سرمایه گذاری تأمین اجتماعی

شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101044869
استان تهران - شهرستان تهران - بخش مركزي - شهر تهران-گاندي-خيابان آفريقا-خيابان سوم-پلاك 11-طبقه همكف- 1517635711
20
افراد
21
آگهی‌ها
59435
شماره ثبت
1365/1/6
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 556109
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعیسهامی عام به شماره ثبت ۵۹۴۳۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۱۲/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۹۰ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۳۱۸۸۷۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 570719
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی سهامی عام بشماره ثبت ۵۹۴۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۲/۹۰ علی یوسفپور به کدملی ۴۶۸۹۳۷۶۲۳۹ بسمت رئیس هیئت مدیره، محمدعلی یزدانجو به کدملی ۱۲۶۲۶۳۰۵۶۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و حسین سلیمی به کدملی ۱۲۳۹۸۱۷۶۸۱ به جای رحمتاله حافظی به کدملی ۱۲۸۵۶۵۵۹۹۰ به عنوان نماینده تامین اجتماعی جهت بقیه مدت تصدی هیئتمدیره تعیین گردیدند. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۴۳۹۵۷۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 734889
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعیسهامی عام به شماره ثبت ۵۹۴۳۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۶/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۷/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند. سعید مرتضوی به کدملی ۳۴۵۹۶۷۳۰۹۶ به نمایندگی از صندوق تامین اجتماعی و غلامحسین رضوانی به کدملی ۲۰۰۰۷۳۱۷۶۷ به نمایندگی از موسسه حسابرسی تامین اجتماعی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۵۱۷۷ و عزیز دولتخواه به کدملی ۰۰۴۸۸۶۶۹۱۱ به نمایندگی موسسه املاک و مستغلات سازمان تامین اجتماعی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۷۸۰۲ و عادل نژادسلیم به کدملی ۱۴۶۵۶۲۳۸۷۶ به نمایندگی شرکت رفاه گستر تامین اجتماعی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۷۵۳۷۶ و بهنام پرهیزگار به کدملی ۱۰۶۴۲۸۴۶۶ به نمایندگی موسسه خدمات بهداشتی درمانی میلاد سلامت تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۰۰۸۹ و رحیم اسماعیلی دانا به کدملی ۰۰۵۰۳۲۹۱۹۸ به نمایندگی شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۲۸۰ و محمدرضا حیدری به کدملی ۳۲۵۰۷۱۱۲۸۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۶۹۵۰ سعید مرتضوی به سمت رئیس هیئت مدیره و غلامحسین رضوانی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و محمدرضا حیدری به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکنفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و در غیاب مدیرعامل به اتفاق یکنفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. هیئت مدیره کلیه اختیارات تفویض شده به مدیرعامل قبلی عینا به مدیرعامل جدید تفویض نمودند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۱۶۰۱۰۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 734911
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعیسهامی عام به شماره ثبت ۵۹۴۳۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۵/۹۱ واصل گردید: ماده ۳۵ و تبصره ماده ۴۲ اساسنامه به شرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید. یک بند به شرح صورتجلسه ذیل ماده ۳۱ اساسنامه اضافه گردید و بندهای ۲ و ۴ ماده ۴۵ اساسنامه نیز به شرح صورتجلسه اصلاح گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: صندوق تامین اجتماعی و شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران به ش م ۱۰۸۶۱۶۶۹۵۰ و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین به ش م ۱۰۱۰۱۳۳۶۲۸۰ و موسسه املاک و مستغلات تامین اجتماعی به ش م ۱۰۱۰۰۳۵۷۸۰۲ و موسسه حسابرسی تامین اجتماعی به ش م ۱۰۱۰۰۳۴۵۱۷۷ و شرکت رفاه گستر تامین اجتماعی به ش م ۱۰۱۰۱۷۷۵۳۷۶ و موسسه خدمات بهداشتی درمانی میلاد سلامت تهران به ش م ۱۰۱۰۰۴۹۰۰۸۹. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۱۶۰۰۰۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 750988
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (سهامی عام) بشماره ثبت۵۹۴۳۵و شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹
به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۱۹/۶/۹۱ اساسنامه جدیدی مشتمل بر۶۵ ماده و۲۴ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۵۸۴۴۲۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1059081
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی سهامی عام به شماره ثبت۵۹۴۳۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱/۹۲ احسان اله یارمحمد به ک م ۰۰۶۰۰۱۲۷۷۳ به جای عادل نژادسلیم به نمایندگی از طرف شرکت رفاه گستر تامین اجتماعی به ش م ۱۰۱۰۱۷۷۵۳۷۶ بسمت مدیرعامل شرکت انتخاب گردیدند. کلیه چکها و اسناد و اوراق تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها (به استثناء قراردادهای استخدامی و مشاوره) با امضاء مدیرعامل به اتفاق یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره به اتفاق یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. هیئت مدیره کلیه اختیارات تفویض شده را به مدیر تفویض نمود. پ۱۶۴۷۷۶۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1364776
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۴۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۶/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمد فیاض بخش به کد ملی ۰۰۳۲۹۴۳۱۳۱ بعنوان نماینده سازمان تامین اجتماعی به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای سید ابوالحسن فیروزآبادی به کد ملی ۴۷۲۳۶۵۶۰۲۲ بعنوان نماینده موسسه خدمات بهداشتی درمانی میلاد سلامت تهران بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا رستمی به کد ملی ۲۲۹۳۹۱۰۳۴۲ بعنوان نماینده شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین به عنوان عضو هیئت مدیره، آقای عزیز دولتخواه دولت سرا به کد ملی ۰۰۴۸۸۶۶۹۱۱ بعنوان نماینده موسسه املاک و مستغلات تامین اجتماعی بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و آقای نجات امینی به کد ملی ۳۹۹۰۷۲۰۲۸۷ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. امضاء کلیه چکها و اسناد و اوراق تعهدآور از جمله سفته، برات و قراردادها (باستثناء قراردادهای استخدامی و مشاوره) با امضاء مدیرعامل به اتفاق یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. همچنین مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است. اختیارات هیئت مدیره با عنایت به مفاد مندرج در مواد ۴۱ و ۴۶ اساسنامه شرکت و همچنین سایر اختیارات هیئت مدیره بشرح صورتجلسه مدیرعامل تفویض گردید. پ۱۷۸۴۵۸۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1464077
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی سهامی عام شماره ثبت ۵۹۴۳۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/۹۲ و مجوز شماره ۲۶۵۰۹۷/۱۲۱ مورخ ۷/۲/۹۳ سازمان بورس و اوراق اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۹۲ تصویب شد. سازمان حسابرسی شماره ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۲۲۲ بعنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردید. روزنامه‌های خورشید و دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۹۴۴۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1525076
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی سهامی عام شماره ثبت ۵۹۴۳۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۲ و مجوز شماره ۲۶۹۷۷۹/۱۲۱ مورخ ۱۰/۳/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضا راعی بشماره ملی ۱۰۹۱۹۶۸۸۴۵ بعنوان نماینده موسسه املاک و مستغلات تامین اجتماعی شماره ملی ۱۰۱۰۰۳۵۷۸۰۲ به جای آقای عزیز دولتخواه دولت سرا بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تا تاریخ ۳۰/۳/۹۳ تعیین شدند. پ۱۸۴۹۴۶۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10102535
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی سهامی عام بشماره ثبت ۵۹۴۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹
باستناد صورتجلسه هیات‎مدیره مورخ ۱۷/۳/۱۳۹۰ هیات‎مدیره اختیارات مدیرعامل را به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین نمود. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10168302
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۴۳۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۵/۹۱ واصل گردید: ماده ۳۵ و تبصره ماده ۴۲ اساسنامه به شرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید. یک بند به شرح صورتجلسه ذیل ماده ۳۱ اساسنامه اضافه گردید و بندهای ۲ و ۴ ماده ۴۵ اساسنامه نیز به شرح صورتجلسه اصلاح گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: صندوق تامین اجتماعی و شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران به ش م ۱۰۸۶۱۶۶۹۵۰ و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین به ش م ۱۰۱۰۱۳۳۶۲۸۰ و موسسه املاک و مستغلات تامین اجتماعی به ش م ۱۰۱۰۰۳۵۷۸۰۲ و موسسه حسابرسی تامین اجتماعی به ش م ۱۰۱۰۰۳۴۵۱۷۷ و شرکت رفاه گستر تامین اجتماعی به ش م ۱۰۱۰۱۷۷۵۳۷۶ و موسسه خدمات بهداشتی درمانی میلاد سلامت تهران به ش م ۱۰۱۰۰۴۹۰۰۸۹. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10848174
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی سهامی عام ثبت شده به شماره۵۹۴۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۸/۷/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۲/۱۰/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۸۹ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11191040
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (سهامی عام) بشماره ثبت۵۹۴۳۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹
به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۱۹/۶/۹۱ اساسنامه جدیدی مشتمل بر۶۵ ماده و۲۴ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12842089
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۴۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۴ ومجوز شماره ۷۶۲۵ , ۱۲۲ مورخ ۸/۳/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به شرح ذیل تعیین گردیدند: سازمان تامین اجتماعی به شماره شناسه ملی ۱۴۰۰۰۲۶۱۶۶۵ شرکت رفاه گستر تامین اجتماعی به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۷۵۳۷۶ شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران به شماره شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۶۶۹۵۰ موسسه املاک و مستغلات تامین اجتماعی به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۷۸۰۲ موسسه خدمات بهداشتی درمانی میلاد سلامت تهران به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۰۰۸۹ پ۹۵۰۳۱۹۴۳۵۹۹۰۷۵۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12916342
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۴۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۴/۱۳۹۵ وباستناد مجوز به شماره ۹۱۱۸ , ۱۲۲ مورخ ۱۹/۰۴/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی عبدالعلی زاده به شماره ملی ۲۷۵۰۴۲۲۲۷۲ به نمایندگی سازمان تامین اجتماعی به شناسه ملی ۱۴۰۰۰۲۶۱۶۶۵ بعنوان عضو و رییس هیات مدیره، آقای مرتضی لطفی به شماره ملی ۱۸۲۹۲۰۱۱۱۵ به نمایندگی از شرکت رفاه گستر تامین اجتماعی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۷۵۳۷۶ بعنوان عضو موظف و نایب رییس هیات مدیره، آقای سید رضا نوروززاده به شماره ملی ۰۶۳۸۲۱۹۸۱۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۶۶۹۵۰ بعنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره، آقای رضا راعی به شماره ملی ۱۰۹۱۹۶۸۸۴۵ به نمایندگی از موسسه املاک و مستغلات تامین اجتماعی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۷۸۰۲ بعنوان عضو هیات مدیره و آقای غلامعلی عابدی به شماره ملی ۵۶۳۰۲۰۱۷۷۸ به نمایندگی موسسه خدمات بهداشتی درمانی میلاد سلامت تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۰۰۸۹ بعنوان عضو هیات مدیره برای باقیمانده دوره تصدی انتخاب گردیدند امضاء کلیه چکها و اسناد و اوراق تعهدآور از جمله سفته، برات و قراردادها (باستثناء قراردادهای استخدامی و مشاوره) با امضاء مدیرعامل به اتفاق یک نفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. همچنین امضاء مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است. اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید - اجرای مصوبات هیات مدیره شرکت. - انجام امور جاری شرکت. - نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی، مراجع قضایی و سایر سازمانهای رسمی در چارچوب مقررات و قوانین کشور. - عزل و نصب کارکنان براساس ضوابط تعیین شده از طرف هیات مدیره. - تعیین و پرداخت حقوق و مزایا و پاداش کارکنان شرکت براساس مقررات جاری و ضوابط تعیین شده از طرف هیات مدیره. - تعیین حدود اختیارات و شرح وظایف افراد تحت سرپرستی در چارچوب ضوابط جاری شرکت. - پیشنهاد نمایندگان حقیقی عضو هیات مدیره شرکتهای سرمایه پذیر تابعه توسط مدیرعامل و تصویب هیات مدیره. - تهیه و تنظیم روشها و آیین نامه‌های داخلی شرکت و ارایه آن به هیات مدیره جهت تصویب. - وصول مطالبات و پرداخت دیون شرکت. - انجام تشریفات مربوط به اخذ وام و اعتبار از بانکها و موسسات اعتباری پس از تصویب هیات مدیره. - افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی. - نمایندگی شرکت در مقابل مراجع قضایی و طرح دعوی علیه سایر اشخاص جهت احقاق حقوق قانونی شرکت و دفاع از شرکت در مقابل کلیه دعاوی اقامه شده علیه شرکت اعم از حقوقی و جزایی در هریک از مراجع ذیربط و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت و درخواست ضرر و زیان و صدور دستور لازم الاجرا و تعقیب آنها، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و سایر اقدامات مرتبط. - عقد هر نوع قرارداد و انجام معاملات شرکت اعم از داخلی یا خارجی و همچنین انجام خرید و فروش اموال منقول و غیر منقول و انجام هزینه‌های جاری شرکت با رعایت مصوبات هیات مدیره و در قالب آیین نامه معاملات و سایر آیین نامه‌های شرکت. - اجاره و استیجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بهاء و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و با توجه به صرفه و صلاح شرکت. - واگذاری یا تحصیل هرگونه حق کسب و پیشه تجارت (سرقفلی) و خرید و فروش شرکتها و مایملک شرکت با تصویب هیات مدیره. - تهیه و ارایه گزارشات ماهیانه عملکرد شرکت و امور مالی و سایر اطلاعات ضروری به شکل مقایسه‌ای به هیات مدیره. - تهیه و تنظیم صورت داراییها و قروض شرکت هر شش ماه یکبار جهت ارائه به بازرس قانونی. - تهیه و تنظیم بودجه سالیانه شرکت و پیشنهاد آن به هیات مدیره جهت بررسی و تصویب. - تهیه و تنظیم صورتهای مالی (ترازنامه، سود و زیان و …) در مقاطع شش ماهه و سالانه و ارایه آن به هیات مدیره جهت بررسی و تصویب. - تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت و نام تجاری شرکت. - تقدیم درخواست و پیگیری هرگونه اختراع و یا نام و نشان و تصویر و علائم تجاری و یا خرید و تحصیل فروش و یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هر گونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها. - به امانت گذاشتن هرنوع اسناد و مدارک وجوه شرکت در صندوقهای دولتی و بانکها و استرداد آنها جهت امور شرکت و اطلاع به هیات مدیره. پ۹۵۰۴۲۸۷۳۸۶۰۷۶۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12992952
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۴۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۴ و مجوز شماره ۱۰۹۹۳ , ۱۲۲ مورخه ۱/۶/۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۰۶۰۸۵۷۳۴۱۵۸۵۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13624449
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۴۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۵ و مجوز سازمان بورس بشماره ۲۲۱۰۵ , ۱۲۲ مورخ ۲۹/۳/۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۱۳۹۵مورد تصویب قرارگرفت. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردید روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۶۰۷۰۲۷۴۵۳۸۰۹۵۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13822849
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۴۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۷/۱۳۹۶ ومجوز شماره ۳۰۰۴۷ , ۱۲۲ مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به شرح ذیل تعیین گردیدند: سازمان تامین اجتماعی به شناسه ملی ۱۴۰۰۰۲۶۱۶۶۵ شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۶۶۹۵۰ شرکت رفاه گستر تامین اجتماعی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۷۵۳۷۶ موسسه املاک و مستغلات تامین اجتماعی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۷۸۰۲ موسسه خدمات بهداشتی درمانی میلاد سلامت تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۰۰۸۹ پ۹۶۱۰۲۷۹۵۸۸۰۴۶۳۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13822873
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۴۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۷/۱۳۹۶ ومجوز شماره ۳۰۰۴۷ , ۱۲۲ مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اکبر ترکان به کدملی ۰۰۴۲۳۲۰۰۴۶ به نمایندگی سازمان تامین اجتماعی به شناسه ملی ۱۴۰۰۰۲۶۱۶۶۵ بعنوان رییس هیئت مدیره، مرتضی لطفی به شماره ملی ۱۸۲۹۲۰۱۱۱۵ به نمایندگی از شرکت رفاه گستر تامین اجتماعی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۷۵۳۷۶ بعنوان نایب رییس هیئت مدیره و مدیرعامل، سیدعبدالحسین ثابت به کدملی ۱۲۶۱۶۱۷۸۴۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۶۶۹۵۰ بعنوان عضو هیئت مدیره، احمد فیاض بخش به کدملی ۰۰۳۲۹۴۳۱۳۱ به نمایندگی از موسسه املاک و مستغلات تامین اجتماعی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۷۸۰۲ بعنوان عضو هیئت مدیره و محمدرضا رستمی به کدملی ۲۲۹۳۹۱۰۳۴۲ بعنوان به نمایندگی موسسه خدمات بهداشتی درمانی میلاد سلامت تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۰۰۸۹ بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. د امضای کلیه چکها و اسناد و اوراق تعهدآور از جمله سفته، برات و قراردادها (باستثناء قراردادهای استخدامی و مشاوره) با امضای مدیرعامل به اتفاق یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. همچنین مکاتبات عادی شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است. اختیارات هیئت مدیره با عنایت به مفاد مندرج در مواد ۴۱ و ۴۶ اساسنامه شرکت و همچنین سایر اختیارات هیئت مدیره درخصوص اداره شرکت، بشرح پیوست به مدیرعامل تفویض گردید. اجرای مصوبات هیئت مدیره شرکت. انجام امور جاری شرکت. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی، مراجع قضایی و سایر سازمانهای رسمی در چارچوب مقررات و قوانین کشور. عزل و نصب کارکنان براساس ضوابط تعیین شده از طرف هیئت مدیره. تعیین و پرداخت حقوق و مزایا و پاداش کارکنان شرکت براساس مقررات جاری و ضوابط تعیین شده از طرف هیئت مدیره. تعیین حدود اختیارات و شرح وظایف افراد تحت سرپرستی در چارچوب ساختار شرکت. پیشنهاد انتصاب مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره هلدینگ‌ها به هیئت مدیره جهت تصویب. بررسی و تصویب انتصاب اعضای هیئت مدیره شرکتهای سرمایه پذیر براساس پیشنهاد مدیرعامل هر یک از هلدینگ‌ها. تهیه و تنظیم روشها و آیین نامه‌های داخلی شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره جهت تصویب. وصول مطالبات و پرداخت دیون شرکت. انجام تشریفات مربوط به تامین مالی از بانکها و موسسات اعتباری و بازار سرمایه (داخل و خارج از کشور) پس از تصویب هیئت مدیره. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی. نمایندگی شرکت در مقابل مراجع قضایی و طرح دعوی علیه سایر اشخاص جهت احقاق حقوق قانونی شرکت و دفاع از شرکت در مقابل کلیه دعاوی اقامه شده علیه شرکت اعم از حقوقی و جزایی در هریک از مراجع ذیربط و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت و درخواست ضرر و زیان و صدور دستور لازم الاجرا وتعقیب آنها، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و سایر اقدامات مرتبط. عقد هر نوع قرارداد و انجام معاملات شرکت اعم از داخلی یا خارجی و همچنین انجام خرید و فروش اموال منقول و غیرمنقول و انجام هزینه‌های جاری شرکت با رعایت مصوبات هیئت مدیره و در قالب آئین نامه معاملات و سایر آیین نامه‌های شرکت. اجاره و استیجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بهاء و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و با توجه به صرفه و صلاح شرکت. واگذاری یا تحصیل هرگونه حق کسب و پیشه تجارت (سرقفلی) و خرید و فروش شرکتها و مایملک شرکت با تصویب هیئت مدیره. تهیه و ارائه گزارشات ماهیانه عملکرد و امور مالی شرکت و سایر اطلاعات ضروری به شکل مقایسه‌ای به هیئت مدیره. تهیه و تنظیم صورت داراییها و قروض شرکت هر شش ماه یکبار جهت ارائه به بازرس قانونی. تهیه و تنظیم بودجه سالیانه شرکت و پیشنهاد آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب. تهیه و تنظیم صورتهای مالی (ترازنامه، سود و زیان و...) در مقاطع شش ماهه و سالانه و ارائه آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب. تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت و نام تجاری شرکت. تقدیم درخواست و پیگیری هرگونه اختراع و یا نام و نشان و تصویر و علائم تجاری و یا خرید و تحصیل فروش و یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هر گونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها. به امانت گذاشتن هرنوع اسناد و مدارک وجوه شرکت در صندوقهای دولتی و بانکها و استرداد آنها جهت امور شرکت. پ۹۶۱۰۲۷۹۳۷۵۵۷۶۸۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13839101
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۴۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۷/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۳۰۱۴۱ , ۱۲۲ مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۶ بتصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بعنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. پ۹۶۱۱۰۷۸۷۴۱۱۶۵۵۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14052538
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۴۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۲/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۳۴۸۹۴ , ۱۲۲ مورخ ۳۰/۲/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران گاندی خیابان آفریقا خیابان سوم پلاک ۱۱ طبقه همکف با کدپستی ۱۵۱۷۶۳۵۷۱۱ تغییر یافت. پ۹۷۰۳۰۷۸۹۵۵۷۲۴۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک