کشتیرانی والفجر

شرکت کشتیرانی والفجر (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101050209
تهران خ قائم مقام فراهاني بالاتر از ميدان شعاع نبش ك شبنم پ 101 1589673131
16
افراد
23
آگهی‌ها
59972
شماره ثبت
1365/2/22
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 704658
آگهی تصمیمات شرکت کشتیرانی والفجر سهامی عام ثبت شده بشماره ۵۹۹۷۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۵۰۲۰۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و تنفس مربوطه مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به ش م ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۳۳۲۵۰۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1196651
آگهی تغییرات شرکت کشتیرانی والفجر سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۹۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۵۰۲۰۹

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1210987
آگهی تغییرات شرکت کشتیرانی والفجر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۹۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۵۰۲۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۵/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: لطف اله سعیدی به کدملی ۴۶۰۹۸۷۰۷۱۱ به نمایندگی از کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به سمت رئیس هیئت مدیره و حسن جلیل زاده به کدملی ۲۷۵۳۴۸۱۶۷۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و حمزه کشاورز به کدملی ۱۳۷۷۹۳۵۱۹۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و مرتضی هلاکوئی به کدملی ۰۰۴۲۴۲۵۳۸۷ به نمایندگی از شرکت خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی قشم به سمت عضو هیئت مدیره و محمدرضا خزاعی به کدملی ۰۶۵۱۷۰۵۴۱۱ به نمایندگی از موسسه آموزشی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات و غیره شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۷۲۱۷۷۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1210988
آگهی تغییرات شرکت کشتیرانی والفجر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۹۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۵۰۲۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۵/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. پ۱۷۲۱۷۷۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1396703
آگهی تغییرات شرکت کشتیرانی والفجر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۹۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۵۰۲۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای لطف اله سعیدی ۴۶۰۹۸۷۰۷۱۱ بسمت رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ۱۰۸۶۱۶۲۹۰۱۱ و آقای ابراهیم عزیزآبادی ۰۰۳۴۸۹۸۰۱۸ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل به نمایندگی از کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ۱۰۸۶۱۶۲۹۰۱۱ و آقای سعید اوحدی ۴۱۳۰۵۹۱۸۸۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از مؤسسه آموزشی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ۱۰۱۰۰۲۲۲۷۸۷ و آقای حمزه کشاورز ۱۳۷۷۹۳۵۱۹۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کشتیرانی ۱۰۱۰۲۲۳۴۸۷۷ و آقای مجید سجده ۰۰۵۰۰۶۸۰۸۳ بسمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی قشم ۱۰۱۰۱۰۵۷۸۳۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات و غیره شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۷۹۶۰۵۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1406129
آگهی تغییرات شرکت کشتیرانی والفجر سهامی عام شماره ثبت ۵۹۹۷۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۵۰۲۰۹
پیرو آگهی شماره ۱۳۹۲۳۰۴۰۰۹۰۱۰۲۶۵۱۸ مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۲ آقای ابراهیم عزیزآبادی بشماره ملی ۰۰۳۴۸۹۸۰۱۸ عضو حقیقی هیئت مدیره و مدیر عامل بوده که بدین ترتیب اصلاح می‌گردد. پ۱۸۰۴۸۵۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1693864
آگهی تغییرات شرکت کشتیرانی والفجر سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۹۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۵۰۲۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۷/۱۳۹۳ واجازه مجمع عمومی فوق العاده ۲۱/۴/۹۳ ومجوز شماره ص/۲۷۲۷۷ مورخ ۵/۸/۹۳ سازمان بنادر وکشتیرانی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۴۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به مبلغ ۵۶۱٫۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال منقسم به ۰۰۰ , ۲۰۰ , ۵۶۱ سهم هزار ریالی بانام از محل تجدید ارزیابی داراییهای ثابت شرکت افزایش یافت وماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید. ذیل ثبت از لحاظ افزایش در تاریخ فوق تکمیل گردید. پ۹۳۰۸۲۰۵۹۶۹۷۸۳۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1722468
آگهی تغییرات شرکت کشتیرانی والفجر سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۹۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۵۰۲۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۳ ومجوز شماره ۲۴۳۶۸/ص مورخ ۶/۷/۹۳ سازمان بنادر ودریانوردی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت گردش وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان حسابرس و بازرس قانونی انتخاب گردیدند. روز نامه اطلاعات به عنوان روز نامه کثیر الانتشار برای نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۳۰۹۱۵۵۳۴۵۸۱۸۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9926860
آگهی تصمیمات شرکت کشتیرانی والفجر سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۹۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۵۰۲۰۹
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۶/۸۸ هیئت مدیره نجمی بخشی از اختیارات خود از ماده ۵۰ در ۱۲ بند به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمودند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9971062
آگهی تصمیمات در شرکت کشتیرانی والفجر سهامی عام ثبت شده بشماره ۵۹۹۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۵۰۲۰۹
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۵/۹۰ اختیارات مندرج در صورتجلسه به شرح ۱۲ بند به مدیرعامل تفویض گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10019404
آگهی تصمیمات شرکت کشتیرانی والفجر سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۹۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۵۰۲۰۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۵/۹۰ واصل گردید: سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۲۹۰۱۱ بنمایندگی حمزه کشاورز به کدملی ۱۳۷۷۹۳۵۱۹۱ و شرکت خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی قشم به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۵۷۸۳۲ به نمایندگی مرتضی هلاکوئی به کدملی ۰۰۴۲۴۲۵۳۸۷ و موسسه آموزشی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۲۲۷۸۷ به نمایندگی محمدرضا خزاعی به کدملی ۰۶۵۱۷۰۵۴۱۱ و حسن جلیل زاده به کدملی ۲۷۵۳۴۸۱۶۷۹ و لطف اله سعیدی به کدملی ۴۶۰۹۸۷۰۷۱۱ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۵/۹۰ لطف اله سعیدی به سمت رئیس هیئت مدیره و حسن جلیل زاده به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و حمزه کشاورز به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10467457
آگهی تصمیمات شرکت کشتیرانی والفجر سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۹۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۵۰۲۰۹
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۵/۸۹ حمزه کشاورز به جای اصغر صفی مزدآبادی به نملایندگی از شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند و ترکیب اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل میباشد: ابوالقاسم قاسمیان و محمود ملکی به سمت اعضای هیئت مدیره و لطف اله سعیدی به سمت رئیس هیئت مدیره و حسن جلیل زاده به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و حمزه کشاورز به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و شعب نیز علاوه بر امضاهای مجاز تعریف شده در بند ۵۷ اساسنامه به امضای رئیس شعبه همراه با مدیر مالی و مهر شرکت دارای اعتبار میباشد هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود را در ۱۲ بند به شرح مندرج در صورتجلسه از ماده ۵۰ را به مدیرعامل تفویض نمود. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10577857
آگهی تصمیمات شرکت کشتیرانی والفجر (سهامی عام) بشماره ثبت۵۹۹۷۲و شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۵۰۲۰۹
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۵/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱۰/۳/۹۰ واصل گردیده: محمدرضا خزاعی به کدملی۰۶۵۱۷۰۵۴۱۱ بجای ابوالقاسم قاسمیان به نمایندگی از موسسه آموزشی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۲۲۷۸۵ بعنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند در نتیجه: لطف اله سعیدی به کدملی۴۶۰۹۸۷۰۷۱۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و حسن جلیل زاده به کدملی۲۷۵۳۴۸۱۶۷۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حمزه کشاورز به کدملی۱۳۷۷۹۳۵۱۹۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و محمدرضا خزاعی به کدملی۰۶۵۱۷۰۵۴۱۱ و محمود ملکی به کدملی۰۰۳۵۷۴۳۳۲۸ بسمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و درغیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبراست و شعب نیز علاوه برامضاهای مجاز تعریف شده در بند۵۷ اساسنامه با امضای رئیس شعبه همراه با مدیرمالی همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13044919
آگهی تغییرات شرکت کشتیرانی والفجر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۹۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۵۰۲۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۴/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۲۰۷۰۲/ص/۹۵ مورخ ۱۶/۶/۱۳۹۵ سازمان بنادر و دریانوردی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی منتهیبه ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۵۰۷۰۷۹۵۳۵۴۶۳۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13044921
آگهی تغییرات شرکت کشتیرانی والفجر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۹۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۵۰۲۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۵/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۲۱۰۵۸/ص/۹۵مورخ ۲۰/۶/۱۳۹۵ سازمان بنادر و دریانوردی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجید سجده به شماره ملی ۰۰۵۰۰۶۸۰۸۳ به جای آقای منصور اسلامی به عنوان مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید. حدود اختیارات مدیرعامل هیأت مدیره با استناد به ماده ۳۷ اساسنامه بخشی از اختیارات خود در ماده مذکور را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، مؤسسات عمومی و مراجع قضائی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و مؤسسات قانونی دیگر دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت صدور؛ ظهر نویسی؛ قبولی؛ پرداخت و واخواست اوراق تجارتی انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده (۲) این اساسنامه با رعایت آیین نامه‌های مالی و معاملاتی شرکت تعهد ظهر نویسی قبولی پرداخت و واخواست اوراق تجاری واگذاری یا تحصیل هرگونه حق کسب و پیشه و تجارت (سرقفلی) مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری بکارگیری نیروی انسانی مورد نیاز و عزل و نصب کارکنان با رعایت آئین نامه استخدامی مصوب شرکت و دستورالعمل‌های مرتبط با آن و تعیین میزان حقوق و دستمزد پرسنل (عزل و نصب معاونان شرکت با هماهنگی هیأت مدیره صورت خواهد پذیرفت) اجرای هرگونه مصوبات هیأت مدیره و مسئولیتهای قید شده برای مدیرعامل در آئین نامه‌های مصوب، مالی، معاملات، ستخدامی و دستورالعمل‌های مرتبط با آن. اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی وکیفری اقامه شده؛ در هریک از دادگاهها؛ دادسراها؛ مراجع قضائی یا غیر قضائی اختصاصی یا عمومی ودیوان عدالت اداری؛ از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضائی یا غیر قضائی اختصاصی یا عمومی ودیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی؛ و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام؛ از جمله حضور در جلسات؛ اعتراض به رای؛ درخواست تجدید نظر؛ فرجام؛ واخواهی و اعاده دادرسی؛ مصالحه و سازش؛ استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا؛ اعاده جعل یا انکار وتردید نسبت به سند طرف واسترداد سند؛ تعیین جاعل؛ حق امضاء ی قراردادهای حاوی شرایط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن) اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست صدور برگ اجرائی وتعقیب عملیات آن واخذ محکوم به ووجوه اابداعی وتعقیب آنها؛ تعیین مصدق وکارشناس؛ انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث؛ دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها؛ ورود شخص ثالث ودفاع از دعوای ورود ثالث؛ قبول یا رد سوگند؛ تامین خواسته؛ تامین ضرر وزیان ناشی از جرائم وامور مشابه دیگر تنظیم صورتهالی مالی سالانه وگزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس وحسابرس تنظیم صورتهالی مالی میان دوره‌ای درمقاطع سه ماهه وارائه‌ی صورتهای مالی ۶ ماهه به حسابرس بازرس دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده وتعیین وتعیین دستور جلسه آنها مدیرعامل می‌تواند قسمتی از اختیارات خود را به هریک از معاونین و یا کارکنان شرکت تفویض نماید کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات و غیره شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۵۰۷۰۷۲۷۰۱۰۵۷۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13106005
آگهی تغییرات شرکت کشتیرانی والفجر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۹۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۵۰۲۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۷/۱۳۹۵ و مجوز به شماره ۲۵۷۵۳/ص/۰۳/۰۸/۹۵/۹۵ سازمان بنادر و دریانوردی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۲۹۰۱۱ وشرکت سرمایه گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۴۸۷۷ وشرکت خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی قشم با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۵۷۸۳۲ و موسسه آموزشی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۲۲۷۸۷ و شرکت حمل و نقل و خدمات دریایی آبادان با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۲۳۳۳۹ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۸۱۱۹۹۷۱۷۰۸۹۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13214677
آگهی تغییرات شرکت کشتیرانی والفجر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۹۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۵۰۲۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۷/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۲۸۱۳۸ / ص / ۹۵ مورخه ۲۴/۰۸/۱۳۹۵ سازمان بنادر و دریانوردی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای لطف الله سعیدی به شماره ملی ۴۶۰۹۸۷۰۷۱۱ به نمایندگی از شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۲۹۰۱۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای مجید سجدهء به شماره ملی ۰۰۵۰۰۶۸۰۸۳ به نمایندگی از شرکت خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی قشم با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۵۷۸۳۲ به سمتمدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای سعید اوحدی به شماره ملی ۴۱۳۰۵۹۱۸۸۶ به نمایندگی از مؤسسه آموزشی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۲۲۷۸۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای مهرزاد سلیمانی فر به شماره ملی ۳۹۳۰۱۸۳۶۴۱ به نمایندگی از شرکت حمل و نقل و خدمات دریایی آبادان با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۲۳۳۳۹ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد تقی بختیاری به شماره ملی ۰۰۴۷۷۷۴۲۰۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۴۸۷۷ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. هیئت مدیره به استناد ماده ۳۷ اساسنامه بخشی از اختیارات خود را به شرح ذیل به مدیرعامل واگذار نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، مؤسسات عمومی و مراجع قضائی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و مؤسسات قانونی دیگر، دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت، صدور؛ ظهر نویسی؛ قبولی؛ پرداخت و واخواست اوراق تجارتی، انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده (۲) اساسنامه با رعایت آیین نامه‌های مالی و معاملاتی شرکت، تعهد ظهر نویسی قبولی پرداخت و واخواست اوراق تجاری واگذاری یا تحصیل هرگونه حق کسب و پیشه و تجارت (سرقفلی)، مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری، به کارگیری نیروی انسانی مورد نیاز و عزل و نصب کارکنان با رعایت آئین نامه استخدامی مصوب شرکت و دستورالعمل‌های مرتبط با آن و تعیین میزان حقوق و دستمزد پرسنل (عزل و نصب معاونان شرکت با هماهنگی هیئت مدیره صورت خواهد پذیرفت.)، اجرای هرگونه مصوبات هیئت مدیره و مسئولیتهای قید شده برای مدیرعامل در آئین نامه‌های مصوب، مالی، معاملات، استخدامی و دستورالعمل‌های مرتبط با آن، اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی وکیفری اقامه شده؛ در هریک از دادگاه‌ها؛ دادسراها؛ مراجع قضائی یا غیرقضائی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضائی یا غیرقضائی اختصاصی یا عمومی ودیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام؛ از جمله حضور در جلسات؛ اعتراض به رای؛ درخواست تجدید نظر؛ فرجام؛ واخواهی و اعاده دادرسی؛ مصالحه و سازش؛ استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا؛ اعاده جعل یا انکار وتردید نسبت به سند طرف واسترداد سند؛ تعیین جاعل؛ حق امضای قراردادهای حاوی شرایط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن) اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست صدور برگ اجرائی وتعقیب عملیات آن واخذ محکوم به و وجوه ایداعی وتعقیب آنها؛ تعیین مصدق وکارشناس؛ انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث؛ دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها؛ ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث؛ قبول یا رد سوگند؛ تأمین خواسته؛ تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر، امضاهای مجاز، تنظیم صورتهالی مالی سالانه وگزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس، تنظیم صورتهالی مالی میان دوره‌ای درمقاطع سه ماهه وارائه صورتهای مالی ۶ ماهه به حسابرس بازرس، دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده وتعیین وتعیین دستور جلسه آنها، مدیرعامل می‌تواند قسمتی از اختیارات خود را به هریک از معاونین؛ مدیران و یا کارکنان شرکت تفویض نماید. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل: چک و سفته و برات و غیره شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۵۱۰۰۵۲۱۴۷۱۴۷۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13238949
آگهی تغییرات شرکت کشتیرانی والفجر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۹۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۵۰۲۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۸/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۳۰۱۵۵/ص/۹۵ مورخه ۱۳۹۵ سازمان بنادر ودریانوردی تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. آقای لطف الله سعیدی با کد ملی ۴۶۰۹۸۷۰۷۱۱ به سمت رئیس هیأت مدیره. آقای مجید سجدهء با کد ملی ۰۰۵۰۰۶۸۰۸۳ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل. آقای اسماعیل قمی جوادی با کد ملی ۰۴۲۰۶۳۲۵۶۵ به نمایندگی موسسه آموزشی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به جای آقای سعید اوحدی به سمت عضو هیأت مدیره. آقای مهرزاد سلیمانی فر با کد ملی ۳۹۳۰۱۸۳۶۴۱ به سمت عضو هیأت مدیره. آقای محمد تقی بختیاری با کد ملی ۰۰۴۷۷۷۴۲۰۷ به سمت عضو هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. هیأت مدیره به استناد ماده ۳۷ اساسنامه بخشی از اختیارات خود را به شرح ذیل به مدیرعامل واگذار نمود:. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، مؤسسات عمومی و مراجع قضائی و سایر اشخاص حقیقی وحقوقی. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و مؤسسات قانونی دیگر. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. صدور؛ ظهر نویسی؛ قبولی؛ پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر و تبدیل یا فسخ و آقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده (۲) این اساسنامه با رعایت ایین نامه‌های مالی و معاملاتی شرکت. تعهد ظهر نویسی قبولی پرداخت و واخواست اوراق تجاری واگذاری یا تحصیل هرگونه حق کسب و پیشه و تجارت (سرقفلی). مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری. بکارگیری نیروی انسانی مورد نیاز و عزل و نصب کارکنان با رعایت آئین نامه استخدامی مصوب شرکت و دستورالعمل‌های مرتبط با آن و تعیین میزان حقوق و دستمزد پرسنل (عزل و نصب معاونان شرکت با هماهنگی هیات مدیره صورت خواهد پذیرفت.). اجرای هرگونه مصوبات هیات مدیره و مسئولیتهای قید شده برای مدیرعامل در آئین نامه‌های مصوب، مالی، معاملات، استخدامی و دستورالعمل‌های مرتبط با آن.. آقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی وکیفری آقامه شده؛ در هریک از دادگاهها؛ دادسراها؛ مراجع قضائی یا غیر قضائی اختصاصی یا عمومی ودیوان عدالت اداری؛ از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای آقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضائی یا غیر قضائی اختصاصی یا عمومی ودیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی؛ و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام؛ از جمله حضور در جلسات؛ اعتراض به رای؛ درخواست تجدید نظر؛ فرجام؛ واخواهی و اعاده دادرسی؛ مصالحه و سازش؛ استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا؛ اعاده جعل یا انکار وتردید نسبت به سند طرف واسترداد سند؛ تعیین جاعل؛ حق امضاء ی قراردادهای حاوی شرایط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن) اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست صدور برگ اجرائی وتعقیب عملی ات آن واخذ محکوم به ووجوه اابداعی وتعقیب آنها؛ تعیین مصدق وکارشناس؛ انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث؛ دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها؛ ورود شخص ثالث ودفاع از دعوای ورود ثالث؛ قبول یا رد سوگند؛ تامین خواسته؛ تامین ضرر وزیان ناشی از جرائم وامور مشابه دیگر. تنظیم صورتهالی مالی سالانه وگزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس وحسابرس. تنظیم صورتهالی مالی میان دوره‌ای درمقاطع سه ماهه وارائه‌ی صورتهای مالی ۶ ماهه به حسابرس بازرس. دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده وتعیین وتعیین دستور جلسه آنها. مدیرعامل می‌تواند قسمتی از اختیارات خود را به هریک از معاونین؛ مدیران و یا کارکنان شرکت تفویض نماید. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات و غیره شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۵۱۰۱۴۸۰۸۱۹۰۱۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13402245
آگهی تغییرات شرکت کشتیرانی والفجر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۹۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۵۰۲۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۵ و نامه شماره ۴۰۳۰۳/ص/۹۵ مورخ ۰۳/۱۲/۱۳۹۵ سازمان بنادر و دریانورذی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اصغر ترکان ک. م ۰۰۴۷۴۴۱۵۳۴ بعنوان نماینده شرکت حمل و نقل وخدمات دریایی آبادان به شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۲۳۳۳۹ انتخاب گردیدند. ترکیب هیئت مدیره به شرح زیر می‌باشد. آقای لطف الله سعیدی با کدملی ۴۶۰۹۸۷۰۷۱۱ به سمت رئیس هیئت مدیره. آقای مجید سجدهء با کدملی ۰۰۵۰۰۶۸۰۸۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل. آقای اصغر ترکان با کدملی ۰۰۴۷۴۴۱۵۳۴ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای اسماعیل قمی جوادی با کدملی ۰۴۲۰۶۳۲۵۶۵ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای محمدتقی بختیاری با کدملی ۰۰۴۷۷۷۴۲۰۷ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. هیئت مدیره به استناد ماده ۳۷ اساسنامه بخشی از اختیارات خود را به شرح ذیل به مدیرعامل واگذار نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، مؤسسات عمومی و مراجع قضائی و سایر اشخاص حقیقی وحقوقی. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و مؤسسات قانونی دیگر. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. صدور؛ ظهر نویسی؛ قبولی؛ پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده (۲) این اساسنامه با رعایت آیین نامه‌های مالی و معاملاتی شرکت. تعهد ظهر نویسی قبولی پرداخت و واخواست اوراق تجاری واگذاری یا تحصیل هرگونه حق کسب و پیشه و تجارت (سرقفلی). مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری. بکارگیری نیروی انسانی مورد نیاز و عزل و نصب کارکنان با رعایت آئین نامه استخدامی مصوب شرکت و دستورالعمل‌های مرتبط با آن و تعیین میزان حقوق و دستمزد پرسنل (عزل و نصب معاونان شرکت با هماهنگی هیئت مدیره صورت خواهد پذیرفت.). اجرای هرگونه مصوبات هیئت مدیره و مسئولیتهای قید شده برای مدیرعامل در آئین نامه‌های مصوب، مالی، معاملات، استخدامی و دستورالعمل‌های مرتبط با آن.. اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی وکیفری اقامه شده؛ در هریک از دادگاهها؛ دادسراها؛ مراجع قضائی یا غیرقضائی اختصاصی یا عمومی ودیوان عدالت اداری؛ از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضائی یا غیرقضائی اختصاصی یا عمومی ودیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی؛ و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام؛ از جمله حضور در جلسات؛ اعتراض به رای؛ درخواست تجدید نظر؛ فرجام؛ واخواهی و اعاده دادرسی؛ مصالحه و سازش؛ استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا؛ اعاده جعل یا انکار وتردید نسبت به سند طرف واسترداد سند؛ تعیین جاعل؛ حق امضاء ی قراردادهای حاوی شرایط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن) اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست صدور برگ اجرائی وتعقیب عملیات آن واخذ محکوم به ووجوه اابداعی وتعقیب آنها؛ تعیین مصدق وکارشناس؛ انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث؛ دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها؛ ورود شخص ثالث ودفاع از دعوای ورود ثالث؛ قبول یا رد سوگند؛ تامین خواسته؛ تامین ضرر وزیان ناشی از جرائم وامور مشابه دیگر. تنظیم صورتهالی مالی سالانه وگزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس وحسابرس. تنظیم صورتهالی مالی میان دوره‌ای درمقاطع سه ماهه وارائه‌ی صورتهای مالی ۶ ماهه به حسابرس بازرس. دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده وتعیین وتعیین دستور جلسه آنها مدیرعامل می‌تواند قسمتی از اختیارات خود را به هریک از معاونین؛ مدیران و یا کارکنان شرکت تفویض نماید. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات و غیره شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۶۰۲۰۶۹۱۷۶۲۶۸۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13606006
آگهی تغییرات شرکت کشتیرانی والفجر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۹۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۵۰۲۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۴/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۲۱۵۲۳/ص/۹۶ مورخ ۷/۶/۹۶ سازمان بنادر و دریا نوردی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی اطمینان بخش با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۳۳۴۹ به عنوان بازرس قانونی و موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۶۸۵۷ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۶۰۶۲۱۸۸۱۹۱۱۳۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14172446
آگهی تغییرات شرکت کشتیرانی والفجر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۹۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۵۰۲۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۳/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۱۷۵۸۵ /ص / ۹۷ مورخ ۲۷/۴/۹۷ سازمان بنادر و دریا نوردی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه، صورت سود (زیان) سال مالی ۹۶ تصویب گردید. موسسه حسابرسی اطمینان بخش به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۳۳۴۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هادی حساب تهران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۶۸۵۷ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی و اطلاعیه‌های شرکت، برای مدت یکسال تعیین گردید. شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ش. م۱۰۸۶۱۶۲۹۰۱۱ شرکت سرمایه گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ش. م ۱۰۱۰۲۲۳۴۸۷۷ موسسه آموزشی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (علوم و فنون دریایی مدیریت) ش. م۱۰۱۰۰۲۲۲۷۸۷ شرکت خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی قشم ش. م ۱۰۱۰۱۰۵۷۸۳۲ شرکت حمل و نقل خدمات دریایی آبادان ش. م۱۰۱۰۱۰۲۳۳۳۹ پ۹۷۰۵۲۴۴۵۹۶۵۹۱۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14235512
آگهی تغییرات شرکت کشتیرانی والفجر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۹۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۵۰۲۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۴/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۱۸۸۸۹ / ص / ۹۷ مورخ ۳/۵/۹۷ سازمان بنادر و دریانوردی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای لطف اله سعیدی با کدملی ۴۶۰۹۸۷۰۷۱۱ به نمایندگی از شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به سمت رئیس هیات مدیره و آقای مجید سجده با کدملی ۰۰۵۰۰۶۸۰۸۳ به نمایندگی از شرکت خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی قشم به سمت نایب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل و آقای محمد تقی بختیاری با کدملی ۰۰۴۷۷۷۴۲۰۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به سمت عضو هیات مدیره و آقای سید علی سادات با کدملی ۰۰۵۳۳۱۹۱۹۲ به نمایندگی از شرکت حمل و نقل دریایی آبادان به سمت عضو هیات مدیره و آقای تورج رئیسی با کدملی ۶۵۹۹۸۵۲۲۹۷ به نمایندگی از موسسه آموزش کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به سمت عضو هیات مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات و غیره شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود را به شرح ذیل به مدیر عامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، مؤسسات عمومی و مراجع قضائی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت صدور؛ ظهر نویسی؛ قبولی؛ پرداخت و واخواست اوراق تجارتی انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات. اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیر مادی و یا معنوی از جمله هر گونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سر قفلی و کلیه امتیازات متصوره اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده؛ در هریک از دادگاهها؛ دادسراها؛ مراجع قضائی یا غیر قضائی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضائی یا غیر قضائی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی؛ و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام؛ از جمله حضور در جلسات؛ اعتراض به رای؛ درخواست تجدید نظر؛ فرجام؛ واخواهی و اعاده دادرسی مصالحه و سازش؛ استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا؛ اعاده جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند؛ تعیین جاعل؛ حق امضاء قراردادهای حاوی شرایط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن) اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست صدور برگ اجرائی وتعقیب عملیات آن واخذ محکوم به وجوه ابداعی و تعقیب آنها؛ تعیین مصدق و کارشناس؛ انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها؛ ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث؛ قبول یا رد سوگند؛ تأمین خواسته؛ تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. تهیه و تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره تهیه و تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای درمقاطع سه و شش ماهه دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسات تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدامی و میزان حقوق و دستمزد اجرای هرگونه مصوبات هیات مدیره و مسئولیتهای قید شده برای مدیرعامل در آئین نامه‌های مصوب مالی، معاملات، استخدامی و دستور العمل‌های مرتبط با آن. (مدیرعامل میتواند قسمتی از اختیارات خود را به هریک از مدیران امور، روسا و یا کارکنان شرکت تفویض نماید). پ۹۷۰۷۰۷۸۴۱۸۱۷۳۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14272533
آگهی تغییرات شرکت کشتیرانی والفجر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۹۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۵۰۲۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۶/۱۳۹۷ ومجوز شماره ۳۰۰۲۲/ص/۹۷ مورخ ۱۷/۷/۹۷ سازمان بنادر ودریانوردی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای لطف اله سعیدی با کدملی ۴۶۰۹۸۷۰۷۱۱ به سمت رئیس هیات مدیره آقای مجید سجده با کدملی ۰۰۵۰۰۶۸۰۸۳ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل آقای محمد تقی بختیاری با کدملی ۰۰۴۷۷۷۴۲۰۷ به سمت عضو هیات مدیره آقای سید علی سادات با کدملی ۰۰۵۳۳۱۹۱۹۲ به سمت عضو هیات مدیره آقای محمد تیرگر با کدملی ۰۳۲۰۳۵۰۲۵۸ به سمت عضو هیات مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات و غیره شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: نماید. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، مؤسسات عمومی و مراجع قضائی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت صدور؛ ظهر نویسی؛ قبولی؛ پرداخت و واخواست اوراق تجارتی انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده (۲) اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات. اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیر مادی و یا معنوی از جمله هر گونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سر قفلی و کلیه امتیازات متصوره اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده؛ در هریک از دادگاهها؛ دادسراها؛ مراجع قضائی یا غیر قضائی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضائی یا غیر قضائی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی؛ و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام؛ از جمله حضور در جلسات؛ اعتراض به رای؛ درخواست تجدید نظر؛ فرجام؛ واخواهی و اعاده دادرسی؛ مصالحه و سازش؛ استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا؛ اعاده جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند؛ تعیین جاعل؛ حق امضاء قراردادهای حاوی شرایط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن) اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست صدور برگ اجرائی وتعقیب عملیات آن واخذ محکوم به وجوه ابداعی و تعقیب آنها؛ تعیین مصدق و کارشناس؛ انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث؛ دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها؛ ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث؛ قبول یا رد سوگند؛ تأمین خواسته؛ تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. تهیه و تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره تهیه و تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای درمقاطع سه و شش ماهه دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسات تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدامی و میزان حقوق و دستمزداجرای هرگونه مصوبات هیات مدیره و مسئولیت‌های قید شده برای مدیرعامل در آئیننامه‌های مصوب مالی، معاملات، استخدامی و دستور العمل‌های مرتبط با آن. مدیرعامل میتواند قسمتی از اختیارات خود را به هریک از مدیران امور، روسا و یا کارکنان شرکت تفویض نماید پ۹۷۰۷۲۹۱۰۳۴۶۹۳۱۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک