شرکت گروه صنعتی بلا (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101017815


شماره ثبت:
56688
تعداد بازدید:
9
تأسیس:
1364/4/13
آدرس:
تهران خيابان مفتح پايين تر از ميدان هفت تير كوچه طهمورث پلاك 9 ط 4 1584863511

اشخاص

عنوان طبق آگهی
هوشنگ خستوئی 972506
عبدالامیر میراب حسابدار رسمی 1396773
آقای رضا حسینی عراقی 13516271
آقای عبداله رفعت 13516271
آقای عباس صابری زفرقندی 13516271
آقای صمداله شکری 14235376

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 642164
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی بلاسهامی عام به شماره ثبت ۵۶۶۸۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۷۸۱۵

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۳/۹۱ واصل گردید: موضوع فعالیت بشرح ذیل اصلاح گردید: انجام کلیه عملیات بازرگانی و بطور کلی هر نوع فعالیت مجاز دیگر که برای ادامه فعالیت شرکت لازم است خرید سهام و سهم الشرکه برای شرکت ارائه خدمات مشاوره و پشتیبانی شامل تدارکاتی نگهداری اجرائی و بازرگانی در خصوص محصولات شرکت و جهت اهداف شرکت اعم از تولید صادرات و واردات توزیع هرگونه فعالیت مجاز اعم از اینکه به صورت فردی یا مباشر تا اقدام یا با مشارکت یا توسط شخص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی انجام گردد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۵۹۵۷۳۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 972506
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی بلا سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۶۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۷۸۱۵

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۱۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۱ به تصویب رسید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سخن حق به ش م ۱۰۱۰۰۵۵۳۲۵۰ به سمت بازرس اصلی و هوشنگ خستوئی به ک م ۲۶۴۸۹۶۱۸۵۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۶۹۰۷۴۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1177849
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی بلا سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۶۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۷۸۱۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ به تصویب رسید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: بانک ملی ایران به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۷۷۵۴۲ شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک ملی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۷۲۵۰۶ شرکت ملی خدماتی تدارکات (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۷۳۸۰ شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۵۰ شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۵۲۰۵ مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سخن حق به شماره ثبت ۱۴۸۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۳۲۵۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای هوشنگ خستوئی به شماره ملی ۲۶۴۸۹۶۱۸۵۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۱۷۰۴۸۷۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1396773
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی پلا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۶۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۷۸۱۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ادیب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۵۰۵۶۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای عبدالامیر میرآب با کد ملی ۱۷۵۵۶۳۰۸۵۹ بعنوان بازرس علی البدل انتخاب برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ۱۷۹۶۴۱۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1516183
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی بلا سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۶۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۷۸۱۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ادیب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۵۰۵۶۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای عبدالامیر میرآب با کد ملی ۱۷۵۵۶۳۰۸۵۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۴۱۸۸۳۲۷۶۵۶۴۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1527269
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی بلا سهامی عام شماره ثبت ۵۶۶۸۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۷۸۱۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ادیب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۵۰۵۶۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای عبد الامیر میرآب با کدملی ۱۷۵۵۶۳۰۸۵۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۴۹۴۰۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9417877
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی بلا سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۶۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۷۸۱۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سخن حق به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۳۲۵۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای هوشنک خستوئی با کد ملی ۲۶۴۸۹۶۱۸۵۲ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند پ۹۳۱۱۱۲۲۳۶۲۳۹۱۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9547616
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی بلا سهامی عام به شماره ثبت۵۶۶۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۷۸۱۵

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۴/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱۱/۴/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سخن حق به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۵۳۲۵۰ به سمت بازرس اصلی و هوشنگ خستوئی به کدملی۲۶۴۸۹۶۱۸۵۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: بانک ملی ایران به شناسه ملی۱۰۸۶۱۶۷۷۵۴۲ و شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک ملی ایران به شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۷۲۵۰۶ و شرکت ملی خدماتی تدارک به شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۱۷۳۸۰ و شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی۱۱۰۱۳۳۹۵۵۰ و شرکت مسکن و صنایع ساختمان به شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۱۵۲۰۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9733090
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی بلا سهامی عام ثبت شده بشماره ۵۶۶۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۷۸۱۵

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۳/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۴/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی نه ماهه منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سخن حق بسمت بازرس اصلی و هوشنگ خستوئی بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9900196
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی بلا سهامی عام ثبت شده به شماره۵۶۶۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۷۸۱۵

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۱۲/۸۸ محل شرکت به تهران خیابان مفتح پایین‌تر از میدان هفت تیر کوچه طهمورث پلاک۹ و کدپستی ۱۵۸۴۸۶۳۵۱۱ منتقل گردید. و سال مالی شرکت از ۳۱/۳ به ۲۹/۱۲ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10809477
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی بلا سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۶۸۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۷۸۱۵

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۳/۹۱ واصل گردید: موضوع فعالیت بشرح ذیل اصلاح گردید: انجام کلیه عملیات بازرگانی و بطور کلی هر نوع فعالیت مجاز دیگر که برای ادامه فعالیت شرکت لازم است خرید سهام و سهم الشرکه برای شرکت ارائه خدمات مشاوره و پشتیبانی شامل تدارکاتی نگهداری اجرائی و بازرگانی در خصوص محصولات شرکت و جهت اهداف شرکت اعم از تولید صادرات و واردات توزیع هرگونه فعالیت مجاز اعم از اینکه به صورت فردی یا مباشر تا اقدام یا با مشارکت یا توسط شخص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی انجام گردد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12975241
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی بلا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۶۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۷۸۱۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. تراز نامه و حساب سودو زیان سال مالی۹۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی همیار حساب با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۳۹۷۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. پ۹۵۰۵۳۰۹۷۲۷۱۰۴۶۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13431017
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی بلا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۶۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۷۸۱۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مدیریت طرح و توسعه اینده پویا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۷۴۹۳ و شرکت کارخانجات صنعتی و تولیدی اتمسفر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۱۸۲۸ و شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰ و شرکت ملی خدماتی تدارک به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۷۳۸۰ و شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۵۲۰۵ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۲۲۵۹۰۴۸۳۳۵۳۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13516271
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی بلا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۶۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۷۸۱۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضا حسینی عراقی به شماره ملی ۰۵۳۲۰۱۱۰۰۷ به نمایندگی از شرکت طرح و توسعه اینده پویا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۷۴۹۳ به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای عباس صابری زفرقندی به شماره ملی ۰۰۴۹۶۵۴۳۳۰ به نمایندگی از طرف شرکت کارخانجات صنعتی و تولیدی آتمسفر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۱۸۲۸ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و آقای عبداله رفعت به شماره ملی ۴۸۱۹۶۷۱۳۹۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰ به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و بروات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت میسر می‌باشد. در غیاب مدیرعامل، با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و امضاء مراسلات و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۴۲۵۷۲۹۸۰۹۷۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13534257
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی بلا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۶۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۷۸۱۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شماره شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی همیار حساب به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۱۳۹۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.. روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۶۰۵۰۷۹۶۰۸۸۵۹۷۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14079893
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی بلا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۶۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۷۸۱۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی همیار حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۱۳۹۷به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیر الانتشار شرکت تعیین گردید. تراز نامه و حساب سودو زیان سال مالی ۹۶ به تصویب رسید. پ۹۷۰۳۲۸۷۵۸۱۵۱۳۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14235376
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی بلا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۶۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۷۸۱۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صمداله شکری به شماره ملی ۱۶۱۰۳۴۲۳۰۵ به نمایندگی از شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۵۲۰۵ به عنوان عضوهیات مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردید. پ۹۷۰۷۰۷۶۵۴۴۰۸۱۳۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه