نساجی کردستان

شرکت نساجی کردستان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101063380
خيابان خالداسلامبولي ـ كوچه 13 ـ پلاك 20 1111111111
4
افراد
9
آگهی‌ها
61300
شماره ثبت
1365/6/11
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 972464
آگهی تصمیمات شرکت نساجی کردستان سهامی عام در حال تصفیه شماره ثبت۶۱۳۰۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۶۳۳۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۸/۱۱/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: عملکرد مدیر تصفیه و صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به سمت ناظر تصفیه برای مدت یک سال انتخاب شدند. اعضاء هیئت تصفیه به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: غلامرضا اسمعیلی نراقی به ش م ۰۵۷۹۸۹۷۴۳۵ مسعود صفاری آشتیانی به ش م ۰۰۵۲۸۸۸۳۷۱ ناهید بهره مند به ش م ۱۶۳۸۶۲۹۰۷۲ به موجب صورتجلسه هیئت تصفیه مورخ ۲۷/۴/۹۱ غلامرضا اسمعیلی نراقی به سمت مدیر اجرایی هیئت تصفیه تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و برات به امضا متفق کلیه اعضا هیئت تصفیه همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات به امضا غلامرضا اسمعیلی نراقی همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۶۷۸۰۲۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9865698
آگهی تصمیمات شرکت نساجی کردستان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۶۱۳۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۶۳۳۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۲/۹۰ واصل گردید: عملکرد هیئت تصفیه سال مالی ۱۳۸۸ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ بسمت ناظر تصفیه انتخاب گردیدند. اعضاء مدیران تصفیه به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. غلامرضا اسمعیلی نراقی به ش ملی ۰۵۷۹۸۹۷۴۳۷ و مسعود صفاری آشتیانی به ش ملی ۰۰۵۲۸۸۸۳۷۱ و ناهید بهرمندهشجین به ش ملی ۱۶۳۸۶۲۹۰۷۲ بموجب صورتجلسه هیئت تصفیه مورخ ۳۰/۴/۸۹ غلامرضا اسمعیلی نراقی به عنوان مدیر اجرائی هیئت تصفیه انتخاب گردیدند و مسعود صفاری آشتیانی و ناهید بهرمندهشجین مدیران تصفیه تعیین و حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور کلیه چکها و برات با امضاء متفق کلیه اعضاء هیئت تصفیه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضاء غلامرضا اسمعیلی نراقی مدیر اجرائی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10635884
آگهی تصمیمات شرکت نساجی کردستان سهامی عام ثبت شده بشماره ۶۱۳۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۶۳۳۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۵/۱۲/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۱۲/۸۸ واصل گردید: اعضاء هیئت تصفیه به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: مسعود صفاری آشتیانی غلامرضا اسماعیلی نراقی ناهید بهره مند اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10860311
آگهی تصمیمات شرکت نساجی کردستان سهامی عام در حال تصفیه به شماره ثبت۶۱۳۰۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۶۳۳۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۸/۱۱/۹۰ واصل گردید: عملکرد مدیر تصفیه و صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ بسمت ناظر تصفیه برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. غلامرضا اسمعیلی نراقی به کدملی ۰۵۷۹۸۹۷۴۳۵ سمعود صفاری آشتیانی به کدملی ۰۰۵۲۸۸۸۳۷۱ ناهید بهر مند به کدملی ۱۶۳۸۶۲۹۰۷۲ برای مدت دو سال بعنوان مدیران تصفیه انتخاب شدند. بموجب صورتجلسه هیئت تصفیه مورخ ۲۹/۴/۹۰ هیئت تصفیه غلامرضا اسمعیلی نراقی بسمت مدیر اجرایی هیئت تصفیه تعیین گردید و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و کلیه چکها و بروات با امضای متفق کلیه اعضای هیئت تصفیه و مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیر اجرایی همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11001101
آگهی تصمیمات شرکت نساجی کردستان سهامی خاص ثبت شده به شماره ۶۱۳۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۶۳۳۸۰
باستناد صورتجلسه هیئت تصفیه مورخ ۵/۱۲/۸۸ غلامرضا اسماعیلی نراقی به عنوان مدیراجرایی هیئت تصفیه تعیین گردیدند. امضاء کلیه اسناد و اوراق تعهدآور چکها، برات با امضاء متفق کلیه اعضای هیئت تصفیه همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضای غلامرضا اسماعیلی نراقی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11084314
آگهی تصمیمات شرکت نساجی کرستان سهامی عام ثبت شده بشماره۶۱۳۰۰و شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۶۳۳۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۹/۸۸ واصل گردید: صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۸۷ به تصویب رسید. موسسه مفید راهبر به سمت ناظر تصفیه برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12700990
آگهی تغییرات شرکت نساجی کردستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۱۳۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۶۳۳۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عملکرد مدیر تصفیه منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۳به تصویب رسید. آقایان غلامرضا اسمعیلی نراقی با کدملی ۰۵۷۹۸۹۷۴۳۵ و کوروش صالحی با کدملی ۰۴۹۱۳۹۳۴۷۴ و خانم ناهید بهرمند با کدملی ۱۶۳۸۶۲۹۰۷۲ برای مدت دو سال بعنوان مدیران تصفیه انتخاب گردیدند. مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شماره شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به عنوان ناظر تصفیه انتخاب گردید. پ۹۴۱۲۱۸۳۶۲۶۹۰۴۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12730498
آگهی تغییرات شرکت نساجی کردستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۱۳۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۶۳۳۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت تصفیه مورخ ۰۹/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامرضا اسمعیلی نراقی به کدملی ۵ ۹۸۹۷۴۳ ۰۵۷ بعنوان مدیر اجرایی هیأت تصفیه انتخاب گردید کلیه اوراق و اسناد تعهدآور کلیه چک‌ها و بروات با امضاء متفق کلیه اعضاء هیأت تصفیه به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه مکاتبات عادی با امضاء آقای غلامرضا اسمعیلی نراقی مدیراجرائی به همراه مهر شرکت معتبر خواهدبود. پ۹۵۰۱۱۷۹۷۲۳۷۵۸۱۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13094555
آگهی تغییرات شرکت نساجی کردستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۱۳۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۶۳۳۸۰
در اجرای ماده ۲۲۵ قانون تجارت و به موجب نامه وارده شماره ۲۵۸۷/۹۵ مورخ ۱۷/۷/۱۳۹۵مدیر تصفیه بدینوسیله مراتب ختم تصفیه شرکت فوق الذکر اعلام می‌گردد. پ۹۵۰۸۰۵۴۸۲۳۹۱۶۵۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک