شرکت ابزار درمان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101023780


شماره ثبت:
57298
تعداد بازدید:
15
تأسیس:
1364/6/4
آدرس:
تهران شهر اسلامشهر-اسلام شهر-ميدان مبعث-كوچه شايان 26-پلاك 41-طبقه همكف-- 3313856544

اشخاص

عنوان طبق آگهی
خانم فاطمه خاکی 12858742
خانم مریم زاغری تفرشی 12858742
آقای مسعود عبید رحمانی 12858742
آقای یوسف عبید رحمانی 12858742

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1029297
آگهی تغییرات شرکت ابزار درمان سهامی عام شماره ثبت ۲۵۷۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۲۳۷۸۰

برابر صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۴/۹۱ که در تاریخ ۱۱/۹/۹۱ واصل گردید اساسنامه جدید شرکت منطبق با اساسنامه نمونه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اصلاح و مورد تصویب قرار گرفت. موضوع فعالیت شرکت بشرح زیر اصلاح گردید: ۱ تولید. توزیع. واردات و صادرات انواع دارو و مواد اولیه دارویی. شیمیایی و بهداشتی تجهیزات مصرفی و غیر مصرفی پزشکی بیمارستانی. آزمایشگاهی علمی و آموزشی. تحقیقاتی و هر نوع کالای مجاز. اخذ نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی. ایجاد شعب و دفاتر در کلیه نقاط ایران و جهان. مشاوره. نصب و راه اندازی و نگهداری سیستمهای مربوطه. ۲ سرمایه گذاری در خرید. مشارکت. اداره در اختیار گرفتن. تاسیس. ایجاد. توسعه. تکمیل. فروش. واگذاری و اجاره کارخانه‌ها و واحدها. شرکتهای فعال در بخشهای تولیدی و خدماتی که به تولید. توزیع. واردات و صادرات انواع دارو و مواد اولیه دارویی. شیمیایی و بهداشتی. تجهیزات مصرفی و غیر مصرفی پزشکی بیمارستانی. آزمایشگاهی. علمی و آموزشی. تحقیقاتی و هر نوع کالای مجاز دیگر مبادرت می‌ورزند. انجام مطالعات و بررسیهای اقتصادی. فنی. مالی. مدیریتی. نظارت. پیگیری و اجرای طرحهای سرمایه گذاری در بخشهای اقتصادی ایجاد شرکتها و موسسات مطالباتی و اجرایی جهت تکمیل اهداف شرکت. خرید و فروش سهام و اوراق مشارکت که طبق قوانین و مقررات کشور قابل خرید و فروش میباشد چه از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار و چه از طریق راههای دیگر ش۳۶۷۹۱۰۰۰۰۱۱۱۱۹۳۲۶۱۹۶ رئیس ثبت اسناد و املاک سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1046716
آگهی تغییرات شرکت ابزار درمان سهامی عام شماره ثبت ۲۵۷۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۲۳۷۸۰

طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۵/۹۱ شرکت مزبور در تاریخ ۲۰/۱۲/۹۱ واصل گردید تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی دش و همکاران بسمت بازرس اصلی و آقای بهروز دارش بسمت بازرس علی البدل برای بقیه مدت ۱ سال انتخاب شدند. اعضا هیئت مدیره بمدت دو سال بقرار زیر انتخاب شدند: مسعود عبید رحمانی و یوسف عبید رحمانی و مریم زاغری تفرشی و فاطمه خاکی و افسانه وفا برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۱۲/۹۱ آقای یوسف عبید رحمانی رئیس هیئت مدیره و مریم زاغری تفرشی نایب رئیس هیئت مدیره و مسعود عبید رحمانی بسمت مدیرعامل انتخاب شدند امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و اوراق عادی و غیره بامضا منفرد مسعود عبید رحمانی مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۳۶۷۹۱۰۰۰۰۱۱۱۲۰۷۷۸۸۳۱ رئیس ثبت اسناد و املاک سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1318751
آگهی تغییرات شرکت ابزار درمان سهامی عام شماره ثبت ۲۵۷۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۲۳۷۸۰

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۸/۹۲ که در تاریخ ۲۱/۹/۹۲ واصل گردید ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت موسسه حسابرسی دش و همکاران بسمت بازرس اصلی و آقای حسین عربزاده بسمت بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردیدند ش۳۶۷۹۱۰۰۰۰۱۱۱۳۲۸۳۸۶۱۹ ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10193701
آگهی تغییرات شرکت ابزار درمان سهامی عام شماره ثبت ۲۵۷۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۲۳۷۸۰

برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخه ۳۰/۴/۸۸ که در تاریخ ۲۶/۵/۸۸ واصل گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۷ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی دش و همکاران به سمت حسابرس و بازرس اصلی و آقای بهروز دارش به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. رئیس ثبت اسناد و املاک سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10225812
آگهی تغییرات شرکت ابزار درمان (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۵۷۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۲۳۷۸۰

طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هیئت مدیره شرکت مزبور در تاریخ ۱۹/۱/۸۸ که مورخ ۱۳/۲/۸۸ به این اداره ارسال گردید. ۱ - مسعود عبید رحمانی به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل ۲ - یوسف عبید رحمانی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ۳ - خانم مری زاغری تفرشی و فاطمه خاکی و افسانه وفا به سمت اعضای هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت همچنین اوراق عادی به امضای منفرد آقای مسعود عبید رحمانی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10848163
آگهی تغییرات شرکت ابزار درمان سهامی عام شماره ثبت ۲۵۷۲شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۲۳۷۸۰

برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۰/۴۰/۸۹تصمیمات ذیل اتخاذ شد. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی ۲۹/۱۲/۸۸ مورد تصویب قرارگرفت. موسسه حسابرسی آگاهان ارقام بسمت حسابرس و بازرس اصلی و آقای علی عبداله شمشیرساز بسمت بازرس علی البدل برای مدت ۱سال مالی انتخاب شدند. رئیس ثبت اسناد و املاک سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10896855
آگهی تغییرات شرکت ابزار درمان سهامی عام شماره ثبت ۲۵۷۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۲۳۷۸۰

برابر صور تجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۱/۴/۹۰ که در تاریخ ۲۵/۵/۹۰ واصل گردید تراز نامه و حساب سود و زیان یرای سال مالی ۲۹/۱۲/۸۹ مورد تصویب قرار گرفت موسسه حسابرسی دش و همکاران بعنوان بازرس اصلی و سید حسین عریزاده بسمت بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال انتخاب شدند رئیس ثبت اسناد و املاک شهرستان سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12858730
آگهی تغییرات شرکت ابزار درمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۲۳۷۸۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ - موسسه حسابرسی دش و همکاران (حسابداران رسمی) (دارنده شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱) به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فرازمند (حسابداران رسمی) (دارنده شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۹۵۵۶) به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش۹۵۰۳۲۷۶۵۲۷۶۴۴۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12858734
آگهی تغییرات شرکت ابزار درمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۲۳۷۸۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ - تعداد اعضای هیئت مدیره از ۵ نفر به ۴ نفر کاهش یافت و ماده مربوطه اصلاح گردید. ش۹۵۰۳۲۷۶۸۸۵۲۷۷۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12858742
آگهی تغییرات شرکت ابزار درمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۲۳۷۸۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ - روزنامه کثیرالانتشار کیهان، کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. - اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: ۲ - خانم فاطمه خاکی به کدملی ۰۰۵۱۲۴۸۵۲۲ بسمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل و آقای مسعود عبید رحمانی به کدملی ۲۵۹۴۱۱۰۸۹۲ بسمت رئیس هیات مدیره و خانم مریم زاغری تفرشی به کدملی ۰۰۳۵۳۴۱۳۶۱بسمت نائب رئیس هیات مدیره و آقای یوسف عبید رحمانی به کدملی ۲۵۹۴۰۶۵۰۴۸ بسمت عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند. ۲ - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت، همچنین اوراق عادی به امضاء منفرد آقای مسعود عبید رحمانی رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. ۳ - موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فرازمند با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۹۵۵۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی شدند. ۴ - روزنامه کثیر الانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۰۳۲۷۵۸۵۲۲۲۲۸۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13434924
آگهی تغییرات شرکت ابزار درمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۲۳۷۸۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حامیان کاردیده پارس (حسابداران رسمی) با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۷۹۷۸۶ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی صالح اندیشان (حسابداران رسمی) با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۳۶۶۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش۹۶۰۲۲۷۳۸۱۱۸۵۹۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13567436
آگهی تغییرات شرکت ابزار درمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۲۳۷۸۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۷/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرکز اصلی شرکت از استان سمنان شهر سمنان به استان تهران شهراسلامشهر میدان مبعث کوچه شایان ۲۶ پلاک ۴۱ طبقه همکف کدپستی ۳۳۱۳۸۵۶۵۴۴ انتقال یافت و در نتیجه ماده (۴) در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش۹۶۰۵۲۸۴۰۴۸۷۶۳۷۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13668539
آگهی تغییرات شرکت ابزار درمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۷۲۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۲۳۷۸۰

به موجب نامه شماره ۲۶۹ , ۱۳۱ مورخ ۲۹/۵/۹۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری استان سمنان و مستند به صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۷/۰۵/۱۳۹۶ مرکز اصلی شرکت شرکت ابزار درمان سهامی عام به نشانی تهران، شهراسلامشهر میدان مبعث کوچه شایان ۲۶ پلاک ۴۱ طبقه همکف کدپستی ۳۳۱۳۸۵۶۵۴۴ انتقال یافت و در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تحت شماره ۵۷۲۹۸ به ثبت رسیده است. پ۹۶۰۷۲۹۳۷۸۸۵۱۶۴۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه