفری 9967687
ناصر محمودزاده احمدی نژاد 10022266
آقای حسن شاهرخی 10022266
آقای غلامرضا گرزین 13065314
خداد داد غریب پورجهان آباد 13065314
نعمت اله حیدری 13065314
حسین صفری 13465373
آقای شهاب الدین عزیزی خادم 13465378
سید محمدحسین حسینی خامنه‌ای 13678826
آقای ابراهیم ولدخانی 13678826

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 584908
آگهی تصمیمات در شرکت پتروشیمی شازندسهامی عام به شماره ثبت ۶۴۴۷۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۴۵۵۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۲/۹۰ رضا رحمانی به کدملی ۲۱۴۰۴۷۸۴۵۲ به نمایندگی از شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۴۳۸۴ بسمت رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۶۳۶۴۷۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 658699
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی شازند سهامی عام بشماره ثبت ۶۴۴۷۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۴۵۵۵

بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۳/۹۱ جمال دامغانیان به کدملی ۴۵۶۹۳۵۴۵۷۲ بسمت رئیس هیئت مدیره، سید عباس حسینی به کدملی ۰۰۵۳۱۳۷۱۰۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، رضا رحمانی به کدملی ۲۱۴۰۴۷۸۴۵۲ بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. وظایف و حدود اختیارات مدیرعامل اجرای مصوبات هیئت مدیره و اختیارات هیئت مدیره در بندهای ۱ ۴ ۶ ۷ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ و ۱۷ در مجتمع و ۱۸ باستثنا مصالحه سازش و حق صلح که به تفکیک باید به تصویب هیئت مدیره برسد ماده ۴۸ اساسنامه اعطا و یا حذف هرگونه نمایندگی و عاملیت برای ارائه خدمات مربوط به امور بازرگانی شرکت خرید و فروش و انجام کلیه امور بازرگانی شرکت در ارتباط با مواد اولیه و محصولات و نیز سایر موارد مرتبط امضاء کلیه اسناد تعهدآور با امضاء ثابت مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای یکی اعضای هیئت مدیره همراه با امضای رئیس مجتمع یا معاون بازرگانی یا رئیس امور مالی ممهور به مهر شرکت معتبر است. امضای کلیه اسناد تعهدآور مجتمع تا سقف مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰ ریال باستثنای چک سفته برات با دو امضا بصورت یک امضا از گروه الف و یک امضا از گروه ب به شرح صورتجلسه همراه با مهر شرکت معتبر میباشد کلیه چکهای ارزی و ریالی سفته‌ها و بروات دفتر تهران و حسابهای ارزی خارج از کشور شامل کلیه حسابهای بانکی مفتوحه در تهران و خارج از کشور بدون محدودیت و ممهور به مهر شرکت الف با امضای مدیرعامل همراه با امضای یکنفر از اعضای هیئت مدیره و ب در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و کلیه چکها و سفته‌ها و بروات مجتمع شامل کلیه حسابهای بانکی مستقر در مجتمع شهرک مهاجران و شهر اراک ممهور به مهر شرکت بدون محدودیت مبلغ با امضای ثابت مدیرعامل و یا یکنفر از اعضای هیئت مدیره همراه امضای رئیس امور مالی یا معاون امور مالی یا رئیس حسابداری مجتمع فیمابین حسابهای شرکت و پرداخت‌های به مراجع و سازمان‌های طرف قرارداد دولتی تامین خوراک و حقوق کارکنان تا سقف مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال با امضای رئیس مجتمع یا معاون مجتمع همراه با امضای رئیس امور مالی یا معاون امور مالی یا رئیس حسابداری مجتمع تا سقف مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال با امضای ثابت مدیرعامل و یکنفر از اعضای هیئت مدیره یا رئیس امور مالی یا معاون امور مالی یا رئیس حسابداری مجتمع پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۱۲۹۳۰۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 658752
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی شازند سهامی عام بشماره ثبت ۶۴۴۷۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۴۵۵۵

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۱۲۹۴۰۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 688624
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی شازندسهامی عام به شماره ثبت۶۴۴۷۳و شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۹۴۵۵۵

باستناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ۱۳/۴/۹۱ امضای کلیه اسناد تعهدآور شرکت به استثنای چک سفته بروات با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای یکی از اعضای هیات مدیره همراه با امضای رئیس مجتمع پرویز حمیدی به کدملی۰۷۷۹۴۶۸۹۱۰ یا معاون بازرگانی یوسف شهرابی به کدملی۰۰۵۰۱۵۷۵۸۲ یا رئیس امور مالی منوچهر گودرزی به کدملی۴۱۳۱۸۸۴۹۷۶ همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. امضای کلیه اسناد تعهدآور مجتمع تا سقف مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰ ریال (به استثنای چک سفته برات) با دو امضای به صورت یک امضا از گروه الف (معاون مدیرعامل) معاون بازرگانی یوسف شهرابی رئیس یا معاون مجتمع پرویز حمیدی و یک امضا از گروه ب (سرپرست امور پیمانها سید عباس حسینی به کدملی۰۵۳۳۹۸۰۶۵۸ رئیس حسابداری مجتمع محسن نوحه خوان به کدملی۱۱۳۲۱۵۰۱۰۰ رئیس تعمیرات صلاح الدین محمودزاده به کدملی۰۵۳۳۴۰۷۳۳۸ رئیس بهره برداری ناصر مرادی متین به کدملی۰۵۳۲۲۲۰۸۶۲ همراه با مهر شرکت معتبر است. کلیه چکهای ارزی و ریالی سفته‌ها و بروات دفتر تهران و حسابهای ارزی خارج از کشور شامل کلیه حسابهای بانکی مختومه شرکت در تهران و خارج از کشور ممهور به مهر شرکت بشرح ذیل معتبر میباشد الف: با امضای مدیرعامل همراه با امضای یکی از اعضای هیات مدیره ب: در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره ج: با امضای ثابت مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیات مدیره با امضای رئیس امور مالی منوچهر گودرزی یا معاون امورمالی جواد عبدالرحیمی به کدملی۴۱۷۱۹۸۹۸۲۵ یا رئیس حسابداری مجتمع محسن نوحه خوان صرفا برای پرداخت به مراجع و سازمان طرف قرارداد دولتی تامین خوراک و حقوق کارکنان د: تا سقف مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال با امضای ثابت مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیات مدیره یا رئیس امور مالی منوچهر گودرزی یا معاون امور مالی جواد عبدالرحیمی یا رئیس حسابداری مجتمع محسن نوحه خوان کلیه چکها سفته‌ها بروات مجتمع شامل کلیه حسابهای بانکی مستقر در مجتمع شهرک مهاجران و شهر اراک ممهور به مهر شرکت بشرح ذیل تا سقف مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال با امضای رئیس هیئت مدیره مجتمع یا معاون مجتمع همراه با امضای رئیس امور مالی یا معاون امور مالی یا رئیس حسابداری مجتمع معتبر میباشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۹۰۵۰۹۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 916858
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی شازند سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۴۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۴۵۵۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۷/۹۱ شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی به ش م ۱۰۱۰۱۳۳۵۹۰ به نمایندگی غلامرضا دلشادی بزدی به ک م ۰۷۳۰۲۲۳۳۶۱ بجای جمال دامغانیان به ک م ۴۵۶۹۳۵۴۵۷۲ به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی به ش م ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ به نمایندگی علی اکبر شعبانی فردجهرمی به ک م ۲۴۷۰۶۹۴۶۱۲ بجای سیدعباس حسینی به ک م ۰۰۵۳۱۳۷۱۰۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۷۸۷۹۶۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 919190
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی شازند سهامی عام ثبت شده بشماره ۶۴۴۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۴۵۵۵

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۸/۹۱ اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین و تصویب گردید امضاهای مجاز شرکت بشرح ذیل توسط هیئت مدیره تعیین گردید کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت (باستثنا چک، سفته، برات) با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضا یکی دیگر از اعضا هیئت مدیره همراه با امضا معاون مالی و مهر شرکت معتبر است. کلیه چکهای ارزی و ریالی سفته و برات داخل کشور و حسابهای ارزی خارج از کشور شامل کلیه حسابهای بانکی مفتوحه شرکت در داخل و خارج از کشور ممهور به مهر شرکت بشرح ذیل معتبر است. با امضا مدیرعامل یا امضا یک نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با امضا معاون مالی شرکت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۸۲۶۷۲۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1100911
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی شازند (سهامی خاص) بشماره ثبت۶۴۴۷۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۹۴۵۵۵

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۲/۹۲ شرکت مزبورکه در تاریخ۷/۳/۹۲ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۳۰/۱۲/۱۳۹۱ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی سهامی عام به شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۳۹۵۵۰، شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی سهامی عام به شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۰۱۹۰۵، شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار سهامی خاص، شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین سهامی خاص به شناسه ملی۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵، صندوق بازنشستگی کشوری سهامی عام به شناسه ملی۱۰۱۰۱۵۴۴۳۷. پ۱۶۶۸۲۴۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1177853
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی شازند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۴۴۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۴۵۵۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۵/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید محمدحسن حسینی خامنه با کدملی ۰۹۳۷۵۵۷۱۷۱ نماینده شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای اصغر دانشیان با کدملی ۱۶۷۲۲۱۵۴۲۰ نماینده شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ایران بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره آقای علی عبداللهی علی آبادی با کدملی ۲۶۵۸۹۶۸۵۸ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمد هاشم زاده با کدملی ۵۸۲۹۸۷۶۷۵۲ نماینده صندوق بازنشستگی کشوری نائب رئیس هیئت مدیره. آقای رضا رحمانی با کدملی ۲۱۴۰۴۷۸۴۵۲ به عنوان نماینده شرکت خدمات مدیریت سرمایه گذاری به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل منصوب گردیدند. اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تفویض گردید. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت به استثناء چک سفته بروات با امضا مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره یا معاون مالی و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل امضا دو عضو از اعضای هیئت مدیره و یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر معاون مالی و مهر شرکت معتبر می‌باشد کلیه چکهای ارزی و ریالی سفته و بروات داخل کشور و حسابهای ارزی خارج از کشور شامل کلیه حسابهای بانکی مفتوحه شرکت در داخل و خارج از کشور ممهور به مهر شرکت بشرح زیر معتبر است: با امضا مدیرعامل بهمراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره یا معاون مالی و در غیاب مدیرعامل با امضا دو عضو اعضای هیئت مدیره و یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با معاون مالی شرکت. جابجایی و نقل و انتقال وجه بین حسابهای بانکی شرکت با امضا معاون مالی و مدیر تامین منابع و خزانه داری و مهر شرکت معتبر است. پ۱۷۰۳۴۰۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1490325
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی شازند سهامی عام شماره ثبت ۶۴۴۷۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۴۵۵۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد حسین مشایخی کدملی ۱۲۱۹۵۹۵۸۶۱ جایگزین آقای اصغر دانشیان به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۵۰ به سمت عضو هیأت مدیره و عبد الجلیل رضوی کدملی ۳۵۰۰۵۵۲۵۴۴ به جایگزین محمد هاشم زاده به نمایندگی از شرکت صندوق بازنشستگی کشوری شناسه ملی ۱۴۰۰۲۷۲۰۵۴۲ به سمت عضو هیأت مدیره و خداداد غریب پور جهان آباد کدملی ۲۳۰۰۲۵۶۱۰ به نمایندگی از شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۱۶۱۰ به سمت عضو هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. محمد حسین مشایخی ک. م ۱۲۱۹۵۹۵۸۶۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی ش. م ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۵۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و علی عبدالهی علی آبادی کدملی ۲۶۵۸۹۶۸۵۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره سید محمد حسن حسینی خامنه‌ای کدملی ۰۹۳۷۵۵۷۱۷۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۱۹۰۵ به سمت عضو هیأت مدیره و سید عبدالجلیل رضوی ک. م ۳۵۰۵۵۲۵۴۴ به نمایندگی از شرکت صندوق بازنشستگی کشوری ش. م ۱۰۱۰۱۵۴۴۳۷ به سمت عضو هیأت مدیره و خداداد غریب پور جهان آباد ک. م ۴۲۳۰۰۲۵۶۱۰ به نمایندگی از شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار به سمت مدیرعامل بر بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. اختیارات هیأت مدیره بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. پ۱۸۴۰۰۱۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1522861
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی شازند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۴۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۴۵۵۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی به شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای مدت یکسال جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید.. پ۹۳۰۴۲۲۲۱۲۳۸۴۵۲۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1671564
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی شازند سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۴۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۴۵۵۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای وحید باقری خیر آبادی با کدملی ۱۴۶۵۳۱۵۴۹۷ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ به جای آقای علی عبدالهی علی آبادی با کدملی ۲۶۵۸۹۶۸۵۸به سمت نائب رئیس هیات مدیره و آقای وحید ذاکری سنطهء با کدملی ۲۰۹۱۸۴۷۲۸۳ به نمایندگی صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی ۱۴۰۰۲۷۲۰۵۴۲ به جای آقای سید عبدالجلیل رضوی با کدملی ۳۵۰۰۵۵۲۵۴۴ به سمت عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۷۲۹۹۱۳۸۰۰۵۴۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9645531
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی شازند سهامی عام ثبت شده بشماره ۶۴۴۷۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۴۵۵۵

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۸/۹۱ اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین و تصویب گردید امضاهای مجاز شرکت بشرح ذیل توسط هیئت مدیره تعیین گردید کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت (باستثنا چک، سفته، برات) با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضا یکی دیگر از اعضا هیئت مدیره همراه با امضا معاون مالی و مهر شرکت معتبر است. کلیه چکهای ارزی و ریالی سفته و برات داخل کشور و حسابهای ارزی خارج از کشور شامل کلیه حسابهای بانکی مفتوحه شرکت در داخل و خارج از کشور ممهور به مهر شرکت بشرح ذیل معتبر است. با امضا مدیرعامل یا امضا یک نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با امضا معاون مالی شرکت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9674407
آگهی تصمیمات در شرکت پتروشیمی شازند سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۴۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۴۵۵۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۲/۹۰ رضا رحمانی به کدملی ۲۱۴۰۴۷۸۴۵۲ به نمایندگی از شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۴۳۸۴ بسمت رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9824084
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی شازند سهامی عام ثبت شده بشماره ۶۴۴۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۴۵۵۵

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۳/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: سید محمد حسن حسینی خامنه به کدملی ۰۹۳۷۵۵۷۱۷۱ بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۵۰ و جمال دامغانیان به کدملی ۴۵۶۹۳۵۴۵۷۲ بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری شرکت توسعه ملی به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۱۹۰۵ و سید داود زارع اسکندری به کدملی ۰۴۹۲۸۰۲۶۹۶ بنمایندگی صندوق بازنشستگی کشوری بسمت اعضای هیئت‎مدیره و میر حمید قریشی به کدملی ۰۰۳۹۹۴۲۰۲۳ بنمایندگی شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۴۳۸۴ بسمت رئیس هیئت‎مدیره و اسمعیل تبادار به کدملی ۳۵۳۹۸۳۳۳۷۴ بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمیایی و شیمیائی تامین به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ بسمت نائب رئیس هیئت‎مدیره و احمد محمدی بوساری به کدملی ۰۰۴۷۰۱۴۷۱۷ خارج از اعضاء بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت‎مدیره تعیین گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9874943
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی اراک سهامی عام ثبت شده به شماره۶۴۴۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۴۵۵۵

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده مورخ۱۰/۳/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۵/۳/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تدوین و همکاران بسمت بازرس اصلی و احمد ثابت مظفری بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: نام شرکت از پتروشیمی اراک به پتروشیمی شازند تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9967687
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی شازند سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۴۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۴۵۵۵

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹ بسمت بازرس اصلی و امیر ثابت مظفری به کدملی ۰۰۳۸۸۰۸۰۵۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۵۰ و شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۴۳۸۸۴ و شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۱۹۰۵ و شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی و شیمیایی تامین به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ و صندوق بازنشستگی کشوری. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10022266
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی شازند سهامی عام ثبت شده بشماره ۶۴۴۷۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۴۵۵۵

بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۹/۹۱ حسن شاهرخی به ش ملی ۰۳۸۰۹۳۹۷۵۴ به نمایندگی صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۴۳۷ به جای ناصر محمودزاده احمدی نژاد به ش ملی ۲۵۹۳۱۹۱۵۳۸ به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11034720
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی شازند سهامی عام بشماره ثبت ۶۴۴۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۴۵۵۵

بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۳/۹۱ جمال دامغانیان به کدملی ۴۵۶۹۳۵۴۵۷۲ بسمت رئیس هیئت مدیره، سید عباس حسینی به کدملی ۰۰۵۳۱۳۷۱۰۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، رضا رحمانی به کدملی ۲۱۴۰۴۷۸۴۵۲ بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. وظایف و حدود اختیارات مدیرعامل اجرای مصوبات هیئت مدیره و اختیارات هیئت مدیره در بندهای ۱ ۴ ۶ ۷ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ و ۱۷ در مجتمع و ۱۸ باستثنا مصالحه سازش و حق صلح که به تفکیک باید به تصویب هیئت مدیره برسد ماده ۴۸ اساسنامه اعطا و یا حذف هرگونه نمایندگی و عاملیت برای ارائه خدمات مربوط به امور بازرگانی شرکت خرید و فروش و انجام کلیه امور بازرگانی شرکت در ارتباط با مواد اولیه و محصولات و نیز سایر موارد مرتبط امضاء کلیه اسناد تعهدآور با امضاء ثابت مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای یکی اعضای هیئت مدیره همراه با امضای رئیس مجتمع یا معاون بازرگانی یا رئیس امور مالی ممهور به مهر شرکت معتبر است. امضای کلیه اسناد تعهدآور مجتمع تا سقف مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰ ریال باستثنای چک سفته برات با دو امضا بصورت یک امضا از گروه الف و یک امضا از گروه ب به شرح صورتجلسه همراه با مهر شرکت معتبر میباشد کلیه چکهای ارزی و ریالی سفته‌ها و بروات دفتر تهران و حسابهای ارزی خارج از کشور شامل کلیه حسابهای بانکی مفتوحه در تهران و خارج از کشور بدون محدودیت و ممهور به مهر شرکت الف با امضای مدیرعامل همراه با امضای یکنفر از اعضای هیئت مدیره و ب در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و کلیه چکها و سفته‌ها و بروات مجتمع شامل کلیه حسابهای بانکی مستقر در مجتمع شهرک مهاجران و شهر اراک ممهور به مهر شرکت بدون محدودیت مبلغ با امضای ثابت مدیرعامل و یا یکنفر از اعضای هیئت مدیره همراه امضای رئیس امور مالی یا معاون امور مالی یا رئیس حسابداری مجتمع فیمابین حسابهای شرکت و پرداخت‌های به مراجع و سازمان‌های طرف قرارداد دولتی تامین خوراک و حقوق کارکنان تا سقف مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال با امضای رئیس مجتمع یا معاون مجتمع همراه با امضای رئیس امور مالی یا معاون امور مالی یا رئیس حسابداری مجتمع تا سقف مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال با امضای ثابت مدیرعامل و یکنفر از اعضای هیئت مدیره یا رئیس امور مالی یا معاون امور مالی یا رئیس حسابداری مجتمع اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12794947
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی شازند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۴۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۴۵۵۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: غلامرضا گرزین بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز وپتروشیمی تامین به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ به جای وحید باقری خیر ابادی به سمت نایب رئیس هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۲۲۵۶۹۲۵۸۸۷۹۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12857194
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی شازند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۴۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۴۵۵۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بعنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۵۰۳۲۶۲۳۷۹۰۶۵۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13065314
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی شازند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۴۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۴۵۵۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - سمت اعضای هیئت مدیره به شرح زیر تعیین گردید: محمدحسین مشایخی به شماره ملی ۱۲۱۹۵۹۵۸۶۱ نماینده شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۱۹۰۵ به سمت رئیس هیات مدیره. غلامرضا گرزین به شماره ملی ۲۲۵۹۶۱۳۸۷۱ نماینده شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به شناسه ملی۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ به سمت نایب رئیس هیات مدیره. سید محمدحسن حسینی خامنه‌ای به شماره ملی ۰۹۳۷۵۵۷۱۷۱ نماینده شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۰۱۶۱۰ به سمت عضو هیات مدیره. نعمت الله حیدری به شماره ملی ۶۳۳۹۶۳۶۲۴۱ نماینده صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی ۱۴۰۰۲۷۲۰۵۴۲ به سمت عضو هیات مدیره. ابراهیم ولد خانی به شماره ملی ۴۲۳۰۰۲۵۶۱۰ نماینده شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره. - اختیارات هیات مدیره کمافی السابق در بندهای یک / دو/ سه / چهار / شش / هفت / هشت/ قسمتی از بند نه / یازده / دوازد/ سیزده/ چهارده / پانزده و شانزده ماده ۳۷ اساسنامه و سایر اختیارات به شرح زیر به مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضائی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. تصویب ایین نامه‌های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیرعامل توسط هلیات مدیره. اتخاذ تصمیم در خصوص تاسیس و انحلال نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیگر. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. صدور، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی، انعقاد هر نوع قرارداد به استثناء تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول، تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکتها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر، اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، به استثناء مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قرار دادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرسی. تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی شش ماهه به حسابرس و بازرس. خرید و فروش و انجام کلیه امور بازرگانی شرکت در ارتباط با تمامی مواد اولیه و سایر موارد مرتبط با محصولات تولیدی و پشتیبانی تولید. - کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت، قراردادها و عقود اسلامی،، سفته و بروات با امضای مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیات مدیره یا قائم مقام مدیرعامل با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو تن از اعضاء هیات مدیره یا امضاء یکی از اعضاء هیات مدیره و امضاء قائم مقام مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. سایر نامه‌های عادی و اداری با امضاء مدیر عامل یا رئیس هیات مدیره منفردا، همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۵۰۷۱۸۱۰۵۱۸۷۵۲۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13093042
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی شازند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۴۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۴۵۵۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۷/۱۳۹۵ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۴ و مجوز شماره ۰۶۷/۲۳۵۳۱۸ , ۹۵۹ مورخ ۱۳/۰۷/۱۳۹۵سازمان بورس و اوراق بهادار سرمایه شرکت از مبلغ ۳۶۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۵۰۴۰ میلیارد ریال منقسم به ۵۰۴۰ میلیون سهم یک هزار ریالی بانام از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران افزایش یافت و مبلغ ۲۱۱۸۱۶۷۱۰۲۹۳ریال بابت آورده نقدی سهامداران بموجب گواهی شماره ۱۷۲/۶۲۱۱/۹۵مورخ ۱۳/۰۷/۱۳۹۵بانک ملت شعبه بورس کالا ریال پرداخت گردید و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید و ذیل دفاتر اداره ثبت شرکتها در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید. پ۹۵۰۸۰۴۳۰۲۳۵۶۲۱۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13465366
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی شازند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۴۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۴۵۵۵

پیرو آگهی شماره ۱۳۹۵۳۰۴۰۰۹۰۱۰۸۱۶۴۳ مورخ ۱۸/۷/۹۵ اعلام می‌دارد: کدملی مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ابراهیم ولدخانی ۰۶۰۰۶۱۸۴۵۵ صحیح می‌باشد که بدینوسیله اصلاح می‌گردد. پ۹۶۰۳۲۱۴۵۷۸۹۴۲۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13465373
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی شازند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۴۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۴۵۵۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسین صفری با کدملی ۲۲۴۸۷۵۸۷۵۸ نماینده شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ به جای غلامرضا گرزین به سمت نایب رئیس هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. پ۹۶۰۳۲۱۷۴۱۲۶۴۸۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13465378
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی شازند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۴۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۴۵۵۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شهاب الدین عزیزی خادم با کدملی ۴۸۵۰۱۶۶۰۲۴ نماینده صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی ۱۴۰۰۲۷۲۰۵۴۲ به جای نعمت اله حیدری به سمت عضو هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. پ۹۶۰۳۲۱۷۶۳۸۸۳۳۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13661701
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی شازند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۴۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۴۵۵۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵مورد تصویب قرار گرفت سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بعنوان بازرس قانونی بمدت یک سال انتخاب گردید اعضاء هیأت مدیره برای مدت ۲ سال بشرح ذیل انتخاب شدند شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰ شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۱۹۰۵ شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار به شناسه ملی ۱۶۱۰ ۱۰۱۰۰۴۰ شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی ۱۴۰۰۲۷۲۰۵۴۲ روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۶۰۷۲۴۹۷۰۴۹۳۶۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13678826
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی شازند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۴۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۴۵۵۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدحسین مشایخی باکدملی ۱۲۱۹۵۹۵۸۶۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۱۹۰۵ به عنوان رئیس هیات مدیره. آقای حسین صفری باکدملی ۲۲۴۸۷۵۸۷۵۸ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری نفت وگازو پتروشیمی تأمین به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره. آقای ابراهیم ولدخانی باکدملی ۰۶۰۰۶۱۸۴۵۵ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰ به عنوان عضوهیات مدیره ومدیرعامل. آقای سیدمحمدحسن حسینی خامنه‌ای باکدملی ۰۹۳۷۵۵۷۱۷۱ نماینده شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۱۶۱۰ به عنوان عضوهیات مدیره انتخاب شدند اختیارات هیات مدیره در بندهای یک / دو / سه / چهار/ شش/ هفت/ هشت/ قسمتی از بند نه/ یازده / دوازده/ سیزده/ چهارده/ پانزده و شانزده ماده ۳۷ اساسنامه و اختیارات به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضائی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی تصویب آیین نامه‌های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیرعامل توسط هیات مدیره اتخاذ تصمیم در خصوص تاسیس و انحلال نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیگر دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت صدور، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. انعقاد هر نوع قرارداد به استثناء تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکتها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، د رهر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، به استثناء مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاعاز دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی شش ماهه به حسابرس و بازرس. خرید و فروش و انجام کلیه امور بازرگانی شرکت در ارتباط با تمامی مواد اولیه و سایر موارد مرتبط با محصولات تولیدی و پشتیبانی تولید. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت، قراردادها و عقود اسلامی، چک، سفته و بروات با امضای مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت و درغیاب مدیرعامل با امضاء دو تن از اعضاء هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. سایر نامه‌های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره منفردا، همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۶۰۸۰۳۸۵۶۳۷۴۷۱۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13755904
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی شازند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۴۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۴۵۵۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۹/۱۳۹۶ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۱۰/۳/۹۶ و مجوز شماره ۳۱۳۸۹۳۰۷۱ , ۹۶۹ مورخه ۳۰/۸/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۵۰۴۰ میلیارد ریال به مبلغ ۸۰۶۴ میلیارد ریال منقسم به ۸۰۶۴ میلیون سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام از طریق نقدی و مطالبات حال شده افزایش یافته و مبلغ واریزی بموجب گواهی شماره ۱۱۴۴۴۱۲/۹۶ مورخ ۲۱/۸/۹۶ بانک ملت شعبه بورس کالا پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ۹۶۰۹۲۱۴۵۵۲۸۱۲۳۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14107373
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی شازند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۴۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۴۵۵۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۶، مورد تصویب قرارگرفت. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بعنوان بازرس قانونی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه‌های اطلاعات و دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی و اطلاعیه‌های شرکت تعیین گردید پ۹۷۰۴۱۳۴۵۱۸۱۹۸۰۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه