شرکت صنعتی دریائی ایران (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101012980


شماره ثبت:
56202
تعداد بازدید:
8
تأسیس:
1364/2/23
آدرس:
تهران شهرك قدس فاز 7 بلوار پونك خاوري نبش خ 24 متري شفق ساختمان صدرا 1466956491

اشخاص

عنوان طبق آگهی
مهدی اعتصام 1091048
آقای محمدعلی نظارات 1091048
محمدحسن جلیلی 1172188
علی قلی پور 1172188
حبیب عباسی 1172188
مهدی قاضی زاده 1172188
آقای جان محمد عزیزی 1247876
فرزاد اناری 1269929
محمد قلی زاده 1269929
آقای احمدرضا رزاقی منش 1269929
عباس هشی 11110680
آقای محمد رحیم دهقانی 13022491
آقای محسن صمدی مرزونی 13022491
آقای حسین فیروزی 13022491
آقای رحمت اله شیشه‌گر 13022491
آقای مهدی ایرانی 13022491
جواد زارعپور 13848506
سعید جعفری 13848506
آقای غلامحسین عاشقی 13848506
عباسعلی معصومی 13848510

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 699784
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی دریایی ایرانسهامی خاص به شماره ثبت ۵۶۲۰۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۲۹۸۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۹۹۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۱۲۷۶۱۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1073588
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی دریایی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۲۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۲۹۸۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۱/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۲/۹۲ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مذکور رسید: اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت پترو پایدار ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۱۶۴۰ و شرکت مهندسی پترو تدبیر پارس به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۳۳۲۳ و شرکت پترو گوهر فراساحل کیش به شناسه ملی ۱۰۹۸۰۱۵۴۲۶۶ پ۱۶۵۵۶۹۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1091048
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی دریایی ایران سهامی عام به شماره ثبت۵۶۲۰۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۱۲۹۸۰

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۲/۹۲ محمدحسن جلیلی به ش ملی ۳۸۰۱۶۳۳۵۵۱ به نمایندگی از شرکت پترو گوهر فراساحل کیش و مهدی اعتصام به ش ملی ۱۲۶۰۵۶۴۰۳۷ به نمایندگی از شرکت پترو پایدار ایرانیان و محمدعلی نظارات به ش ملی ۱۹۵۰۴۵۰۰۲۳ به نمایندگی از شرکت پترو تدبیر پارس به عنوان اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. پ۱۶۶۳۰۶۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1172160
آگهی تغییرات شرکت صنعتی دریائی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۲۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۲۹۸۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اشخاص حقوقی زیر برای مدت دو سال به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند: ٭ شرکت پتروگوهر فراساحل کیش شناسه ملی ۱۰۹۸۰۱۵۴۲۶۶ ٭ شرکت مهندسی پترو تدبیر پارس شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۴۳۲۳ ٭ شرکت توسعه انرژی پویا سپهر کیش شناسه ملی ۱۴۰۰۰۲۲۰۹۰۰ ٭ شرکت دریا سازه نوین قشم شناسه ملی ۱۴۰۰۲۸۱۵۰۷۶ ٭ شرکت کهن لیل بوشهر شناسه ملی ۱۰۹۶۰۰۳۷۷۸۴ موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۷۰۱۳۵۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1172188
آگهی تغییرات شرکت صنعتی دریائی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۲۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۲۹۸۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۵/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهدی اعتصام کد. م ۱۲۶۰۵۶۴۰۳۷ نماینده شرکت مهندسی پترو تدبیر پارس شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۴۳۲۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدحسن جلیلی ک. م ۳۸۰۱۶۳۳۵۵۱ نماینده شرکت پتروگوهر فراساحل کیش شناسه ملی ۱۰۹۸۰۱۵۴۲۶۶ و محمدامین زارعی ک. م ۳۷۸۱۹۷۲۷۸۹ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بسمت منشی هیئت مدیره و حبیب عباسی ک. م ۰۵۷۹۵۰۹۲۹۱ نماینده شرکت توسعه انرژی پویا سپهر کیش شناسه ملی ۱۴۰۰۰۲۲۰۹۰۰ بسمت عضو هیئت مدیره و علی قلی پور ک. م ۰۹۱۹۰۴۳۹۰۹ نماینده شرکت کهن لیل بوشهر شناسه ملی ۱۰۹۶۰۰۳۷۷۸۴ بسمت عضو هیئت مدیره و مهدی قاضی زاده ک. م ۰۰۴۵۶۳۰۳۰۵ نماینده شرکت دریا سازه نوین قشم شناسه ملی ۱۴۰۰۲۸۱۵۰۷۶ بسمت عضو هیئت مدیره و فرزاد اناری ک. م ۴۰۷۲۱۸۸۱۶۶ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها و بروات و سایر اوراق تجاری با امضای ثابت مدیرعامل به اتفاق یکیاز اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود. سایر مکاتبات با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهدبود. اختیارات هیئت مدیره بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. پ۱۷۰۱۳۵۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1247876
آگهی تغییرات شرکت صنعتی دریائی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۲۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۲۹۸۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۶/۸/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت کهن لیل بوشهر (شناسه ملی ۱۰۹۶۰۰۳۷۷۸۴)، شرکت دریا سازه نوین قشم (شناسه ملی ۱۴۰۰۲۸۱۵۰۷۶)، شرکت فن آوری نفت و گاز دامون اروند (شناسه ملی ۱۴۰۰۲۲۶۷۰۱)، شرکت بین المللی نفت و گاز تبیان کیش (شناسه ملی ۱۴۰۰۰۱۰۹۵۲۳) و آقای جان محمد عزیزی (شماره ملی ۲۳۹۱۸۷۸۸۳۴). پ۱۷۴۰۶۸۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1269929
آگهی تغییرات شرکت صنعتی دریائی ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۶۲۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۲۹۸۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: جان محمد عزیزی به کد ملی ۲۳۹۱۸۷۸۸۳۴ بسمت رییس هیئت مدیره و آقای فرزاد اناری به کد ملی ۴۰۷۲۱۸۸۱۶۶ را بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و آقایان احمدرضا رزاقی منش به کد ملی ۰۰۴۱۰۵۷۱۰۴ و محمد قلی زاده به کد ملی ۰۹۱۹۷۹۶۰۵۲ و سید محمدرضا حسینی به شماره ۰۰۳۶۰۳۱۴۶۱ بسمت اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها و بروات و سایر اوراق تجاری با امضای ثابت مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. سایر مکاتبات با امضای منفرد مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات هیئت مدیره بشرح صورتجلسه به مدیرعامل تفیوض گردید. پ۱۷۴۸۶۴۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1474387
آگهی تغییرات شرکت صنعتی دریائی ایران سهامی عام شماره ثبت ۵۶۲۰۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۲۹۸۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و تعهدآور از جمله چک سفته برات و سایر اوراق تجاری با امضای ثابت رئیس هیئت مدیره به اتفاق دیگر عضو هیئت مدیره (نماینده حقیقی شرکت دریا سازه نوین قشم به شناسه ملی ۱۴۰۰۲۸۱۵۰۷۶) همراه با مهر شرکت و سایر اوراق و نامه‌های اداری و عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۱۸۳۴۴۱۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1620122
آگهی تغییرات شرکت صنعتی دریائی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۲۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۲۹۸۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شماره شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شماره شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۳۰۶۲۵۱۹۴۳۵۹۸۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9620448
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی دریایی ایران سهامی عام ثبت شده بشماره ۵۶۲۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۲۹۸۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۶/۹۰ واصل گردید: اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب مجمع و تائید سازمان بورس قرار گرفته و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9835659
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی دریایی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۲۰۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۲۹۸۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۵/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هشیار بهمند بسمت بازرس اصلی و عباس هشی بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9843243
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی دریایی ایران (سهامی عام) بشماره ثبت۵۶۲۰۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۱۲۹۸۰

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۰/۵/۸۹ مهدی اعتصام بجای حبیب جدیدی به نمایندگی از شرکت شهریار مهستان بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و عظیم منزوی بجای احمد وحید دستجردی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس بسمت عضو هیئت مدیره و اسماعیل حمیدکردار بجای محمد جوانبخت به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، برات و سایر اوراق تجارتی با امضای مدیرعامل و به اتفاق علی قلی پور همراه با مهرشرکت و درغیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و درغیاب علی قلی پور با امضای مدیرعامل به اتفاق هریک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و سایر مکاتبات با امضای مدیرعامل و مهرشرکت معتبرمیباشد. اختیارات ماده۵۳ اساسنامه بشرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10736902
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی دریایی ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۵۶۲۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۲۹۸۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۹۹۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11110680
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی دریایی ایران سهامی عام ثبت شده بشماره ۵۶۲۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۲۹۸۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ بسمت بازرس اصلی و عباس هشی به کد ملی ۱۲۸۸۵۶۹۹۷۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت مهندسی نیروی نفت و گاز سپانیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۲۰۲۰۶ شرکت شهریار مهستان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۵۵۸۸ شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۶۷۱۵۱ شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۳۴۵۶ شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۱۳۸۸. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12976208
آگهی تغییرات شرکت صنعتی دریائی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۲۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۲۹۸۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. - ترازنامه و حساب سود و زیان سال ۱۳۹۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند با شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام با شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. - اعضای هیئت مدیره به شرح زیر برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: دریا سازه نوین قشم به شناسه ملی ۱۴۰۰۲۸۱۵۰۷۶ انرژی حفار صنعت به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۸۶۷۸۰ مهندسی پتروشیمی ژرف حفار دامون به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۵۵۶۳۸ مهندسی نفت و گاز نگین پژوهش نفت به شناسه ملی۱۴۰۰۵۳۰۳۰۰۲ مارین صنعت شفق به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۵۵۴۸۶ پ۹۵۰۵۳۰۸۴۲۵۵۵۲۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13022491
آگهی تغییرات شرکت صنعتی دریائی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۲۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۲۹۸۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین فیروزی به شماره ملی۰۵۷۹۸۷۶۳۴۹به نمایندگی از شرکت مهندسی پتروشیمی ژرف حفار دامون به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۵۵۶۳۸ به سمت رئیس هیات مدیره، آقای محمد رحیم دهقانی به شماره ملی۵۴۷۹۸۳۳۹۳۶ به نمایندگی از شرکت دریاسازه نوین قشم به شناسه ملی ۱۴۰۰۲۸۱۵۰۷۶ به سمت نائب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل، آقای رحمت اله شیشه‌گر به شماره ملی ۱۸۴۰۵۳۶۶۷۵به نمایندگی از شرکت مارین صنعت شفق به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۵۵۴۸۶به سمت عضو هیات مدیره، آقای محسن صمدی مرزونی به شماره ملی۲۰۶۴۱۶۵۸۵۱به نمایندگی از شرکت مهندسی نفت و گاز نگین پژوهش نفت به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۰۳۰۰۲ به سمت عضو هیات مدیره و آقای مهدی ایرانی به شماره ملی ۳۳۵۸۹۸۶۱۱۱ به نمایندگی از شرکت انرژی حفار صنعت به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۸۶۷۸۰ به سمت عضو هیات مدیره، انتخاب گردیدند. همچنین مستند به ماده ۳۷ و۴۲اساسنامه، هیات مدیره اختیارات ذیل را به مدیر عامل شرکت تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. تهیه و تنظیم روشها و دستورالعمل‌ها و آئین نامه‌های داخلی شرکت و ارائه آن به هیات مدیره. پیشنهاد ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد کارکنان به هیات مدیره. پیشنهاد بودجه سالانه شرکت به هیات مدیره. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیگردریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. صدور، ظهرنویسی، قبولی پرداخت و واخواست اوراق تجاری. انعقاد هرنوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات. اتخاذ تصمیم در مورد امور مربوط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیر مادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره. به امانت گذاردن هرنوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها. تحصیل تسهیلات از بانک‌ها، شرکتها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر. رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولو کرارا با تصویب هیات مدیره. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات قضایی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا داداخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن) اجرای حکم نهائی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات ان و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا ردسوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امور مشابه دیگر. تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیات مدیره و ارائه آن به بازرس قانونی و حسابرس پس از تصویب هیات مدیره. تهیه و تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه، صورت‌های مالی شش ماهه و ارائه آن به حسابرس و بازرس قانونی پس از تصویب هیات مدیره. پیشنهاد هر نوع اندوخته به جز اندوخته قانونی به هیات مدیره. پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام به هیات مدیره. پیشنهاد اصلاح اساسنامه به هیات مدیره در مواقعی که تشخیص داده شود. کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و تعهدآور از جمله چک، سفته و برات و سایر اوراق تجاری با امضای ثابت مدیرعامل به اتفاق نماینده حقوقی شرکت انرژی حفار صنعت (آقای مهدی ایرانی) همراه با مهر شرکت و سایر اوراق و نامه‌های اداری و عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۹۵۰۶۲۴۶۴۲۷۶۵۱۴۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13571594
آگهی تغییرات شرکت صنعتی دریائی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۲۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۲۹۸۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتحساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵ به عنوان بازرس اصلی و حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار حسابداران رسمی موسسه غیرتجاری به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی۱۳۹۶ انتخاب نمودند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۶۰۵۳۰۱۶۸۶۸۶۲۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13848506
آگهی تغییرات شرکت صنعتی دریائی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۲۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۲۹۸۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: یدالله مکاری به شماره ملی ۶۴۱۹۳۴۳۸۸۷ و محمد رحیم دهقانی به شماره ملی ۵۴۷۹۸۳۳۹۳۶ و جواد زارعپور به شماره ملی ۲۵۷۱۵۰۷۹۳۱ و محسن صمدی مرزونی به شماره ملی ۲۰۶۴۱۶۵۸۵۱ و مهدی ایرانی به شماره ملی ۳۳۵۸۹۸۶۱۱۱ بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره و غلامحسین عاشقی به شماره ملی ۶۴۰۹۷۷۴۷۶۱ و سعید جعفری به شماره ملی ۰۷۹۳۴۵۹۹۴۱ بعنوان اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۹۶۱۱۱۰۲۲۰۶۲۰۳۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13848510
آگهی تغییرات شرکت صنعتی دریائی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۲۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۲۹۸۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: یدالله مکاری به شماره ملی ۶۴۱۹۳۴۳۸۸۷ به سمت عضوء هیئت مدیره و محمد رحیم دهقانی به شماره ملی ۵۴۷۹۸۳۳۹۳۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و جواد زارعپور به شماره ملی ۲۵۷۱۵۰۷۹۳۱ به سمت عضوء هیئت مدیره و محسن صمدی مرزونی به شماره ملی ۲۰۶۴۱۶۵۸۵۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و مهدی ایرانی به شماره ملی ۳۳۵۸۹۸۶۱۱۱ به سمت عضوء هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و تعهدآور از جمله چک، سفته و برات و سایر اوراق تجاری با امضای ثابت مدیرعامل به اتفاق یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق و نامه‌های اداری و عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات هیئت مدیره بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. تهیه و تنظیم روشها و دستورالعمل‌ها و آئین نامه‌های داخلی شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره. تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد کارکنان به هیئت مدیره. پیشنهاد و تصویب بودجه سالانه شرکت. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیگر. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. صدور، ظهرنویسی، قبولی پرداخت و واخواست اوراق تجاری. انعقاد هرنوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات. اتخاذ تصمیم در مورد امور مربوط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیر مادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره. به امانت گذاردن هرنوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها. تحصیل تسهیلات از بانک‌ها، شرکتها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر. رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولو کرارا. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات قضایی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا داداخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن) اجرای حکم نهائی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات ان و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا ردسوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امور مشابه دیگر. تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس قانونی و حسابرس. تهیه و تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه، صورت‌های مالی شش ماهه و ارائه آن به حسابرس و بازرس قانونی. پیشنهاد هر نوع اندوخته به جز اندوخته قانونی به هیئت مدیره. پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام به هیئت مدیره. پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده. پ۹۶۱۱۱۰۷۳۱۵۱۲۷۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14259200
آگهی تغییرات شرکت صنعتی دریائی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۲۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۲۹۸۰

پیرو آگهی شماره ۱۳۹۷۳۰۴۰۰۹۰۱۰۴۹۴۱۶ مورخ ۱۳/۵/۹۷ بازرسان برای یکسال مالی (۹۷) منصوب گردیدند که بدین ترتیب اصلاح میگردد. پ۹۷۰۷۲۲۸۳۲۵۳۶۶۳۲ ا داره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه