شرکت مجتمع صنعتی ارتا ویل تایر (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101089200


شماره ثبت:
63930
تعداد بازدید:
13
تأسیس:
1365/12/3
آدرس:
تهران خيابان گاندي خيابان يكم پلاك 14 1516983911

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای حسن وهاب زاده 701060
مهدی سعید نقی گنجی 701060
علیرضا انصاری 701060
آقای علی شکوری گرکانی 1201882
آقای حسن عدل خواه 1201882
آقای بهمن اطمینان 1575194
آقای کامبیز شارق نژاد 12845397
رامین میزانی 12981593
آقای هوشنگ زینالی 12981608

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 651839
آگهی تصمیمات در شرکت مجتمع صنعتی آرتاویل تایرسهامی عام به شماره ثبت ۶۳۹۳۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۸۹۲۰۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۴/۹۱ علیرضا انصاری به ک. م ۲۲۹۶۵۶۰۵۸۱ به جای اسکندر ستوده به نمایندگی از شرکت کیمیا زرین به ش. م ۱۰۱۰۱۰۱۵۳۸۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۹۵۰۲۰۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 701060
آگهی تصمیمات شرکت مجتمع آرتاویل تایر سهامی عام ثبت شده بشماره ۶۳۹۳۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۸۹۲۰۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ تصویب رسید. موسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۲۴۰ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مهدی سعید نقی گنجی به کد ملی ۰۰۳۹۹۶۵۱۱۲ و حسن وهاب زاده به کد ملی ۰۰۷۱۲۳۷۸۶۰ و شرکت کیمیا رزین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۵۳۸۹ به نمایندگی علیرضا انصاری به کد ملی ۲۲۹۶۵۶۰۵۸۱ و شرکت شیمیایی رازی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۴۲۱۴۲ به نمایندگی بهمن اطمینان به کد ملی ۲۰۶۲۶۰۰۸۰۱ و شرکت بیمه رازی به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۵۱۰۳ به نمایندگی شهلا یاراحمدیان به کد ملی ۳۹۳۹۴۳۰۴۲۱ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۴/۹۱ مهدی سعیدنقی گنجی بسمت رئیس هیئت مدیره، حسن هاب زاده بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، علیرضا انصاری بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره یکی از اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۸۵۸۰۰۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1071097
آگهی تصمیمات شرکت مجتمع صنعتی آرتاویل تایر سهامی عام به شماره ثبت۶۳۹۳۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۸۹۲۰۰

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۱/۹۲ محل شرکت به نشانی تهران، خیابان گاندی، خیابان یکم، پلاک ۱۴ کدپستی ۱۵۱۶۹۸۳۹۱۱ منتقل گردید. پ۱۶۵۳۸۰۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1152465
آگهی تغییرات شرکت آرتا ویل تایر سهامی عام به شماره ثبت ۶۳۹۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۸۹۲۰۰

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی شراکت به عنوان بازرس قانونی اصلی و موسسه هشیار بهمند به عنوان بازرس قانونی علی البدل به مدت یکسال انتخاب شدند. ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی ۹۱ بتصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت آرتا ویل تایر انتخاب شد. پ۱۶۹۲۳۹۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1201882
آگهی تغییرات شرکت آرتا ویل تایر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۳۹۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۸۹۲۰۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۰/۰۶/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسن عدل خواه با ش م۰۰۴۶۰۳۲۶۴۹ به جای آقای علی شکوری گرکانی با ش م۰۰۸۲۰۰۴۵۱۱ به عنوان نماینده شرکت بیمه رازی با ش م۱۰۱۰۲۴۲۵۱۰۳ به عنوان عضو اصلی هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب شدند. پ۱۷۱۶۳۹۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1425700
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنعتی آرتا ویل تایر شرکت سهامی عام شماره ثبت ۶۳۹۳۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۸۹۲۰۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۲ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۱۷/۲/۹۲ و مجوز شماره ۲۶۴۱۹۷/۱۲۱ مورخ ۱/۲/۱۳۹۳ سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۲۰۲ ریال به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۰۲/۱ ریال منقسم به۰۰۰/۰۰۰/۲۰۲/۱ سهم ۱۰۰۰ ریالی بانام از طریق نقدی و مطالبات حال شده افزایش یافته و مبلغ ۱۵۳۳۱۸۵۰۱۱۸۳ ریال بموجب گواهی شماره ۷۲۰ مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۲ بانک ملت شعبه خیابان پارک پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ تکمیل امضاء گردیده است. پ۱۸۱۳۸۲۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1575194
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنعتی آرتا ویل تایر شرکت سهامی عام شماره ثبت ۶۳۹۳۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۸۹۲۰۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهندس علیرضا انصاری به کدملی ۲۲۹۶۵۶۰۵۸۱ نماینده شرکت کیمیا رزین شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۵۳۸۹ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و مهدی سعید نقی گنجی بعنوان رئیس هیئت مدیره و حسن وهاب زاده بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و بهمن اطمینان به کدملی ۲۰۶۲۶۰۰۸۰۱ نماینده شرکت شیمیایی رازی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۴۲۱۴۲ بعنوان عضو هیئت مدیره و رامین میزانی به کدملی ۰۰۳۹۳۸۱۹۷۸ نماینده شرکت کیان شیمی شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۲۲۲۸ بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و چکها؛ بروات، سفته‌ها , قراردادها و به طور کلی اسناد تعهدآور با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل متفقا با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره یکی از اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل متفقا با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی و مکاتبات شرکت با امضاء مدیرعامل به تنهایی دارای اعتبار است. پ۱۸۵۸۸۹۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9786496
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنعتی آرتاویل تایر سهامی عام ثبت شده به شماره ثبت ۶۳۹۳۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۸۹۲۰۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۸/۸۹ به شرح ذیل اتخاذ گردید: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شامل چک، سفته، بروات ریالی و ارزی قراردادها و عقوداسلامی و اوراق تجاری با امضای ثابت رئیس هیئت مدیره همراه با امضای مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10177232
آگهی تصمیمات شرکت مجتمع صنعتی لاستیک آرتاویل تایر سهامی خاص به شماره ثبت ۶۳۹۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۸۹۲۰۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ره بین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10707430
آگهی تصمیمات در شرکت مجتمع صنعتی آرتاویل تایر سهامی عام به شماره ثبت ۶۳۹۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۸۹۲۰۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۴/۹۱ علیرضا انصاری به ک. م ۲۲۹۶۵۶۰۵۸۱ به جای اسکندر ستوده به نمایندگی از شرکت کیمیا زرین به ش. م ۱۰۱۰۱۰۱۵۳۸۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11014755
آگهی تصمیمات در شرکت مجتمع صنعتی آرتاویل تایر (سهامی عام) بشماره ثبت۶۳۹۳۰و شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۸۹۲۰۰

بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۵/۹/۹۱ علی شکوری گرکانی به ش. ملی۰۰۸۲۰۰۴۵۱۱ به جای کامبیز شارق نژاد به نمایندگی از شرکت بیمه رازی به شناسه ملی۱۰۱۰۲۴۲۵۱۰۳ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12652775
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنعتی ارتا ویل تایر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۳۹۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۸۹۲۰۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای کامبیز شارق نژاد به کدملی ۰۰۴۴۱۳۲۶۳۸ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری رازی بشناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۴۷۰۰به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت انتخاب گردید. پ۹۴۱۱۲۱۵۷۹۲۵۳۸۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12845397
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنعتی ارتا ویل تایر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۳۹۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۸۹۲۰۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هیئت مدیره اختیارات خود را به شرح ذیل به مدیرعامل آقای کامبیز شارق نژاد به کدملی ۰۰۴۴۱۳۲۶۳۸ تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موءسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، تصویب آیین نامه‌های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیرعامل، اتخاذ تصمیم در خصوص تأسیس و انحلال نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران، تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد، پیش بینی و تصویب بودجه سالانه شرکت، افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر، دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت، صدور، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی، انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات، کلیه حقوق غیر مادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره، به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها، تحصیل تسهیلات از بانک‌ها، شرکت‌ها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر، رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولو کرارا"، اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور ومراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (بدون حق صلح)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امور مشابه دیگر، تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس، تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت‌های مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس. دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها، پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوخته قانونی، پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام، پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده، تعیین حقوق و مزایای مدیرعامل در اختیار هیئت مدیره می‌باشد. پ۹۵۰۳۲۲۶۲۱۹۸۸۸۴۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12860065
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنعتی ارتا ویل تایر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۳۹۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۸۹۲۰۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علیرضا انصاری به کدملی ۲۲۹۶۵۶۰۵۸۱ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری رازی بشناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۴۷۰۰ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید. هیئت مدیره اختیارات خود را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موءسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، تصویب آیین نامه‌های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیرعامل، اتخاذ تصمیم در خصوص تأسیس و انحلال نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران، تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد، پیش بینی و تصویب بودجه سالانه شرکت، افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر، دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت، صدور، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی، انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات، کلیه حقوق غیر مادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره، به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها، تحصیل تسهیلات از بانک‌ها، شرکت‌ها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر، رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولو کرارا"، اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور ومراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (بدون حق صلح)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امور مشابه دیگر، تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس، تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت‌های مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس. دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها، پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوخته قانونی، پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام، پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده، تعیین حقوق و مزایای مدیرعامل در اختیار هیئت مدیره می‌باشد. پ۹۵۰۳۲۹۶۷۸۲۰۵۳۵۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12944717
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنعتی ارتا ویل تایر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۳۹۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۸۹۲۰۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۴ بتصویب رسیدروزنامه کثیرالانتشار اطلاعات، جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۲۶۸۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی امجد تراز به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۱۷۹۷۵ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند پ۹۵۰۵۱۲۵۵۱۳۴۵۴۷۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12981593
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنعتی ارتا ویل تایر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۳۹۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۸۹۲۰۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری رازی به شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۹۴۷۰۰ آقای مهدی سعید نقی گنجی به کد ملی ۰۰۳۹۹۶۵۱۱۲ آقای حسن وهاب زاده به کد ملی ۰۰۷۱۲۳۷۸۶۰ آقای رامین میزانی به کد ملی ۰۰۳۹۳۸۱۹۷۸ شرکت شیمیایی رازی به شناسه ملی۱۰۱۰۰۸۴۲۱۴۲بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. پ۹۵۰۶۰۲۴۷۵۱۹۰۶۰۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12981608
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنعتی ارتا ویل تایر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۳۹۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۸۹۲۰۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهدی سعید نقی گنجی به کد ملی ۰۰۳۹۹۶۵۱۱۲ بعنوان رئیس هیئت مدیره و علیرضا انصاری به کد ملی ۲۲۹۶۵۶۰۵۸۱ نماینده شرکت سرمایه گذاری رازی بشناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۴۷۰۰ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و حسن وهاب زاده به کد ملی ۰۰۷۱۲۳۷۸۶۰ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و رامین میزانی به کد ملی ۰۰۳۹۳۸۱۹۷۸ بعنوان عضو هیئت مدیره و هوشنگ زینالی به کد ملی ۱۵۳۰۴۵۹۸۱۸ نماینده شرکت شیمیایی رازی بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۴۲۱۴۲ بعنوان عضو هیئت مدیره. امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و چکها، بروات، سفته‌ها، قراردادها و بطور کلی اسناد تعهدآور با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل متفقا «با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره یکی از اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل متفقا» با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی و مکاتبات شرکت با امضاء مدیرعامل به تنهایی دارای اعتبار است. پ۹۵۰۶۰۲۴۴۵۳۶۷۶۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13551779
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنعتی ارتا ویل تایر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۳۹۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۸۹۲۰۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی هدف همکاران به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی نوین نگر مانا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۰۹۱۳ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۵ بتصویب رسید. پ۹۶۰۵۱۸۴۸۷۴۰۲۳۴۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14183354
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنعتی ارتا ویل تایر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۳۹۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۸۹۲۰۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار، چکها؛ بروات؛ سفته‌ها؛ قراردادها و بطور کلی اسناد تعهدآور با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل متفقا با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل یکی از اعضاء هیئت مدیره و اوراق عادی و مکاتبات شرکت با امضاء رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل به تنهایی با مهر شرکت دارای اعتبار است. پ۹۷۰۶۰۳۱۴۷۷۶۸۴۴۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه