شرکت گسترش صنایع و خدمات کشاورزی (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101091231


شماره ثبت:
64134
تعداد بازدید:
10
تأسیس:
1365/12/12
آدرس:
تهران م توحيد خ پرچم پ91 1457855153

اشخاص

عنوان طبق آگهی
رحیم پرستو 711823
آقای باقر میلانی شیروان 711823
مهدی خلج 711823
آقای محمد حسن قوسیان مقدم 1732594
آقای مهدی وجگانی 1732594
آقای رحیم پرستو 1732594
آقای حسین اسماعیلی 1732594
اکبر دل پیشه 10025998
آقای مهدی علی قنبری 10551054
آقای سید موسی خادمی 10551054
عبدالرحیم همایون پور 10551054
آقای سید صدرا 10551054
آقای علیرضا عشقی زاده 14230165

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 711823
آگهی تصمیمات شرکت گسترش صنایع و خدمات کشاورزیسهامی خاص به شماره ثبت ۶۴۱۳۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۱۲۳۱

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به ش. ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به ش. ملی ۱۰۱۰۰۲۴۳۹۶۴۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری سعدی به ش. م ۱۰۷۸۰۰۵۶۰۷۰ و شرکت ذخیره شاهد به ش. م ۱۰۱۰۱۶۲۴۸۷۲ و شرکت فرآورده‌های توسعه ابنیه شاهد به ش. م ۱۰۱۰۱۶۰۲۴۸۷ و شرکت بین المللی سعدی کیش به ش. م ۱۰۸۶۱۵۶۹۴۹۹ و شرکت شاهد به ش. م ۱۰۱۰۰۲۵۳۱۱۶ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۵/۹۱ محمدحسین قدسیان به ک. م ۰۸۳۹۴۷۹۴۷ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری سعدی به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره و باقر میلانی شیروانی به ک. م ۰۸۲۹۳۰۸۵۳۹ به نمایندگی از شرکت بین المللی سعدی کیش به سمت عضو و نائب رئیس هیئت مدیره و رحیم پرستو به ک. م ۲۴۸۴۵۹۴۵۷ به نمایندگی از شرکت فرآورده‌ها و توسعه ابنیه شاهد به سمت عضو هیئت مدیره و مهدی خلج به ک. م ۰۵۶۹۳۵۶۳۴۲ به نمایندگی از شرکت ذخیره شاهد به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۴۸۹۸۴۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1085422
آگهی تصمیمات شرکت گسترش صنایع و خدمات کشاورزی سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۱۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۱۲۳۱

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۳/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۳/۹۲ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۶۵۹۶۱۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1732594
آگهی تغییرات شرکت گسترش صنایع و خدمات کشاورزی سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۱۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۱۲۳۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۷/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای محمد حسن قوسیان مقدم به شماره ملی ۰۸۳۹۴۷۹۴۷۶ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری سعدی به عنوان رئیس هیئت مدیره. و آقای باقر میلانی شیروان به شماره ملی ۰۸۲۹۳۰۸۵۳۹ به نمایندگی شرکت بین المللی سعدی کیش به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره. آقای رحیم پرستو به شماره ملی ۴۲۸۴۵۹۴۵۷۵ به نمایندگی شرکت شاهد به عنوان مدیرعامل وعضو هیئت مدیره و آقای مهدی وجگانی به شماره ملی ۰۴۹۱۲۵۲۰۵۶ به نمایندگی شرکت فرآوری وتوسعه ابنیه شاهد به عنوان عضوهیئت مدیره. و آقای حسین اسمعیلی به شماره ملی ۳۵۰۱۰۲۱۳۹۹ به نمایندگی شرکت ذخیره شاهد به عنوان عضو هیئت مدیره. _ مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل ویکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا ودر غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره ویکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی ومراسلات با امضاء مدیرعامل وبامهر شرکت معتبر باشد. پ۹۳۰۹۲۳۲۸۸۹۲۴۸۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1732599
آگهی تغییرات شرکت گسترش صنایع و خدمات کشاورزی سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۱۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۱۲۳۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. اعضاء هیات مدیره برای مدت دو سال به ترتیب ذیل تعیین و انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری سعدی (سهامی خاص) شناسه ملی۱۰۷۸۰۰۵۶۰۷۰ شرکت ذخیره شاهد (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۴۸۷۲ شرکت فرآوری و توسعه ابنیه شاهد (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۰۲۴۸۷ شرکت بین المللی سعدی کیش (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۶۹۴۹۹ شرکت شاهد (سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۳۱۱۶ مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۲ به تصویب رسید پ۹۳۰۹۲۳۶۴۴۹۱۰۳۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10025998
آگهی تصمیمات در شرکت گسترش صنایع و خدمات کشاورزی سهامی عام ثبت شده بشماره ۶۴۱۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۱۲۳۱

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۲/۹۰ اکبر دل پیشه به کدملی ۰۰۴۴۸۶۵۳۳۳ به جای عبدالرحیم همایون پور به نمایندگی از شرکت توسعه فرآوری و ابنیه شاهد به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۰۲۴۸۷ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10438798
آگهی تصمیمات شرکت گسترش صنایع و خدمات کشاورزی سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۱۳۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۱۲۳۱

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۳۱/۵/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۶/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به سمت بازرس اصلی و مجید صفاتی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10491885
آگهی تصمیمات شرکت گسترش صنایع و خدمات کشاورزی سهامی عام ثبت شده بشماره ۶۴۱۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۱۲۳۱

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه‎گذاری سعدی به شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۵۶۰۷ و شرکت سرمایه‎گذاری کشاورزی کوثر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۱۹۰۳ و شرکت شاهد به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۶۸۸ و سازمان اقتصادی کوثر و شرکت فرآوری و توسعه ابنیه شاهد به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۰۲۴۸۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10551054
آگهی تصمیمات شرکت گسترش صنایع و خدمات کشاورزی سهامی عام ثبت شده بشماره ۶۴۱۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۱۲۳۱

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۰/۸۹ و ۲۷/۱۰/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۱۱/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی بقرار ذیل انتخاب گردیدند. مهدی علی قنبری به کدملی ۴۲۸۰۶۸۱۲۴۴ به جای عبدالرحیم همایون پور بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری سعدی به شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۵۶۰۷۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و عبدالرحیم همایون پور به کدملی ۲۱۴۱۲۹۱۸۰۱ به جای اکبر دل پیشه به نمایندگی شرکت خدمات مالی و مدیریت شاهد به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۰۲۴۸۷ بسمت عضو هیئت مدیره و سید موسی خادمی به کدملی ۴۲۵۰۰۲۵۱۴۴ به جای خسرو شریف به نمایندگی سازمان اقتصادی کوثر به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و رحیم پرستو به کدملی ۴۲۸۴۵۹۴۵۷۵ به نمایندگی شرکت شاهد به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۳۱۱۶ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و سید صدراله پرهیزگار به کدملی ۴۲۵۱۰۰۹۱۸۵ بنمایندگی سرمایه گذاری کشاورزی کوثر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۱۹۰۳ بسمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10588931
آگهی تصمیمات شرکت گسترش صنایع و خدمات کشاورزی سهامی خاص به شماره ثبت ۶۴۱۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۱۲۳۱

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به ش. ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به ش. ملی ۱۰۱۰۰۲۴۳۹۶۴۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری سعدی به ش. م ۱۰۷۸۰۰۵۶۰۷۰ و شرکت ذخیره شاهد به ش. م ۱۰۱۰۱۶۲۴۸۷۲ و شرکت فرآورده‌های توسعه ابنیه شاهد به ش. م ۱۰۱۰۱۶۰۲۴۸۷ و شرکت بین المللی سعدی کیش به ش. م ۱۰۸۶۱۵۶۹۴۹۹ و شرکت شاهد به ش. م ۱۰۱۰۰۲۵۳۱۱۶ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۵/۹۱ محمدحسین قدسیان به ک. م ۰۸۳۹۴۷۹۴۷ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری سعدی به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره و باقر میلانی شیروانی به ک. م ۰۸۲۹۳۰۸۵۳۹ به نمایندگی از شرکت بین المللی سعدی کیش به سمت عضو و نائب رئیس هیئت مدیره و رحیم پرستو به ک. م ۲۴۸۴۵۹۴۵۷ به نمایندگی از شرکت فرآورده‌ها و توسعه ابنیه شاهد به سمت عضو هیئت مدیره و مهدی خلج به ک. م ۰۵۶۹۳۵۶۳۴۲ به نمایندگی از شرکت ذخیره شاهد به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12993319
آگهی تغییرات شرکت گسترش صنایع و خدمات کشاورزی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۱۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۱۲۳۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه وصورت حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل تعیین وانتخاب شدند: موسسه انوخته شاهد (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۷۴۰۰. شرکت ذخیره شاهد (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۴۸۷۲. شرکت فرآوری و توسعه ابنیه شاهد (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۰۲۴۸۷. شرکت سرمایه گذاری شاهد انرژی (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۱۲۶۱۰. شرکت شاهد (سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۳۱۱۶. موسسه حسابرسی مفید راهبر با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به عنوان بازرس اصلی وموسسه حسابرسی هشیار بهمند با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۵۰۶۰۸۲۸۱۴۳۵۸۴۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12993327
آگهی تغییرات شرکت گسترش صنایع و خدمات کشاورزی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۱۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۱۲۳۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد حسن قوسیان مقدم کدم ۰۸۳۹۴۷۹۴۷۶ به نمایندگی موسسه اندوخته شاهد به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۷۴۰۰ بعنوان ریئس هیئت مدیره. آقای باقر میلانی شیروان کدم ۰۸۲۹۳۰۸۵۳۹ به نمایندگی شرکت ذخیره شاهد به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۴۸۷۲ بعنوان نایب ریئس هیئت مدیره. آقای رحیم پرستو کدم ۴۲۸۴۵۹۴۵۷۵به نمایندگی شرکت شاهد به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۳۱۱۶ بعنوان مدیرعامل وعضو هیئت مدیره. آقای مهدی وجگانی کدم ۰۴۹۱۲۵۲۰۵۶ به نمایندگی شرکت فرآوری وتوسعه ابنیه شاهد به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۰۲۴۸۷ بعنوان عضو هیئت مدیره. آقای حسین اسمعیلی کدم ۳۵۰۱۰۲۱۳۹۹ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری شاهد انرژی به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۱۲۶۱۰ بعنوان عضو هیئت مدیره. کلیه اوراق واسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل ویکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا ودر غیاب مدیرعامل با امضاء ریئس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی ومراسلات با امضاء مدیرعامل ومهر شرکت معتبر باشد. حدود اختیارات مدیرعامل طبق مصوبه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۸۰ , که در اداره ثبت شرکتها نیز به ثبت رسیده است مورد تصویب اعضای جدید قرارگرفت. پ۹۵۰۶۰۸۸۷۸۱۲۷۴۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13534249
آگهی تغییرات شرکت گسترش صنایع و خدمات کشاورزی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۱۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۱۲۳۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت‌های مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. موسسه حسابرسی مفید راهبر با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ بعنوان بازرس اصلی وموسسه حسابرسی هشیار بهمند با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۵۰۷۹۵۰۳۳۸۶۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13802359
آگهی تغییرات شرکت گسترش صنایع و خدمات کشاورزی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۱۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۱۲۳۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد حسن قوسیان مقدم به نمایندگی مؤسسه اندوخته شاهد به عنوان رئیس هیات مدیره و آقای باقر میلانی شیروان به نمایندگی شرکت ذخیره شاهد به عنوان نائب رئیس هیات مدیره و آقای رحیم پرستو به نمایندگی شرکت شاهد به عنوان عضو هیات مدیره و آقای مهدی وجگانی به نمایندگی شرکت فرآوری و توسعه ابنیه شاهد به عنوان عضو هیات مدیره و آقای حسین اسمعیلی به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری شاهد انرژی به عنوان عضو هیات مدیره و آقای علیرضا عشقی زاده با کدملی ۰۴۹۲۱۵۱۳۳۴ به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضاء هیات مدیره) برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و چک‌ها و سفته‌ها و بروات و قراردادها، با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیات مدیره و یکی از اعضاء هیات مدیره متفقا با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر باشد. پ۹۶۱۰۱۶۳۰۷۱۱۵۶۷۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13870363
آگهی تغییرات شرکت گسترش صنایع و خدمات کشاورزی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۱۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۱۲۳۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هیئت مدیره اختیارات و وظائف مدیر عامل شرکت را به شرح زیر تعیین نمود: اجرای مصوبات هیئت مدیره و ارائه گزارش به هیئت مدیره هدایت امور شرکت در راستای اهداف آن و رعایت خط مشی و بودجه تعیین شده توسط مجامع عمومی شرکت و ارائه گزارش به هیئت مدیره انجام امور مالی و معاملاتی شرکت در چارچوب آیین نامه‌های مالی و معاملاتی شرکت انجام تعهدات و پرداخت دیون شرکت و استیفاء مطالبات شرکت پرداخت هزینه‌های شرکت حفظ اموال و تنظیم فهرست دارایی‌ها انجام تشریفات مربوط به اخذ وام و اعتبار از بانک‌ها، موسسات و شرکت هابرای مصارف شرکت انجام تشریفات مربوط به بازکردن حساب‌های جاری و یا حساب‌های سپرده در بانک‌ها تنظیم و نگهداری دفاتر و حسابهای شرکت طبق قانون تجارت و قوانین جاری کشور تنظیم ترازنامه و صورتحساب سود و زیان و ضمائم مربوطه و تسلیم آن به هیئت مدیره شرکت حداقل پنجاه روز قبل از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه انجام کلیه امور اداری شرکت و تهیه و تنظیم مقررات و آیین نامه‌های داخلی شرکت جهت ارائه به هیئت مدیره پیشنهاد موارد ذیل به هیئت مدیره جهت تصویب نهایی شامل: انتصاب و عزل کلیه کارکنان و مشاوران شرکت تعیین مشاغل، حقوق، دستمزد، پاداش، ترفیع، تنبیه انضباطی و سایر شرایط استخدامی بر اساس مقررات استخدامی و ساختار سازمانی اعزام کارکنان به مأموریت خارج از کشور طبق آیین نامه مربوطه و معافیت و خروج آنها از خدمت ورود به هرگونه دعاوی به عنوان خواهان یا خوانده در کلیه مراجع قضائی نمایندگی شرکت در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از ایرانی و خارجی منجمله نمایندگی نزد کلیه وزارتخانه‌ها ادارات و موسسات دولتی و مراجع قضائی و اداری و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از بخش دولتی یا خصوصی با حق توکیل غیر پ۹۶۱۱۲۳۸۵۰۹۹۷۵۰۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14230152
آگهی تغییرات شرکت گسترش صنایع و خدمات کشاورزی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۱۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۱۲۳۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: موسسه اندوخته شاهد با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۷۴۰۰ شرکت ذخیره شاهد با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۴۸۷۲ شرکت فرآوری وتو سعه ابنیه شاهد با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۰۲۴۸۷ شرکت شاهد انرژی با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۱۲۶۱۰ شرکت شاهد با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۳۱۱۶ موسسه حسابرسی هشیار بهمند با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ به تصویب رسید. پ۹۷۰۷۰۳۶۶۹۱۹۹۲۴۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14230165
آگهی تغییرات شرکت گسترش صنایع و خدمات کشاورزی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۱۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۱۲۳۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد حسن قوسیان مقدم به شماره ملی ۰۸۳۹۴۷۹۴۷۶ به نمایندگی موسسه اندوخته شاهد به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۷۴۰۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره، آقای باقر میلانی شیروان به شماره ملی ۰۸۲۹۳۰۸۵۳۹ به نمایندگی شرکت ذخیره شاهد به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۴۸۷۲ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره، آقای علیرضا عشقی زاده به شماره ملی ۰۴۹۲۱۵۱۳۳۴ به نمایندگی شرکت شاهد به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۳۱۱۶به عنوان مدیرعامل وعضو هیئت مدیره، آقای مهدی وجگانی به شماره ملی ۰۴۹۱۲۵۲۰۵۶به نمایندگی شرکت فرآوری و توسعه ابنیه شاهد به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۰۲۴۸۷ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای حسین اسمعیلی به شماره ملی ۳۵۰۱۰۲۱۳۹۹ با نمایندگی شرکت سرمایه گذاری شاهد انرژی به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۱۲۶۱۰ به عنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق واسناد تعهد آور با امضاء مدیرعامل ویکی از اعضاء هیئت مدیره متفقآ ودر غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره ویکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت واوراق عادی ومراسلات با امضاء مدیرعامل با مهر شرکت معتبر باشد. پ۹۷۰۷۰۳۵۱۴۱۴۶۱۹۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه