شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101086742


شماره ثبت:
63683
تعداد بازدید:
10
تأسیس:
1365/11/16
آدرس:
تهران ميدان ونك خيابان خدامي تقاطع خيابان افتاب پلاك 3 1994834571

اشخاص

عنوان طبق آگهی
شهرام ستار 690393
امیرمسعود امیری 690393
فرخ نسیری امیری 1423187
آقای آرمان محبی پور 1535379
محمود امیری 1611830
آقای سید مصطفی جان نثاری 1611830
خانم سیاره ثابتی 1611830
ابوالحسن شهراسبی 9910404
اکبر وقارکاشانی 9910404
آقای محمدرضا اسکندری 12667998
آقای حسین کوه زاد 12681685
آقای فرشید تبریزی مهر 12705678
آقای امیر حاجی محمدی کشمرزی 12705678
سید اسمعیل 12722974
آقای علی اکبر هاشمی 12722992
آقای میرمجید احمدی ترکی 12754468
مهدی رشیدی 12784438
آقای مظفر نسیری امیری 13028904
آقای امیرعلی امیری 13028904
آقای بابک ثقفی 13028904
اصلی رضا سلطانزاده 13674313

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 690393
آگهی تصمیمات شرکت صنایع ماشین‌های اداری ایرانسهامی عام به شماره ثبت۶۳۶۸۳و شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۸۶۷۴۲

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۴/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت مجربان پویا به ش ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۹۳۵ به سمت بازرس اصلی و اکبر وقارکاشانی به ک م ۰۰۴۳۳۲۰۷۸۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: محمود امیری به ک م ۰۰۳۸۵۸۷۰۵۱ و ابوالحسن شهراسبی به ک م ۴۸۹۹۶۶۲۷۷۷ و امیرمسعود امیری به ک م ۰۰۵۳۲۲۴۸۳۳ و فرخ نسیری امیری به ک م ۰۰۳۹۶۶۰۶۲۱ و شهرام ستار به ک م ۴۰۷۲۲۰۵۸۸۵ به مجوب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۴/۹۱ محمود امیری به سمت رئیس هیئت مدیره و ابوالحسن شهراسبی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و امیرمسعود امیری به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات و قراردادها با اشخاص حقیقی و حقوقی و دولتی و غیردولتی با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره شرکت معتبر است و سایر اوراق و اسناد عادی و غیرتعهدآور با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۸۸۶۵۲۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1287596
آگهی تغییرات شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران سهامی عام به شماره ثبت ۶۳۶۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۸۶۷۴۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمود امیری کد ملی ۰۰۳۸۵۸۷۰۵۱ بسمت رییس هیئت مدیره و آقای ابوالحسن شهراسبی کد ملی ۴۸۹۹۶۶۲۷۷۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای امیرمسعود امیری کد ملی ۰۰۵۳۲۲۴۸۳۳ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها با اشخاص حقیقی و حقوقی و دولتی و غیردولتی با امضاء دو نفر از آقایان هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر اسناد عادی و غیرتعهدآور با امضاء هر یک از آقایان فوق الذکر به تنهایی و با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۵۵۸۳۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1287597
آگهی تغییرات شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران سهامی عام به شماره ثبت ۶۳۶۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۸۶۷۴۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت مجربان پویا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۹۳۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای اکبر وقارکاشانی کد ملی ۰۰۴۳۳۲۰۷۸۳ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردید. آقای محمود امیری به شماره ملی ۰۰۳۸۵۸۷۰۵۱ آقای فرخ نسیری امیری به شماره ملی ۰۰۳۹۶۶۰۶۲۱ آقای امیرمسعود امیری به شماره ملی ۰۰۵۳۲۲۴۸۳۳ آقای شهرام ستار به شماره ملی ۴۰۷۲۲۰۵۸۸۵ آقای ابوالحسن شهراسبی به شماره ملی ۴۸۹۹۶۶۲۷۷۷ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. پ۱۷۵۵۸۲۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1422171
آگهی تغییرات شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران سهامی عام شماره ثبت ۶۳۶۸۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۸۶۷۴۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف: آقای محمود امیری به سمت رئیس هیئت مدیره به کدملی ۰۰۳۸۵۸۷۰۵۱ آقای ابوالحسن شهراسبی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به کدملی ۴۸۹۹۶۶۲۷۷۷ آقای امیرمسعود امیری به سمت مدیرعامل به کدملی ۰۰۵۳۲۲۴۸۳۳ آقای فرخ نسیری امیری به سمت عضو هیئت مدیره به کدملی ۰۰۳۹۶۶۰۶۲۱ خانم سیاره ثابتی به سمت عضو هیئت مدیره به کدملی ۰۰۳۸۶۴۳۷۵۸ ب) کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء ۲ نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. پ۱۸۱۱۸۰۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1423187
آگهی تغییرات شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران سهامی عام شماره ثبت ۶۳۶۸۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۸۶۷۴۲

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمود امیری به کد ملی ۰۰۳۸۵۸۷۰۵۱ آقای ابوالحسن شهراسبی به کد ملی ۴۸۹۹۶۶۲۷۷۷ آقای امیر مسعود امیری به کد ملی ۰۰۵۳۲۲۴۸۳۳ آقای فرخ نسیری امیری به کد ملی ۰۰۳۹۶۶۰۶۲۱ خانم سیاره ثابتی به کد ملی ۰۰۳۸۶۴۳۷۵۸ بعنوان اعضا هیئت مدیره بمدت ۲ سال انتخاب گردیدند. پ۱۸۱۱۸۱۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1492828
آگهی تغییرات شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران سهامی عام شماره ثبت ۶۳۶۸۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۸۶۷۴۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۴/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: به موضوع فعالیت شرکت عبارت «ارائه سرویس خدمات پس از فروش و تعمیرات» الحاق گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ۱۸۴۰۵۲۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1525041
آگهی تغییرات شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران سهامی عام شماره ثبت ۶۳۶۸۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۸۶۷۴۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شعبه شرکت در شهرستان کرج به آدرس خیابان مطهری نرسیده به آزادگاه پلاک ۱۵۴ تاسیس و آقای آرمان محبی پور به کد ملی ۱۷۵۰۹۳۲۹۹۷ به سمت مدیر شعبه تعیین شد. پ۱۸۴۹۶۳۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1535379
آگهی تغییرات شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران سهامی عام به شماره ثبت ۶۳۶۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۸۶۷۴۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شعبه شرکت در «شهرستان اصفهان به آدرس: اصفهان خیابان کاوه جنب ایستگاه مترو شمس آباد کدپستی ۸۱۳۸۸۸۷۵۶۳» تعیین و آقای آرمان محبی پور فرزند محمدعلی به کدملی ۱۷۵۰۹۳۲۹۹۷ به سمت مدیر شعبه تعیین شد. پ۹۳۰۴۳۰۶۹۳۱۴۷۱۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1611830
آگهی تغییرات شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران سهامی عام به شماره ثبت ۶۳۶۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۸۶۷۴۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ مورد تصویب قرارگرفت. آقایان محمود امیری به کد ملی ۰۰۳۸۵۸۷۰۵۱ و ابوالحسن شهراسبی به کد ملی ۴۸۹۹۶۶۲۷۷۷ و امیر مسعود امیری به کد ملی ۰۰۵۳۲۲۴۸۳۳ و فرخ نسیری امیری به کد ملی ۰۰۳۹۶۶۰۶۲۱ و خانم سیاره ثابتی به کد ملی ۰۰۳۸۶۴۳۷۵۸ به سمت اعضای هیات مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی آروین ارقام پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳ به سمت بازرس اصلی و آقای سیدمصطفی جان نثاری به کد ملی ۱۹۱۱۲۹۳۴۶۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۶۲۳۹۵۹۶۲۷۷۴۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9634076
آگهی تصمیمات شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران سهامی عام به شماره ثبت ۶۳۶۸۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۸۶۷۴۲

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۵/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت مجریان پویا (حسابداران رسمی) به سمت بازرس اصلی و حسابرس مستقل و اکبر وقارکاشانی (حسابدار رسمی) به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمود امیری ابوالحسن شهراسبی امیرمسعود امیری فرخ نسیری امیری شهرام ستار به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۴/۸۹ محمود امیری به سمت رئیس هیئت مدیره و ابوالحسن شهراسبی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و امیرمسعود امیری به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء هر یک از اعضای هیئت مدیره بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9670220
آگهی تصمیمات شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران سهامی عام به شماره ثبت ۶۳۶۸۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۸۶۷۴۲

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۵/۸۹ واصل گردید: تعداد اعضاء هیئت مدیره مرکب از حداقل ۵ نفر خواهدبود و در نتیجه ماده ۴۲ اساسنامه بشرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9910404
آگهی تصمیمات شرکت صنایع ماشین‌های اداری ایران سهامی عام به شماره ثبت۶۳۶۸۳و شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۸۶۷۴۲

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۴/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت مجربان پویا به ش ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۹۳۵ به سمت بازرس اصلی و اکبر وقارکاشانی به ک م ۰۰۴۳۳۲۰۷۸۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: محمود امیری به ک م ۰۰۳۸۵۸۷۰۵۱ و ابوالحسن شهراسبی به ک م ۴۸۹۹۶۶۲۷۷۷ و امیرمسعود امیری به ک م ۰۰۵۳۲۲۴۸۳۳ و فرخ نسیری امیری به ک م ۰۰۳۹۶۶۰۶۲۱ و شهرام ستار به ک م ۴۰۷۲۲۰۵۸۸۵ به مجوب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۴/۹۱ محمود امیری به سمت رئیس هیئت مدیره و ابوالحسن شهراسبی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و امیرمسعود امیری به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات و قراردادها با اشخاص حقیقی و حقوقی و دولتی و غیردولتی با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره شرکت معتبر است و سایر اوراق و اسناد عادی و غیرتعهدآور با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12667998
آگهی تغییرات شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۳۶۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۸۶۷۴۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شعبه شرکت در شهرستان اهواز به آدرس: اهواز، خیابان ۱۰ پادادشهر، مجتمع هیراد، طبقه۵، واحد۵۴، کدپستی ۶۱۸۳۹۹۳۸۸۷ تاسیس و آقای محمدرضا اسکندری فرزند ستار به کدملی ۳۵۰۱۱۵۱۳۵۷ به سمت مدیر شعبه تعیین گردید. پ۹۴۱۲۰۱۴۲۲۲۱۳۵۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12681685
آگهی تغییرات شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۳۶۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۸۶۷۴۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۸/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مدیر شعبه شرکت در شهرستان کرج خیابان مطهری نرسیده به آزادگان پلاک ۱۵۴ ((آقای حسین کوه زاد به کدملی۰۳۲۳۹۷۹۵۲۱)) تعیین گردید. پ۹۴۱۲۰۹۱۳۵۹۰۴۴۱۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12705678
آگهی تغییرات شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۳۶۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۸۶۷۴۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فرشید تبریزی مهر به کدملی۱۳۷۳۹۲۶۹۶۱ بجای آقای امیر حاجی محمدی کشمرزی به کدملی ۰۰۶۶۲۸۱۲۶۱ بسمت مدیر شعبه شرکت در شهرستان تبریز تعیین گردید. پ۹۴۱۲۱۹۹۷۰۵۴۱۶۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12722974
آگهی تغییرات شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۳۶۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۸۶۷۴۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شعبه شرکت در شهرستان رشت به آدرس: رشت، بلوار شهید رجائی (رشتیان سابق)، بن بست ۲۸، پلاک ۲۷۶ و ۲۷۷ کدپستی۴۱۵۴۹۴۵۶۹۹ تعیین و آقای امیرعباس پدرام فر فرزند سید اسمعیل به کدملی ۳۷۳۲۲۸۷۰۷۶ به سمت مدیر شعبه تعیین شدند. پ۹۵۰۱۱۴۴۸۸۴۸۱۳۳۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12722992
آگهی تغییرات شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۳۶۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۸۶۷۴۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شعبه شرکت در شهرستان شیراز به آدرس: شیراز، چهارراه گمرگ، خیابان مشیر غربی، نرسیده به بانک ملی، پلاک ۱۱۰، ساختمان شاهین، کدپستی۷۱۷۳۶۸۵۵۱۷ تعیین و آقای علی اکبر هاشمی فرزند نوروزعلی به کدملی ۰۴۵۲۳۴۸۶۴۱ متولد تهران به سمت مدیر شعبه تعیین شدند. پ۹۵۰۱۱۴۳۵۶۱۳۱۶۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12754468
آگهی تغییرات شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۳۶۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۸۶۷۴۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مدیر شعبه شرکت در شهرستان کرج به آدرس: کرج، خیابان مطهری نرسیده به آزادگان پلاک ۱۵۴ از آقای حسین کوه زاد به کدملی ۰۳۲۳۹۷۹۵۲۱ به آقای میرمجید احمدی ترکی به کدملی ۰۰۷۷۶۸۹۸۶۰ تغییر یافت. پ۹۵۰۱۳۰۷۲۶۸۴۹۷۶۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12784438
آگهی تغییرات شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۳۶۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۸۶۷۴۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شعبه شرکت در شهرستان مشهد به آدرس مشهد، بلوار هاشمیه، نبش هاشمیه ۳۳، ساختمان خلیج فارس، طبقه دوم کدپستی۹۱۷۸۱۱۸۸۱۴ ایجاد گردید و مهدی رشیدی به شماره ملی ۰۹۳۳۱۸۸۸۳۸ به سمت مدیر شعبه تعیین شدند. پ۹۵۰۲۱۹۶۶۳۹۵۰۱۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12796734
آگهی تغییرات شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۳۶۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۸۶۷۴۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب ود وزیان سال ۱۳۹۳ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی آروین ارقام پارس با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی متین خردمند با شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۶۸۵۶۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۲۲۶۹۵۲۳۶۰۳۹۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13028904
آگهی تغییرات شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۳۶۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۸۶۷۴۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امیر مسعود امیری به شماره ملی ۰۰۵۳۲۲۴۸۳۳ و امیر علی امیری به شماره ملی ۰۰۴۰۲۲۰۹۴۱ و فرخ نسیری امیری به شماره ملی ۰۰۳۹۶۶۰۶۲۱ و مظفر نسیری امیری به شماره ملی ۴۷۲۳۳۶۹۰۵۸ و بابک ثقفی به شماره ملی ۴۳۲۲۷۷۱۲۰۳ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۹۴ به تصویب رسید روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد موسسه حسابرسی آروین ارقام پارس با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی متین خردمند با شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۶۸۵۶۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۶۲۹۲۲۹۳۴۶۸۸۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13061738
آگهی تغییرات شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۳۶۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۸۶۷۴۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۰۶/۱۳۹۵ و تاییدیه شماره ۱۱۳۴۷ , ۱۲۲ مورخ ۱۳/۶/۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار سرمایه شرکت از مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۶۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق سود انباشته تامین گردیده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ۹۵۰۷۱۷۱۵۴۴۳۲۵۶۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13100196
آگهی تغییرات شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۳۶۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۸۶۷۴۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فرخ نسیری امیری به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به کدملی۰۰۳۹۶۶۰۶۲۱ آقای امیر علی امیری به سمت عضو هیئت مدیره به کد ملی ۰۰۴۰۲۲۰۹۴۱ اقای بابک ثقفی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به کدملی ۴۳۲۲۷۷۱۲۰۳ آقای مظفر نسیری امیری به سمت عضو هیئت مدیره به کدملی ۴۷۲۳۳۶۹۰۵۸ کلیه اسناد و آوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء ۲نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. پ۹۵۰۸۰۹۸۸۵۴۱۹۹۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13119678
آگهی تغییرات شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۳۶۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۸۶۷۴۲

پیرو آگهی شماره مکانیزه ۱۳۹۵۳۰۴۰۰۹۰۱۰۸۹۲۶۴مورخ ۰۴/۸/۱۳۹۵ آقای امیرمسعودامیری به سمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی ۰۰۵۳۲۲۴۸۳۳ صحیح می‌باشد که بدین وسیله اصلاح می‌گردد. پ۹۵۰۸۱۹۱۲۷۷۴۱۷۴۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13280936
آگهی تغییرات شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۳۶۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۸۶۷۴۲

آگهی افزایش سرمایه شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران سهامی عام به شماره ثبت ۶۳۶۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۸۶۷۴۲ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۶۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به ۱٫۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال منقسم به ۱٫۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰هم ۱٫۰۰۰ ریال با نام از محل سود انباشته افزایش یافت وماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء شد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13568113
آگهی تغییرات شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۳۶۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۸۶۷۴۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/۱۳۹۵مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی بهمند به شماره شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رایمندوهمکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۵۲۹۹۵۸۵۸۹۸۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13674313
آگهی تغییرات شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۳۶۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۸۶۷۴۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امیر مسعود امیری به کدملی۰۰۵۳۲۲۴۸۳۳ و آقای فرخ نسیری امیری به کدملی۰۰۳۹۶۶۰۶۲۱ و آقای بابک ثقفی به کدملی۴۳۲۲۷۷۱۲۰۳ و آقای ابوالحسن شهراسبی به کدملی ۴۸۹۹۶۶۲۷۷۷ و آقای رضا سلطانزاده به کدملی ۰۰۵۷۲۸۷۰۲۳ به عنوان اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲سال انتخاب گردیدند پ۹۶۰۸۰۱۱۶۱۲۴۸۶۵۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13703513
آگهی تغییرات شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۳۶۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۸۶۷۴۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - - سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای امیر مسعود امیری به سمت رئیس هیئت مدیره به کدملی۰۰۵۳۲۲۴۸۳۳ آقای فرخ نسیری امیری به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به کدملی۰۰۳۹۶۶۰۶۲۱ آقای رضا سلطانزاده به سمت عضو هیئت مدیره به کدملی ۰۰۵۷۲۸۷۰۲۳ آقای بابک ثقفی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به کدملی۴۳۲۲۷۷۱۲۰۳ قای ابوالحسن شهراسبی به سمت عضو هیئت مدیره به کدملی ۴۸۹۹۶۶۲۷۷۷ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء ۲نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. پ۹۶۰۸۲۰۶۵۱۵۰۹۹۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13784830
آگهی تغییرات شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۳۶۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۸۶۷۴۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اختیارات بشرح ذیل توسط هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض گردید: اجرای کلیه مصوبات هیئت مدیره، تصویب آیین نامه‌های داخلی شرکت به استثناء آیین نامه‌های معاملات، آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، آیین نامه ادامه تحصیل، آیین نامه ماموریت کارکنان، آیین نامه صندوق رفاهی. نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمات و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنان به استثناء افزایش یا کاهش گروهی. افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. تعهد ظهرنویسی قبولی پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. اجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدیدنظر رای صادره یا اجرای آن. تحصیل اعتبار از بانکها و شرکتها و موسسات و هرنوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان بره و کارمزد و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد با رعایت مقررات ماده ۳ اساسنامه حاضر استقراض بوسیله انتشار اوراق قرضه منوط به تصویب مجمع عمومی فوق العاده خواهد بود. اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی با تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعک از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی (وفق بند ۱۶ ماده ۵۲ اساسنامه). نظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت. تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت. پ۹۶۱۰۰۵۴۰۲۹۴۹۲۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13844344
آگهی تغییرات شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۳۶۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۸۶۷۴۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۶ و نامه شماره ۳۰۵۸۷ , ۱۲۲ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۶سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید پ۹۶۱۱۰۹۸۵۷۸۷۰۱۱۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه