شرکت ملی شیمی کشاورز (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101060748


شماره ثبت:
61033
تعداد بازدید:
13
تأسیس:
1365/5/18
آدرس:
تهران خيابان پاسداران ـ بالاتر از ميدان نوبنياد ـ نبش نارنجستان دوم ـ پلاك 501 ـ طبقه دوم 1957916435

اشخاص

عنوان طبق آگهی
ابوالفضل بختیاری 975059
آقای کورس جبارنیا رضوانده 975059
محمد قاسم کیا 975059
محمود قائمی امیری 975059
معصومه ملاصالحی 975059
آقای امیر هوشنگ دلجو 975060
فیروز خاکپور 1165568
آقای محمد سلطانی فر 1265334
آقای محمدابراهیم بربطی 1265334
احمد رویایی 12821315
آقای ابو الفضل سیمیاری 12821315
محسن کمائی کما 12882849
جلیل اسکندری 12882849
سید جواد قطب شریف 12882849
آقای امین شمسی تبار 13294746
آقای علی رستمیان 13294746
آقای رضا حسن دخت 13540314
آقای خداداد جعفری 13750818
آقای شهریار ملاحسینی 13750818
علیرضا گچلو 13750818
سیدرضا نقی نسب اردهانی 14029473
حمزه علی صادقی 14379869
آقای داود غلامی 14379869
آقای محسن عسگری 14379869

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 975059
آگهی تصمیمات شرکت ملی شیمی کشاورز سهامی عام شماره ثبت۶۱۰۳۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۶۰۷۴۸

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۲/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۲/۱۰/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰ و شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک ملی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۷۴۵۰۶ و شرکت سیمان شمال به ش ملی ۱۰۱۰۰۲۴۶۶۸۲ و شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۵۲۰۵ و شرکت ملی خدماتی تدارک به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۷۳۸۰ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۳/۹۱ محمد قاسم کیا به ش ملی ۲۲۴۹۰۶۵۴۶۲ به نمایندگی شرکت سیمان شمال بسمت رئیس هیئت مدیره و ابوالفضل بختیاری به ش ملی ۰۰۷۳۷۳۱۸۳۸ به نمایندگی شرکت ملی خدماتی تدارک بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و محمود قائمی امیری به ش ملی ۲۰۶۳۴۷۵۷۹۲ به نمایندگی شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک ملی ایران و کورس جبارنیارضوانده به ش ملی ۱۹۷۱۱۵۶۰۲۷ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی و معصومه ملاصالحی به ش ملی ۰۰۶۱۴۱۶۹۲۴ به نمایندگی شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. بندهای مندرج ماده ۳۷ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۷۵۴۰۱۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 975060
آگهی تصمیمات شرکت ملی شیمی کشاورز سهامی عام شماره ثبت۶۱۰۳۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۶۰۷۴۸

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۴/۱۰/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۲/۱۰/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمون گستران پیشگام به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۱۰۸۳۱ به سمت بازرس اصلی و امیرهوشنگ دلجو به ش ملی ۱۷۵۰۳۵۵۹۰۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۷۵۴۴۲۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1165568
آگهی تغییرات شرکت ملی شیمی کشاورز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۱۰۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۶۰۷۴۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۱ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فراز حساب (حسابداران رسمی) با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۲۹۱۴ بعنوان بازرس اصلی و فیروز خاکپور با کد ملی ۱۳۷۹۷۰۳۲۶۳ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۱۶۹۹۵۹۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1171173
آگهی تغییرات شرکت ملی شیمی کشاورز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۱۰۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۶۰۷۴۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمودرضا حسنوند با شماره ملی ۱۹۲۱۲۵۷۴۱۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰ برای بقیه دوران تصدی هیئت مدیره تعیین شد. پ۱۷۰۱۸۳۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1265334
آگهی تغییرات شرکت ملی شیمی کشاورز سهامی عام به شماره ثبت ۶۱۰۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۶۰۷۴۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۷/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدابراهیم بربطی با شماره ملی ۲۰۶۳۰۰۲۲۶۶ به جای آقای محمدقاسم کیاء به عنوان نماینده جدید شرکت سیمان شمال (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۴۶۶۸۲ و آقای محمد سلطانی فر با شماره ملی ۰۰۴۷۲۳۴۵۴۷ به جای خانم معصومه ملاصالحی به عنوان نماینده جدید شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۵۲۰۵ و همچنین آقای محمود قائمی امیری با شماره ملی ۲۰۶۳۴۷۵۷۹۲ نماینده شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک ملی ایران (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۷۴۵۰۶ به عنوان ریاست هیات مدیره انتخاب گردیدند. پ۱۷۴۵۱۹۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9409577
آگهی تغییرات شرکت ملی شیمی کشاورز سهامی عام به شماره ثبت ۶۱۰۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۶۰۷۴۸

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۱۰/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: پیرو آگهی تغییرات به شماره مکانیزه ۱۳۹۳۳۰۴۰۰۹۰۱۰۸۳۹۹۹ مورخ ۹/۹/۱۳۹۳، شناسه ملی شرکت سیمان شمال اشتباها، ۱۰۱۰۰۲۴۶۸۲ درج گردیده که شناسه ملی صحیح آن ۱۰۱۰۰۲۴۶۶۸۲ می‌باشد. و بدینوسیله اصلاح شد. پ۹۳۱۱۰۶۴۸۰۳۳۸۸۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9409579
آگهی تغییرات شرکت ملی شیمی کشاورز سهامی عام به شماره ثبت ۶۱۰۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۶۰۷۴۸

پیرو آگهی تغییرات بشماره مکانیزه ۱۳۹۳۳۰۴۰۰۹۰۱۰۸۴۰۲۳ مورخ ۹/۹/۱۳۹۳ شماره ملی آقای ابوالفضل بختیاری اشتباها ۰۰۷۳۷۳۱۸۲۸ درج گردیده که شماره ملی ۰۰۷۳۷۳۱۸۳۸ صحیح می‌باشد. و بدینوسیله اصلاح شد. پ۹۳۱۱۰۶۴۹۲۵۶۰۴۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9542340
آگهی تصمیمات شرکت ملی شیمی کشاورز (سهامی عام) بشماره ثبت۶۱۰۳۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۶۰۷۴۸

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲/۳/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۹/۳/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمون گستران پیشگام به سمت بازرس اصلی و امیرهوشنگ دلجو به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10189871
آگهی تغییرات شرکت ملی شیمی کشاورز سهامی عام ثبت شده به شماره ۶۱۰۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۶۰۷۴۸

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۲/۸۸ حسین خادم محترم بجای محمد روشن به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک ملی ایران بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11106000
آگهی تصمیمات شرکت ملی شیمی کشاورز سهامی عام ثبت شده به شماره۶۱۰۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۶۰۷۴۸

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲/۳/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۲/۴/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ۱ شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران (سهامی عام) ۲ شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک ملی ایران (سهامی عام) ۳ شرکت سیمان شمال (سهامی عام) ۴ شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی (سهامی خاص) ۵ شرکت ملی خدماتی تدارک (سهامی خاص) امیرالهوئی نظری به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران (سهامی عام) به سمت عضو هیئت مدیره و سید علیرضا فقیه زاده توچائی به نمایندگی شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی (سهامی خاص) به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و ابوالفضل بختیاری به نمایندگی از طرف شرکت ملی خدماتی تدارک (سهامی خاص) به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و محمد قاسم کیا به نمایندگی شرکت سیمان شمال (سهامی عام) به سمت رئیس هیئت مدیره و حسین خادم محترم به نمایندگی شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک ملی ایران (سهامی عام) به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل باتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای ۲ نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح پیوست تصویب گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12821315
آگهی تغییرات شرکت ملی شیمی کشاورز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۱۰۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۶۰۷۴۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابو الفضل سیمیاری به شماره ملی ۵۹۰۹۸۹۲۱۱۸ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای محمود قائمی امیری به شماره ملی ۲۰۶۳۴۷۵۷۹۲ بعنوان نماینده شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک ملی ایران با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۷۴۵۰۶ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای محمد ابراهیم بربطی به شماره ملی ۲۰۶۳۰۰۲۲۶۶ بعنوان نماینده شرکت سیمان شمال با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۴۶۶۸۲به عنوان نایب رییس هیئت مدیره آقای احمد رویایی به شماره ملی ۴۵۷۹۲۹۳۲۶۶ بعنوان نماینده شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۵۲۰۵ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای سید فخر الدین حیدری منش بعنوان نماینده شرکت ملی خدماتی تدارک (سهامی خاص) با شناسه ملی ۰۹۴۰۸۲۴۷۹۵ به عنوان عضو هیئت مدیره کلیة اوراق و اسناد تعهد آور از جمله چک‌ها، بروات، سفته‌ها و قراردادها با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۵۰۳۰۸۸۷۴۶۳۳۶۶۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12882849
آگهی تغییرات شرکت ملی شیمی کشاورز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۱۰۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۶۰۷۴۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ابوالفضل سیمیاری به شماره ملی ۵۹۰۹۸۹۲۱۱۸ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰ به عنوان رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و جلیل اسکندری به شماره ملی ۰۸۱۹۶۶۱۵۱۱ بعنوان عنوان نماینده شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک ملی ایران با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۷۴۵۰۶ به عنوان عضو هیات مدیره و علی رستمیان به شماره ملی ۴۵۷۹۸۵۵۴۷۷ بعنوان نماینده شرکت سیمان شمال با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۴۶۶۸۲ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره و محسن کمائی کما به شماره ملی ۲۵۹۵۴۸۷۱۱۶ بعنوان نماینده شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۵۲۰۵ به عنوان عضو هیات مدیره و سید جواد قطب شریف به شماره ملی ۰۹۳۰۵۸۰۲۵۷ بعنوان نماینده شرکت ملی خدماتی تدارک با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۷۳۸۰ به عنوان عضو هیات مدیره تعیین گردیدند. کلیة اوراق و اسناد تعهد آور از جمله چک‌ها، بروات، سفته‌ها و قرارداد‌ها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. کلیه مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۴۰۹۸۸۳۵۲۲۸۳۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12982896
آگهی تغییرات شرکت ملی شیمی کشاورز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۱۰۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۶۰۷۴۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خداداد جعفری (خارج از سهامداران) به کدملی ۱۲۰۹۸۳۹۱۵۶ بسمت مدیرعامل و شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰ با نمایندگی ابوالفضل سیمیاری باکدملی ۵۹۰۹۸۹۲۱۱۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سیمان شمال به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۴۶۶۸۲ بانمایندگی علی رستمیان باکدملی ۴۵۷۹۸۵۵۴۷۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۵۲۰۵ بانمایندگی محسن کمائی کما با کدملی ۲۵۹۵۴۸۷۱۱۶ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت ملی خدماتی تدارک به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۷۳۸۰ با نمایندگی سیدجواد قطب شریف باکدملی ۰۹۳۰۵۸۰۲۵۷ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک ملی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۷۴۵۰۶ با نمایندگی جلیل اسکندری باکدملی ۰۸۱۹۶۶۱۵۱۱ بسمت عضو هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا" و همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۶۰۲۵۱۲۶۶۵۹۰۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13275400
آگهی تغییرات شرکت ملی شیمی کشاورز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۱۰۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۶۰۷۴۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۲۹۳۸ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت با شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردید. اشخاص حقوقی ذیل به مدت دوسال به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰ شرکت مدیریت سرمایه گذاری همیاری کوثر (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۷۴۵۰۶ شرکت سیمان شمال (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۴۶۶۸۲ شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۵۲۰۵ وشرکت ملی خدماتی تدارک (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۷۳۸۰ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۵۱۱۰۵۲۴۴۵۶۱۳۰۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13294746
آگهی تغییرات شرکت ملی شیمی کشاورز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۱۰۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۶۰۷۴۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۴/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای شهریار ملاحسینی به شماره ملی ۰۵۶۹۳۵۸۴۸۵ به نمایندگی از شرکت طراحان تجارت قاصدک سپید (به شناسه ملی۱۰۱۰۳۶۴۱۴۳۲) به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای خداداد جعفری به شماره ملی۱۲۰۹۸۳۹۱۵۶ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و آقای علی رستمیان به شماره ملی ۴۵۷۹۸۵۵۴۷۷ به نمایندگی از شرکت افکار آسیا (به شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۶۱۳۱۳) به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی صادقی به شماره ملی ۴۹۱۰۶۳۴۸۸۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای امین شمسی تبار به شماره ملی ۲۸۳۰۷۸۶۲۲۱ به نمایندگی از شرکت مشاوران گستران صنعت آدنیس (به شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۶۳۷۰۴) به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. امضای کلیه آوراق بهادار و تعهدآورشرکت از قبیل چک سفته و برات و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۹۵۱۱۱۷۳۸۵۷۱۰۳۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13294750
آگهی تغییرات شرکت ملی شیمی کشاورز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۱۰۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۶۰۷۴۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۴/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای خداداد جعفری به شماره ملی ۱۲۰۹۸۳۹۱۵۶ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای علی صادقی به شماره ملی ۴۹۱۰۶۳۴۸۸۶ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت طراحان تجارت قاصدک سپید (سهامی خاص) به شناسه ملی۱۰۱۰۳۶۴۱۴۳۲ به سمت عضو هیئت مدیره وشرکت مشاوران گستران صنعت آدنیس به شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۶۳۷۰۴ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت افکار آسیا (سهامی خاص) به شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۶۱۳۱۳ سمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند پ۹۵۱۱۱۷۶۵۴۹۱۹۸۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13385928
آگهی تغییرات شرکت ملی شیمی کشاورز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۱۰۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۶۰۷۴۸

- پیرو آگهی به شماره مکانیزه ۱۳۹۵۳۰۴۰۰۹۰۱۱۳۱۵۶۷ مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۵موسسه امین حسابرس افق به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۸۳۶۰ به سمت بازرس اصلی و رضا حسن دخت به شماره ملی ۰۰۸۱۹۶۸۳۷۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیده‌اند که بدینوسیله اصلاح می‌گردد. پ۹۶۰۱۲۶۲۴۸۵۹۷۷۰۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13428024
آگهی تغییرات شرکت ملی شیمی کشاورز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۱۰۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۶۰۷۴۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۰۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: به موضوع فعالیت شرکت عبارت (انجام کلیه امور مشاوره و پیمانکاری، طراحی، تهیه نقشه‌های اجرایی، اجرا، نظارت، ساخت، مشارکت در ساخت، بهره برداری، راه اندازی، راهبری، اصلاح، بهینه سازی، به روزرسانی، سرمایه گذاری، خرید، فروش، واردات، صادرات، ساخت و تولید انبوه، انجام کلیه پروژه‌ها، عملیات، فعالیت‌ها، فرآیندها و طرح‌های ذیل در هر منطقه‌ای با وسعت نامحدود و شرایط و ویژگی‌های عام یا خاص: ۱ عمرانی مربوط به ساخت ساختمان‌ها و ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی و نظایر آن. ۲ آبی مربوط به بندها، سدها و ساختمان نیروگاه آبی، سازه‌های هیدرولیکی و تونل‌های آب، مخازن آب و شبکه‌های توزیع آب، شبکه‌های جمع آوری و انتقال فاضلاب، کانال‌های انتقال آب و شبکه‌های آبیاری و زهکشی، سازه‌های دریایی و ساحلی، احداث حوضچه‌ها و استخرهای پرورش و تکثیر آبزیان و عملیات ساختمانی (سیویل) تصفیه خانه‌های آب و فاضلاب، و نظایر آن.۳ راه و ترابری مربوط به ساخت راه‌ها نظیر راه‌های اصلی و فرعی، بزرگراه‌ها، آزادراه‌ها، راه‌های ریلی، باند فرودگاه، سیستم‌های انتقال هوایی پایه دار، تونل‌ها، پل‌ها، راه‌های زیرزمینی (تهیه، نصب، نگهداری و تعمیر تجهیزات) و راهداری و عملیات آسفالتی و نظایر آن.۴ صنعت و معدن مربوط به تأسیسات و تجهیزات صنایع غذائی، نساجی، پوشاک، چرم، چوب و شیشه، سلولوزی، استخراج، فرآوری، ذخیره، تبدیل مواد خام و تولید در صنایع نفت و گاز، پتروشیمی، شیمیائی، کانی غیرفلزی، صنایع سنگین، معدنی، صنایع فلزی (آهن و فولاد، فلزی غیرآهنی و فرآورده‌های فلزی)، کارخانجات ابزارآلات و ماشین‌ها و تجهیزات اندازه گیری و کنترل و تأسیسات صنعتی جانبی، تولید وسایل آزمایشگاهی، دارویی، کارخانجات تولید وسایل حمل ونقل، تجهیزات، خطوط انتقال مواد در کارخانجات، بهینه سازی مصرف انرژی، و نظایر آن. ۵ نیرو مربوط به تولید، توزیع و انتقال نیرو اعم از نیروگاه‌ها، شبکه‌های برق و تأسیسات برقی، پست‌های توزیع و الکترونیک عام و خاص، سیستم‌های کنترل برق و ابزار دقیق و نظایر آن.۶ تأسیسات و تجهیزات مربوط به خطوط انتقال (آب، نفت و گاز)، شبکه گازرسانی، تأسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی، سیستم‌های سردکننده ساختمان، تأسیسات و تجهیزات ساختمان (آب، گاز، برق و فاضلاب) و انتقال زباله، تأسیسات و تجهیزات تصفیه خانه‌های آب و فاضلاب، وسایل انتقال (آسانسور پله برقی و غیره)، سیستم‌های خبر و هشداردهنده، تجهیزات آشپزخانه و سلف سرویس و رختشوی خانه، سیستم‌های ارتباطی، شبکه‌های رایانه‌ای ساختمان، ماسه پاشی (سندبلاست)، حفاظت کاتودی، پوشش (لاینینگ)، ایستگاه‌های پمپاژ و نظایر آن.۷ کاوش‌های زمینی مربوط به اکتشاف، حفاری، استخراج، حمل و بهره برداری از مواد غیرزنده موجود در پوسته زمین (در خشکی و آب)، کاوش‌های غیرمستقیم روی خشکی، حفاری‌های آبی، هیدروکربوری و تزریق مواد و دفن زباله، کاوش‌های دریایی، حفاری در بستر دریا و ژئوتکنیک، بهره برداری از مواد بستر دریا (به جز هیدروکربورها)، سیستم‌های ثابت انتقال مواد در دریا و ایستگاه‌های آن شامل آب، فاضلاب، هیدروکربورها و دیگر مواد، آماده سازی و ساخت و بهره برداری از معادن روباز (در خشکی) و آماده سازی و ساخت و بهره برداری از معادن زیرزمینی (در خشکی) و نظایر آن.۸ ارتباطات مربوط به مخابرات صوتی، تصویری و داده‌ای، ساخت ایستگاه‌های اصلی انتقال دهنده و توزیع کننده، انواع شبکه‌های پستی، شبکه‌های انتقال سیمی، بی سیم، رادیو، تلویزیون، و شبکه‌های ماهواره و نظایر آن.۹ کشاورزی مربوط به جنگل داری، درخت کاری، بهسازی و اصلاح اراضی، آبخیزداری وآبخوان داری، مالچ پاشی و تثبیت شن روان، عملیات زراعی، کاشت و برداشت محصولات عمده و استراتژیک، مرتع داری و ایجاد مراتع دست کاشت، ایجاد فضای سبز و نگهداری آن، امور دام پروری شامل (طیور، گاوداری، زنبورداری و گوسفندداری)، شیلات و آبزیان و نظایر آن.۱۰ خدمات مربوط به رفع آلودگی از محیط‌های خشکی و آبی (اعم از داخل خشکی و محیط دریایی)، خدماتی، خدمات شهری، خدمات زیست محیطی، نمونه برداری، پیشگیری و جلوگیری از آلوده شدن محیط توسط انواع آلاینده‌های خاک، آب وهوا و صوت، پالایش و پاک سازی محیط از انواع آلاینده‌های خاک، آب وهوا، مدیریت هرگونه پسماند اعم از جامد، مایع و گاز از هر منبع تولیدی از جمله کلیه امور مربوط به کاهش از مبدأ، کلیه امور مربوط به کنترل تولید پسماند و کاهش آن، جانمایی، ساخت، نصب و دیگر امور مربوط به ایستگاه‌های ذخیره سازی موقت در محل، جانمایی، ساخت، نصب و دیگر امور مربوط به ایستگاه‌های جمع آوری موقت، کلیه امور مربوط به مسیرهای جمع آوری، کلیه امور مربوط به تأسیسات و کارخانجات انواع کمپوست از هر گونه ماده خام یا پسماند، کلیه امور مربوط به تأسیسات و کارخانجات جداسازی، پردازش و بازیافت و طرح‌های بازیافت از مبدأ، کلیه امور مربوط به تأسیسات و کارخانجات هاضم بی هوازی و تولید برق از این طریق، کلیه امور مربوط به دفع هر گونه پسماند توسط زباله سوزی و مراقبت‌های مربوط به آن، کلیه امور مربوط به دفن هر گونه پسماند در زمین و مراقبت‌های مربوط به آن اعم از قبل، در حین و بعد از دفن، دامداری و دامپروری به منظور ایجاد کودهای آلی و بهره وری بیشتر درزمینه‌ی کارخانه جات هاضم، پوشش فضای سبز و درختکاری به منظور کاهش آلایندگی محیط و جلوگیری از فرسایش خاک، کلیه امور آموزشی، اطلاع رسانی، فرهنگی و زیباسازی و مراقبت، پایش و کنترل کیفیت و تأمین ایمنی، بهداشت کار، سلامت و حفاظت از محیط زیست (اچ اس ای) و ارزیابی زیست محیطی کلیه پروژه‌ها، آتش نشانی (شهری، صنعتی، دریایی و جنگل‌ها) و کمک رسانی (در خشکی و دریا و نظایر آن) و امور پیمانکاری مربوطه) در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم الحاق گردید وماده مربوطه دراساسنامه بشرح مذکور اصلاح گردید. پ۹۶۰۲۲۴۲۵۲۴۱۱۷۲۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13540314
آگهی تغییرات شرکت ملی شیمی کشاورز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۱۰۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۶۰۷۴۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه امین حسابرسی افق به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۸۳۶۰ به سمت بازرس اصلی ورضا حسن دخت به شماره ملی ۰۰۸۱۹۶۸۳۷۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند صورت حساب سود و زیان و تراز نامه سال مالی ۱۳۹۵مورد تصویب قرار گرفت. پ۹۶۰۵۱۰۷۳۸۳۳۰۶۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13556244
آگهی تغییرات شرکت ملی شیمی کشاورز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۱۰۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۶۰۷۴۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به به آدرس تهران: خیابان پاسداران بالاتر از میدان نوبنیاد نبش نارنجستان دوم پلاک ۵۰۱ طبقه دوم کدپستی ۱۹۵۷۹۱۶۴۳۵ انتقال یافت. پ۹۶۰۵۲۳۲۲۰۹۷۶۵۲۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13750818
آگهی تغییرات شرکت ملی شیمی کشاورز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۱۰۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۶۰۷۴۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای شهریار ملاحسینی به شماره ملی ۰۵۶۹۳۵۸۴۸۵ به نمایندگی شرکت طراحان تجارت قاصدک سپید (سهامی خاص) به سمت رئیس هیئت مدیره آقای خداداد جعفری به شماره ملی ۱۲۰۹۸۳۹۱۵۶ بسمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و آقای علی رستمیان به شماره ملی ۴۵۷۹۸۵۵۴۷۷ به نمایندگی شرکت افکار آسیا (سهامی خاص) به سمت عضو هیئت مدیره آقای علی صادقی بشماره ملی ۴۹۱۰۶۳۴۸۸۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علیرضا کچلو به شماره ملی ۰۰۸۳۹۷۷۵۰۳ به نمایندگی شرکت مشاوران گستران صنعت آدنیس به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. امضای کلیه اوراق بهادار و تعهدآورشرکت از قبیل چک سفته و برات و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۹۱۹۸۴۱۳۱۲۴۸۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13820436
آگهی تغییرات شرکت ملی شیمی کشاورز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۱۰۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۶۰۷۴۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۵/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سال مالی شرکت از اول مهر ماه هرسال شروع و پایان شهریور ماه هر سال پایان می‌یابد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ۹۶۱۰۲۶۵۶۱۳۰۵۶۳۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13917814
آگهی تغییرات شرکت ملی شیمی کشاورز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۱۰۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۶۰۷۴۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۶و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۰۵/۰۶/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۳۱۳۵۹ , ۱۲۲ مورخه ۱۴/۱۱/۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده و از محل مطالبات حال شده و پرداخت نقدی به موجب گواهی شماره ۱۱۰۴۴۱/۰۸/۰۱۳۷/۹۶ مورخه ۰۸/۱۱/۱۳۹۶ بانک ملی تامین گردیده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید. پ۹۶۱۲۱۴۲۱۶۲۵۶۷۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14029473
آگهی تغییرات شرکت ملی شیمی کشاورز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۱۰۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۶۰۷۴۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال بشرح ذیل انتخاب شدند: آقای خداداد جعفری به شماره ملی ۱۲۰۹۸۳۹۱۵۶ به سمت رئیس هیئت مدیره - آقای علی صادقی بشماره ملی ۴۹۱۰۶۳۴۸۸۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره - شرکت طراحان تجارت قاصدک سپید به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۴۱۴۳۲ به نمایندگی آقای محسن عسگری به شماره ملی ۰۰۷۳۴۹۶۳۱۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره - شرکت مشاوران گستران صنعت آدنیس به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۳۷۰۴به نمایندگی آقای سیدرضا نقی نسب اردهائی به شماره ملی ۲۰۳۱۶۲۴۴۵۸ به سمت عضو هیئت مدیره - شرکت افکار آسیا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۶۱۳۱۳ به نمایندگی آقای علی رستمیان به شماره ملی ۴۵۷۹۸۵۵۴۷۷ به سمت عضو هیئت مدیره امضای کلیه اوراق بهادار و تعهدآورشرکت از قبیل چک سفته و برات و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۶ مورد تصویب قرار گرفت موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۸۰۶۹ به سمت بازرس اصلی و شرکت حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۵۶۱۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی تعیین شدند ک روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید پ۹۷۰۲۲۴۶۶۱۲۸۳۶۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14300844
آگهی تغییرات شرکت ملی شیمی کشاورز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۱۰۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۶۰۷۴۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۰۶/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موارد ذیل به موضوع شرکت الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: • تولید و واردات کلیه نهاده‌های کشاورزی اعم از کودهای بیولوژیک و غیر بیولوژیک گرانول و جامد و مایع • تولید و واردات کلیه بذرهای زراعی , دانه‌های روغنی، سبزی و صیفی و زینتی • تولید و واردات کلیه مواد ضدعفونی کننده شیمیایی و نانو جهت ضد عفونی انواع دام و طیور و اماکن عمومی و مسکونی • واردات انواع محصول آماده و مواد اولیه سموم کشاورزی، دامی و بهداشتی • تولید و واردات و بسته بندی انواع محصول آماده و مواد اولیه واکسن، پروبیوتیک و غیر بیوبیوتیک، داروهای گیاهی و طبیعی، سم‌های بر پایه آب، پوران و ارگانیک، انواع افزودنیهای خوراکی دام و طیور و آبزیان، انواع مواد معدنی، دی و مونو کلسیم فسفات و بنتونیت مورد مصرف در صنایع دام و طیور و آبزیان و حیوانات خانگی • تولید و واردات انواع مکمل‌ها و مواد افزودنی مورد مصرف در صنایع شیمیایی • تولید انواع روغن موتور و ضدیخ و انواع مکمل‌های سوخت • واردات و صادرات انواع کالاهای مجاز، خرید و فروش و واردات و صادرات دانش فنی و سایر خدمات فنی و مهندسی • واردات عوامل کنترل بیولوژیک و فرآورده‌ها و تجهیزات کنترل غیر شیمیایی • تولید عوامل کنترل بیولوژیک و فرآورده‌ها و تجهیزات کنترل غیر شیمیایی • انجام خدمات جمع آوری و حمل، بازیافت و امحای کلیه پسماندهای شهری، دارویی، صنعتی و شیمیایی • احداث و راهبری مجتمع مدیریت پسماند شهری و صنعتی ویژه و غیر ویژه و ارایه مشاوره فنی. • خرید و فروش و انتقال دانش فنی تولید محصولات شیمیایی و انواع نهاده‌های کشاورزی و محصولات دانش بنیان در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم پ۹۷۰۸۱۴۴۵۰۳۵۴۱۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14300858
آگهی تغییرات شرکت ملی شیمی کشاورز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۱۰۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۶۰۷۴۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۶/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی سامان پندار بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی حافظ گام بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۷۰۸۱۴۷۳۶۹۰۳۱۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14379849
آگهی تغییرات شرکت ملی شیمی کشاورز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۱۰۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۶۰۷۴۸

آگهی تغییرات شرکت ملی شیمی کشاورز سهامی عام به شماره ثبت ۶۱۰۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۶۰۷۴۸ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۸/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی صادقی ش. م ۴۹۱۰۶۳۴۸۸۶ - شرکت طراحان تجارت قاصدک سپید ش. م ۱۰۱۰۳۶۴۱۴۳۲ - شرکت مشاوران گستران صنعت آدنیس ش. م ۱۰۳۲۰۸۶۳۷۰۴ - شرکت افکار آسیا ش. م ۱۰۱۰۱۹۶۱۳۱۳ و شرکت آسیا گسترش تجارت پویا ش. م ۱۴۰۰۳۸۴۰۰۸۵ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14379869
آگهی تغییرات شرکت ملی شیمی کشاورز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۱۰۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۶۰۷۴۸

آگهی تغییرات شرکت ملی شیمی کشاورز سهامی عام به شماره ثبت ۶۱۰۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۶۰۷۴۸ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۸/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی صادقی۴۹۱۰۶۳۴۸۸۶ بسمت رئیس هئیت مدیره. آقای محسن عسگری ۰۰۷۳۴۹۶۳۱۶به نمایندگی شرکت طراحان تجارت قاصدک سپید۱۰۱۰۳۶۴۱۴۳۲ بسمت نائب رئیس هئیت مدیره و مدیر عامل. آقای سیدرضا نقی نسب ارهائی ۲۰۳۱۶۲۴۴۵۸به نمایندگی شرکت مشاوران گستران صنعت آدنیس۱۰۳۲۰۸۶۳۷۰۴ بسمت عضو هئیت مدیره. آقای داود غلامی۰۶۰۳۲۷۶۷۶۸ به نمایندگی شرکت آسیا گسترش تجارت پویا۱۴۰۰۳۸۴۰۰۸۵ بسمت عضو هیات مدیره. آقای علی رستمیان ۴۵۷۹۸۵۵۴۷۷به نمایندگی شرکت فکار آسیا ۱۰۱۰۱۹۶۱۳۱۳ بسمت عضو هیات مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک - سفته - بروات عقد قرارداد و عقود اسلامی و سایر نامه‌های و مکاتبات عادی اداری با امضاء ثابت مدیر عامل و یکی از اعضای هیات مدیره بهمراه مهر شرکت معتبر باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه