شرکت مجتمع صنایع لاستیک یزد (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101016508


شماره ثبت:
56556
تعداد بازدید:
8
تأسیس:
1364/11/14
آدرس:
تهران خ خرمشهر شماره 113 1533856111

اشخاص

عنوان طبق آگهی
علی اصغر فرخ 660033
آقای علی شکوری گرکانی 975091
محمد حسین امیر خانی شهرکی 1001240
آقای غلامرضا جابری انصاری 1203214
بهرام مرندی 10060755
مهدی سعید نقی گنجی 12716278
آقای عباس عباسی ابیانه 12716278
سید علی اکبر حجازی شماره 12716278
محمدرضا تقی گنجی 12716278
آقای سید هادی میر باقری 13334400
آقای دکتر کریم مسعودتقی گنجی 13817828
آقای اسکندر ستوده 14184080
آقای بهزاد سعادتی 14184080

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 604231
آگهی تصمیمات شرکت مجتمع صنایع لاستیک یزدسهامی عام به شماره ثبت ۵۶۵۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۶۵۰۸

طبق صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۲۸/۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۲/۹۱ واصل گردید. اسکندر ستوده به کدملی ۴۴۱۰۸۷۷۷۰۲۱ به جای حسین پهلوان خارج از اعضای بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند. همچنین هیات مدیره اختیارات بندهای ۴ ۵ ۶ ۱۱ ۱۲ ۱۵ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ از ماده ۵۱ اساسنامه به مدیرعامل تفویض نمود. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و اوراق تجاری و غیره با امضای ثابت رئیس هیات مدیره به اتفاق مدیرعاملهمراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل با یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۹۴۳۵۷۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 660033
آگهی تصمیمات شرکت مجتمع صنایع لاستیک یزد سهامی عام ثبت شده بشماره ۵۶۵۵۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۶۵۰۸

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ بسمت بازرس اصلی و علی اصغر فرخ به کد ملی ۰۰۴۸۶۵۰۰۱۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۱۷۶۴۱۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 694635
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنایع پلاستیک یزدسهامی عام به شماره ثبت۵۶۵۵۶و شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۱۶۵۰۸

به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ۳۱/۴/۹۱ بهرام مرندی به کدملی۲۷۵۴۰۴۹۳۰۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به جای حمیدعلی اصغری بسمت عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره تعیین شد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۰۶۶۶۲۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 925151
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنایع لاستیک نیرو سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۵۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۶۵۰۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۵/۹۱ اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۵۲۰۳۸۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 975091
آگهی تصمیمات شرکت مجتمع صنایع لاستیک یزد سهامی عام شماره ثبت۵۶۵۵۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۱۶۵۰۸

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۶/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۸/۱۱/۹۱ واصل گردید: علی شکوری گرکانی به ش ملی ۰۰۸۲۰۰۴۵۱۱ به جای غلامرضا جابرانصاری به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۷۳۴۵۲۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1001240
آگهی تصمیمات شرکت مجتمع صنایع لاستیک یزد سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۵۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۶۵۰۸

بموجب صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۱۴/۱۱/۹۱ محمدحسین امیرخانی شهرکی به کدملی ۴۶۲۱۷۹۳۷۹۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ به جای علی شکوری گرکانی به عنوان عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید. پ۱۶۲۰۳۹۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1036266
آگهی تصمیمات شرکت مجتمع صنایع لاستیک یزد سهامی عام به شماره ثبت۵۶۵۵۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۱۶۵۰۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۰/۹۱ هیئت مدیره قسمتی از اختیارات خود از ماده ۳۷ اساسنامه را به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود. پ۱۶۳۶۶۹۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1160571
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنایع لاستیک یزد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۵۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۶۵۰۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۲۱ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۳ موسسه حسابرسی آزموده کاران ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به سمت بازرس اصلی و علی اصغر فرخ ۰۰۴۸۶۵۰۰۱۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. صورتهای مالی منتهی به سال ۱۳۹۱ به تصویب رسید. پ۱۶۹۶۸۶۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1203214
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنایع لاستیک یزد سهامی عام به شماره ثبت۵۶۵۵۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۱۶۵۰۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۵/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامرضا جابری انصاری به شماره ملی ۱۲۴۹۳۰۷۳۹۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به شماره شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ به جای آقای محمدحسین امیرخانی شهرکی به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردید. پ۱۷۱۷۱۴۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1360750
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنایع لاستیک یزد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۵۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۶۵۰۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت مجتمع صنعتی آرتاویل تایر بشماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۸۹۲۰۰ شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به شماره شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹ آقای محمدرضا تقی گنجی ک م ۰۰۴۰۶۷۲۷۸۶ آقای کریم مسعود تقی گنجی ک م ۰۰۳۹۸۹۳۶۶۹ پ۱۷۸۱۵۱۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1575651
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنایع لاستیک یزد سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۵۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۶۵۰۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی حافظ گام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هدف همکاران به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۵۲۶۸۷۱۴۸۷۸۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9610035
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنایع لاستیک یزد سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۵۵۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۶۵۰۸

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۸/۸۹ ماده ۵۸ اساسنامه در مورد حق امضا بشرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9645124
آگهی تصمیمات شرکت مجتمع صنایع لاستیک یزد سهامی عام ثبت شده بشماره ۵۶۵۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۶۵۰۸

بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۲/۸۸ کریم مسعودتقی گنجی بسمت رئیس هیئت مدیره، محمدرضا تقی گنجی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، حسین پهلوان خارج از هیئت مدیره بسمت مدیرعامل و مهدی سعید نقی گنجی و حمید حمیدی یگانه و محمداسماعیل حسینی فشمی به ترتیب به عنوان نمایندگان آرتاویل تایر و سرمایه گذاری صنایع پتروشیمیایی و شیمیایی تامین و سرمایه گذاری تامین اجتماعی جهت بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و اوراق تجارتی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9772609
آگهی تصمیمات شرکت مجتمع صنایع لاستیک یزد سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۵۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۶۵۰۸

طبق صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۲۸/۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۲/۹۱ واصل گردید. اسکندر ستوده به کدملی ۴۴۱۰۸۷۷۷۰۲۱ به جای حسین پهلوان خارج از اعضای بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند. همچنین هیات مدیره اختیارات بندهای ۴ ۵ ۶ ۱۱ ۱۲ ۱۵ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ از ماده ۵۱ اساسنامه به مدیرعامل تفویض نمود. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و اوراق تجاری و غیره با امضای ثابت رئیس هیات مدیره به اتفاق مدیرعاملهمراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل با یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10060755
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنایع پلاستیک یزد سهامی عام به شماره ثبت۵۶۵۵۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۱۶۵۰۸

به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ۳۱/۴/۹۱ بهرام مرندی به کدملی۲۷۵۴۰۴۹۳۰۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به جای حمیدعلی اصغری بسمت عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره تعیین شد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10358167
آگهی تصمیمات شرکت مجتمع صنایع لاستیک یزد سهامی عام ثبت شده به شماره ۵۶۵۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۶۵۰۸

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۴/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ بسمت بازرس اصلی و علی اصغر فرخ به ش ملی ۰۰۴۸۶۵۰۰۱۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10768355
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنایع لاستیک نیرو سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۵۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۶۵۰۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۵/۹۱ اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10947400
آگهی تصمیمات شرکت یزد تایرسهامی عام به شماره ثبت ۵۶۵۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۶۵۰۸

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده مورخ ۲۳/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۵/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به سمت بازرس اصلی و علی اصغر فرخ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ماده ۵۸ اساسنامه بشرح مندرج در اساسنامه در خصوص حق امضا اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12716278
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنایع لاستیک یزد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۵۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۶۵۰۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید: آقای کریم مسعود تقی گنجی به شماره ملی ۰۰۳۹۸۹۳۶۶۹ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای سیدعلی اکبر حجازی به شماره ملی ۳۸۷۴۵۶۵۵۸۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین با شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای مهدی سعید نقی گنجی به شماره ملی ۰۰۳۹۹۶۵۱۱۲ به نمایندگی از شرکت آرتاویل تایر با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۸۹۲۰۰ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمدرضا تقی گنجی به شماره ملی ۰۰۴۰۶۷۲۷۸۶ به سمت عضو هیئت مدیره آقای عباس عباسی ابیانه به شماره ملی ۱۲۳۹۷۲۲۴۷۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹ به سمت عضو هیئت مدیره آقای اسکندر ستوده به شماره ملی ۴۴۱۰۸۷۷۰۲۱ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره). هیئت مدیره اختیارات خود در خصوص بندهای ماده ۳۷ اساسنامه را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، پیشنهاد ایین نامه‌های داخلی شرکت، پیشنهاد و تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد (مدیران ارشد در هیئت مدیره مطرح گردد.)، پیش بینی بودجه سالانه شرکت، افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیگر، دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت، صدور، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی، اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سر قفلی و کلیه امتیازات متصوره، تحصیل تسهیلات از بانک‌ها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر، اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه‌ها، داد سراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده داد رسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قرار داد‌های حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر، تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس، تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت‌های مالی ۶ ماهه به حسابرس بازرس، پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام، پیشنهاد دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها، پیشنهاد هر نوع اندوخته به جز اندوخته قانونی، پیشنهاد پاداش به پرسنل و کارکنان شرکت. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چک‌ها، بروات، سفته‌ها و سایر اوراق تجاری و غیره به امضای ثابت رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره باتفاق مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره معتبر خواهد بود و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۴۱۲۲۶۲۲۵۹۲۷۴۶۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12776825
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنایع لاستیک یزد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۵۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۶۵۰۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۴ و اجازه مجمع فوق العاده مورخ ۱۷/۱۲/۹۴ و مجوز سازمان بورس بشماره ۶۲۶۶ , ۱۲۲ مورخ ۳۰/۱/۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۱۷۰۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۵۱۰۰۰۰ میلیون ریال منقسم به پانصد و ده میلیون سهم یک هزار ریالی با نام از محل‌های اندوخته احتیاطی و سود انباشته افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید. ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید پ۹۵۰۲۱۴۹۲۲۹۹۵۱۵۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12951771
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنایع لاستیک یزد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۵۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۶۵۰۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۱۳۹۴ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۰۳۵ به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۰۵۱۷۱۰۶۵۱۶۳۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13334400
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنایع لاستیک یزد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۵۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۶۵۰۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید هادی میر باقری به شماره ملی۱۲۲۹۷۱۶۳۱۹ به موجب معرفی نامه شماره ۸۲۲۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۰۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به شماره ثبت ۲۱۴۸۸۰ وشناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ به جای آقای سید علی اکبر حجازی به عنوان عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردید. پ۹۵۱۲۱۱۱۸۶۸۸۵۳۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13536276
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنایع لاستیک یزد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۵۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۶۵۰۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۰۳۵ به سمت بازرس اصلی، موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ به تصویب رسید. پ۹۶۰۵۰۸۲۸۶۲۶۰۱۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13817828
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنایع لاستیک یزد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۵۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۶۵۰۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: اعضای هیئت مدیره شرکت را برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب نمودند: شرکت مجتمع صنعتی آرتاویل تایر به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۸۹۲۰۰ شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به شماره شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹ آقای کریم مسعود تقی گنجی به شماره ملی ۰۰۳۹۸۹۳۶۶۹ آقای محمدرضا تقی گنجی به شماره ملی ۰۰۴۰۶۷۲۷۸۶. پ۹۶۱۰۲۶۸۲۶۲۶۴۶۳۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14184080
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنایع لاستیک یزد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۵۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۶۵۰۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای کریم مسعود تقی گنجی به شماره ملی ۰۰۳۹۸۹۳۶۶۹ بعنوان رئیس هیئت مدیره آقای محمدرضا تقی گنجی به شماره ملی ۰۰۴۰۶۷۲۷۸۶ بعنوان عضو هیئت مدیره آقای مهدی سعید نقی گنجی به شماره ملی ۰۰۳۹۹۶۵۱۱۲ به نمایندگی از شرکت مجتمع صنعتی آرتاویل تایر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۸۹۲۰۰ بعنوان عضو هیئت مدیره آقای بهزاد سعادتی به شماره ملی ۴۲۱۸۳۶۹۵۳۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی به شماره ثبت ۵۹۴۳۵ وشناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹ بعنوان عضو هیئت مدیره آقای سیدهادی میرباقری به شماره ملی ۱۲۲۹۷۱۶۳۱۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای اسکندر ستوده به شماره ملی ۴۴۱۰۸۷۷۰۲۱ بعنوان مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چک‌ها، بروات، سفته‌ها و سایر اوراق تجاری و غیره به امضای ثابت رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره به اتفاق مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره معتبر خواهد بود و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت مدیره اختیارات خود در خصوص بندهای ماده ۳۷ اساسنامه را به شرح ذیل به آقای اسکندر ستوده تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، پیشنهاد آیین نامه‌های داخلی شرکت، پیشنهاد و تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد (مدیران ارشد در هیئت مدیره مطرح گردد.)، پیش بینی بودجه سالانه شرکت، افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و مؤسسات قانونی دیگر، دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت، صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی، اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره، تحصیل تسهیلات از بانک‌ها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر، اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات موردنیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر، تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس، تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت‌های مالی ۶ ماهه به حسابرس بازرس، پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام، پیشنهاد دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها، پیشنهاد هر نوع اندوخته به جز اندوخته قانونی، پیشنهاد پاداش به پرسنل و کارکنان شرکت. پ۹۷۰۶۰۳۵۳۱۱۹۳۷۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه