شرکت صنایع خاک چینی ایران (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101038610


شماره ثبت:
4662
تعداد بازدید:
8
تأسیس:
1364/11/16
آدرس:
استان آذربايجان شرقي - شهرستان تبريز - بخش مركزي - شهر تبريز-منظريه-بلوار آزادي-بلوار حج-پلاك 41-طبقه دوم- 5175756365

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای دلاور نجفی حاجی پور 566774
آقای مهدی واصفی 566774
آقای امیر انباردار 1160275
آقای بهزاد نظیری راد 1160275
آقای محمد علی بلوچی 11095501
آقای محمد جواد احمدی 11095501
آقای یدالله مرسلی 13228214
آقای سلیمان نوروزی 13228214
حسین کریمائی 13228214
آقای مرتضی فرشید پژوه 13682113

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 566774
آگهی تصمیمات شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام) بشماره ثبت ۴۶۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۳۸۶۱۰

برابر صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۲/۹۰ که در تاریخ ۲۱/۱/۹۱ به این اداره واصل گردیده آقای سلیمان نوروزی به کد ملی ۱۷۱۸۷۸۴۹۹۶ و کدپستی ۵۱۸۳۹۳۸۵۹۸ به نمایندگی از شرکت کاشی و سرامیک الوند بشماره ثبت ۵۳۰۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۲۰۴۰ و کدپستی ۵۱۸۳۹۳۸۵۹۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و قائم مقام مدیرعامل آقای دلاور نجفی حاجی پور به کد ملی ۵۵۵۸۸۴۲۸۶۵ و کدپستی ۸۸۱۸۶۱۳۳۵۱ به نمایندگی از شرکت صبا تامین بشماره ثبت ۱۴۷۹۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ و کدپستی ۱۵۱۳۸۱۴۴۱۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای مهدی واصفی به کد ملی ۰۰۶۸۸۴۸۹۴۳ و کدپستی ۱۶۴۳۹۷۷۱۱۱ به نمایندگی از شرکت معدنی املاح ایران بشماره ثبت ۵۲۲۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۴۱۳۰ و کدپستی ۱۶۴۳۹۷۷۱۱۱ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای مرتضی فرشیده پژوه به کد ملی ۰۰۴۲۵۴۵۷۵۷ و کدپستی ۱۶۶۱۶۶۶۸۱۶ به نمایندگی از شرکت کاشی نیلو بشماره ثبت ۲۵۹۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۲۴۶۶۷ و کدپستی ۱۳۸۸۸۸۳۱۶۸ بسمت عضو هیئت مدیره آقای محمد جواد احمدی به کد ملی ۳۸۷۴۳۵۷۲۷۹ و کدپستی ۱۹۸۶۸۵۵۵۷۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صدر تامین بشماره ثبت ۱۴۹۶۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۴۶۹۶ و کدپستی ۱۵۱۳۸۱۴۳۱۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای دوره باقی مانده انتخاب وکلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها، بروات سفته‌ها و قراردادهای تجاری باامضاء مدیرعامل و به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دونفر از اعضائ هیئت مدیره همرا با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل ومهر شرکت معتبر خواهد بود و هیئت مدیره اختیارات مشروحه در ماده ۳۹ اساسنامه را به استثناء موارد ۲، ۳، ۵، ۶، ۹، ۱۰ الی ۱۳، ۱۵ الی ۲۰ و عزل و نصب مدیران ارشد و معاونین شرکت را به مدیرعامل تفویض نمود. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۳۷۸۹۶۳۸۳ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1160275
آگهی تصمیمات شرکت صنایع خاک چینی ایران سهامی خاص شماره ثبت ۴۶۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۳۸۶۱۰

برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۳۱/۲/۹۲ که در تاریخ ۲/۶/۹۲ به این اداره واصل گردیده (ترازنامه حساب سود و زیان صورتهای مالی) سال مالی ۹۱ تصویب موسسه حسابرسی دش و همکاران شماره ثبت ۱۹۷۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ و کدپستی ۱۴۷۵۹۶۳۱۱۱ بسمت بازرس اصلی و حسابرس و موسسه حسابرسی رایمند و همکاران شماره ثبت ۱۳۲۷۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ و کدپستی ۵۱۹۹۸۱۳۶۶۱۲ بسمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ انتخاب و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین و شرکت سرمایه گذاری صدر تامین (سهامی عام) شماره ثبت ۱۴۹۶۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۴۶۹۶ و کدپستی ۱۵۱۳۸۱۴۳۱۱ و شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (سهامی عام) شماره ثبت ۱۴۷۹۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ و کدپستی ۱۵۱۳۸۱۴۴۱۴ و شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند (سهامی عام) شماره ثبت ۵۳۰۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۲۰۴۰ و کدپستی ۵۱۸۳۹۳۸۵۹۸ و شرکت معدنی املاح ایران (سهامی عام) شماره ثبت ۵۲۲۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۴۱۳۰ و کدپستی ۱۶۴۳۹۷۷۱۱۱ و شرکت فرآورده‌های نسوز ایران (سهامی عام) شماره ثبت ۱۶۵۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۲۸۹۰ و کدپستی ۵۱۸۳۹۳۸۵۶۸ بسمت اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند سپس آقای سلیمان نوروزی کد ملی ۱۷۱۸۷۸۴۹۹۶ و کدپستی ۵۱۸۳۹۳۸۵۹۸ به نمایندگی از شرکت کاشی و سرامیک الوند بسمت رئیس هیئت مدیره و قائم مقام مدیرعامل آقای امیر انباردار کد ملی ۰۳۸۱۹۶۲۲۲۹ و کدپستی ۱۹۸۶۸۵۵۵۷۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تامین بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمد جواد احمدی کد ملی ۳۸۷۴۳۵۷۲۷۹ و کدپستی ۱۹۸۶۸۵۵۵۷۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صدر تامین بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای بهزاد نظیری راد کد ملی ۰۵۳۳۱۳۹۴۰۶ و کدپستی ۱۴۶۹۶۱۴۳۶۸ به نمایندگی از شرکت معدنی املاح ایران بسمت عضو هیئت مدیره و آقای مرتضی فرشید پژوه کد ملی ۰۰۴۲۵۴۵۷۵۷ و کدپستی ۵۶۶۱۶۶۶۸۱۶ به نمایندگی از شرکت فرآورده‌های نسوز ایران بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها بروات سفته‌ها و قراردادهای تجاری با امضاء مدیرعامل و باتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۵۹۷۷۴۰۳۸ سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکت‌های تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1596897
آگهی تغییرات شرکت صنایع خاک چینی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۶۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۳۸۶۱۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی دش و همکاران به شماره ثبت ۱۹۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی آیین محاسبان امین به شماره ثبت ۲۰۸۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۸۴۸۸۰ به عنوان حسابرس و بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۷۱۲۱۵۸۰۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10989914
آگهی تصمیمات شرکت صنایع خاک چینی ایران سهامی عام ثبت شده به شماره ۴۶۶۲ بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۳۸۶۱۰

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه ۱۷/۹/۸۸ و هیئت مدیره مورخه ۸/۱۰/۸۸ شرکت صنایع خاک چینی ایران سهامی عام ثبت شده به شماره ۴۶۶۲ بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۳۸۶۱۰، شرکت سرمایه گذاری صدر تأمین سهامی عام و شرکت کاشی نیلو سهامی عام و شرکت سرمایه گذاری صبا تامین سهامی عام شرکت معدنی اصلاح ایران سهامی عام و شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند سهامی عام بعنوان اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب و سپس شرکت کاشی نیلو به نمایندگی آقای عبدالرضا رجائی بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند بنمایندگی آقای سلیمان نوروزی بسمت قائم مقام مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت معدنی املاح ایران به نمایندگی آقای مهدی واصفی بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به نمایندگی آقای دلاور نجفی حاجی پور بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری صدر تامین به نمایندگی محمدجواد احمدی بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها، بروات، سفته‌ها و قراردادهای تجاری بامضاء مدیرعامل و به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل بامضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات بامضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود و هیئت مدیره اختیارات مشروحه در ماده ۵۰ اساسنامه را به استثنا موارد ۲، ۳، ۵، ۶، ۹، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۹ الی ۲۵ و عزل و نصب مدیران ارشد و معاونین شرکت را به مدیرعامل تفویض نمود. اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11095501
آگهی تصمیمات شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام) بشماره ثبت ۴۶۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۳۸۶۱۰

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۹/۹۰ و هیئت مدیره مورخ ۷/۱۰/۹۰ که در تاریخ ۵/۱۱/۹۰ به این اداره واصل گردیده: شرکت سرمایه گذاری صدر تامین (سهامی عام) بشماره ثبت ۱۴۹۶۳۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۴۶۹۶ و کدپستی ۱۵۱۳۸۱۴۳۱۱ شرکت کاشی نیلو (سهامی عام) بشماره ثبت ۲۵۹۶ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۲۴۶۶۷ و کدپستی ۱۳۸۸۸۸۳۱۶۸ شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (سهامی عام) بشماره ثبت ۱۴۷۹۶۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ و کدپستی ۱۵۱۳۸۱۴۴۱۴ شرکت معدنی املاح ایران (سهامی عام) بشماره ثبت ۵۲۲۶۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۴۱۳۰ و کدپستی ۱۶۴۳۹۷۷۱۱۱ شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند (سهامی عام) بشماره ثبت ۵۳۰۶۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۲۰۴۰ و کدپستی ۵۱۸۳۹۳۸۵۹۸ آقای سلیمان نوروزی به کد ملی ۱۷۱۸۷۸۴۹۹۶ و کدپستی ۵۱۸۳۹۳۸۵۹۸ به نمایندگی از شرکت کاشی و سرامیک الوند بسمت رئیس هیئت مدیره و قائم مقام مدیرعامل آقای مهدی واصفی به کد ملی ۰۰۶۸۸۴۸۹۴۳ و کدپستی ۱۶۴۳۹۷۷۱۱۱ به نمایندگی از شرکت معدنی املاح ایران بسمت عضو هیئت مدیره آقای محمد جواد احمدی به کد ملی ۳۸۷۴۳۵۷۲۷۹ و کدپستی ۱۹۸۶۸۵۵۵۷۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صدر تامین بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای دلاور نجفی حاجی پور به کد ملی ۵۵۵۸۸۴۲۸۶۵ و کدپستی ۸۸۱۸۶۱۳۳۵۱ به نمایندگی از شرکت صبا تامین بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمد علی بلوچی به کد ملی ۰۴۳۹۳۰۰۱۳۴ و کدپستی ۱۳۸۸۸۸۳۱۶۸ به نمایندگی از شرکت کاشی نیلو بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها، بروات، سفته‌ها و قراردادهای تجاری با امضاء مدیرعامل و به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود و هیئت مدیره اختیارات مشروحه در ماده ۳۹ اساسنامه را به استثناء موارد ۲، ۳، ۵، ۶، ۹، ۱۰ الی ۱۳ ۱۵ الی ۲۰ و عزل و نصب مدیران ارشد و معاونین را به مدیرعامل تفویض نمود. سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12937314
آگهی تغییرات شرکت صنایع خاک چینی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۶۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۳۸۶۱۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۲/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۷۱۹۹ , ۱۲۲ مورخ ۲۵/۰۲/۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه شرکت در تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ و صورتحساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور با لحاظ نمودن تکالیف مندرج در صورتجلسه صورتخلاصه مذاکرات مجمع مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی داریا روش به شماره ثبت ۲۵۸۰۴ وشناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۲۹۳۸ به عنوان بازرس اصلی موسسه حسابرسی ایین محاسبان امین به شماره ثبت ۲۰۸۲۷ وشناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۸۴۸۸۰ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۵ انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۰۵۰۶۳۲۲۴۹۳۴۴۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13228214
آگهی تغییرات شرکت صنایع خاک چینی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۶۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۳۸۶۱۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سلیمان نوروزی به کدملی ۱۷۱۸۷۸۴۹۹۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری هامون شمال (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۵۶۰۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۳۲۳۲ بعنوان مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره یداله مرسلی به کدملی ۱۵۸۲۹۳۸۱۲۱ به نمایندگی از شرکت معدنی املاح ایران (سهامی عام) به شماره ثبت ۵۲۲۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۴۱۳۰ بعنوان عضو هیات مدیره حسین کریمائی به کدملی ۰۰۴۶۷۳۵۴۸۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صدرتأمین (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۴۹۶۳۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۲۴۶۹۶ بعنوان عضو هیات مدیره امیر انباردار به کدملی ۰۳۸۱۹۶۲۲۲۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبأ تأمین (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۴۷۶۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ بعنوان رئیس هیات مدیره مرتضی فرشیدپژوه به کدملی ۰۰۴۲۵۴۵۷۵۷ به نمایندگی از شرکت فرآورده‌های نسوز ایران (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۶۵۰۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۲۸۹۰ بعنوان عضو هیات مدیره برای باقیمانده مدت انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها، بروات، سفته‌ها و قراردادهای تجاری با امضاء مدیرعامل و به اتفاق یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت، معتبر خواهد بود. هیات مدیره بخشی از اختیارات خود مندرج در اساسنامه شرکت را بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود. انجام امور جاری شرکت نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل، شرح وظایف، حقوق و دستمزد، انعام، ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت از اصل و سود و متفرعات عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول که جزء موضوع شرکت باشد از جمله انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده (۲) اساسنامه با رعایت ضوابطی که در آئین نامه معاملات از طرف هیئت مدیره تعیین خواهد شد صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی اجاره و استیجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بهاء و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدیدنظر در رای صادره یا اجرای آن به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق‌های دولتی و خصوصی و استرداد آنها اقامه هرگونه دعوی حقوقی و کیفری و دفاع از هرگونه دعوی حقوقی و کیفری یا تسلیم به دعوی یا انصراف آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق پژوهشی، فرجام و مصالحه، تعیین وکیل، سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضاء قراردادهای عادی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوی به داوری و تعیین گزینش داور منتخب (با حق صلح با بدون آن) و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل غیر ولو کرارا و عزل و تجدید انتخاب او یا تعیین وکیل دیگری بجای او با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل ولو کرارا تعیین مصدق و کارشناس، اقرار (خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا قاطع دعوی باشد) دعوی خسارت، استرداد دعوی، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث، اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن، تامین دلیل و تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به، چه در دادگاهها و چه ادارات و دوائر ثبت اسناد.. افتتاح حساب و تسهیل تسهیلات از بانکها و شرکتها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر تهیه و تنظیم روشها و آئین نامه‌های داخلی شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره جهت تصویب تعیین و میزان استهلاک‌ها با توجه به قوانین جاریه کشور تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی هر شش ماه یک بار به بازرس و حسابرس شرکت تنظیم صورتهای مالی سالانه، دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت. ش۹۵۱۰۱۱۹۸۸۸۲۴۶۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13469086
آگهی تغییرات شرکت صنایع خاک چینی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۶۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۳۸۶۱۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۳/۱۳۹۶ ومجوز شماره ۲۱۳۱۸ , ۱۲۲ مورخ ۰۶/۰۳/۱۳۹۶ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتحساب سود وزیان شرکت منتهی به تاریخ ۳۰/۱۲/۹۵ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. موسسه حسابرسی داریا روش به شماره ثبت ۲۵۸۰۴ وشناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۲۹۳۸ به عنوان بازرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی رازدار به شماره ثبت ۱۱۷۷ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶ به عنوان حسابرس و بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال به شرح زیر تعیین گردیدند: شرکت سرمایه گذاری صدر تامین (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۴۹۶۳۴ وشناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۴۶۹۶ شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۴۷۶۹۰ وشناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ شرکت معدنی املاح ایران (سهامی عام) به شماره ثبت ۵۲۲۶۷ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۴۱۳۰ شرکت فرآورده‌های نسوز ایران (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۶۵۰۳ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۲۸۹۰ شرکت سرمایه گذاری هامون شمال (سهامی عام) به شماره ثبت۲۵۶۰۳۸ وشناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۳۲۳۲ ش۹۶۰۳۲۳۲۳۹۸۸۸۸۳۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13618692
آگهی تغییرات شرکت صنایع خاک چینی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۶۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۳۸۶۱۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۰۶/۱۳۹۶ و برابر مجوز شماره ۲۵۰۶۳ , ۱۲۲ مورخ ۱۱/۰۶/۱۳۹۶ از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت توسعه معادن پارس تامین (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۵۰۲۲۳ بجای شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (سهام عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ به عنوان عضو جدید هیئت مدیره برای دوره باقیمانده جایگزین شرکت مزبور گردید. ش۹۶۰۶۲۹۴۸۵۳۶۱۳۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13682113
آگهی تغییرات شرکت صنایع خاک چینی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۶۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۳۸۶۱۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امیرانباردار به شماره ملی ۰۳۸۱۹۶۲۲۲۹ و کدپستی ۱۹۷۵۶۸۴۸۸۸ به نمایندگی از شرکت توسعه معادن پارس تأمین (سهامی عام) به شماره ثبت۱۴۷۶۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ بعنوان رئیس هیئت مدیره آقای سلیمان نوروزی به شماره ملی ۱۷۱۸۷۸۴۹۹۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری هامون شمال (سهامی عام) به شماره ثبت۲۵۶۰۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۳۲۳۲ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره. آقای یداله مرسلی به شماره ملی ۱۵۸۲۹۳۸۱۲۱ به نمایندگی از شرکت معدنی املاح ایران (سهامی عام) به شماره ثبت۵۲۲۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۴۱۳۰ بعنوان عضو هیئت مدیره آقای حسین کریمائی به شماره ملی ۰۰۴۶۷۳۵۴۸۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صدر تأمین (سهامی عام) به شماره ثبت۱۴۹۶۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۴۶۹۶ بعنوان عضو هیئت مدیره آقای مرتضی فرشیدپژوه به شماره ملی ۰۰۴۲۵۴۵۷۵۷ به نمایندگی از شرکت فرآورده‌های نسوز ایران (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۶۵۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۲۸۹۰ بعنوان عضو هیئت مدیره اعضاء هیئت مدیره آقای سلیمان نوروزی به شماره ملی ۱۷۱۸۷۸۴۹۹۶ را بعنوان مدیرعامل انتخاب نمودند. کلیه چک‌ها و اوراق تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و اوراق عادی و نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. تبصره: قراردادهای خرید خدمات کارکنان، فروش، خرید کالا و خدمات با مبلغ کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان با امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود مندرج در اساسنامه شرکت را بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: انجام امور جاری شرکت. نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل، شرح وظایف، حقوق و دستمزد، انعام، ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت از اصل و سود و متفرعات. عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول که جزء موضوع شرکت باشد از جمله انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده (۲) اساسنامه با رعایت ضوابطی که در آئین نامه معاملات از طرف هیئت مدیره تعیین خواهد شد. صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. اجاره و استیجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بهاء و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدیدنظر در رای صادره یا اجرای آن. به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق‌های دولتی و خصوصی و استرداد آنها. اقامه هرگونه دعوی حقوقی و کیفری و دفاع از هرگونه دعوی حقوقی و کیفری یا تسلیم به دعوی یا انصراف آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق پژوهشی، فرجام و مصالحه، تعیین وکیل، سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضاء قراردادهای عادی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوی به داوری و تعیین گزینش داور منتخب (با حق صلح با بدون آن) و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل غیر، ولو کرارا و عزل و تجدید انتخاب او یا تعیین وکیل دیگری بجای او با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل، ولو کرارا تعیین مصدق و کارشناس، اقرار (خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا قاطع دعوی باشد) دعوی خسارت، استرداد دعوی، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث، اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن، تامین دلیل و تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به، چه در دادگاهها و چه ادارات و دوائر ثبت اسناد … افتتاح حساب و تسهیل تسهیلات از بانکها و شرکتها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر. تهیه و تنظیم روشها و آئین نامه‌های داخلی شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره جهت تصویب. تعیین و میزان استهلاک‌ها با توجه به قوانین جاریه کشور. تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی هر شش ماه یک بار به بازرس و حسابرس شرکت. تنظیم صورتهای مالی سالانه، دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت. ش۹۶۰۸۰۷۷۲۰۴۵۶۳۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13893197
آگهی تغییرات شرکت صنایع خاک چینی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۶۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۳۸۶۱۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۳۱۱۴۸ , ۱۲۲ مورخه ۱۰/۱۱/۹۶ سازمان بورس و اورق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موارد زیر تحت عنوان بندهای ۵ و ۶ به موضوع شرکت اضافه گردید: بند ۵: سرمایه گذاری در فعالیت‌های تولیدی، تجاری، بازرگانی و خدماتی داخل و خارج از کشور بند ۶: احداث خط تولید انواع بلوک و پانل سبک گازی و ملات خشک و محصولات جانبی آن و سایر محصولات وابسته در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد). ش۹۶۱۲۰۵۴۱۵۸۷۶۵۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14043972
آگهی تغییرات شرکت صنایع خاک چینی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۶۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۳۸۶۱۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آدرس مرکز اصلی شرکت به شرح ذیل: استان آذربایجان شرقی شهرستان تبریز بخش مرکزی شهر تبریز - منظریه - بلوار آزادی - بلوار حج - پلاک ۴۱ - طبقه دوم - به کدپستی ۵۱۷۵۷۵۶۳۶۵ اصلاح گردید. ش۹۷۰۳۰۱۴۹۴۹۱۶۱۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14080177
آگهی تغییرات شرکت صنایع خاک چینی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۶۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۳۸۶۱۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۳/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۰۱۹ ۳۷۵۰۵۶ , ۹۷۹ مورخ ۲۱/۰۳/۱۳۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بنا به اختیار تفویضی از مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۹۶ به هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه، سرمایه شرکت از طریق صدور سهام جدید از تعداد ۱۷۵۰۰۰۰۰۰ سهم به تعداد ۳۷۵۰۰۰۰۰۰ سهم بانام ۱۰۰۰ ریالی از محل تبدیل مطالبات نقدی حال شده سهامداران (مبلغ ۱۵۵۵۱۵۶۹۳۰۰۰ریال) و از محل آورده نقدی (مبلغ ۴۴۴۸۴۳۰۷۰۰۰ ریال) از مبلغ ۱۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۳۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و مبلغ افزایشی نقدی طی گواهی شماره ۴۰/۲۵۲۸/۷۲ مورخ ۱۳/۰۳/۱۳۹۷ بانک صادرات شعبه بلوار ناهید به شماره حساب ۰۱۱۱۵۵۶۷۸۹۰۰۱ واریز گردید و ماده مربوطه اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ ۳۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به تعداد ۳۷۵۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی میباشد. ش۹۷۰۳۲۸۱۰۰۵۹۵۳۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه