سیمان بجنورد

شرکت سیمان بجنورد (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101013009
تهران خ ميرعماد كوي 14 پ 16 1587843613
16
افراد
15
آگهی‌ها
56204
شماره ثبت
1364/2/23
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 661956
آگهی تصمیمات شرکت سیمان بجنوردسهامی عام به شماره ثبت۵۶۲۰۴و شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۱۳۰۰۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۲/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی مختار و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۴۲۰۹۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سیمان فارس و خوزستان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵ به نمایندگی غلامعباس میرزائی به کدملی ۰۵۳۲۰۳۱۶۸۷ و شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰ به نمایندگی حمیدرضا صوفی آبادی به کدملی ۳۱۱۰۹۱۷۳۹۴ و شرکت صنایع سیمان غرب به شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۱۵۷۳۸ به نمایندگی سیدحسین سیدشفیعی به کدملی ۰۰۴۴۷۳۵۳۰۸ و شرکت مدیریت توسعه گوهران امید به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۳۱۷۹ به نمایندگی علی دانشکیا به کدملی ۰۰۴۰۵۴۶۵۲۷ و شرکت سیمان تهران به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۸۱۲۴۱ به نمایندگی سعید حیدری به کدملی ۱۹۷۰۴۹۸۸۲۱ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۴/۹۱ سیدحسین سیدشفیعی به سمت رئیس هیئت مدیره، علی دانشکیا به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، غلامعباس میرزائی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. اختیارات موضوع ۳۹ اساسنامه به شرح برگ ضمیمه صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۲۰۵۰۸۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1140793
آگهی تغییرات شرکت سیمان بجنورد سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۲۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۳۰۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مختار و همکاران به ش ملی ۱۰۱۰۰۱۴۲۰۹۳ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به ش ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۱۶۸۵۱۸۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1194962
آگهی تغییرات شرکت سیمان بجنورد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۲۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۳۰۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۶/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید حسین سید شفیعی به کدملی ۰۰۴۴۷۳۵۳۰۸ به عنوان رئیس هیئت مدیره، آقای علی دانشکیا به کدملی ۰۰۴۰۵۴۶۵۲۷ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره، آقایان حمیدرضا صوفی آبادی به کدملی ۳۱۱۰۹۱۷۳۹۴ به عنوان عضو هیات مدیره و سعید حیدری به کدملی ۱۹۷۰۴۹۸۸۲۱ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای محمد فتوگرافی به کدملی ۰۰۴۳۶۹۵۸۱۷ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. امضاءکلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضا مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد، و اعضاء مکاتبات عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و یا اشخاصی که توسط ایشان معرفی میگردد همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات هیات مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. پ۱۷۱۴۹۲۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1387951
آگهی تغییرات شرکت سیمان بجنورد شرکت سهامی عام شماره ثبت ۵۶۲۰۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۳۰۰۹
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجید خاموردی کد ملی ۴۲۱۸۳۹۴۳۰۱ بجای آقای محمد فتوگرافی بنمایندگی شرکت سیمان فارس و خوزستان شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب شدند. آقای سید حسین سید شفیعی ۰۰۴۴۷۳۵۳۰۸ بعنوان رئیس هیئت مدیره آقای علی دانشکیا کد ملی ۰۰۴۰۵۴۶۵۲۷ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقایان حمیدرضا صوفی آبادی کد ملی ۳۱۱۰۹۱۷۳۹۴ سعید حیدری کد ملی ۱۹۷۰۴۹۸۸۲۱ بعنوان اعضا هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. اختیارات هیئت مدیره بشرح مندرج در صورت جلسه به مدیرعامل تفویض گردید. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته بروات و قراردادها با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و امضا مکاتبات عادی و مراسلات با امضا مدیرعامل و یا اشخاصی که توسط ایشان معرفی می‌گردد همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۱۸۰۰۵۴۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1497995
آگهی تغییرات شرکت سیمان بجنورد سهامی عام شماره ثبت ۵۶۲۰۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۳۰۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی متین خردمند حسابد اران رسمی به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۶۸۵۶۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال انتخاب شدند. اشخاص زیر بعنوان اعضا هیأت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰ شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵ شرکت صنایع سیمان غرب به شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۱۵۷۳۸ شرکت مدیریت توسعه گو هران امید به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۳۱۷۹ شرکت سیمان خزر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۴۷۴۵ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۱۸۴۱۹۸۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1613528
آگهی تغییرات شرکت سیمان بجنورد سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۲۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۳۰۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت صنایع سیمان غرب به شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۱۵۷۳۸ به نمایندگی محمد عمید متشرع به شماره ملی ۱۲۱۹۲۷۶۰۲۲ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت مدیریت توسعه گوهران امید به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۳۱۷۹ به نمایندگی علی دانشکیا به شماره ملی ۰۰۴۰۵۴۶۵۲۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰ به نمایندگی حمیدرضا صوفی آبادی به شماره ملی ۳۱۱۰۹۱۷۳۹۴ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت سیمان خزر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۴۷۴۵ به نمایندگی علیرضا محمودی به شماره ملی ۰۰۷۱۵۶۲۴۸۶ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت سیمان فارس و خوزستان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵ به نمایندگی مجید خاموردی به شماره ملی ۴۲۱۸۳۹۴۳۰۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک برات سفته و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل و یا اشخاصی که توسط ایشان معرفی میگردد همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۳۰۶۲۳۹۳۱۴۳۲۲۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9642014
آگهی تغییرات شرکت سیمان بجنورد سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۲۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۳۰۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱/۳/۸۹ اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۸ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10514931
آگهی تصمیمات شرکت سیمان بجنورد سهامی عام بشماره ثبت ۵۶۲۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۳۰۰۹
بموجب صورتجلسه هیات مدیره مورخ۷/۴/۸۹ سیدحسین سیدشفیعی به نمایندگی شرکت صنایع سیمان غرب بسمت رئیس هیات مدیره و احمد لطفی به نمایندگی شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید بسمت نایب رئیس هیات مدیره و غلامعباس میرزائی به نمایندگی شرکت سیمان فارس و خوزستان بسمت مدیرعامل و مظفرالدین تقوی باسمنج به نمایندگی شرکت مدیریت توسعه گوهران امید و داود مختارپور به نمایندگی شرکت سیمان تهران بسمت اعضای هیات مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته برات و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و مکاتبات عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل و یا اشخاصی که توسط ایشان معرفی میگردد همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. هیات مدیره اختیارات موضوع ماده۳۹ اساسنامه را در۱۴ بند بشرح مندرج در برگه ضمیمه صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10625831
آگهی تصمیمات شرکت سیمان بجنورد سهامی عام ثبت شده به شماره۵۶۲۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۳۰۰۹
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۳/۵/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۹/۵/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل علی دانش کیا به کدملی۰۰۴۰۵۴۶۵۲۷ به نمایندگی جدید شرکت مدیریت توسعه گوهران امید به شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۲۳۱۷۹ به جای مظفرالدین تقوی بباسمنج به سمت عضو هیئت مدیره و داود مختارپور به کدملی۰۰۵۷۱۸۸۵۹۹ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند: سید حسین سیدشفیعی به کدملی۰۰۴۴۷۳۵۳۰۸ به سمت رئیس هیئت مدیره، احمد لطفی به کدملی۵۸۸۹۶۷۱۸۲۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، غلامعباس میرزائی به کدملی۰۵۳۲۰۳۱۶۸۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12921188
آگهی تغییرات شرکت سیمان بجنورد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۲۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۳۰۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴به تصویب رسید. موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت دایا رهیافت باشناسه ملی۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی متین خردمند حسابداران رسمی با شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۶۸۵۶۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سیمان خزر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۴۷۴۵ شرکت صنایع سیمان غرب به شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۱۵۷۳۸ شرکت گروه سرمایه گذاری امید به شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰ شرکت سیمان فارس و خوزستان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵ شرکت مدیریت توسعه گوهران امید به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۳۱۷۹ پ۹۵۰۴۳۰۷۰۵۴۸۶۳۲۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13296457
آگهی تغییرات شرکت سیمان بجنورد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۲۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۳۰۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد عمیدمتشرع به شماره ملی ۱۲۱۹۲۷۶۰۲۲ به نمایندگی ازشرکت صنایع سیمان غرب به شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۱۵۷۳۸ به سمت رئیس هیئت مدیره - مجید یارمند به شماره ملی ۳۶۲۰۸۸۳۹۶۳ به نمایندگی از شرکت مدیریت توسعه گوهران امید به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۳۱۷۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره - مهدی باشتی به شماره ملی ۴۲۶۸۹۱۸۲۸۰ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری امید به شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰ به سمت عضو هیئت مدیره - احمد یارمحمدی به شماره ملی۰۰۶۷۸۳۱۹۸۲ به نمایندگی ازشرکت سیمان خزر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۴۷۴۵ به سمت عضو هیئت مدیره - مجید خاموردی به شماره ملی۴۲۱۸۳۹۴۳۰۱ به نمایندگی از شرکت سیمان فارس و خوزستان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد، و امضاء مکاتبات عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و یا اشخاصی که توسط ایشان معرفی میگردد همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. - اداره امور شرکت اعم از اداری، مالی، فنی، خرید و فروش طبق مقررات قانونی، اساسنامه و آئین نامه‌های ذیربط - انجام کلیه امور اداری شامل استخدام، تعیین وظایف و تفویض اختیار به کارکنان، ترفیع و گسترش آموزش، نصب و عزل تمامی کارکنان شرکت - تعیین و پرداخت حقوق و مزایا و پاداش و مزایای پایان خدمت برابر آئین نامه‌های شرکت - فروش محصولات تولیدی شرکت بر اساس ضوابط مربوطه و مصوبات هیئت مدیره - خرید داخلی و خارجی اعم از مواد، کالا، قطعات، ماشین آلات، تجهیزات فنی و اداری مورد نیاز شرکت و انجام هزینه‌های جاری تا سقف بودجه مصوب هیئت مدیره با رعایت مفاد آئین نامه معاملات و سایر آئین نامه‌های مصوب هیئت مدیره - تهیه و ارائه گزارشات و جداول مستمر ماهانه در خصوص فعالیت شرکت، وضعیت نقدینگی و سایر مسائل مهم و مبتلا به شرکت (جاری و سرمایه‌ای) در جلسه - دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت - صدور، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری - اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هر گونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره - تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکتها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر - اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضائی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امور مشابه دیگر - تنظیم صورتهای مالی سالانه و بودجه سالانه و میان دوره‌ای و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس قانونی و حسابرس مستقل پس از تصویب هیئت مدیره - تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه و ارائه آن به بازرس قانونی و حسابرس مستقل پس از تصویب هیئت مدیره - مطلع نمودن هیئت مدیره و بازرس قانونی از معاملات مذکور در ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت و معاملات با اشخاص وابسته بر اساس ترتیبات مقرر در قانون یاد شده. پ۹۵۱۱۱۸۳۲۷۹۹۴۵۵۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13434280
آگهی تغییرات شرکت سیمان بجنورد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۲۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۳۰۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدعمید متشرع به کدملی ۱۲۱۹۲۷۶۰۲۲ به نمایندگی از شرکت صنایع سیمان غرب به شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۱۵۷۳۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مجید یارمند به کدملی۳۶۲۰۸۸۳۹۶۳ به نمایندگی از شرکت مدیریت توسعه گوهران امید به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۳۱۷۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی باشتی به کدملی ۴۲۶۸۹۱۸۲۸۰به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰ به سمت عضو موظف هیئت مدیره و آقای احمد یارمحمدی به کدملی ۰۰۶۷۸۳۱۹۸۲ به نمایندگی از شرکت سیمان خزر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۴۷۴۵ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای کمال صدیقی به کدملی۳۸۷۳۳۱۲۱۳۱ به نمایندگی شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. اختیارات موضوع ماده ۳۹ اساسنامه خود را به مدیرعامل تفویض گردید. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد، و امضاء مکاتبات عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و یا اشخاصی که توسط ایشان معرفی می‌گردد همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۶۰۲۲۷۳۱۶۴۰۲۸۶۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13518111
آگهی تغییرات شرکت سیمان بجنورد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۲۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۳۰۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - صورتهای مالی مشتمل بر ترازنامه و صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰/۱۲/۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. - موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت با شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ و شماره ثبت ۳۶۵۳۰ به عنوان بازرساصلی و موسسه حسابرسی سامان پندار حسابداران رسمی با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ و شماره ثبت ۱۳۹۱۹ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶ انتخاب گردیدند. - روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۶۰۴۲۶۹۰۹۹۵۰۱۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13858588
آگهی تغییرات شرکت سیمان بجنورد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۲۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۳۰۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمدعمید متشرع به شماره ملی ۱۲۱۹۲۷۶۰۲۲ بنمایندگی شرکت صنایع سیمان غرب (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۱۵۷۳۸ بعنوان عضو هیات مدیره و به سمت رئیس هیات مدیره شرکت تعیین گردید. آقای مجید یارمند به شماره ملی ۳۶۲۰۸۸۳۹۶۳ بنمایندگی از شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰ بعنوان عضو هیات مدیره و به سمت نائب رئیس هیات مدیره شرکت تعیین گردید. آقای احمد یارمحمدی به شماره ملی ۰۰۶۷۸۳۱۹۸۲ بنمایندگی از شرکت سیمان خزر (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۴۷۴۵ بعنوان عضو هیات مدیره شرکت تعیینگردید. آقای کمال صدیقی به شماره ملی ۳۸۷۳۳۱۲۱۳۱ بنمایندگی از شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵ بعنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت تعیین گردید. آقای سجاد عطایی رویانی به شماره ملی۰۶۳۹۴۳۴۹۷۵ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۳۱۷۹ بعنوان عضو هیات مدیره شرکت تعیین گردید. امضاء اسناد تعهدآور شامل چکها و سفته‌ها و بروات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره متفقا با مهر شرکت و سایر اوراق با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ۸ اختیارات ذیل با توجه به اساسنامه شرکت به آقای کمال صدیقی مدیرعامل شرکت به اتفاق آراء تفویض گردید: ۱ ۸ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی ۱ ۸ تهیه و تنظیم و اصلاحیه آیین نامه‌های داخلی شرکت جهت تصویب هیات مدیره. ۱۸ استخدام و بکارگیری و تعیین وظایف و مسئولیتها و تفویض اختیارات متناسب در قالب نمودار سازمانی مصوب و آیین نامه‌های داخلی شرکت و نصب و عزل کلیه مامورین و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انجام ترفیع و تنبیه و سایر شرایط استخدامی بعهده مدیرعامل خواهد بود. ۱ ۸ پیگیری مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن. ۱ ۸ صدور هر گونه سند و قبول هرگونه تعهد ظهر نویسی، قبولی، پرداخت واخواست اوراق تجاری با موضوع بند‌های ۶ ۱ ۸ و ۷ ۱ ۸ این صورتجلسه. ۱ ۸ عقد هرگونه قرارداد و تغییر و تبدیل آن راجع به خرید و فروش اموال و معاوضه اموال منقول و ماشین آلات و کالاهای مصرفی و انجام مناقصه و مزایده و غیره که جزء موضوع شرکت است. مطابق با آیین نامه معاملات خواهد بود. تبصره: فروش غیرنقدی و اقساطی به استثناء فروش محصولات شرکت با نظر هیات مدیره خواهد بود. ۱ ۸ اقامه و تعقیب هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی و تسلیم دعوی اعم از حقوقی و کیفری و اجرایی با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی از قبیل مراحل بدوی و تجدید نظر خواهی دیوانعالی (فرجام خواهی) تعیین وکیل، سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع به داوری و تعیین داور و تعیین مصدق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه بامری که کاملا قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت، استرداد دعوی، جلب شخص و یا اشخاص ثالث و دفاع از دعوی تقابل و دفاع از دعوی نامبرده و تامین مدعی به توقیف اشخاص و اموال و اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به، چه در دادگاهها و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد و تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل و غیره ولو کرارا عزل و تجدید انتخاب او یا تعیین وکیل دیگری بجای او یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل ولو کرارا. ۱ ۸ تعیین میزان استهلاکها با رعایت مقررات قانونی. ۱ ۸ تهیه و تنظیم بودجه شرکت جهت تصویب هیات مدیره. ۱ ۸ تهیه و تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان شش ماهه و سالانه شرکت در موارد مقرر و ارائه آن به هیات مدیره جهت بررسی و تصویب نهایی. ۱ ۸ تهیه ارقام گزارشات ماهیانه در خصوص تولید و فروش اعم از داخلی و یا خارجی و تغییرات پرسنل و گردش وجوه نقد با در نظر گرفتن ارقام مقایسه‌ای ماه قبل و سال قبل و بودجه مصوب هیات مدیره و علل افزایش و کاهش در هر مورد و دلایل توجیهی مغایرتها جهت ارائه به هیات مدیره شرکت. ۱ ۸ ارائه گزارش مسائل و مشکلات با اهمیت مطروحه از طرف مدیرعامل به هیات مدیره. ۱ ۸ رعایت کلیه مقررات اساسنامه شرکت و قوانین موضوعه کشوری. پ۹۶۱۱۱۶۴۳۲۵۷۲۶۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14115784
آگهی تغییرات شرکت سیمان بجنورد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۲۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۳۰۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و عملکرد سود و زیان سال مالی منتهی ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی سامان پندار حسابداران رسمی با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰ شرکت سرمایه گذاری گوهران امید به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۳۱۷۹ شرکت سیمان فارس و خوزستان به شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵ شرکت سیمان غرب به شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۱۵۷۳۸ شرکت سیمان خزر به شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۹۴۷۴۵ پ۹۷۰۴۲۰۳۷۸۵۶۵۵۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک