شرکت گروه صنایع غذایی پاکبان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101048045


شماره ثبت:
59754
تعداد بازدید:
18
تأسیس:
1365/2/7
آدرس:
تهران - شهرستان تهران - بخش مركزي - شهر تهران-شهرآرا-خيابان بلوار شرقي-خيابان شهيد حسين آرش مهر-پلاك 43-ساختمان گلزار-طبقه دوم-واحد 205- 1445873433

اشخاص

عنوان طبق آگهی
محمدرضا آرون 671350
خانم نازیلا مشیراوبهی 671350
میترا مشیر اوبهی 671350
وماندنا ربانی رانکوهی 671350
مجید قدیانی 1005650
آقای مجید گرامی مقدم 1353903
آقای علی ربانی رانکوهی 13003310
آقای روح اله قدیانی 13003310
محمدمهدی ربانی رانکوهی 14183673

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 671350
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنایع غذایی پاکبانسهامی خاص به شماره ثبت ۵۹۷۵۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۸۰۴۵

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی ذخایر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۵۳۳۴ بسمت بازرس اصلی و محمدرضا آرون به کدملی ۲۶۹۰۰۵۴۲۴۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: علی ربانی رانکوهی به کدملی ۰۰۷۰۸۱۷۳۲۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و محمدمهدی ربانی رانکوهی به کدملی ۶۳۰۹۷۰۰۹۳۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و میترا مشیراوبهی به کدملی ۰۰۴۹۳۰۷۰۲۹ و نازیلا مشیراوبهی به کدملی ۰۰۳۹۳۵۸۵۷۷ ماندانا ربانی رانکوهی به کدملی ۰۴۵۱۶۹۸۶۵۷ بسمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و اسناد تعهدآور مالی و قراردادها با امضاء مدیرعامل به تنهایی و در غیاب وی دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۵۴۱۷۱۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1005650
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنایع غذایی پاکبان سهامی عام ثبت شده بشماره ۵۹۷۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۸۰۴۵

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۱۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۱۲/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی محاسبان توانا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۴۱۹۲ بسمت بازرس اصلی و مجید قدیانی به کد ملی ۰۰۵۴۴۱۶۲۵۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۶۲۱۹۵۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1067116
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنایع غذایی پاکبان سهامی عام ثبت شده بشماره ۵۹۷۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۸۰۴۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۶/۱/۹۲ اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی شد. پ۱۶۵۱۸۶۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1136035
آگهی تغییرات شرکت گروه صنایع غذایی پاکبان سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۷۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۸۰۴۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۹/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی محاسبان توانا به ش ملی۱۰۱۰۰۵۵۴۱۹۲ به عنوان بازرس اصلی و مجید قدیانی به ش م۰۰۵۴۴۱۶۲۵۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت۱ سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و سود و زیان سال مالی۲۹/۱۲/۱۳۹۱ به تصویب رسید. پ۱۶۸۴۸۷۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1353903
آگهی تغییرات شرکت گروه صنایع غذایی پاکبان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۷۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۸۰۴۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابداری ارقام پژوهش محور به شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۳۷۹۵۵ به عنوان بازرس اصلی و مجید گرامی مقدم به شماره ملی ۰۳۸۳۶۴۴۸۰۱ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۷۷۸۴۸۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1594333
آگهی تغییرات شرکت گروه صنایع غذایی پاکبان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۷۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۸۰۴۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تدبیر محاسبان توانا به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۷۲۱۰۱به سمت بازرس اصلی و آقای روح الله قدیانی به شماره ملی ۰۰۶۵۴۰۵۸۵۴ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. اعضاء هیات مدیره برای مدت دو سال بشرح زیر انتخاب شدند آقای محمدمهدی ربانی رانکوهی با کدملی شماره ۶۳۰۹۷۰۰۹۳۶ به سمت رئیس هیات مدیره و مدیرعامل علی ربانی رانکوهی با کدملی شماره ۰۰۷۰۸۱۷۳۲۴نایب رئیس هیات مدیره میترا مشیراوبهی با کدملی شماره ۰۰۴۹۳۰۷۰۲۹عضو هیات مدیره نازیلا مشیراوبهی با کدملی شمار ه ۰۰۳۹۳۵۸۵۷۷ عضو هیات مدیره ماندانا ربانی رانکوهی با کدملی شماره ۰۴۵۱۶۹۸۶۵۷ عضو هیات مدیره کلیه اوراق بهادار چکها سفته‌ها بروات و اسناد تعهدآور مالی و قراردادها با امضای مدیرعامل به تنهائی با مهر شرکت و در غیاب مشارالیه با امضاء دونفر از اعضای هیات مدیره با مهرشرکت معتبر است. پ۹۳۰۶۰۸۷۸۴۱۹۹۳۸۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9732565
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنایع غذایی پاکبان سهامی عام ثبت شده به شماره ۵۹۷۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۸۰۴۵

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۱/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۵/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. محمدرضا آرون به کدملی۲۶۹۰۰۵۴۲۴۸ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ذخایر به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۷۵۳۳۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10872035
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنایع غذایی پاکبان سهامی عام ثبت شده بشماره ۵۹۷۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۸۰۴۵

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی سالیانه مورخ ۱۷/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۵/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ بتصویب رسید. احمدرضا حیدری فتسمی بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ذخایر بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره مرکب از ۵ نفر میباشد و ماده ۳۷ اساسنامه اصلاح گردید. میترا مشیراوبهی نازیلا مشیراوبهی ماندانا ربانی رانکوهی بسمت عضو هیئت مدیره و محمدمهدی ربانی رانکوهی بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و علی ربانی رانکوهی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق بهادار چکها سفته‌ها بروات و اسناد تعهدآور مالی و قراردادها با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت و در غیاب مشارالیه با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12977576
آگهی تغییرات شرکت گروه صنایع غذایی پاکبان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۷۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۸۰۴۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۴ و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۸۹۰۰ , ۱۲۲ مورخ ۱۳/۴/۱۳۹۵ و اداره کل حمل و نقل پایانه‌های استان تهران به شماره ۱۲۶۷۴/۱۱ مورخ ۱۳/۴/۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به مبلغ ۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال منقسم به ۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی بانام از محل مطالبات حال شده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ۹۵۰۵۳۱۵۸۱۵۲۷۲۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13003310
آگهی تغییرات شرکت گروه صنایع غذایی پاکبان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۷۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۸۰۴۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۱۳۹۵ و مجوز اداره کل حمل و نقل و پایانه‌های استان تهران به شماره ۱۹۴۴۷/۱۱ مورخ ۳/۶/۱۳۹۵تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۹۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تدبیر محاسبان توانا به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۷۲۱۰۱ به سمت بازرس اصلی و آقای روح اله قدیانی به شماره ملی ۰۰۶۵۴۰۵۸۵۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. آقای محمدمهدی ربانی رانکوهی با کد ملی شماره ۶۳۰۹۷۰۰۹۳۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و علی ربانی رانکوهی با کد ملی ۰۰۷۰۸۱۷۳۲۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و میترا مشیر اوبهی با کد ملی شماره ۰۰۴۹۳۰۷۰۲۹ عضو هیئت مدیره ونازیلا مشیراوبهی با کد ملی شماه ۰۰۳۹۳۵۸۵۷۷عضو هیئت مدیره وماندنا ربانی رانکوهی با کد ملی شماره ۰۴۵۱۶۹۸۶۵۷ عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادارو چک‌ها و سفته‌ها و بروات و اسناد تعهداور با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دونفر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است. پ۹۵۰۶۱۴۲۱۴۹۹۸۵۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13031225
آگهی تغییرات شرکت گروه صنایع غذایی پاکبان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۷۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۸۰۴۵

پیرو آگهی صادره به شماره مکانیزه ۱۳۹۵۳۰۴۰۰۹۰۱۰۶۷۱۶۳ مورخ ۱۳/۶/۹۵ امضای کلیه اوراق بهادار چک‌ها سفته بروات و اسناد تعهدآور مالی و قراردادها با امضای مدیرعامل به تنهایی با مهر شرکت و در غیاب مشار الیه با امضای دونفر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر میباشد صحیح است که بدینوسیله اصلاح میگردد. پ۹۵۰۶۳۱۵۰۹۱۷۳۶۹۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13412476
آگهی تغییرات شرکت گروه صنایع غذایی پاکبان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۷۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۸۰۴۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۵ باستناد مجوز شماره ۳۸۲۳/۱۱ مورخ ۳۰/۰۱/۹۶ اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده‌ای استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه ارقام نگر آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ بعنوان بازرس اصلی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۲۱۳۲۳۳۴۸۰۱۶۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13671534
آگهی تغییرات شرکت گروه صنایع غذایی پاکبان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۷۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۸۰۴۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۶ومجوز شماره ۴۰۰۸۰/۱۱ مورخ ۱۷/۷/۹۶ اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده‌ای استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه ارقام نگر آریا به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲به عنوان بازرس اصلی و حسابرسی خدمات مدیریت دایا رهیافت به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح زیر انتخاب شدند. آقای محمدمهدی ربانی رانکوهی با کد ملی شماره ۶۳۰۹۷۰۰۹۳۶ به سمت رئیس هیئت مدیره علی ربانی رانکوهی با کد ملی ۰۰۷۰۸۱۷۳۲۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل میترا مشیر اوبهی با کد ملی شماره ۰۰۴۹۳۰۷۰۲۹ عضو هیئت مدیره نازیلا مشیراوبهی با کد ملی شماه ۰۰۳۹۳۵۸۵۷۷عضو هیئت مدیره ماندنا ربانی رانکوهی با کد ملی شماره ۰۴۵۱۶۹۸۶۵۷ عضو هیئت مدیره کلیه اوراق بهادارو چک‌ها و سفته‌ها بروات و اسناد تعهداور مالی با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دونفر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است. پ۹۶۰۷۳۰۵۰۸۱۸۶۵۷۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13736937
آگهی تغییرات شرکت گروه صنایع غذایی پاکبان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۷۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۸۰۴۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران شهرآرا خیابان بلوار شرقی خیابان شهید حسین آرش مهر پلاک ۴۳ ساختمان گلزار طبقه دوم واحد ۲۰۵ کدپستی: ۱۴۴۵۸۷۳۴۳۳صحیح میباشد. پ۹۶۰۹۰۸۱۳۶۳۰۴۴۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14183673
آگهی تغییرات شرکت گروه صنایع غذایی پاکبان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۷۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۸۰۴۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۷۷۲۵۹/۱۱ مورخه ۲۳/۱۲/۹۶ اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای باقی مانده مدت تصدی به شرح زیر انتخاب شدند ۱ آقای محمد مهدی ربانی رانکوهی کدملی ۶۳۰۹۷۰۰۹۳۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ۲ آقای علی ربانی رانکوهی کدملی ۰۰۷۰۸۱۷۳۲۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل ۳ خانم میترا مشیراوبهی کدملی ۰۰۴۹۳۰۷۰۲۹ عضو هیئت مدیره ۴ خانم نازیلا مشیراوبهی کدملی ۰۰۳۹۳۵۸۵۷۷ عضو هیئت مدیره ۵ ماندانا ربانی رانکوهی با کدملی ۰۴۵۱۶۹۸۶۵۷ عضو هیئت مدیره کلیه اوراق بهادار چکها سفته‌ها بروات و اسناد تعهدآور مالی با امضاء مدیرعامل به تنهایی با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است پ۹۷۰۶۰۳۲۳۰۵۴۲۷۲۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14184675
آگهی تغییرات شرکت گروه صنایع غذایی پاکبان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۷۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۸۰۴۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۶ و تاییدیه اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان تهران به شماره ۷۷۲۵۹/۱۱ مورخ ۲۳/۱۲/۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۴۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی بانام از محل مطالبات حال شده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح و ذیل ثبت در تاریخ فوق الذکر از لحاظ افزایش سرمایه تکمیل امضاء گردید. پ۹۷۰۶۰۳۳۵۰۱۰۴۳۳۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14329191
آگهی تغییرات شرکت گروه صنایع غذایی پاکبان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۷۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۸۰۴۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳/۰۵/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۴۰۲۶۵/۱۱ مورخ ۱۶/۷/۹۷ اداره کل راهداری و حمل ونقل و جاده‌ای استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: انجام امور حمل و نقل جاده‌ای محمولات متعلقه از محل کارخانه تولیدی به مقاصد توزیع در کشور و بالعکس از موضوع شرکت حذف گردید و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. پ۹۷۰۹۰۵۷۱۶۲۹۴۱۷۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14341331
آگهی تغییرات شرکت گروه صنایع غذایی پاکبان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۷۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۸۰۴۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۴/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۴۷۰۰۵/۱۱ مورخ ۲۰/۰۸/۱۳۹۷ اداره کل راهداری و حمل ونقل و جاده‌ای استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۱۳۹۶بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۷۰۹۱۲۵۶۴۴۷۱۳۳۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه