شرکت دامداری تلیسه نمونه (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101021508


شماره ثبت:
859
تعداد بازدید:
14
تأسیس:
1364/5/17
آدرس:
استان تهران - شهرستان شهريار - بخش مركزي - دهستان رزكان - روستا قره تپه-قره تپه(قائميه )-بلوار پليس (جاده تهران شهريار )-خيابان تليسه نمونه-پلاك 0-طبقه همكف- 3351133260

اشخاص

عنوان طبق آگهی
مریم مسعودی 12704898
اشکان اسد زاده 12704898
محمد صدری 12704898
اسماء دزفولی 12704898
رسول صدری 12734631
سید محمد جواد میر قوامی 12734631
‍ ایمان معماریان 13190409
مصطفی عباسی 13190409
مظاهر ربیعی 13190409
محسن یوسفی منفرد 13190409
محمد علی معززی تهرانخواه 13190409
آقای سید محمدرضا حسینی 13316814
آقای حمیدرضا اسماعیلی 13316814
آقای غلامرضا گودرزی راد 13817804
آقای محمود عسگری 13817804
احسان اله باقریان 13817804

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 12704898
آگهی تغییرات شرکت دامداری تلیسه نمونه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۲۱۵۰۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: احسان اله باقریان به شماره ملی ۰۴۵۱۷۸۷۵۱۱، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ به نمایندگی مریم مسعودی به شماره ملی ۰۶۵۱۸۵۳۳۱۱، شرکت گسترش کشاورزی پیوند فردوس پارس به شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۹۴۶۰۳ به نمایندگی محمد صدری به شماره ملی ۰۰۵۳۴۲۲۳۳۳، شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۵۳۴۶ به نمایندگی اشکان اسد زاده به شماره ملی ۱۵۰۲۶۶۰۵۱۲ و شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷ به نمایندگی اسماء دزفولی به شماره ملی ۱۸۱۹۶۰۴۲۷۶ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش۹۴۱۲۱۹۵۶۳۸۱۷۶۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهریار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12734606
آگهی تغییرات شرکت دامداری تلیسه نمونه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۲۱۵۰۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - احسان اله باقریان به شماره ملی ۰۴۵۱۷۸۷۵۱۱ و شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۹۱۶۵۱ و شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷ و شرکت گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس به شناسه ملی ۱۷۶۰۰۹۴۶۰۳ و بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۱۹۲۰ به سمت اعضا هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ش۹۵۰۱۱۹۴۴۹۱۲۱۳۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهریار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12734631
آگهی تغییرات شرکت دامداری تلیسه نمونه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۲۱۵۰۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۳/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - محسن یوسفی منفرد به شماره ملی ۰۰۶۸۶۶۰۶۲۶ بجای مریم مسعودی به نمایندگی ا ز شرکت بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و سید محمد جواد میر قوامی به شماره ملی ۰۰۵۲۶۹۰۸۴۹ بجای اسماءدزفولی به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و حمید رضا اسماعیلی به شماره ملی ۵۷۵۹۱۳۷۷۱۹ به جای محمد صدری به نمایندگی از شرکت گسترش کشاورزی پیوند فردوس پارس به شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۹۴۶۰۳ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل و رسول صدری به شماره ملی ۲۵۳۸۹۹۳۶۰۱ به جای اشکان اسدزاده به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن به شناسه ملی ۱۱۰۰۹۴۵۳۴۶ به سمت مدیر مالی و اداری و عضو هیئت مدیره و احسان اله باقریان به شماره ملی ۰۴۵۱۷۸۷۵۱۱ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. و حق امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضا مدیر عامل و مدیر مالی و اداری همراه با مهر شرکت و در غیاب هر کدام با امضا یکی دیگر از اعضا هیئت مدیره معتبر میباشد و واوراق عادی با امضا مدیر عامل و مهر شرکت معتبر میباشد. ش۹۵۰۱۱۹۵۶۱۴۲۸۴۵۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهریار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12811189
آگهی تغییرات شرکت دامداری تلیسه نمونه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۲۱۵۰۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محسن یوسفی منفرد به شماره ملی ۰۰۶۸۶۶۰۶۲۶ به نمایندگی از بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد علی معززی تهرانخواه به شماره ملی ۲۲۹۵۲۳۱۵۷۴ به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و سید فضل اله امیر ارجمندی به شماره ملی ۶۵۹۹۵۰۳۴۹۷ به نمایندگی از شرکت گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس به شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۹۴۶۰۳ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و مظاهر ربیعی به شماره ملی ۳۹۳۴۰۸۳۹۴۳ به نمایندگی از شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۹۱۶۵۱به سمت مدیر مالی و عضو هیئت مدیره و احسان اله باقریان به شماره ملی ۰۴۵۱۷۸۷۵۱۱ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. و حق امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضا مدیرعامل و مدیر مالی و اداری همراه با مهر شرکت و در غیاب هر کدام از ایشان با امضا یکی دیگر از اعضا هیئت مدیره معتبر میباشد و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد ش۹۵۰۳۰۳۵۱۴۶۳۹۱۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهریار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12885630
آگهی تغییرات شرکت دامداری تلیسه نمونه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۲۱۵۰۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۳/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس اصلی شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۹۳ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۰۴۱۰۶۵۶۵۵۱۵۴۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهریار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12979824
آگهی تغییرات شرکت دامداری تلیسه نمونه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۲۱۵۰۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سازمان حسابرسی به شماره ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. - ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید ش۹۵۰۶۰۱۸۸۰۴۸۵۷۰۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهریار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13190409
آگهی تغییرات شرکت دامداری تلیسه نمونه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۲۱۵۰۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ‍ ایمان معماریان به شماره ملی ۰۰۶۸۳۰۲۵۸۴ به نمایندگی از بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ به جای محسن یوسفی منفرد به شماره ملی ۰۰۶۸۶۶۰۶۲۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و مصطفی عباسی به شماره ملی ۴۳۲۴۰۹۶۸۹۹ به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷ به جای محمد علی معززی طهران خواه به شماره ملی ۲۲۹۵۲۳۱۵۷۴ به سمت عضو هیئت مدیره و سید فضل اله امیر ارجمندی به شماره ملی ۶۵۹۹۵۰۳۴۹۷ به نمایندگی از شرکت گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس به شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۹۴۶۰۳ به سمت مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره و احسان اله باقریان به شماره ملی ۰۴۵۱۷۸۷۵۱۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مظاهر ربیعی به شماره ملی ۳۹۳۴۰۸۳۹۴۳ به نمایندگی از شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان به شناسه ملی۱۴۰۰۵۲۹۱۶۵۱ به سمت مدیر مالی و عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند و حق امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور باامضا مدیر عامل و مدیر مالی شرکت همراه با مهر شرکت و در غیاب هر کدام از ایشان با امضا یکی دیگر از اعضا هیئت مدیره معتبر میباشد و مکاتبات عادی با امضا مدیر عامل و مهر شرکت معتبر مییباشد. ش۹۵۰۹۲۳۶۳۳۹۸۶۵۵۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهریار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13277547
آگهی تغییرات شرکت دامداری تلیسه نمونه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۲۱۵۰۸

به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۰۱/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمود عسگری به شماره ملی ۱۱۴۱۶۴۳۲۳۵ به جای آقای ایمان معماریان به شماره ملی ۰۰۶۸۳۰۲۵۸۴ به نمایندگی از بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ به عنوان عضو هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیأت مدیره انتخاب گردید. در نتیجه بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شماره ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ به نمایندگی آقای محمود عسگری به شماره ملی ۱۱۴۱۶۴۳۲۳۵ به سمت رئیس هیأت مدیره، شرکت گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس به شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۹۴۶۰۳ به نمایندگی آقای سید فضل اله امیر ارجمندی به شماره ملی ۶۵۹۹۵۰۳۴۹۷ به سمت مدیر عامل و نایب رئیس هیأت مدیره، شرکت پیوند تجارت ایرانیان به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۹۱۶۵۱ به نمایندگی آقای مظاهر ربیعی به شماره ملی ۳۹۳۴۰۸۳۹۴۳ به سمت مدیر مالی و عضو هیأت مدیره و شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷ به نمایندگی آقای مصطفی عباسی به شماره ملی ۴۳۲۴۰۹۶۸۹۹ و آقای احسان اله باقریان به شماره ملی ۰۴۵۱۷۸۷۵۱۱ به سمت اعضای هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیأت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیر عامل و مدیر مالی و در غیاب هرکدام از ایشان با امضای یکی دیگر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش ۹۵۱۱۰۶۳۶۵۴۶۷۱۹۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهریار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13316814
آگهی تغییرات شرکت دامداری تلیسه نمونه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۲۱۵۰۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حمید رضا اسماعیلی به شماره ملی ۵۷۵۹۱۳۷۷۱۹ به جای سیدفضل اله امیر ارجمندی به شماره ملی ۶۵۹۹۵۰۳۴۹۷ به نمایندگی از شرکت گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس به شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۹۴۶۰۳ برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. در نتیجه محمود عسگری به شماره ملی ۱۱۴۱۶۴۳۲۳۵ به نمایندگی از بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و حمید رضا اسماعیلی به شماره ملی ۵۷۵۹۱۳۷۷۱۹ به نمایندگی از شرکت گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس به شناسه ملی ۱۷۶۰۰۹۴۶۰۳ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و احسان اله باقریان به شماره ملی ۰۴۵۱۷۸۷۵۱۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مصطفی عباسی به شماره ملی ۴۳۲۴۰۹۶۸۹۹ به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷ به سمت عضو هیئت مدیره و مظاهر ربیعی به شماره ملی ۳۹۳۴۰۸۳۹۴۳ به نمایندگی از شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۹۱۶۵۱ به سمت مدیر مالی و عضوهیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. و حق امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضا مدیرعامل و مدیر مالی همراه با مهر شرکت و در غیاب هر کدام از ایشان با امضا یکی دیگر از اعضا هیئت مدیره و مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۱۲۰۱۲۸۹۹۹۲۷۸۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهریار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13726808
آگهی تغییرات شرکت دامداری تلیسه نمونه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۲۱۵۰۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ و شرکت گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۹۴۶۰۳ وشرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۵۳۴۶ وشرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷ واحسان اله باقریان به شماره ملی ۰۴۵۱۷۸۷۵۱۱ به سمت اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش۹۶۰۹۰۱۲۹۷۳۸۴۸۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهریار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13817804
آگهی تغییرات شرکت دامداری تلیسه نمونه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۲۱۵۰۸

به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ به نمایندگی آقای محمود عسگری به شماره ملی ۱۱۴۱۶۴۳۲۳۵ به سمت رئیس هیأت مدیره، شرکت گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۹۴۶۰۳ به نمایندگی آقای حمید رضا اسماعیلی به شماره ملی ۵۷۵۹۱۳۷۷۱۹ به سمت مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره و شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۹۱۶۵۱ به نمایندگی آقای مظاهر ربیعی به شماره ملی ۳۹۳۴۰۸۳۹۴۳ به سمت مدیر مالی و عضو هیات مدیره و شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷ به نمایندگی آقای غلامرضا گودرزی راد به شماره ملی ۱۱۵۹۲۲۹۳۶۸ و آقای احسان اله باقریان به شماره ملی ۰۴۵۱۷۸۷۵۱۱ به سمت اعضای هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیر عامل و مدیر مالی همراه با مهر شرکت و در غیاب هریک با امضای یکی دیگر از اعضای هیات مدیره و اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۶۱۰۲۶۸۹۵۵۸۱۸۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهریار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13886329
آگهی تغییرات شرکت دامداری تلیسه نمونه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۲۱۵۰۸

به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نشانی مرکز شرکت در واحد ثبتی شهریار به شهریار دهستان رزکان روستای قره تپه قره تپه (قائمیه) بلوار پلیس (جاده تهران شهریار) خیابان تلیسه نمونه پلاک ۰ طبقه همکف کدپستی ۳۳۵۱۱۳۳۲۶۰ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش۹۶۱۱۳۰۴۵۰۹۸۳۷۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهریار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13984136
آگهی تغییرات شرکت دامداری تلیسه نمونه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۲۱۵۰۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. - ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی ۱۳۹۵ به تصویب رسید روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۷۰۱۲۸۶۵۱۳۸۰۱۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهریار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14096573
آگهی تغییرات شرکت دامداری تلیسه نمونه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۲۱۵۰۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذشد: سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس اصلی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال ۱۳۹۶ به تصویب رسید. حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری شهرستانهای استان تهران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ش۹۷۰۴۰۶۲۴۷۷۳۶۲۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری شهریار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه