شرکت سیمان خاش (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101054217


شماره ثبت:
60374
تعداد بازدید:
17
تأسیس:
1365/3/24
آدرس:
سهروردي خيابان انديشه 2 پلاك 69 1569646611

اشخاص

عنوان طبق آگهی
حسین فاتح 1190419
حمید اقبالیان 1190419
فرهنگ ساکی 1190419
آقای سید محمد میر شفیعی 1631467
شاپور کشایی فرد 1631467
علی اصغر گرشاسبی 9672879
روزعلی نیک آبادی 10560814
حمیدرضا لامعی رامندی 10560814
علی اکبر حشمتی رفسنجانی 10773279
مصطفی پرتوافکنان 10773279
ضیاء الدین معزی 10773279
آقای مسعود خوانساری 10773279
تعیین گردیدد مهدی کریمی 10773279
آقای خسرو جامعی 13232995
فرزاد امیری 13232995
آقای گل محمد بامری 13232995
سیاوش عرب 13232995
آقای رضا وجدانی تازه کندبه 13272570

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 588972
آگهی تصمیمات شرکت سیمان خاش (سهامی عام) بشماره ثبت۶۰۳۷۴و شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۵۴۲۱۷

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۴/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱۷/۱۲/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: شرکت سیمان فارس و خوزستان به شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵، شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی۱۰۱۰۲۱۳۷۹۵۱، شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید به شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰، شرکت سیمان خوزستان به شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۲۶۵۶۲، شرکت سیمان آبیک به شناسه ملی۱۰۱۰۲۴۰۵۲۲۰. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۷۱۵۷۷۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 588981
آگهی تصمیمات شرکت سیمان خاش (سهامی عام) بشماره ثبت۶۰۳۷۴و شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۵۴۲۱۷

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۰/۲/۹۱ علی اکبر حشمتی رفسنجانی به کدملی۳۱۷۹۵۶۰۹۲۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی۱۰۱۰۲۱۳۷۹۵۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مصطفی پرتوافکنان به کدملی۳۲۵۱۷۷۹۶۰۵ به نمایندگی شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید به شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و حمید اقبالیان به کدملی۳۱۷۹۵۶۰۹۲۴ به نمایندگی شرکت سیمان فارس و خوزستان به شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵ و روزعلی نیک آبادی به کدملی۴۲۱۹۳۳۹۲۲۱ به نمایندگی شرکت سیمان آبیک به شناسه ملی۱۰۱۰۲۴۰۵۲۲۰ و حمیدرضا لامعی رامندی به کدملی۰۰۳۳۹۱۸۹۴۵ به نمایندگی شرکت سیمان خوزستان به شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۲۶۵۶۲ به سمت اعضای هیئت مدیره و علی اصغرگرشاسبی به کدملی۳۷۸۱۹۱۲۷۵۲ بسمت مدیرعامل خارج از اعضا هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآورشرکت و همچنین کلیه چکها، سفته‌ها، بروات و سایر اوراق تجارتی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهرشرکت و درغیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. اختیارات مدیرعامل بشرح۱۳ بند تعیین گردید. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۷۱۵۶۶۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 881017
آگهی تصمیمات شرکت سیمان خاش (سهامی عام) بشماره ثبت۶۰۳۷۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۵۴۲۱۷

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۱/۸/۹۱ مصطفی پرتوافکنان به کدملی۳۲۵۱۷۷۹۶۰۵ به سمت رئیس و عضو هیئت مدیره و علی اکبر حشمتی رفسنجانی به کدملی۳۱۷۹۵۶۰۹۲۴ به سمت نائب رئیس و عضو هیئت مدیره و حمیدرضا لامعی رامندی به کدملی۰۰۳۳۹۱۸۹۴۵ و روزعلی نیک آبادی به کدملی۴۲۱۹۳۳۹۲۲۱ و حسین فاتح به کدملی۰۰۵۱۸۴۲۴۸۳ به نمایندگی شرکت سیمان فارس و خوزستان به ش. م۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵ به سمت اعضاء هیئت مدیره و علی اصغر گرشاسبی به کدملی۳۷۸۱۹۱۲۷۵۲ خارج از اعضاء هیئت مدیره به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۳۸۲۹۴۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 972474
آگهی تصمیمات شرکت سیمان خاش سهامی عام شماره ثبت۶۰۳۷۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۵۴۲۱۷

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۰/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۸/۱۱/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل حمید اقبالیان به ک م ۳۸۷۱۰۲۲۱۹۵ و حسین فاتح به ک م ۰۰۵۱۸۴۲۴۸۳ و فرهنگ ساکی به ک م ۳۹۶۲۲۴۵۷۲۳ به سمت عضو هیئت مدیره و مصطفی پرتوافکنان به ک م ۳۲۵۱۷۷۹۶۰۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و علی اکبر حشمتی رفسنجانی به ک م ۳۱۷۹۵۶۰۹۲۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی اصغر گرشاسبی خارج از اعضاء هیئت مدیره به ک م ۳۷۸۱۹۱۲۷۵۲ برای مدت دو سال به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۶۷۶۵۴۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1092251
آگهی تصمیمات شرکت سیمان خاش سهامی عام به شماره ثبت۶۰۳۷۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۵۴۲۱۷

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۲/۹۲ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۱/۳/۹۲ و نامه وارده ۲۹۲۴۶۶۵ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۱۲/۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آروین ارقام پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۶۶۳۱۴۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1190419
آگهی تغییرات شرکت سیمان خاش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۰۳۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۵۴۲۱۷

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۵/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: شاپور کشایی فرد به کدملی ۰۳۸۱۵۶۴۱۳۴ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت جایگزین علی اکبر حشمتی رفسنجانی گردی گردید و سمت اعضاء هیئت مدیره به شرح ذیل می‌باشد: مصطفی پرتوافکنان به شماره ملی ۳۲۵۱۷۷۹۶۰۵ رئیس هیئت مدیره حمید اقبالیان به شماره ملی ۳۸۷۱۰۲۲۱۹۵ نائب رئیس هیئت مدیره حسین فاتح به شماره ملی ۰۰۵۱۸۴۲۴۸۳ به سمت عضو هیئت مدیره فرهنگ ساکی به شماره ملی ۳۹۶۲۲۴۵۷۲۳ به سمت عضو هیئت مدیره شاپور کشایی فرد به شماره ملی ۰۳۸۱۵۶۴۱۳۴ به سمت عضو هیئت مدیره علی اصغر گرشاسبی به شماره ملی ۳۷۸۱۹۱۲۷۵۲، مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) پ۱۷۱۰۸۶۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1497487
آگهی تغییرات شرکت سیمان خاش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۰۳۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۵۴۲۱۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آروین ارقام پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۴۰۷۶۲۱۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1631467
آگهی تغییرات شرکت سیمان خاش سهامی عام به شماره ثبت ۶۰۳۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۵۴۲۱۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مصطفی پرتو افکنان به شماره ملی ۳۲۵۱۷۷۹۶۰۵ به نمایندگی از شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰ به سمت رئیس هیئت مدیره وحسین فاتح به شماره ملی ۰۰۵۱۸۴۲۴۸۳ به نمایندگی از شرکت سیمان فارس و خوزستان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وشاپور کشایی فرد به شماره ملی ۰۳۸۱۵۶۴۱۳۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۷۹۵۱ به سمت عضو هیئت مدیره و خسرو جامعی به شماره ملی ۲۳۷۱۸۵۹۴۱۹ به نمایندگی از شرکت سیمان خوزستان به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۰۸۲۷۱۷ به سمت عضو هیئت مدیره و سید محمد میر شفیعی به شماره ملی ۰۰۵۲۴۱۲۴۶۶ به نمایندگی از شرکت سیمان آبیک به شناسه ملی۱۰۱۰۲۴۰۵۲۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی اصغر گرشاسبی به شماره ملی ۳۷۸۱۹۱۲۷۵۲ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیأت مدیره) انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۳۰۷۰۲۹۹۵۴۵۲۷۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9672879
آگهی تغییرات در شرکت سیمان خاش سهامی عام به شماره ثبت ۶۰۳۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۵۴۲۱۷

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۷/۹۰ علی اصغر گرشاسبی به کد ملی ۳۷۸۱۹۱۲۷۵۲ خارج از هیئت مدیره به جای حمید اقبالیان بسمت مدیرعامل جهت بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردید و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات و سیایر اوراق تجارتی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10491945
آگهی تصمیمات شرکت سیمان خاش سهامی عام ثبت شده بشماره ۶۰۳۷۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۵۴۲۱۷

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۲/۸۸ اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب شدند. شرکت سیمان فارس و خوزستان صندوق بازنشستگی پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید شرکت سیمان بجنورد و شرکت سیمان آبیک. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10517787
آگهی تصمیمات شرکت سیمان خاش سهامی عام ثبت شده به شماره ۶۰۳۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۵۴۲۱۷

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۵/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهراد مشار به سمت بازرس اصلی و رضا یعقوبی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10550249
آگهی تصمیمات شرکت سیمان خاش سهامی عام به شماره ثبت ۶۰۳۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۵۴۲۱۷

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۵/۹۰ به شرح ذیل اتخاذ گردید: روزعلی نیک آبادی به کدملی ۴۲۱۹۳۳۹۲۲۱ به نمایندگی از شرکت سیمان آبیک به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۵۲۲۰ به جای مهدی کریمی به عنوان عضو هیئت مدیره برای باقی مانده مدت تصدی تعیین گردید سایر اعضا در سمت‌های خود ابقا گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10560814
آگهی تصمیمات شرکت سیمان خاش (سهامی عام) بشماره ثبت۶۰۳۷۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۵۴۲۱۷

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۰/۲/۹۱ علی اکبر حشمتی رفسنجانی به کدملی۳۱۷۹۵۶۰۹۲۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی۱۰۱۰۲۱۳۷۹۵۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مصطفی پرتوافکنان به کدملی۳۲۵۱۷۷۹۶۰۵ به نمایندگی شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید به شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و حمید اقبالیان به کدملی۳۱۷۹۵۶۰۹۲۴ به نمایندگی شرکت سیمان فارس و خوزستان به شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵ و روزعلی نیک آبادی به کدملی۴۲۱۹۳۳۹۲۲۱ به نمایندگی شرکت سیمان آبیک به شناسه ملی۱۰۱۰۲۴۰۵۲۲۰ و حمیدرضا لامعی رامندی به کدملی۰۰۳۳۹۱۸۹۴۵ به نمایندگی شرکت سیمان خوزستان به شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۲۶۵۶۲ به سمت اعضای هیئت مدیره و علی اصغرگرشاسبی به کدملی۳۷۸۱۹۱۲۷۵۲ بسمت مدیرعامل خارج از اعضا هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآورشرکت و همچنین کلیه چکها، سفته‌ها، بروات و سایر اوراق تجارتی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهرشرکت و درغیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. اختیارات مدیرعامل بشرح۱۳ بند تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10773279
آگهی تصمیمات شرکت سیمان خاش سهامی عام ثبت به شماره۶۰۳۷۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۵۴۲۱۷

طبق صورتجلسه هیات مدیره مورخ۲۸/۷/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ۲۰/۹/۸۹ واصل گردید: علی اکبر حشتمی رفسنجانی به کدملی۳۱۷۹۵۶۰۹۲۴ به جای مسعود خوانساری به کدملی۱۲۸۵۴۷۱۶۵۲ به نمایندگی از صندوقهای بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت بعنوان عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند. در نتیجه مصطفی پرتوافکنان به کدملی۳۲۵۱۷۷۹۶۰۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و مهدی کریمی به کدملی۰۵۶۹۶۷۵۷۹۰ به سمت نایب رئیس و عضو هیئت مدیره و حمید اقبالیان به کدملی۳۸۷۱۰۲۲۱۹۵ به سمت مدیرعامل و علی اکبر حشتمی رفسنجانی و ضیاء الدین معزی به کدملی۲۰۰۱۹۱۶۲۲۱ بسمت اعضای هیات مدیره تعیین گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10998680
آگهی تغییرات شرکت سیمان خاش بشماره ثبت ۶۰۳۷۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۵۴۲۱۷

بموجب صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۲۱/۱/۱۳۸۹ مسعود خوانساری به نمایندگی از شرکت صندوق‌های بازنشستگی پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت مصطفی پرتوافکنان به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید ضیاءالدین معزی به نماینگی از شرکت سیمان بجنورد حمید اقبالیان به نمایندگی از شرکت سیمان فارس و خوزستان و مهدی کریمی به نمایندگی از شرکت سیمان آبیک بسمت اعضای هیات مدیره ضمنا مسعود خوانساری به سمت رئیس هیات مدیره و مصطفی پرتوافکنان بسمت نایب رئیس هیات مدیره و حمید اقبالیان بسمت مدیرعامل تعیین و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها براوات سفته‌ها و سایر اوراق تجارتی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است و ضمنا اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11032546
آگهی تصمیمات شرکت سیمان خاش (سهامی عام) بشماره ثبت۶۰۳۷۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۵۴۲۱۷

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۴/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱۷/۱۲/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: شرکت سیمان فارس و خوزستان به شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵، شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی۱۰۱۰۲۱۳۷۹۵۱، شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید به شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰، شرکت سیمان خوزستان به شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۲۶۵۶۲، شرکت سیمان آبیک به شناسه ملی۱۰۱۰۲۴۰۵۲۲۰. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12839772
آگهی تغییرات شرکت سیمان خاش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۰۳۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۵۴۲۱۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، و حساب سود وزیان سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت با شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران با شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۶۴۶۰۶به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند اعضای هیأت مدیره شرکت برای مدت دو سال به شرح زیر انتخاب گردیدند شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان به شماره شناسۀ ملی ۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵ شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام) به شمارۀ شناسۀ ملی ۱۰۱۰۱۲۵۸۹۲۹ شرکت سیمان خوزستان (سهامی عام) به شمارۀ شناسۀ ملی ۱۰۴۲۰۰۸۲۷۱۷ شرکت توسعه صنعتی و معدنی کانی نوید پارس (سهامی خاص) به شمارۀ شناسۀ ملی ۱۴۰۰۴۴۸۲۵۰۵ شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام) به شمارۀ شناسۀ ملی ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۰۳۱۹۶۵۰۵۷۳۸۸۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13101029
آگهی تغییرات شرکت سیمان خاش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۰۳۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۵۴۲۱۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۹/۰۲/۱۳۹۵ و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۷۶۱۵ , ۱۲۲ مورخ ۸/۳/۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: موضوع شرکت عبارت است از: الف) موضوعات اصلی تولید و فروش محصولات مرتبط با فرآیند تولید در کارخانجات سیمان شامل انواع سیمان، کلینکر و محصولات مرتبط با زنجیرۀ خدمات پس از تولید از جمله بتن، فرآورده‌های بتنی و پیش ساخته، ایجاد و تأسیس شرکت حمل و نقل همچنین کارخانجات تولید سیمان و سایر صنایع جنبی و کارخانجات وابسته به آن و تهیه، تأمین، فروش و ساخت قطعات و لوازم یدکی ماشین آلات دستگاهها و تهیه مصالح ساختمانی و تولید و هر گونه اقدامات و عملیات و معاملاتی که برای انجام برنامه‌های مربوط به موضوعات فوق ضرورت داشته باشد. ب) موضوعات فرعی تملک، اجاره، اکتشاف، استخراج و بهره برداری از کلیه معادن مورد نیاز این صنعت و محصولات مرتبط از قبیل سنگ آهک، خاک رس، سنگ گچ، سیلیس، سنگ آهن، مارل، کائولن و غیره. انجام کلیه معاملات و عملیات مجاز صنعتی، تولیدی و بازرگانی اعم از داخلی و خارجی (شامل صادرات و واردات، خرید، فروش) بویژه ارایه خدمات فنی و مهندسی، فعالیتهای آزمایشگاهی در حوزۀ صنعت و صنایع وابسته. سرمایه گذاری داخلی و خارجی، وارد شدن در معاملات سهام و اوراق بهادار، سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت نزد بانکها و یا مؤسسات اعتباری، خرید و فروش اوراق قرضه، مشارکت و سایر موارد مشابه. مشارکت در سایر شرکتها از طریق تأسیس شرکت جدید، مشارکت در شرکتهای موجود و یا تعهد سهام شرکتهای جدید و تعهد سهام شرکتهای موجود، به منظور حفظ و توسعه اهداف شرکت. بطورکلی شرکت می‌تواند در داخل و یا خارج از کشور به کلیه عملیات و معاملات مالی، تجاری، صنعتی و خدماتی که بطور مستقیم و یا غیرمستقیم به تمام یا هر یک از موضوعات مشروحه فوق مربوط باشد مبادرت نماید. پ۹۵۰۸۰۹۸۴۴۶۶۰۲۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13232995
آگهی تغییرات شرکت سیمان خاش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۰۳۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۵۴۲۱۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شاپور کشائی فرد به شماره ملی ۰۳۸۱۵۶۴۱۳۴ به عنوان نماینده شرکت توسعه صنعتی و معدنی کانی نوید پارس به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۸۲۵۰۵ بسمت رئیس هیأت مدیره - خسرو جامعی به شماره ملی ۲۳۷۱۸۵۹۴۱۹ به عنوان نماینده شرکت سیمان خوزستان به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۰۸۲۷۱۷ بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره - گل محمد بامری به شماره ملی ۳۵۹۱۰۹۸۲۲۱ به عنوان نماینده شرکت سیمان فارس و خوزستان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵ بسمت عضو هیأت مدیره - فرزاد امیری به شماره ملی۲۹۷۱۰۹۹۱۱۳ به عنوان نماینده شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰ بسمت عضو هیأت مدیره - سیاوش عرب به شماره ملی ۴۸۴۹۶۲۳۰۹۳ به عنوان نماینده شرکت سیمان فارس نو به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۸۹۲۹ بسمت عضو هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و سایر اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۹۵۱۰۱۲۸۱۶۱۵۱۵۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13272570
آگهی تغییرات شرکت سیمان خاش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۰۳۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۵۴۲۱۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضا وجدانی تازه کند به شماره ملی ۲۸۸۹۷۵۴۷۷۴ به نمایندگی از طرف شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردید. پ۹۵۱۱۰۴۶۴۳۵۸۷۱۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13450089
آگهی تغییرات شرکت سیمان خاش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۰۳۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۵۴۲۱۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۲/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۲۰۰۵۵ , ۱۲۲ مورخ ۱۷/۲/۹۶ سازمان بوس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی مشتمل بر ترازنامه و صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی ۳۰/۱۲/۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت با شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ و شماره ثبت ۳۶۵۳۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران با شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۶۴۶۰۶و شماره ثبت ۱۱۸۶۸به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند۱۳۹۶ انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۶۰۳۰۷۱۷۵۵۶۱۸۹۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه