شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و الکترونیک کوثر صبا (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101012504


شماره ثبت:
56147
تعداد بازدید:
15
تأسیس:
1364/2/18
آدرس:
تهران خيابان كريم خان زند خيابان شهيد عضدي جنوبي پلاك 1 طبقه 5 1598663118

اشخاص

عنوان طبق آگهی
سید ضیاءالدین نورالدینی فرد 981836
مهرداد کارگری 981836
قاسم قانعی 981836
آقای احسان ارکانی 981836
آقای هادی غلامزاده 981836
آقای امیر قنبری فرد 1241980
بهزاد ولیزاده 1241980
داود شارعی 1241980
محمدحسین ادب 1241980
آقای جواد حکاک زاده 12967797
امیر حیدریان 12967797
سعید ثناگو 12967797
آقای مهدی غلام زاده 12967797
آقای بهروز شهمیرزادی 13718513
محمدرضا فتح الهی 13718513
منصور برپروشان 13718513

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 858165
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری صنایع برق الکترونیک کوقر صبا سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۱۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۲۵۰۴

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۸/۹۱ واصل گردید:: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ به تصویب رسید. موسسه مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۱۷۸۹۵۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 981836
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و الکترونیک کوثر صبا سهامی خاص به شماره ثبت۵۶۱۴۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۱۲۵۰۴

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۹/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۹/۱۱/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سازمان اقتصادی کوثر به نمایندگی قاسم قانعی به کدملی۳۷۳۱۸۲۵۵۰۳ و شرکت سرمایه گذاری صنایع غذایی نماد کوثر به شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۳۲۶۹۳ به نمایندگی سید ضیاءالدین نورالدینی به کدملی۴۲۵۰۶۲۹۸۰۵ و شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر به شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۳۱۹۰۳ به نمایندگی احسان ارکانی به کدملی۱۰۶۲۷۵۸۶۰۹ و شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع معادن کوثر به شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۰۸۴۸۰ به نمایندگی مهرداد کارگری به کدملی۰۰۵۶۸۸۹۱۷۸ و شرکت خدمات بازرگانی تحفه به شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۲۵۷۶۵ به نمایندگی هادی غلامزاده به کدملی۱۹۳۰۷۵۷۸۶۷ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۷/۱۱/۹۱ قاسم قانعی به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره , سید ضیاءالدین نورالدینی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۹۳۵۲۲۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1241980
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و الکترونیک کوثر صبا سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۱۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۲۵۰۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۵/۰۷/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به شرح ذیل: آقای امیر قنبری فرد به شماره ملی۰۴۹۱۰۶۷۱۵۱ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۳۱۹۰۳ بجای احسان ارکانی به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره , آقای داود شارعی به شماره ملی۰۰۴۳۸۸۷۷۹۱ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن کوثر (سهامی عام) به شماره شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۰۸۴۸۰ به جای مهرداد کارگری سمت عضو هیئت مدیره , آقای بهزاد ولیزاده به شماره ملی۰۰۴۱۰۸۲۳۸۹ به جای هادی غلامزاده به نمایندگی از طرف شرکت بازرگانی تحفه (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۲۵۷۶۵ به سمت عضو هیئت مدیره آقای جواد حکاک زاده به شماره ملی۱۲۶۰۳۸۸۳۹۵ به جای سید ضیاءالدین نورالدینی به نمایندگی از طرف شرکت صنایع غذایی نماد کوثر (سهامی عام) به شماره شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۳۲۶۹۳ به سمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدحسین ادب به شماره ملی۰۰۷۰۳۰۰۴۴۵ به جای قاسم قانعی به نمایندگی از طرف سازمان اقتصادی کوثر به شماره شناسه ملی۱۴۰۰۰۱۸۰۹۶۹ به سمت عضو و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۷۳۳۷۱۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1271651
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و الکترونیک کوثر صبا سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۱۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۲۵۰۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۱/۰۹/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس خیابان طالقانی خیابان شهید موسوی (فرصت جنوبی سابق) پلاک۴۹ کدپستی۱۵۸۱۷۴۳۳۱۳ تغییر یافت. پ۱۷۴۶۲۹۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1494731
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و الکترونیک کوثر صبا سهامی عام شماره ثبت ۵۶۱۴۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۲۵۰۴

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۱/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به سمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۲ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۱۸۴۱۱۱۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9566250
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و الکترونیک کوثر صبا سهامی عام به شماره ثبت۵۶۱۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۲۵۰۴

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۳۰/۸/۸۹ سال مالی شرکت از اول دی ماه هر سال شروع به آذر ماه سال بعد به اتمام می‌رسد و در نتیجه ماده ۶۴ اساسنامه اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9834878
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و الکترونیک کوثر صبا سهامی عام به شماره ثبت۵۶۱۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۲۵۰۴

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۳۰/۸/۸۹ سال مالی شرکت از اول دی ماه هر سال شروع به آذر ماه سال بعد به اتمام می‌رسد و در نتیجه ماده ۶۴ اساسنامه اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10708072
آگهی تصمیمات در شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و الکتریک کوثر صبا سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۱۴۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۲۵۰۴

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۲/۸۹ قاسم قانعی به جای منوچهر علی محمدی به عنوان نماینده سازمان اقتصادی کوثر به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و احسان ارکانی به جای قاسم قانعی به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10940090
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری صنایع برق الکترونیک کوقر صبا سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۱۴۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۲۵۰۴

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۸/۹۱ واصل گردید:: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ به تصویب رسید. موسسه مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12908747
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و الکترونیک کوثر صبا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۱۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۲۵۰۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سودوزیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۴ مورد تصویب قرارگرفت. موسسه حسابرسی مفیدراهبر بشماره شناسه ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ بعنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۰۴۲۳۶۵۴۶۲۷۱۴۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12967797
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و الکترونیک کوثر صبا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۱۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۲۵۰۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: جواد حکاک زاده بشماره ملی ۱۲۶۰۳۸۸۳۹۵ بنمایندگی از سازمان اقتصادی کوثر بشماره شناسه ملی ۱۴۰۰۰۱۸۰۹۶۹ بسمت رئیس هیئت مدیره - سعید ثناگو بشماره ملی ۰۰۵۴۳۴۷۸۱۵ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر بشناسه ۱۰۱۰۱۱۰۸۴۸۰ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره - امیر حیدریان بشماره ملی ۳۲۵۸۵۰۹۱۱۵ به نمایندگی از شرکت خدمات بازرگانی تحفه بشماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۵۷۶۵ بسمت عضو هیئت مدیره - منصور برپروشان بشماره ملی ۰۰۳۳۹۱۹۴۸۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع غذایی نماد کوثر بشماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۲۶۳ بسمت عضو هیئت مدیره - مهدی غلامزاده بشماره ملی ۱۹۳۰۷۵۷۸۵۹ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر بشماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۱۹۰۳ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تعیین و انتخاب گردید. - کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۵۲۵۳۹۷۱۴۲۹۴۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13404689
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و الکترونیک کوثر صبا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۱۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۲۵۰۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء حقوقی هیئت مدیره برای مدت دوسال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: سازمان اقتصادی کوثر به شناسه ملی ۱۴۰۰۰۱۸۰۹۶۹ شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر به شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۳۱۹۰۳ شرکت خدمات بازرگانی تحفه به شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۲۵۷۶۵ شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع ومعادن کوثر به شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۰۸۴۸۰ شرکت سرمایه گذاری صنایع غذائی نمادکوثر به شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۳۲۶۹۳ پ۹۶۰۲۰۹۹۰۲۲۱۹۱۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13596236
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و الکترونیک کوثر صبا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۱۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۲۵۰۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به۳۰/۹/۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی مفید راهبر بشماره شناسه ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ با رعایت ماده ۱۴۷ قانون تجارت بعنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۶۰۶۱۴۸۷۴۳۰۸۳۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13718513
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و الکترونیک کوثر صبا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۱۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۲۵۰۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای جواد حکاک زاده بشماره ملی ۱۲۶۰۳۸۸۳۹۵ بنمایندگی از طرف سازمان اقتصادی کوثر بشماره شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۵۲۸۱۴ بسمت رئیس هیئت مدیره تعیین گردید. آقای بهروز شهمیرزادی بشماره ملی ۰۰۷۲۸۷۴۷۴۰ بنمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر (سهامی عام) بشماره شناسه ۱۰۱۰۱۱۰۸۴۸۰ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره تعیین گردید. آقای امیر حیدریان بشماره ملی ۳۲۵۸۵۰۹۱۱۵ به نمایندگی از طرف شرکت خدمات بازرگانی تحفه (سهامی خاص) بشماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۵۷۶۵ بسمت عضو هیئت مدیره تعیین گردید. آقای منصور برپروشان بشماره ملی ۰۰۳۳۹۱۹۴۸۸ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صنایع غذایی نماد کوثر (سهامی عام) بشماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۲۶۹۳ بسمت عضو هیئت مدیره تعیین گردید. آقای محمدرضا فتح الهی بشماره ملی ۰۰۴۶۸۵۸۳۵۰ بنمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر بشماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۱۹۰۳ طی حکم پیوست بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردید. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۸۲۷۵۶۸۱۲۷۶۲۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14169722
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و الکترونیک کوثر صبا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۱۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۲۵۰۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر بشماره شناسه ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ بعنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. پ۹۷۰۵۲۳۵۵۰۲۶۹۸۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14403874
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و الکترونیک کوثر صبا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۱۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۲۵۰۴

آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و الکترونیک کوثر صبا سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۱۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۲۵۰۴ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۹/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء حقوقی هیئت مدیره برای مدت دوسال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: سازمان اقتصادی کوثر به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۵۲۸۱۴ شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر به شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۳۱۹۰۳ شرکت خدمات بازرگانی تحفه به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۵۷۶۵ شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۰۸۴۸۰ شرکت سرمایه گذاری صنایع غذائی نمادکوثر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۲۶۹۳
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه